Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
Dünya’yı Etkileyen Önemli Olaylar
1789 Fransız İhtilali
Milliyetçilik akımı tüm
dünyaya yayıldı
Sanayi Devrimi
Üretim arttı, mallar
ucuzladı, ticaret gelişti
İmparatorluklar yıkılarak
ulusal devletler ortaya
çıkmaya başladı
İnsan hakları güvence altına alındı
hürriyet,eşitlik,bağımsızlık,adalet....
İnsan gücünün yerini makineler aldı
Atölyeler kapandı.Göçler başladı.Kentler
büyüdü.
I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNCE OSMANLI DEVLETİ
İyice zayıflamıştır. Devletin devamı için birçok yenilik yapılmış. Fakat iyi bir sonuç alınamamıştır.
Yapılan yenilikler
TANZİMAT FERMANI(1839) Abdülmecid
*İlk defa kanun üstünlüğü prensibi benimsendi.
*Padişah ilk kez kanun gücünün üstünlüğünü
benimsedi.
*ilk kez anayasacılık ve demokratikleşme
hareketi başladı
ISLAHAT FERMANI (1856)Abdülmecid
*Azınlıklara yönelik haklar verildi.
I. MEŞRUTİYET (1876 II.Abdülhamit)
Genç Osmanlılar(Jön Türkler)
İlk Meclis ( Meclis-i Mebusan)
Halka seçme ve seçilme hakkının verilmesi
İlk Anayasa( Kanuni Esasi)
II.MEŞRUTİYET (1908 II.Abdülhamit)
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Bu Meşrutiyette padişahın yetkileri kısıtlandı.
Tekrar meclis açıldı.
Kanuni Esasi tekrar kabul edildi.
31 MART AYAKLANMASI: II. Meşrutiyet sonrası mevcut rejimi yıkmak ve tekrar monarşiyi
kurmak için çıkarılmıştır. 1909’da İstanbul’da çıkarılmıştır.
**Ayaklanmayı Kurmay Başkanlığın Mustafa Kemal’in yaptığı, Komutanı Mahmud Şevket Paşa
komutasındaki Hareket Ordusu bastırmıştır. (İttihat ve Terakkiye bağlı)
*Ayaklanmada ilgisi olduğu gerekçesi ile II.Abdülhamit tahttan indirilmiş yerine V.Mehmet
Reşat getirilmiştir.
Zayıflama sebepleri
Nurdan Gül KÖKTEN
Bilim ve Teknikte Avrupa’dan geri kalma.
FRANSIZ İHTİLALİ: Yaydığı Ulusal Devlet anlayışı, milliyetçilik gibi akımlar
Osmanlı’da karışıklıklara neden oldu. Fransız İhtilalı etkisi ile Osmanlı
topraklarında yaşayan birçok millet isyan etti.( Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar,
Ermeniler vb.)
KAPİTÜLASYONLAR: Fransızlara bir lütuf olarak verilmişti. Daha sonra yaygınlaştı.
Kapitülasyonlar Osmanlı Denetiminden çıkınca Osmanlı Avrupalı Devletlerin açık bir
pazarı haline geldi.
*El tezgahları kapandı.
*Gümrük vergileri alınamadı.
*Dış Borç alınmaya başlandı.
DIŞ BORÇLAR: İLK olarak İngiltere’den Kırım Savaşında alındı(1856). Alınan
borçlar yukarıdaki sebeplerden ödenemedi.
* Avrupalılar ödemesi yapılamayan dış borçları tahsil etmek için DUYUNU
UMUMİYE TEŞKİLATINI kurdular(1881)
İNGİLTERE:Dünyanın en büyük sömürge
imparatorluğunu kuran İngiltere’nin Almanya ile
rekabete girmesi
ALMANYA:Sanayisini kuran Almanya’nın
İngiltere’nin sömürgelerine göz dikmesi
FRANSA:1871 de Almanya’ya kaptırdığı
Alsas-Loren’in acısını unutamamıştı öç
almak istiyordu
RUSYA.sıcak denizlere inmek için
Balkanlarda kendine bağlı devletler
kurmak istemesi
AVUSTURYA_MACARİSTAN İMP :Rusya’nın Panslavizm
propagandası Avusturya-Macaristan Da yaşayan Slavları
etkiliyordu Bunların topraklarından ayrılmasını istemeyen
İMP.luk Rusya’ya tavır aldı
SİRBİSTAN:Avusturya-Macaristan veliahdının
Sırbistan’ın başkenti Saray-Bosna’yı ziyareti
sırasında Sırp milliyetçileri tarafından öldürülmesi
(Bahane neden)
İTALYA:iilk önce ittifak grubunda yer alan İtalya
İngiltere ve Fransa’nın kendisine Batı Anadolu'yu
vaat etmesi üzerine itilaf devletlerinin yanına geçti
İTALYA:iilk önce ittifak grubunda yer alan İtalya
İngiltere ve Fransa’nın kendisine Batı Anadolu'yu
vaat etmesi üzerine itilaf devletlerinin yanına geçti
Nurdan Gül KÖKTEN
Nurdan Gül KÖKTEN
ANZAKLAR(Avustralya-Yeni Zelanda)İngiltere’nin sömürgesi
olan bu ülkeler İngiltere savaşa girdiği için bunlarda girmek
zorunda kaldı.
JAPONYA:Avrupa devletlerinin birbirleriyle
savaşmasını fırsat bilen Japonya’nın
Almanya’nın sömürgelerine saldırması
ROMANYA,YUNANİSTAN,BREZİLYA:Bu devletlerde savaş sonunda
bir pay kapabilmek için değişik zamanlarda itilaf devletlerinin
yanında yer aldılar.
ABD: İtilaf devletlerine malzeme yardımı yapan ABD
gemilerini Alman denizaltılarının batırması .İşi daha da
ileriye götürüp yolcu ve ticaret gemilerini batırınca ABD
savaşa girmek zorunda kaldı.
OSMANLI DEVLETİ:
 Almanya’nın birkaç cephede birden
savaşmaktan kurtulmak istemesi
 Enver Paşa’nın Alman hayranı olması,
Almanya’nın savaşı kazanacağına inanması
 İngiliz ve Fransız donanmalarının önünden
kaçan iki Alman gemisinin bize sığınması,
bizim de bu gemilerle Rus limanlarını
bombalamamız
 İttihat ve Terakki partisinin ileri gelen devlet
adamlarının Almanlarla gizli anlaşma
imzalaması
Nurdan Gül KÖKTEN
Breslav
Goben
İttifak Devletleri
İtilaf Devletleri
Ekonomik yarışma
İngiltere
Fransa
Rusya
Sırbistan
Anzaklar
Almanya
AvusturyaMacaristan imp.
İtalya
Bulgaristan
İngiltere'nin sömürgesi olduğu için
Osmanlı-İmparatorluğu
Japonya
Romanya
Yunanistan
ABD
Nurdan Gül KÖKTEN
Nurdan Gül KÖKTEN
Filistin
Cephesi
Irak
Cephesi
CEPHELER
Kafkasya
Cephesi
Nurdan Gül KÖKTEN
Galiçya
Cephesi
Kafkasya
Cephesi
Irak
Cephesi
Nurdan Gül KÖKTEN
ÇANAKKALE CEPHESİ
Nurdan Gül KÖKTEN
18 Mart 1915
Rusya’ya yardım etmek
Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak
Uyarı:Baltık Denizinde Alman Donanmasının bulunması Çanakkale cephesinin açılma nedenidir.
Rusya’ya yardım yapılamadı.(Rusya’da Bolşevik ihtilali oldu)
I. Dünya savaşının uzamasına neden oldu.
Her iki taraftan da çok insan kaybına neden oldu.
NOT: Rusya ile Brest-Litovski Antlaşması imzalandı:Buna Göre: Kars, Ardahan, Batum bize geri
verildi.
Baltık Denizi
Çanakkale cephesi
Süveyş Kanalı Cephesi
Almanya’nın etkisiyle İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kapatmak
amacıyla açıldı.Başarısızlıkla sonuçlandı
Osmanlı Devletinin İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek
Petrol Bölgelerini kontrol altında tutmak
Rusya ile kara yolu bağlantısı kurmak için Basra’ya İngiltere’nin asker çıkarmasıyla başlamıştır.
Irak Cephesi
İngilizler Kut’ül Amire de durdurulsalar da Bağdat’ı alıp Musul’a kadar
ilerlemişlerdir.
İttifak devletleri yenildiler.
Almanya,Avusturya-Macaristan,Çarlık Rusya,ve Osmanlı Devleti yıkıldı.
Yeni Devletler kuruldu (Polonya,Çekoslavakya,Yugoslavya)
ABD yeni bir güç olarak ortaya çıktı.
Yenenlerde yenilenlerde zarara uğradılar,
Yenilen devletler ağır şartlar taşıyan antlaşmalar imzalamak zorunda kaldılar.(Bu da II.Dünya
savaşının çıkmasında etkili olmuştur.)
Yenen Devletlerin yenilen devletlerle imzaladığı antlaşmalar
Versay Antlaşması
Sen Jermen Ant.
Trianon Antlaşması
Nöyyi Antlaşması
Sevr Antlaşması
Nurdan Gül (KÖKTEN)
Yunanistan
Komisyon
Ermeni Bölgesi
Osmanlı
Yunanistan
İtalya Bölgesi
Fransız Bölgesi
İngiliz Bölgesi
Nurdan Gül (KÖKTEN)
Download