Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Hücre Konusundaki

advertisement
DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... • 2013
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının
Hücre Konusundaki Pedagojik Alan
Bilgileri
Muhammet UŞAK*
Öz
Bu araştırmanın amacı, fen ve teknoloji öğretmen adaylarının hücre konusunda sahip
oldukları pedagojik alan bilgilerini tespit etmektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak
ders planları, laboratuvar planları, mülakatlar ve kavram haritaları kullanılmıştır. Araştırma, 2006-2007 öğretim yılı Bahar döneminde altı öğretmen adayıyla yapılmıştır. Öğretmen adaylarının hücre konusundaki pedagojik alan bilgilerine yönelik müfredat bilgileri,
ölçme-değerlendirme bilgisi, alan bilgisi inançları ve öğretim bilgisi bileşinlerinden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının konuya özel öğretim yöntemleri konusunda eksikleri bulunduğu, öğretim yaklaşımları açısından daha öğretmen merkezli oldukları ve konu alan bilgisiyle ilgili yüksek öz güvene sahip oldukları
belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, ulusal ve uluslarası alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler
Pedadojik Alan Bilgisi, Hücre, Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayları.
* Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi.
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice
9 (4) • Güz / Autumn 2009 • 2013-2046
© 2009 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards