Uploaded by User5206

2014

advertisement
2014
İLMİHAL BİLGİSİ
Peygamberlerin sayısını ancak Allah bilmektedir. Bunlardan bir kısım peygamberin
ismi Kur’an’da bildirilmiş, pek çok peygamberin ise ismi Kur’an’da bildirilmemiştir.
Bir de ismi Kur’an’da geçmekle birlikte peygamber oldukları ihtilaflı olan kişiler
vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden biridir?
1 puan
Şuayb
Elyesa
Zülkifl
Zulkarneyn
Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, niteliklerini ve
özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesine .....……. denir. Yukarıdaki cümlede
boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
1 puan
Kaza
Kader
Hayır ve Şer
Ecel
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup yalnız kazayı gerektiren bir durumdur?
1 puan
Bir suya dalıp kulağına su kaçmak
Dışarıdan buğday, arpa, pirinç veya bir susam tanesi kadar bir şeyi alıp yutmak
Kendi isteği olmayarak boğazına toz ve duman girmek
İmsak vakti geçtiği hâlde daha vakit vardır zannederek yemek ve içmek
Hz. Muhammed’in (s.a.s) çok sevdiği iki yakınını kaybetmesi nedeniyle İslam
tarihinde hüzün yılı olarak bilinen yıl ve o yılda vefat edenler aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1 puan
620 yılı / Ebu Talib ve Hz. Hatice
620 yılı / Hz. Hamza ve Hz. Hatice
620 yılı / Abdülmuttalib ve Hz. Hatice
619 yılı / Yasir ve Sümeyye
Peygamber Efendimizin (s.a.s) ibadet maksadı ile yolculuk yapmanın faziletli
olduğunu beyan ettiği üç mescit, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1 puan
Mescid-i Kıbleteyn/Mescid-i Haram/ Mescid-i Kuba
Mescid-i Nebevi /Mescid-i Haram/ Mescid-i Kuba
Mescid-i Aksa/Mescid-i Haram/ Mescid-i Kuba
Mescid-i Haram / Mescid-i Nebevi / Mescid-i Aksa
Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla
koşarak, canlı ve çalımlı yürümeye ......… denir ve sa’yin …......... Sa’y ile ilgili
yukarıdaki açıklamada boşluklara uygun düşen ifadeler hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
1 puan
Hervele -vacibidir
Remel- vacibidir
Hervele-sünnetidir
Remel- sünnetidir
Aşağıdakilerden hangisi tavafın geçerli olmasının şartlarından biridir?
1 puan
Tavafı ihramlı olarak yapmak
Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
Tavafın en az 4 şavtını yapmak
Tavafın İlk Şavtına Hacer-i Esved’in Hizasını Geçmeden Başlamak
Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biri
değildir?
1 puan
Hac için ihrama girmiş olmak
Terviye günü Arafat’a çıkmış olmak
Vakfeyi Arefe günü (9 Zilhicce) güneşin zeval noktasına gelmesinden kurban bayramın birinci
günü (10 Zilhicce) fecr-i sadığa kadar olan süre içinde yapmak
Vakfeyi Arafat ’ta yapmak
Allah’ın (c.c); insanla ilgili isimlerinden olup “Yaratılmışların ihtiyacını en ince
noktasına kadar bilipsezilmez yollarla karşılayan” anlamına gelen güzel ismi
hangisidir?
1 puan
el- Metîn
er- Rakîb
el- Latîf
el- Mâcid
Aşağıdakilerden hangisi vacip hedy çeşitlerinden biri değildir?
1 puan
Temettu ve Kıran Hedyi
İfrad Hedyi
Ceza Hedyi
İhsâr Hedyi
Akıllı ve zeki olmak demektir. Peygamberler en akıllı ve en anlayışlı insanlardır.
Yukarıda, Peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatlardan hangisi açıklanmıştır?
1 puan
Fetanet
Tebliğ
Emanet
İsmet
Tevbe süresinin 60. ayetinde zekât verileceklerin kimler oldukları sayılmıştır. Buna
göre aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez?
1 puan
Yolda Kalmışlara
Kimsesizlere
Miskinlere
Fakirlere
Bazı ibadetlerin yapılmasına mani olan hükmi pislikten temizlenmeye …......… denir
ve namazın …......... Namazın farzları ile ilgili yukarıdaki açıklamada boşluklara
uygun düşen ifadeler hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1 puan
Hadesten Taharet - rüknüdür
Necasetten Taharet – rüknüdür
Necasetten Taharet - şartıdır
Hadesten Taharet - şartıdır
Her tavaftan sonra iki rekât tavaf namazı kılınması tavafın vaciplerindendir. Tavaf
namazının birinci ve ikinci rekâtlarında Fatiha’dan sonra okunması müstehap olan
sureler -sırası ile- aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1 puan
Kafirun - Kevser
İhlas - Nas
Kafirun - Nas
Kafirun - İhlas
Hac ayları içinde önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac günlerinde ihrama
girerek hac menasikini yapan kimse, edası bakımından hangi hac çeşidini yapmış
olur?
1 puan
Hacc-ı Ekber
Hacc-ı Kıran
Hacc-ı Temettu
Hacc-ı İfrad
Acil servise grip semptomları ile başvuran hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır?
1 puan
Hasta izolasyon odasına alınmalıdır
Hasta negatif basınçlı odaya alınmalıdır
Hastaya bakım verecek sağlık personeli cerrahi maske takmalıdır
Sağlık personeli ve hasta N95 maske takmalıdır
Dişlerini fırçalayan bir kişi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiş olur?
1 puan
Ağız içi dokuların mikroorganizmalardan izolasyonunu sağlamış olur
Diş çürüğünü gidermiş olur
Ağız içi antisepsi sağlamış olur
Ağız içi dokuların sterilizasyonunu sağlamış olur
Yumuşak doku içine kanama sonucunda ortaya çıkan kitlenin ismi nedir?
1 puan
Purpura
Ekimoz
Peteşi
Hematom
Kırık ve çıkıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
1 puan
Kırık çekilerek düzeltilmelidir
Kırık bulunduğu seviyeden bir alt ve bir üst eklemi içine alarak sabitlenmelidir
Kırıklı uzuv müdahale edilmeden bırakılmalıdır
Sargı bezi ile sarılır tedavi edilmesine gerek yoktur
Akut dişeti enfeksiyonunun ağız içinde ilk belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?
1 puan
Dişlerin sallanması
Dişeti kanamaları
Ağız içi yaraların ve aftların oluşması
Dişetlerinin çekilmesi
Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini geciktiren sistemik faktörlerden değildir?
1 puan
Kortikosteroid kullanımı
Diyabet
Yabancı cisim varlığı
Malnutrisyon
Zehirlenmelerde temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri
yanlıştır?
1 puan
Zehir veya zehirler belirlenmeye çalışılmalıdır
Hipo ya da hipertermi olabileceği için hastanın vücut ısısı ölçülmelidir
Zehir danışma aranmalıdır
Resusitasyon kısa tutulmalıdır
Bilinci açık yetişkin veya çocukta yabancı cisme bağlı solunum yolunda tıkanma
gelişmişse ilk yardımda ne yapılmalıdır?
1 puan
Suni solunum
Kalp masajı
Oksijen tedavisi
Heimlich manevrası
Aşağıdakilerden hangisi acil psikiyatride daha az görülür?
1 puan
Sanrı
Davranış bozukluğu
Ateş
Varsanı
Aşağıdakilerden hangisi iletken bir madde değildir?
1 puan
Metal Kaşık
Deniz suyu
İçme suyu
Saf su
Aşağıdakilerden hangisi solunum yollarında enfeksiyona neden olan virüslerin
sıklıkla bulaşma yollarından değildir?
1 puan
Ortak kullanılan objeler
Damlacık
Kontamine yiyeceklerin tüketimi
Kontamine yüzeyler ile temas
Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağın bölümlerinden biri değildir?
1 puan
Çekum
Rektum
Kolon
Jejenum
Antikoagulan nedir?
1 puan
Kanın pıhtılaşmasını önleyen madde
Kanın bozulmasını önleyen madde
Serum elde etmek için kullanılan madde
Kanın pıhtılaşmasını sağlayan madde
Burun kanaması ile başvuran hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
1 puan
Hastanın yanında böbrek küvet, kağıt mendil bulundurulmalıdır, çünkü yutulan kan bulantı ve
kusmaya neden olabilir
Burun içerisine %1’lik adrenalin solüsyonuna batırılmış bir gazlı bez konulabilir
Baş hafif öne doğru eğik, ağız açık olarak sakin bir şekilde oturtulur
Yüze, alına veya enseye sıcak uygulama yararlıdır
Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon tablosunu gösteren parametre değildir?
1 puan
Sedimantasyon
CRP
Üre
Lökosit sayısı
Erişkin hastada bir kurtarıcı ile yapılan temel yaşam desteği uygulamasında kalp
masajı/soluk oranı aşağıdakilerden hangisidir?
1 puan
5/2
10/5
15/5
30/2
Aşağıdaki bölgelerden hangisi subkutan enjeksiyon için uygun değildir?
1 puan
Kemik çıkıntılarından uzak bölge
Skar dokusu, nekroz, apsenin olmadığı bölge
Büyük kan damarlarının olduğu bölge
Geniş kas tabakalarının olduğu bölge
Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz?
1 puan
Abduksiyon=vücut merkezine yaklaşma
Fleksiyon= Eklemin kıvrılması
Kranio-kaudal= kafadan-ayağa
Supin= sırt üstü
Aşağıdakilerden hangisi diyabetik ketoasidozu tetikleyen sebeplerden değildir?
1 puan
Akut miyokard enfarktüsü
Serum fizyolojik vermek
Travma
Akut enfeksiyon
Kişinin kendi davranışlarını değişik ortam, şart ve durumlarda gözlemleyerek
kendini değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
1 puan
Empati
Psikolojik yargı
İçgörü
Yeti
Aşağıdakilerden hangisi steroidlerin yan etkilerinden değildir?
1 puan
Hipotansiyona neden olabilir
Hiperglisemiye yol açabilir
Peptik ülsere yol açabilir
Kemik erimesine neden olabilir
Hangisi Bronşial Astım atakları yaşayan bir hastada dikkat edilmesi gereken bir
durumdur?
1 puan
Hastaya ilaç kullanımı eğitimi verilmelidir
Sık sık akciğer grafisi çektirilmelidir
Hastanın kullandığı bronkodilatatör tedavisi hemen değiştirilmelidir
Sık sık arteriel kan gazı bakılmalıdır
KİBAS’ta ozmotik basınç farkı ile beyin dokusundaki fazla sıvıyı damarlara çekerek
kafa içi basıncın azalmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
1 puan
%0,01 izotonik sodyum klorür
%0,09 izotonik sodyum klorür
%5 Dekstroz
%20 Mannitol
Aşağıdaki bulgulardan hangisi hemodinamik bir sorundur?
1 puan
Polisitemi
Hiperkalsemi
Hiperürisemi
Hiponatremi
İnsülin kullanan diyabetik hastada dikkat edilmesi gereken en önemli/öncelikli değer
hangisi olmalıdır?
1 puan
Glukoz düşüklüğü
Glukoz yüksekliği
Potasyum düşüklüğü
Potasyum yüksekliği
Yeni tanı almış diyabetik bir hastada aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
1 puan
Yorgunluk ve güçsüzlük
Poliuri
Oligüri
Polidipsi
Çarpıntı ile acil servise başvuran hastanın nabzı 300/dakika olarak ölçülmüştür. Bu
durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
1 puan
Hasta monitörize edilir
Damar yolu açılarak antiaritmik ilaç yapılır
Hastaya adrenalin 0.1 mg uygulanır
Hastaya kardiyoversiyon yapılır
Febril konvülziyonla gelen hastada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?
1 puan
Diazem rektal verilmesi
Diazem intravenöz verilmesi
Hava yolu açılması
Ateşin düşürülmesi
Yaşlılarda tedavi edilmeyen kronik ağrının sonuçlarından yanlış olanı işaretleyiniz?
1 puan
Yaşlı hasta mobilitesini kaybetmeye daha meyillidir
Uyku bozuklukları ve immünitede bozulmalara neden olur
Açıklanamayan ajitasyona neden olabilir
Sosyal ilişkilerde artma ve etkili iletişime sebep olur
Aşağıdaki yazılı ifadelerden hangisi yanlıştır?
1 puan
Yüksek riskli ilaçlar için sözel order alınabilir
Yüksek riskli ilaçlar kilitli alanda bulunmalıdır
Yüksek riskli ilaçlar diğer ilaçlardan farklı bir alanda bulundurulmalıdır
İnsülinler yüksek riskli ilaç grubundadır
Acil durumlarda intravenöz kullanılabilen antidiyabetik ilaç aşağıdakilerden
hangisidir?
1 puan
Protamin zinc insülin
Lente zinc süspansiyon
Kristalin zinc insülin
İsofan insülin süspansiyon (NPH)
Bir bacağında ödem, kızarıklık ve ısı artışı olan hastada aşağıdakilerden hangisi
öncelikli olarak düşünülür?
1 puan
Dermatit
Nefrotik sendrom
Tromboflebit
Konjestif kalp yetmezliği
Heparin aşağıdakilerden hangisinde kontrendikedir?
1 puan
Unstabil angina pektoris
Atrial fibrilasyon
Derin ven trombozu
Perikardit
Kardiyak arrest durumunda kalbin çalışmasını sağlamak için verilen ilaç hangisidir?
1 puan
Atropin
Adrenalin
Bikarbonat
Heparin
Aşağıdakilerden hangisi hipopotaseminin bulgularından biri değildir?
1 puan
İshal
Poliuri
Polidipsi
Bulantı-kusma
Download