Uploaded by User6549

ders notu mf gursu 09 tip2eicosonoids

advertisement
EİKOZANOİDLER
1
Eikozanoidler-1
Eikozanoidler, omurgalı hayvanların çeşitli dokularında
son derece güçlü hormon benzeri etkilerinin çeşitliliği ile
bilinen, 20 karbonlu poliansatüre yağ asidi olan 20: 4 5,
8, 11, 14 araşidonik asit türevi bileşiklerdir.
2
Eikozanoidler-2
Eikozonoidlerin yapısını oluştaran 20 karbonlu çok
çifte bağlı yağ asitlerinden ikisi eikozatrienoik
asit(20:3-6) ve eikozatetraenoik asit (20:4-6)
linoleik asitin (18:2-6) türevleridir ve omega6
sınıfının üyesidirler. Eikozotetraenoik asit için genel
ad araşidonik asittir.Eikozopentaenoik asit ise omega
3 sınıfının üyesi ve linolenik asit türevidirler.Normal
koşullarda hücre membranlarındaki fosfolipitlerin
yapısında en fazla çoklu doymamış yağ asidi eikozo
tetraenoik asit yani araşidonik asit bulunur.Bu
nedenle fosfolipazlar aktive olduğunda serbestleşen
20 karbonlu çok çifte bağlı yağ asitlerinin de çoğu
araşidonik asittir.
3
4
Eikozanoidlerin biyosentezi
Eikozanoidler, araşidonattan sentezlenirler. Spesifik bir
fosfolipaz, eikozanoid sentezi için, hormonal veya diğer
uyarılara yanıt olarak membran fosfolipidlerinden
araşidonatı serbestleştirir.
5
Eikozanoidlerin biyosentezi







Biosentetik öncül:
Yağ asiti:
Yapısı :
Dietle alınan öncül:
Yağ asiti:
Yapısı :
Eikozotrienoik
20:3-6
Araşidonik
20:4-6
Linoleik asit
18:2-6
Linoleik asit
18:2-6
Eikozopentaenoik asit
20:5-3
Linolenik asit
18:3-3
EİKOZANOİD SENTEZ YOLLARI: Eikozanoid sentezinde ilk basamak; eikozanoid yapımını
başlatan bir uyarı geldiğinde örneğin sinyal üreten bir bileşik (büyüme faktörü yada sitokin
gibi) hücre membranının dış yüzeyinde yerleşmiş olan özgül reseptörü ile etkileşir.Bu hücre
içi Ca2 nin hareketine yol açan bir dizi tepkimeyi başlatır ve sitozolik Ca+2artışı fosfolipaz
A2yi aktive eder.Aktive olan fosfolipaz A2 hücre membranındaki fosfatidilkolinden
araşidonik asiti hidrolize eder.Araşidonik asit salınımı için diğer bir yol bazı hücreler
tarafından kullanılır. Reseptör aracılı fosfolipaz C aktivasyonu ile membran yapısındaki
inozitolfosfogliseridden fosforilinozitol grubunu hidroliz eder,araşidonik asit içeren bir
diaçilgliserol oluşturur. DAGlipaz tarafından katalizlenen ek bir hidrolitik tepkime ile de
araşidonik asit serbestleşir.
6
7
Bazı hücreler fosfolipaz A2 yolunu, bazıları ise fosfolipaz
C yolunu kullanır.
8
Araşidonattan eikozanoid sentezi için üç yol vardır:
-Siklooksijenaz yolunda prostaglandinler ve
tromboksanlar oluşur.
-Lipoksijenaz yolunda lökotrienler,
hidrosieikozatetraenoik asitler (HETE) ve lipoksinler
oluşur.
-Sitokrom P450 epoksijenaz yolunda epoksitler ve
dioller oluşur.
9
Araşidonik asit sentezinden sonra eikozanoid sentezi için üç yol vardır.Birisi,
prostaglandinler ve tromboksanları oluşturan siklooksijenaz yoludur.İkincisi
lökotrienleri oluşturan lipooksijenaz yolu ve üçüncüsüde epoksit ve diolleri
oluşturan sitokrom P450 epooksijenaz yoludur Genelde hücreler her üç yolu
birden içermezler,hücrelerin çoğu tek bir temel ürün yaparlar.Örneğin endotel
hücreleri öncelikle araşidonik asiti prostaglandinlere çevirirken nötrofiller
tarafından yapılan temel ürün lökotrienlerdir.
10
Hücrelerin çoğu bir temel ürün yapar. Örneğin endotel
hücrelerinde öncelikle prostaglandin, nötrofil lökositlerde
lipoksijenaz ürünleri sentezlenir. Trombositler hem
siklooksijenaz hem de lipoksijenaz ürünü yaparlar.
11
Eikozanoidler
PROSTAGLANDİNLERİN ADLANDIRILMASI:

Prostaglandinler bir büyük harf ve bir altta yazılan küçük
rakamla gösterilir.PGE1de olduğu gibi büyük harf varolan
halka tipini gösterir.Doğal olarak bulunan prostaglandinlerde
yedi tip halka vardır.Bunlar A,B,D,E,F,G,H ve I serilerinde
prostaglandinlerin oluşmasını sağlar. Prostaglandinlerin alt
tarafında bulunan sayı hidrokarbon yan zincirindeki doymamış
(çift bağ) sayısını gösterir.Tromboksanın aktif şekli olan
TXAnın, prostaglandinlerden tek farkı siklopentan olan halka
yapısına bir oksijen atomu eklenmiş olmasıdır.Sadece 5
prostaglandin vücutta yaygın olarak dağılmışlardır.Bunlar
birincil prostaglandinler olarak bilinirler ve hepsi de 2
serisindendir. PGD2,PGE2,PGF2, PGI2 ve TxA2 hepside
araşidonik asitten sentezlenirler.
12
Prostaglandin sembolündeki A, B, D, E, F, G, H, I büyük harfleri, moleküldeki
halka tipini göstermektedir. F serisinde 9 ve 11.C atomlarına bağlı –OH ın
poziyonununu gösteren alfa sembolu –OH ın düzlemin altında bulunduğuna
işarettir.
13
Prostaglandin sembolünde büyük harften sonra gelen ve
alta yazılan küçük rakam, moleküldeki doymamış bağ
sayısını göstermektedir. Doğal olarak bulunan bütün
prostaglandinler C-15 de bir –OH grubu içerirler.
14
Bazı önemli eikosonoidlerin kimyasal yapıları
PGE2
TXA2
LTA4
15
Memeli hücreleri tarafından yapılan prostaglandinlerin çoğu araşidonik
asitten sentezlenen 2-serisindendir (PGE2, PGI2, TXA2 ve diğerleri).
Siklooksijenaz yolu
Siklooksijenaz yolunda prostaglandin sentezi için, zardan
serbestleştirilen araşidonik asit, siklooksijenaz (COX)
aktivitesi içeren [PGH sentaz (PGHS)] enzimi etkisiyle
prostaglandin endoperoksit üzerinden PGH2’ye
dönüştürülür.
16
17
18
COX-1 daha çok mide mukoza, barsak, böbrek ve trombositler ile
vasküler endotelyal hücrelerde bulunmaktadır, buna karşılık COX-2
inflamasyona yanıt olarak makrofajlar ve monositler tarafından
indüklenmektedir. Klasik NSAİ’ler her iki enzimi birden inhibe
ederken COX-2 inhibitörleri yan etki ortaya çıkmaksızın
inflamasyonu baskılamaktadır. İbuprofen, indomethacin,naproxen,
phenylbutazon ve aspirin COX-1 ve COX-2 yi inhibe eden yaygın
kullanılan NSAI ilaçlardır. Celebrex (celecoxib), valdecoxib,
lumiracoxib sadece COX-2 yi hedef alan inhibitör ajanlar olup
Kanser ve romatoid artrit li hastalarda ağrıyı azaltmak amacıyla
kullanılmaktadır. Kortikosteroid ilaçlar ise fosfolipaz A2 yi inhibe
ederler.
19
COX-2/COX-1 İNHİBİTÖRLERİ

NSAI ilaçlar periferik etkileri ile iltihap ve ona bağlı ağrıyı azaltan
ilaçlardır.Antiinflamatuar etkileri glukokortikoidlere göre azdır
ancak bilinç bulanıklılığı ve bağımlılık yapmadıkları için ağrılı
durumların çoğunda tercih edilirler.Analjezik, antipiretik ve
antiinflamatuar etkilerinde COX enzimini inhibe etmeleri temel rol
oynar.COX-1’i ve inflamasyonda indüklenen COX-2’yi inhibe
ederler.Mide, barsak ve böbrekler üzerine olan olumsuz yan etkileri
COX-1 inhibisyonuna, antiinflamatuar etkileri COX-2 inhibisyonuna
bağlıdır.Bu neden ile teorik olarak iyi bir NSAI ilacın COX-2/COX1 inhibitör etkinlik oranı en yüksek olmalıdır. COX-2 üzerine
selektif etkinliği olan selekoksib ve rofekoksib yanlızca inflamasyon
durumlarında kullanılan pahalı ilaçlardır.
20
Asetilsalisilik asit analjezik,
antipiretik, antienflamatuar ve
antiagregan etkilere sahiptir.
Asetilsalisilik asit bu etkilerini,
siklooksijenaz enzimini dönüşümsüz
asetilasyon ile inhibe ederek
gerçekleştirir. Siklooksijenaz
(prostaglandin sentetaz) enziminin
inhibisyonu ağrı, ateş, enflamasyon ve
agregasyondan sorumlu
prostaglandinlerin sentezini
önlemektedir.
21
Tromboksanlar
Prostaglandinlerden farkı, halkaya bir oksijen atomu (O)
eklenmiş olmasıdır.
TXA2; trombositler
tarafından sentezlenir,
arterleri daraltır ve
trombosit agregasyonunu
tetikler. Yarı ömrü 30
saniye kadardır; hızla
inaktif bir metabolit olan
TXB2’ye dönüştürülür.
22
Siklooksijenaz yolu
PGH2, başka bir zara bağlı enzime geçer; bu enzim de
onu hücre tarafından yapılan prostaglandin ürününe
dönüştürür. Endotel hücresinden salınan temel ürün PGI2
iken, trombositlerden salınan temel ürün TXA2’dir.
23
PGI2nin biyolojik etkileri:
Trombosit agregasyonunu güçlü bir şekilde inhibe eder.
Böbreklerden renin salınımını stimüle eder.Böylece de Na ve H2O
tutulumuna sebep olur.
Mide asit salınımı inhibe eder.
Bronkodilatatördür.
Vazodilatatördür ve hipotansif etkileri vardır.
PGE2nin biyolojik etkileri:
Bronkodilatasyon
Mide asit salgısını güçlü bir şekilde inhibe eder.
PGE2 düşük dozlarda hamile bir kadında uterusu kasar,yüksek
dozlarda ve hamile olmayan kadınlarda ise uterusu gevşetir.
Vazodilatasyon yapar.
Yağ dokusunda adenilat siklazı inhibe edip cAMPyi azalttığından
lipolizi inhibe eder.
24
PROSTAGLANDİN D2: Temel olarak mast hücrelerinden salınan
prostaglandindir. Vazodilatatör ve bronkokonstriktör etkilidir.







PGF2 nın biyolojik etkileri:
Vazokonstriksiyon yapar.
Bronkokonstriksiyon yapar.
Uterus düz kaslarında konstriksiyona yol açar.
TROMBOKSAN A2 :Vücutta temel olarak trombositlerde
sentezlenir.Etkisini reseptöre bağlandıktan sonra adenilat
siklaz enzimini inhibe edip hücre içi cAMP düzeyini
düşürerek gösterir.
TxA2 nin biyolojik etkileri:
En önemli etkisi trombositlerin adezyon ve agregasyonunu
25
sağlarlar.Vazokonstriksiyon yaparlar.
Prostaglandierin bir diğer etkisi
de renin salınımını stimüle
etmeleridir.(PGI2) Renin artınca
aldosteron artar.BARTTER
sendromunda böbrekte
prostaglandin sentezi artmıştır,
bu neden ile hiperreninemik
hiperaldosteronizm oluşmuştur.
Kortizol gibi glukokortikoitler
prostaglandinlerin sentezini inhibe
ederek proinflamatuar
prostaglandinlerin yapımını
azaltırlar.
Doğum eyleminin
başlamasında esas rolü
oynadıkları
düşünülmektedir.
Doğum eyleminden önce ve
doğum eylemi sırasında
PGE2 ve PGF2 düzeyleri
artar.
PG inhibitörleri (aspirin ve
indomethacin) preterm
doğumu önler ve gebeliği
uzatır.
26

Steroidler, güçlü bir
enzim inhibitörü olan
Lipokortin’in sentezini
arttırır ki; bu şekilde
Fosfolipaz A2 ve
fosfolipaz C
aktivasyonunu
baskılayarak
enflamatuar proseste
önemli işlevleri olan
Prostaglandin ,
Tromboksan A2 ve
Lökotrien sentezini
önler.
Prostoglandinler, tıpta
tedavi amaçlı olarak
kullanılmıştır.
PGF2a
ve PGE2 abortus yapıcı
etkileri nedeniyle medikal abortus
amacıyla kullanılabilir.
PGE2 bronşial astım
tedavisinde alternatif olarak
kullanılır .Gastrik ve Duodenal
ülserlerde ve yeni doğanlarda
ductus arteriocusun kapalı olduğu
kalp hastalıklarında tedavi olarak
kullanılır.
27
Lipoksijenaz yolu
Lipoksijenazlar çözünebilen enzimlerdir. Ancak 5lipoksijenaz, aktive olunca bir zara tutunur.
Lipoksijenazlar, bir karbona bir tek oksijen molekülünün
eklenmesini katalizleyerek bir çift bağ oluşturur ve bir
hidroperoksi grup yaratırlar.
5-lipoksijenaz,
nötrofillerde; 12lipoksijenaz
trombositlerde;
15-lipoksijenaz
eozinofillerde
boldur.
28
Araşidonik asitin lipooksijenaz yolu ürünü olan LOKOTRİENLERde
halka yapısı bulunmaz.Üç değişik lipooksijenaz araşidonik asidin 5. 12
ve 15. konumlarına oksijen sokarak hidroperoksidleri oluşturur.
Sadece 5-lipooksijenaz enzimi lökotrienleri meydana getirir.
Lökotrienler 5-HPETE den
oluşurlar.Özellikle lökositlerde aktif olan
bu yolda 5-HPETE asit lökotrien A4 e
(LTA4 ) dönüşür.LTA4 için 2 metabolik
yol vardır.Birisi yapıya LTB4
oluşturmak için bir H2O molekülünün
eklenmesi diğer alternatif yolda
glutatyon transferaz enzimi ile glutatyon
ile birleşerek LTC4 molekülünü
oluşturmasıdır.Bunu izleyen basamakta
LTC4 de glutatyonun glutamat
aminoasiti gama-glutamil transpeptidaz
aracılığı ile uzaklaştırılıp LTD4
oluşur.Son basamakta da glisin
aminoasiti uzaklaştırılır ve LTE4 oluşur.
29
Lipoksijenaz yolu
Lökotrienler, lökositlerde araşidonik asitten 5lipoksijenaz etkisiyle oluşan 5-HPETE’ten oluşurlar.
30 30
Lipoksijenaz yolu
Lökotrien sentezinde görevli 5-lipoksijenaz inhibitörleri
astım tedavisinde kullanılırlar; zileuton bunlardan biridir.
31
Lipoksijenaz yolu
Lipoksinler, 15- ve 5-lipoksijenaz etkisiyle araşidonik
asidin ardışık oksidasyonu sonucu oluşurlar.
Lipoksin A;
nötrofillerde
süperoksit
anyon
oluşumunu
uyarır,
kemotaksise
neden olur.
32






Lökotrienlerin biyolojik etkileri:
Lökotrien B4 :Enflamasyon bölgesine çok güçlü bir
şekilde nötrofil ve eozinofillerin göç etmesini
sağlar yani güçlü bir kemotaktik maddedir.
Lökotrien C4 ve Lökotrien D4 (SRS-A maddesi)
Bronkokonstriksiyon yapıcı etkisi çok güçlüdür.
Güçlü bir vazokonsriktördür. Damar
geçirgenliğini arttırıcı etkisi vardır.
Lökotrien D4 aynı zamanda yavaş etkileyen
anafilaksi maddesi olarak ta bilinir.
33
Aktivitelerinin en fazla olduğu yerler ; lökositler, mast
hücreleri,trombositler ve akciğerlerdir.
Lokotrien B4 kemotaktik özelliği nedeni ile nötrofil ve
eizonofilleri inflomasyon bölgesine çeker. SRS-A
solunum yollarını histamine göre 1000 kat daha
kasabilir. Hipertansiyonlu hastalarda NSAI ilaçlar
kullanılmamalıdır, çünkü aşırı üretilen lokotrienler
damarları kasar.
34
OH
COOH
O
H3C
COOH
O
CH3
N
O
N
H
O
CH3
O
Acetylsalicylic acid
Acetaminophen
Indomethacin
Cl
O
O
S
COOH
H3C
O
OH
Cl
H
N
N
H
N
O
N
Cl
Diclofenac
S
O
CH3
O
Piroxicam
O
Rofecoxib (COX-2)
35
36
fatty acids prostaglandins
O
OH
O2
aspirin and
ibuprofen
inhibit this
step
arachidonic acid
O
H
O
CO2H
O
H
O2H
PGG2
H
CO2H
HO
H
OH
Prostaglandin E2
37
Sitokrom P450 epoksijenaz yolu
Sitokrom P450 epoksijenaz yolunda araşidonik asitten
oluşan ana ürünler epoksitlerdir (EET).
Epoksitler, vazoaktiftirler ve böbrek fonksiyonları
üzerine etkilidirler.
38
O
O
linoleoic acid
O
O
H
O
OH
omegaomega-3fatty acids
39
H
Download