Teknokent Müracaat Değerlendirme Raporu

advertisement
TEKNOKENT’E MÜRACAAT DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU
Not: Bu Form Alan Komitesi üyeleri tarafından müştereken doldurulacaktır.
Proje Adı
Öneren Kuruluş
Değerlendirme Yöntemi
Ziyaret edilen yerin adresi
Görüşme
Ziyaret
*Ziyaret zorunlu değildir.
KRİTER
TESPİTLER
1.PROJENİN AR-GE İÇERİĞİ: Önerilen projenin Türkiye’nin uluslararası arenada ekonomik ve
teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip yenilik getirmesi ve bu amaca yönelik Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen niteliklere uygun AR-GE
veya yazılım geliştirme çalışmaları yürütmeleri gerekir.
ÇOK İYİ
İYİ
İYİ DEĞİL/
YETERSİZ
Proje uluslararası klavuzlara göre Ar-Ge unsuru
içermekte mi?
Evet, ise, projenin içerdiği Ar-Ge unsuru nedir?
Evet
Hayır
Açıklama :
Projenin teknoloji düzeyini nedir?
Günümüz Teknoloji Düzeyini Aşıyor
Ulusal Teknolojik Bilgi Birikimine Katkı Sağlıyor
Firma Çapında Bilgi Birikimine Katkı Sağlıyor
Açıklama :
Evet
Kısmen
Hayır
Açıklama :
Yeni ürün
Geliştirilmiş ürün
Yeni proses/teknoloji
Yeni sistem
Geliştirlmiş proses/teknoloji
Açıklama :
Evet
Hayır
Açıklama :
Proje teknolojik dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak
boyutta mı?
Projenin çıktıları nelerdir?
Proje yeni veya ileri teknoloji içeriyor mu?
Projenin çıktısı geliştirilmiş ürün veya proses ise
geliştirmenin gerekçesi nedir?
Projenin patent veya faydalı model olarak tescil
Evet
Hayır
edilebilecek çıktısı olacak mı?
Açıklama :
Önerilen projenin konusu FP7 veya BTYK tarafından
Evet
Hayır
belirlenen öncelikli alanlar arasında yer almaktadır? Açıklama :
Proje konusunda daha önceden başkaları
Evet
Hayır
tarafından alınmış bir patent veya sınaî mülkiyet
Açıklama :
tescili bulunmakta mı?
Proje yeni Ar-Ge çalışmalarını tetikleyebilecek
Evet
Hayır
nitelikte mi?
Açıklama :
Proje multidisipliner çalışma veya ağ oluşturma/ağa
Evet
Hayır
dâhil olma gibi yöntemlerin kullanımını öngörüyor
Açıklama :
mu?
2. GİRİŞİMCİNİN ÖNERİLEN PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRME KONUSUNDAKİ YETERLİLİĞİ: Proje
başvurusunda bulunan girişimcilnin AR-GE etkinliklerine ayıracağıı; bütçe, nitelikli araştırmacı
sayısı ile Çukurova Üniversitesi ve diğer üniversitelerden sağlayacağı araştırmacı ve alt yapı
desteği değerlendirmede bir ölçüt olarak dikkate alınır. Başvuruda bulunacak firmaların talep
edecekleri fiziksel mekân ve çalıştıracakları araştırmacı sayısının yürüttükleri faaliyetler açısından
tutarlı olması gerekir.
Girişimcinin daha önce Ar-Ge çalışması deneyimi var mı?
Evet
Açıklama
Hayır
ÇOK İYİ
İYİ
İYİ DEĞİL/
YETERSİZ
TEKNOKENT’E MÜRACAAT DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU
Proje yürütücüsü ve proje ekibi yapılacak çalışma için yeterli mi?
Evet
Hayır
Açıklama
Proje için öngörülen yönetim planı projenin başarısı için yeterli mi?
Evet
Hayır
Açıklama
Girişimcinin finansal imkânları önerilen çalışmayı yürütmek için
Evet
Hayır
yeterli mi?
Açıklama
Girişimcinin TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, FP7 vb. ARGE destek
Evet
Hayır
programlarından destek alma isteği var mı?
Açıklama :
Girişimcinin Ar-Ge destek programlarından destek alabilme
Yüksek
Düşük
olasılığı nedir?
Açıklama :
Girişimcinin projede başarılı olma ve proje sonucunda somut
Çok yüksek
Yüksek
yararlar elde etme olasılığı nedir?
Orta
Zayıf
Açıklama :
Projede başta ÇÜ öğretim elemanları olmak üzere nitelikli
Evet
Hayır
araştırmacı istihdamı öngörülüyor mu?
Açıklama :
Projede ön görülen uzmanlıklar yapılan çalışma için yeterli mi?
Evet
Hayır
Açıklama :
Proje çalışması kapsamında yabancı araştırmacı çalıştırılması
Evet
Hayır
öngörülüyor mu?
Açıklama :
Girişimcinin başta ÇÜ mezunları ve üniversite mezunu nitelikli iş
Evet
Hayır
gücüne cazip istihdam olanakları sağlama düşüncesi var mı?
Açıklama :
Projenin başarısı için en kritik unsur nedir?
Projedeki kritik unsurları için olası risklere karşı önlemler düşünülmüş
mü?
Yapılacak ARGE/Yazılım Geliştirme çalışmasıyla ilgili yerli ve/veya
yabancı standartlarla ilgili (iş/çevre güvenliği, ürün, proses, vb.)
çalışmalar yapılmış mı?
Öngörülen proje süresi, projenin gerçekleşmesi açısından
gerçekçi mi?
ARGE/Yazılım Geliştirme faaliyetlerinin amaçları net olarak
belirlenmiş mi?
Faaliyetler ile ilgili performans kriterleri ve proje ile ilgili
gerçekleşme kriterleri saptanmış mı?
Kriterler gerçekçi mi?
Yapılacak ARGE/Yazılım Geliştirme çalışmasıyla ilgili diğer
alternatifler irdelenmiş mi?
Seçilen ana yaklaşımın diğerlerine nazaran üstünlükleri ve
zayıflıkları açıkça ortaya konabilmekte mi?
Seçilen ana yaklaşım projenin başarısı açısından doğru ve
gerçekçi mi?
Projeden elde edilecek fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması
için üniversiteler, danışmanlar vb. üçüncü taraflarla yapılan
anlaşmalarda gerekli koruma önlemleri alınmış mı?
Proje çıktıları için patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili
vb. öngörülüyor mu?
KATMA DEĞER SAĞLAMA POTANSİYELİ:
Evet
Hayır
Açıklama :
Evet
Hayır
Açıklama :
Evet
Öneri:
Evet
Açıklama :
Evet
Açıklama :
Evet
Açıklama :
Evet
Açıklama :
Evet
Açıklama :
Evet
Açıklama :
Evet
Açıklama :
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Açıklama :
ÇOK İYİ
İYİ
İYİ DEĞİL/ YETERSİZ
Projenin ülkemizdeki sanayi/hizmet sektörünün ekonomik ve
teknolojik yönden küresel rekabet gücünü artırma potansiyeli var
mı?
Evet
Hayır
Açıklama :
TEKNOKENT’E MÜRACAAT DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU
Projenin ulusal güvenlik açısından önemi vardır?
Evet
Hayır
Açıklama :
Projenin çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısı
vardır
Evet
Hayır
Açıklama :
Proje çıktılarının sanayi/hizmet sektörü için katma değer oluşturma
potansiyeli veya sanayi/hizmet sektörüne ihracat potansiyeli
Evet
Hayır
kazandırma özelliği var mı?
Açıklama :
Projen çıktılarının doğal kaynakların değerlendirilmesine ve etkin
Evet
Hayır
kullanımına faydası var mı?
Açıklama :
Projen çıktılarının sosyo-kültürel hayata katkısı var mı?
Evet
Hayır
Açıklama :
Proje çalışmalarının Ar-Ge işbirlikleri oluşturma etkisi var mı?
Evet
Hayır
Açıklama :
Proje çalışmalarının bilimsel araştırmalara katkısı var mı?
Evet
Hayır
Açıklama :
Proje konusu ürünün/teknolojinin yurtiçi ve yurtdışında
Evet
Hayır
ticarileştirilmesi önünde bir engel var mı?
Açıklama :
Projenin çıktılarının yan sanayi geliştirme ve yan sanayiye teknoloji
Evet
Hayır
aktarma potansiyeli var mı?
Açıklama :
Geliştirilecek ürün konusunda yurtiçi ve yurtdışı potansiyel pazarı
konusunda yeterince ayrıntılı ve verilere dayalı bir Pazar
Evet
Hayır
araştırması yapılmış mı?
Açıklama :
Hedeflenen Pazar payları ve yıllık satış projeksiyonları var mı?
Evet
Hayır
Ulaşılabilir seviyede mi?
Varolan veya varolabilecek rakip ürünler ve bunların üretici
Evet
Hayır
firmaları konusunda ekonomik analizler yapılmış mı?
Açıklama :
PROJENİN TEKNOKENT’E GETİRİLEBİLİRLİĞİ: Hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma
niteliği olan etkinlikler Teknokente getirilemez. Çukurova Teknokent bünyesindeki kuruluşlar ve
birimler AR-GE konusunu oluşturan ürün veya proje ile ilgili üretimini Çukurova Teknokent içinde
yapabilirler. Ancak bu üretim genellikle prototip geliştirme ve pilot üretim düzeyinde olup yapılan
üretimin miktarı AR-GE ihtiyaçları ile orantılıdır, seri üretim yapılamaz. Girişimciler, ancak tümünü
Bölgede gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan özgün süreç, hizmet,
yöntem, üretim tekniği, faydalı araç gereç, malzeme, yazılım, ürün ve sistemlerin ticari ürün haline
getirilmesi amacıyla prototip üretimi ile pilot üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Bölgede faaliyet
gösteren girişimcilerin, yeni ve yüksek teknolojilere dayalı üretim faaliyetlerine izin verilebilir.
Proje kapsamında Teknokent içinde prototip üretim veya pilot
üretim faaliyeti öngörülüyor mu?
Proje Teknokent içinde, seri üretim faaliyeti içeriyor mu?
Önerilen proje Teknokente getirildiğinde çevre kirliliğine neden
olabilir mi?
Evet, ise hangi tür kirlenmeye yol açar?
Önerilen proje mevcut çevresel etkileri ile Teknokente getirilebilir
mi?
Önerilen projenin Teknokente alınabilmesi için alınması gereken
çevresel önlemler nelerdir? Belirtiniz.
Prototip üretim
Açıklama :
Evet
Hayır
Açıklama :
Evet
Hava
Toprak
Açıklama :
Evet
ÇOK İYİ
İYİ
İYİ DEĞİL /
YETERSİZ
Pilot üretim
Hayır
Su
Görüntü
Gürültü
Hayır
AR-GE: Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni
malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak
veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmaları,
Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine
verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod
listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü,
TEKNOKENT’E MÜRACAAT DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU
Yenilik: Bir fikri; satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanılan
yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi,
Üründe Yenilik: Teknolojik açıdan yeni ürün, önceki ürün kuşağıyla karşılaştırıldığında malzemesi,
parçaları ve yerine getirdiği işlevler açısından öze ilişkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü,
Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliştirilmiş
ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanılan
yöntemi,
Projenin Teknokente Kabul Edilebilirliği
Çukurova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kuruluş amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve
kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve
ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim
yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, tasarım kalitesini
yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri
teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak
teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı
yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı
sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, AR-GE yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların
Bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.
Proje Adı
AR-GE İÇERİĞİ NOTU
GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİRLİK NOTU
KATMA DEĞER SAĞLAMA
NOTU
TEKNOKENT’E GETİRİLEBİLİRLİK
NOTU
ÇOK İYİ
ÇOK İYİ
ÇOK İYİ
ÇOK İYİ
İYİ
İYİ
İYİ
İYİ
İYİ DEĞİL/ YETERSİZ
İYİ DEĞİL/ YETERSİZ
İYİ DEĞİL/ YETERSİZ
İYİ DEĞİL/ YETERSİZ
Not: Her hangi bir kriterden “İyi Değil/Yetersiz” değerlendirmesi alan proje mevcut haliyle
Teknokent’e kabul edilemez.
1.
Proje önerisi Teknokent kuruluş amacına uygundur. Önerilen proje mevcut haliyle
Teknokente kabul edilebilir
Tavsiyeler:
2. Proje önerisi Teknokent kuruluş amacına uygundur; ancak aşağıda belirtilen hususlar göz
önüne alınarak revize edilmelidir. Mevcut haliyle Teknokente kabul edilemez.
Projede yapılması gereken revizyon:
3. Proje önerilen haliyle Teknokente kabul edilebilecek nitelikte değildir.
Red gerekçesi:
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KOMİTESİ ÜYELERİNİN
Adı Soyadı
Kuruluş/Bölümü
İmza
Tarih :
/
/ 201
Download