Uploaded by egitim.cbu.edu.tr

3073651

advertisement
Eğitim, toplumun tüm kesimleri için gereklidir.
Çünkü eğitim olmazsa mutluluğa ve
mükemmelliğe ulaşmak mümkün değildir.
Bununla birlikte toplumu oluşturanlar
arasındaki fark, eğitimde uygulanacak
yöntemlerin de farklı olmasını zorunlu
kılmaktadır.
Bu yöntemler "ikna" ve "göstererek
açıklama"dır.
İkna daha çok emek gücüne dayanan işlerin
öğretilmesinde kullanılan yöntemdir. Sıradan
insanlar yeniliğe açık değildir ve ancak
yenilikleri ikna oldukları zaman kabullenirler. Bu
nedenle yaptıkları işi benimsemeleri ve
kendilerine gösterilen şekilde yapmaları ancak
ikna edilmelerine bağlıdır.
Teorik bilgilerin öğretilmesinde göstererek
açıklamaya (demostrasyon) dayanan yöntem
kullanılmalıdır. Bu yöntemde gerçek bilgiyi
(doğruyu) öğretmek ve onu çıkaracak şekilde
anlatmak gerekmektedir.
Nurdan Gül Kökten
Eğitim; bireyin fiziksel, zihinsel ve ahlaki
gelişimlerini sağlamalıdır. Bireyin' içinde yaşadığı
toplumda yeteneklerine uygun bir meslek
seçmesini sağlayarak gelişiminin tüm
aşamalarında ona yardımcı olmalıdır. Bu
nedenle İbni Sina'nın eğitim görüşü, fiziksel
gelişme ve gereksinimleri (bedensel hareketler,
beslenme, uyku, temizlik vb.) ihmal etmemekte,
onu üstü kapalı da olsa kapsamaktadır. Eğitimin
bireysel gelişimi ve bilgi birikimini sağlama
yanında motive edici tarafı da bulunmaktadır.
İbni Sina'ya göre eğitim, bireyin kişiliğinin bir
bütün olarak bedensel, zihinsel ve karakter
bakımından gelişimine katkı sağlamasıdır.
Bu eğitim anlayışında eğitim iyi bir vatandaş
olmanın yanında toplumsal gelişmeye katkıda
bulunacak şekilde hazırlanmalıdır.
İlk Türk devletlerinde eğitim ile Türk-İslam devletlerindeki
Türk-İslam
devletlerinin eğitim anlayışı hakkında
eğitim anlayışı arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar
neler söyleyebilirsiniz
vardır?
Nurdan Gül Kökten
Öğrenci odaları
Nurdan Gül Kökten
1. Müderris odası
2. Medrese çalışanları odası
3. öğrenci odası
4. Mescit
5. Darül hadis bölümü
6. Ders odaları
7. Kütüphane
8. Abdesthane
9. Eyvan
Numaralandırılmış Medrese
bölümlerini sayar mısınız
MEDRESELERDE OKUTULAN
DERSLER
DİN VE
HUKUK
DERSLERİ
Fıkıh
Kelam
Hadis
Tefsir
Kuran
Okuma
DİL, EDEBİYAT
DERSLERİ
FELSEFE
DERSLERİ
MÜSBET
BİLİM
DERSLERİ
Tıp
Arap Edebiyatı
Cerrahi
Farsça
Riyaziye
Nahiv(gramer)
Hesap Hendese
Sarf (fiil yapısı)
Felsefe
(Geometri)
Hitabet
Müsellesat
Mantık
Şiir
Medreselerde
hangi
dersler
Bu kurumların
günümüz
(Trigonometri)
Cerh ve Tadil
eğitim-öğretim
kademelerinin hangisine denk Nücüm(Yıldız)
Tarih
okutulurdu
Heyet
Edebiyat olabileceğini tartışınız.
Tabiyat
Nurdan Gül Kökten
İlk Selçuklu medresesi Tuğrul
Bey tarafından
Nişabur'da açıldı.
Nizamülmülk tarafından ilki Bağdat'ta kurulan
Nizamiye Medresesi Türk eğitim tarihinde bir
dönüm noktası oldu. Medrese eğitimi
kurumsallaştırıldı.
İlk Selçuklu Medresesi Kimin Zamanında Nerede
Medreseler Kimin Zamanında
açılmıştır sistemli Hale getirildi
Nurdan Gül Kökten
•,
Selçuklu
•
topraklarında yıkıcı
•
ve bölücü faaliyetleri
önlemek için bilim
insanı yetiştirerek
fikre fikir ile karşılık
vermek,
Genişleyen
devletin yönetim
kademeleri için
memur
yetiştirmek
Din adamı
ihtiyacını
karşılamak ve
Oğuzların İslam
inançlarını
pekiştirmek,
Bilim insanı
yetiştirmek ve
onların
bilgilerinden
devlet ve ülke
yararına
faydalanmaktır
Nizamiye Medreselerinin Kuruluş Amaçları
Nelerdir
Nurdan Gül Kökten
Tokat Niksar'da Danişmentliler
tarafından yaptırılan ve tıp
eğitimi veren Yağıbasan Medresesi,
Anadolu'nun ilk medresesi olarak bilinir.
Anadolu’da yapılan İlk Medrese Hangisidir
Nurdan Gül Kökten
3. Yaygın Eğitim-Ahilik
Ahiler Hangi Aşamalardan Geçerek yetiştirilirdi
Nurdan Gül Kökten
Büyük Selçuklu
Devleti'nde şehzadelerin eğitimi
ve yönetim tecrübesinin
kazandırılması işi
"atabeylere verilmişti.
4. Atabeylik
Hükümdar’ın zayıf olduğu
anlarda Bulundukları yerlerde
bağımsızlıklarını ilan diyorlardı
Buda ülkenin parçalanmasına
neden oluyordu
Lala
Salgurlular (1147-1284)
İldenizoğulları (1146-1225)
Beg-Teginoğulları (1146 -1232)
Böriler (Şam Atabeyliği) (1128-1154)
Zengîler (1127-1259)
)
Böyle Kurulmuş
HangiNedir
Atabeylikleri
Atabeylik
Osmanlılarda
Atabeylik Yararları
Atabeyliğin
ve Zararları
yerini Kim
Nelerdir
almıştır
Hatırlıyorsunuz
Nurdan Gül Kökten
5. Türk-islam Devletlerinde Bilim
Oku! Seni yaratan Rabbi'nin adıyla oku. (Ayet)
Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu? (Ayet)
Bana bir harf öğretenin 40
yıl kölesi olurum. (Hz. Ali)
İlim Çin'de
de olsa
alınız.
(Hadis)
İnsan öğrenerek, âlim
olur; bilgi sahibi
olduktan
sonragöre
her işiTürk-İslam
Yukarıdaki
sözlere
yoluna girer.
İnsan
doğuştan
âlim doğmaz,
sonradan
öğrenir; dil
doğuştan
konuşmaz,
zamanla
konuşmaya
başlar.
insan bilmezse
öğrenir, bilir;
devletlerinin
bildikten sonra
bilime verdiği önemi değerlendiriniz.
arzusuna kavuşur.
Nurdan Gül Kökten
Türk-İslam Devletleri Döneminde Yaşamış Bilim Adamları
Matematikçidir, cebirle ilgili çalışmaları
ünlüdür.
Cebirle ilgilenmiştir.
İbn-iTürk
Aristo’nun düşüncelerinin İslam dünyasına
yayılmasını sağlamıştır.Muallim-i Sani (
ikinci öğretmen ) denilir.Avrupa’da
Alfarabyus olarak tanınır.
Serbest düşünceyi savunmuştur. Enlemboylamı tespit etmiş, dünyanın güneş
etrafındaki dönüşünün bir yılda
gerçekleştiğini söylemiştir.
Avrupa’da Avicenna
olarak
Çalışmaları
Verilen
Bilim Adamlarının Kimler
tanınır.Farabi’nin etkisinde kalmıştır.El
Olduğunu
Ediniz
Kanun Fi’t – Tıp Avrupa’da
ders Tahmin
kitabı
olarak okutulmuştur.
Nurdan Gül Kökten
Nizamiye medreselerinde çalışmıştır.İhyaü’l
– Ulumiddin ( Din ilimlerinin yeniden
yapılanması ) en ünlü eserlerinden biridir.
Sultan Melikşah zamanında çalışmalar
yaptı.Takvim-i Melikşah veya Takvim-i Celali
denilen bir takvim düzenledi.
Nurdan Gül Kökten
Bimaristan- Selçuklular döneminde hastaneye verilen ad.
Heyet-
Astronomi
Müderris Medreselerde ders veren kişi
İcazetname Eski dilde diploma dır...
Softa
Medrese öğrencisi
Sarf Arapça dilbilgisinin fiil bölümüdür. nahiv
Sarf ise isim bölümünden bahseder. osmanlı
medreselerinde önce sarf, sonra nahiv
okutulması bir gelenekti.
Danişment Medreselerde oda sahibi olabilmiş öğrencilere verilen isim..
Riyaziye
Matematik
Hendese
Geometri
Müsellesat
Trigonometri
Nücüm
Fıkıh
Kelam
Hadis
Tefsir
Nahiv
Yıldızlar
Hadis ilmidir. bu ilimde hususu bazi
yontemlerle hadis rivayet eden kisilerin
Cerh ve Tadil kusur ve meziyetleri incelenir. yani
ravilerin dogruluk ve guvenirlik
yonlerinden durumları ortaya konur.
İslam hukuku
Kur'an ve hadislere dayanarak Allah'ın varlığını, birliğini, niteliklerini.. akıl ve mantık
yoluyla kanıtlamaya çalışan felsefedir.
Hz. Peygamber'in sözü
Kur'an-ı kerim'i n açıklanması, yorumlanması
Gramer
Nurdan Gül Kökten
Download