Salmonella Enfeksiyonlar

advertisement
Salmonella Enfeksiyonlar
Dr. Salih HOŞOĞLU
Salmonella Bakterileri
Gram negatif, çomakçık şeklinde,
Peritrih kirpikleri ile hareketli
(S. gallinarum-pullorum hariç),
Sporsuz, kapsülsüz,
Aerob ve fakültatif anaerob,
Laktoza etki etmezler,
Genel olarak H2S oluştururlar.
2
Salmonella Antijenleri
O Somatik antijeni
H kirpik antijeni
Vi antijeni (virülans göstergesi)
M antijeni
3
O
SOMATİK ANTİJENİ
Hareketli ve hareketsiz tüm Salmonella
bakterilerinde bulunur,
60’dan çok O antijeni vardır,
Polisakkarit yapısındadır,
Isı, alkol ve asit etkilerine dirençlidir.
Formole duyarlıdır,
Anti-O antikorları IgM yapısındadır.
4
H Kirpik Antijeni
S. gallinarum hariç tüm Salmonella
bakterilerinde bulunur
Protein yapısındadır
Isı, alkol, asit ve proteolitik enzimler ile
inaktive olur, formole dirençlidir
Anti-H antikorları IgG yapısındadır
5
Vi Antijeni
Glikolipid yapıdadır
O somatik antijenini en dıştan çevreler
S. typhi, S. paratyphi A ve C’de bulunur,
Bakterileri fagositoz ve serumdaki bakterisid
maddelere karşi korur
Aniti-Vi antikorları sadece canlı bakteri
taşıyan bireylerde bulunur. Bu nedenle
portörlerin belirlenmesinde önemlidir.
6
M Antijeni
S.paratyphi B ve mukoid koloni
oluşturan bazı Salmonellalar da vardır
Polisakkarid yapısındadır
Vi antijeni gibi O anti-serumlarına karşı
aglütinasyonu önlerler
7
Gaitada Örneklerinden
Salmonellaların İzolasyonu
Çoğaltıcı
Besiyerleri


*Selenit-F
*MüllerKaufmann’ın
tetrathionatlı
buyyonu
Ayırıcı ve Seçici
Besiyeri
* EMB agar (Eozin
Metilen Blue)
*
*
*
*
ENDO
Mac Conkey
Salmonella-Shigella (SS)
Deoxycholate citrate agar
8
Kan kültürü
Castaneda’nın sıvı-katı
(difazik) besiyeri,
5 ml kan ( 1/10) sıvı
kısma ekilip karıştırılır,
Her gün çalkalanmalıdır.
Sıklıkla pasaj yapılarak
üreme gözlenir
9
10
HASTALIK
ETKEN
1- Gastroenterit S.typhimurium
2- Tifo ve paratifo
3- Bakteriyemi ve
metastatik lokal
infeksiyonlar
4- Kronik taşıyıcılık
S.enteritidis
S.newport
S.anatum
S.typhi
S.paratyphi A
S.schottmulleri
S.hirscfeldii
S.choleraesuis
S.typhimurium
S.heidelberg
S.typhi
S.typhimurium
SEMTOM VE
BULGULAR
Ateş, bulantı, kusma,
ishal çeşitli abdominal
şikayetler.
Uzamış devamlı ateş,
frontal baş ağrısı, kas
ağrıları, kabızlık veya
ishal, HSM.
Ateş,bulantı, kusma,
abdominal şikayetler,
metastatik infeksiyon .
Asemptomatik.
11
Tifo
S. typhi ile oluşan, yanlız insanlara özgü, akut
ve sistemik bir infeksiyon hastalığıdır
Belirgin özellikleri; ateş, karın ağrısı, geçici
döküntü, splenomegali ve lökopenidir
En önenli komplikasyonları barsak
kanaması ve perforasyonu
Aynı tabloyu S. typhi’den başka bazı
salmonella serotipleri (S. paratyphi A, B, C) de
oluşturabilir ve bunlara paratifo adı verilir.
12
Epidemiyoloji
Gelişmekte olan ülkelerde endemik,
Başta su olmak üzere, kontamine yiyecekler
ve sütle, ağız yolundan geçer
S. typhinin doğada tek ve gerçek rezervuarı
insandır
Hastalar, semptomatik veya kronik taşıyıcılar
dışkıyla ile milyonlarca tifo basili çıkarır
Sporadik olarak her mevsimde, daha çok
yaz sonlarında görülür
13
Patogenez
Konağın durumu
Virulans
Bakteri sayısı
14
Patogenez
Barsağa tutunma ve penetrasyon
Sekretuvar cevap
İnflamasyon ve doku nekrozu
Makrofaj içinde üreme
15
Peyer Plakları
16
Klinik Bulgular
17
Erken Dönem
İlk bulgular nonspesifik
Ateş
Kırıklık
İştahsızlık
Baş ağrısı
Miyalji
Grip mi ?
18
Hasta Nasıl Gelebilir ?
Erken bulgularla
Tipik bulgularla
Komplikasyonlarla
Lokal organ tutulumlarıyla
Relapsla
Reenfeksiyon ?
Kronik Taşıyıcı
19
BELİRTİLER ve GÖRÜLME SIKLIĞI (%)
Ateş
89 - 99
Baş Ağrısı
48 - 83
Mide Bulantısı
39 - 71
Kusma
36 - 63
Karın Ağrısı
32 - 66
İshal
37 - 60
Kabızlık
11 - 28
Öksürük
14 - 41
İştahsızlık
63 - 81
Üşüme-Titreme
33 - 74
Kas ve Eklem Ağrısı
27
Boğaz Ağrısı
9
20
Bulgular
Remittent ateş
İlk haftanın sonunda ateş 40o dereceye çıkar
Üşüme ve terleme hastaların 1/3’de vardır
Antimikrobiyal ve antipretik kullanlarda
üşüme ve terleme var
Diare veya konstipasyon görülebilir
21
Bulgular Boğaz ağrısı
Kuru öksürük
Baş dönmesi
Konfüzyon
Akut psikotik davranışlar
22
Fizik Muayene
Fizik bulgularda çeşitlilik vardır
Klinik genellikle akuttur
Yüksek ateş
Paslı dil
Nabız ateş artışına rağmen yavaştır
(diskordans)
Dikrot nabız (yumuşak çift nabız)
Taş rozeoller
23
24
Dikrot Nabız
25
ROSEOL
26
Fizik Muayene
Akciğerde raller alınabilir.
Abdominal gerginlik yaygındır
Batın alt kadranları hassastır
Barsak peristaltizmi azdır.
Garguyman (barsak luplarında havasıvının yer değiştirmesi)
27
Fizik Muayene -devam
Servikal lenfadenopati olabilir
Yumuşak hepatomegali % 25-50
Splenomegali
% 40-60
Şuur bulanıklığı
% 10
Letarji, deliryum veya koma olabilir.
28
29
30
Tifoda tanı zorlukları
Tifoya has semptom ve bulgular yoktur
Devamlı ateş, başağrısı, karın ağrısı, kabızlık
veya ishal sadece tifoya özgü değildirler
Pratik hekimlikte tanı koymak her zaman
kolay olmaz
Kesin tanı araçları elimizde genellikle yoktur
(kan/kemik iliği/gaita kültürü)
31
İnkübasyon peryodu
Oral alımdan 10-14 gün semptomlar başlar
Subfebril ama devamlı bir ateş
Frontalde künt karakterli baş ağrısı
Halsizlik
Myalji
Kuru bronşial öksürük
İştahsızlık
Bulantı
32
Ateş
Hastalığın ikinci haftasında ateş yükselir
Yükselme adım adım olur
Devamlıdır
Tedavisiz dört hafta devam eder
Halsizlik ve bitkinlik aylarca sürer
33
İyileşme
Devamlı ateş hastalığın 2-3. haftasında
yaygın olarak görülür.
Ateş lizisle yavaş yavaş düşer
Antibiyotiksiz, komplikasyon yoksa 3-4
haftada iyileşirler
Antibiyotiklerle bile ateş 3-4 günden
önce düşmez
34
İyileşme
Baş ağrısı, konfuzyon, öksürük ve
distansiyon tedricen düzelir
Halsizlik akut
devam eder
durum
geçtikten
sonra
Değişik derecelerde kilo kaybı olur
Birçok komplikasyon başlangıçtan 3-4
hafta sonraki iyileşme döneminde çıkar
35
Tanı
Etkenin kan, kemik iliği, düedonal mayi, gaita
veya idrardan izolasyonu gerekir
Kemik iliği kültürü en duyarlı (% 80-95)
Kan miktarı >10 mL olmalıdır
Kemik iliği > 1 mL olmalıdır
Antibiyotik kullanılırken kemik iliği kültürü
daha hassas
36
Kültür
Ateşli dönem ilerledikçe kültür pozitifliği
azalır
Kan kültürü esas tanı aracıdır
Standart kan kültür besiyerlerinde %
30-90 başarılıdır
Çocuklarda 1-2 mL yeterlidir, bakteri
yoğunluğu fazladır
37
Diğer kültürler
Gaita kültürü daha düşük duyarlılığa
sahiptir
Özellikle barsak taşıyıcılığını göstermede
kullanılır
2-3. haftadan itibaren pozitiflik oranı
artar
İdrar kültürü de tanı için kullanılabilir
38
Seroloji
Widal, yüzyılı aşkın kullanılan bir testtir
Hastalığın başlangıcından yaklaşık 10
gün sonra pozitifleşebilir
Duyarlılığı, özgüllüğü ve hastalığı
gösterme gücü çok tartışmalıdır
Yalancı pozitiflik ve negatiflik oranı
yüksektir
39
Widal testinde problem nedir?
Metoduna uygun yapılmıyor

Sadece lam tarama testiyle titre bildiriliyor
Çok miktarda yalancı pozitif bildirimler
var
Önceden geçirilen olgularda pozitif
kalabilir
Çapraz reaksiyonlar olabilir
Duyarlılığı çok değişken
40
Türkiye’de Widal test
Türkiye’de % 25-80 arasında duyarlılık
bildirildi
Widal testinin  1/160 titrede anlamlı
olduğu kabul ediliyor
Kan kültürü pozitif olgularda duyarlılık
% 45,5 ve spesifite % 94,5 olarak
bulundu (Dicle Ün Hastanesi)
41
Testin Yalancı negatif olduğu
durumlar
Testin bir haftadan önce yapılmış olması
Erken antibiyotik uygulaması
İmmün sistemin baskı altında olması
Uygun şartlarda yapılmamış olması
Serumların uygun şartlarda hazırlanmaması
42
Testin yalancı pozitiflikleri
Hastalığın endemik olduğu bölgelerde
E. coli ile H antijen benzerliği
Gamma globülinin arttığı durumlar
Geçirilmiş enfeksiyon
Tifo aşısıyla aşılanma
Testin uygun şartlarda yapılmamış olması
43
Diğer laboratuvar testleri
Lökopeni sıktır
Çok nadir lökositoz vardır, normal
sınırlarda kalabilir
Bazen pansitopeni olur
Birçok olguda anemi gelişir
AST ve ALT genellikle yükselir
Bu yükselme genellikle 2-3 katı aşmaz
44
Kültür olmadan tanı neden
gerekli?
Kan kültürü imkanı çoğu hastanede yok
Birinci basamakta hiç yok
Kültür yapılsa da sonuç en erken iki gün
içinde çıkacak
Hemen tedaviye başlanmalıdır
Bazı hastalara hastaneye yatmadan tanı
konulması gerekebilir
Widal testi tek başına yetersizdir
45
Diyarbakır için geliştirilmiş bir
bir tanı kuralı
46
Tifo tanısını destekleyen
değişkenler
1. < 30 yaş
2. Abdominal distansiyon
3. Konfüzyon
4. Relatif bradikardi
5. Paslı dil
6. Lökopeni
7. Pozitif Widal test
47
Tanı için puanlama
Tanısal Faktör
Puan
değeri
Yaş
Abdominal distansiyon
Konfüzyon
Relatif bradikardi
Tifoid dil
Widal test pozitifliği
Lökopeni
1
4
3
2
2
2
1
48
Klinik tanı koyma
Geliştirilen klinik tanı kuralının
sensitivitesi % 85,6 ve spesifitesi
% 78,9 idi
49
1
0.9
0.7
Validation Cohort
0.6
Combined Cohort
Derivation Cohort
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
1.0
0
0.6
6
0.3
5
0.1
8
0.1
1
0.0
9
0
0.0
4
True Positive Fraction
0.8
False Positive Fraction
50
Tanıda pratik yaklaşım
Kan kültürü tanı koymada en hızlı ve kolay
yöntemdir
Tedaviye başlanmadan mutlaka iki koldan iki
kan kültür örneği alınmalıdır
Kültür imkanı yoksa yukarıdaki tanı kuralı
kullanılabilir
Özgüllüğü artırmak için sınır puanı yukarı
çekmek mümkündür
Kültür imkanı yoksa ciddi kolaylıklar sağlar
51
Komplikasyonlar
 1.HAFTA (Toksik):
* Endotoksik şok
* Myokardit
 2.ve 3. HAFTA (Cerahatli ve/veya hemorajik):
* GIS (Perforasyon, Kanama, Kolesisitit, Hepatit)
* KVS (Atrerit)
* MSS (Deliryum, Konvülziyon)
* Solunum Sistemi ( Pnömoni,Bronşit, Bronkopnömoni)
* Lökomotor Sisitem ( Osteomiyelit,periostit,kondrit)
* Üriner Sistem (Pyelit,Pyelonefrit,nadiren prostatit)
 4. HAFTA:
* Derin tromboflebit
* Cerahatli menenjit
52
Basilinin varlığını devam
ettirmesi



Relaps
Lokalize infeksiyon
Kronik taşıyıcılık
53
Tedaviye bağlı komplikasyonlar
Kemik iliği süpresyonu
 Hipersensivite reaksiyonları
 Toksik kriz

54
Mortalite
Antibiyotiksiz, 3. veya 4. hafta
komplikasyonlarından ölüm % 12-16
Uygun tedavi mortalite % 1 den az
55
Rölaps
İlk klinik cevaptan sonra tifonun tekrar ortaya
çıkmasına denir
Hastalık geçtikten çoğunlukla 2 hafta sonra
Antibiyotik almayanların %8-12 sinde oluşur.
Bazen antimkrobiyal tedavi relaps oranını
arttırabilir
Kloramfenikol veya TRM-SMX alanlarda
hastalarda rölaps biraz fazla
56
Kronik Taşıyıcılık
Bir yıldan uzun sure gaita veya idrarla bakteri
çıkarılmasıdır
Hastalığı takiben gelişir, 1/3 kadarı bu
hastalığı hatırlamaz.
Altta yatan üriner veya biliyer hastalık
taşıyıcılık ihtimalini yükseltir.
Hastaların % 1-3 ü kronik enterik taşıyıcı olur
Yaşlı hastalarda (60 yaşında % 10) ve
kadınlarda oran daha fazladır
57
Reenfeksiyon?
Hijyenin ve alt yapının kötü olduğu
yerlerde
Yanlış tanı
58
Ayırıcı Tanı
 Lösemi ve lenfoma
Bruselloz
Milier tüberküloz
EMN
Viral hepatit
Leptospiroz
Sıtma
Primer atipik
pnömoni
Riketsiyozlar
Psittakoz
İnfektif endokatdit
Listeriyozis
Tularemi
Lenfoma
Still hastalığı
Febris rheumatica
Diğer bakterilerle
olan sepsis
59
60
‘İnsanoğlu mutfak ile tuvalet
arasında bir boru gibidir.
Can boğazdan gelir, yine boğazdan
gider’
61
Tedavi
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tifo
olgularında % 95 S. typhi etkendir
Bu suşların tamamı Kloramfenikol’e
duyarlıdır
Bu suşların tamamı Ampisilin ve TMPSMX’e duyarlıdır
Türkiye’den kinolon dirençli suş
bildirilmemiştir
62
Tedavi Seçenekleri
Erişkinde gebelik ve emzirme yoksa Kinolonlar
en iyi seçenektir
 Siprofloksasin 2 x 500 mg
Çocuklarda TMP-SMX, Seftriakson,
Sefotaksim, Ampisilin kullanılabilir
Gebelerde Seftriakson iyi bir seçenek
Tedavi süresi 10 günle sınırlandırılmalıdır
63
Korunma
Korunmak için fekal-oral bulaşma önlenmelidir
Aşılar çok etkili olmamakla birlikte kullanılmaktadır
1- Parenteral (TAB) 2-40 yaş arası yüksek risk
grubuna yapılsa da çok etkili değildir. Birer ay ara ile
2 kez 1ml s.c. yapılınca 8 ay kadar korur,
2- Thpyhim Vi Ag aşısının yan etkileri çok azdır,
koruyuculuğu daha fazladır
3- Canlı, zayıflatılmış oral aşı (Ty21a), en çok
tercih edilenidir, yan etkisi en az koruyuculuğu daha
fazla ve uzun sürer.
64
Non-tifoidal Salmonella
enfeksiyonları
 1) Gastroenterit,
 2) Paratifo,
 3) Bakteriyemi/Metastatik infeksiyonlar,
Tifo dışı Salmonellalar insanların yanı sıra çeşitli hayvanların
barsaklarında bulunabilir,
(Tavuk, hindi, ördek, sığır, köpek, sıçan, muhabbet kuşu,
bazı soğuk kanlı hayvanlar ve böcekler),
Çoğunlukla kontamine besinler aracılığı ile bulaşır,
Besin kaynağı olarak; et, süt, ürünleri (dondurma v.s.), yumurta
(çiğ), gibi yiyeceklerle oluşmaktadır.
65
Gastroenteritler
En sık rastlanan klinik formudur,
S. typhi dışındaki etkenlerle oluşur,
En çok izole edilen etkenler S. typhimurium
(antibiyotiklere direnç üst düzeydedir) ve S. enteritidis
(tavuktan trans ovaryan bulaş)
İnkübasyon süresi 8-48 saatdir,
Kolik tarzında karın ağrısı, ateş, yumuşak ve sulu, bazen
kanlı ve müküslü olabilen dışkı,
Belirtiler 2-5 günde kaybolur,
Tedavide sadece destek tedavisi yapılır,
Antibiyotik tedavisi tedavi süresini kısaltmaz, taşıyıcılığı
ve nüks oranını artırır.
66
Paratifo
S. paratyphi A, B, C ile oluşur
Klinik olarak tifodan ayırt edilemezler. Ancak
kültürle ayrım yapılabilir
Paratifo, genellikle S. typhi enfeksiyonundan
daha hafif seyreder
Tedavide direnç durumuna göre antibiyotik
seçilmelidir. Dirençli suşlar daha yaygındır
Kronik taşıyıcılık tifodan daha seyrek olarak
görülür (S. typhi’de % 1-3, tifo dışında %
0.2-0.6).
67
Bakteriyemi ve metastatik lokal
enfeksiyonlar
S. cholerasuis, S. typhimurium, S. heidelberg,
ensık görülenleridir
İntermittant ateş ve pozitif kan kültürü,
Taches rose, lökopeni ve devamlı ateş
görülmez
Dışkı kültürleri negatiftir
Tedavide etkili antibiyotikler kullanılır,
Vakaların 1/4’ünde lokalize infeksiyonlar
vardır.
68
Lokal Organ Tutulumu
Tüm organ ve dokularda apse
oluşumuna yol açabilir
Menenjit, endokardit, osteomiyelit,
troidit gibi lokalize infeksiyonlar %
1’den azdır
Plörezi çok az hastada oluşur ve
ampiyeme doğru ilerleyebilir.
69
Lokal Enfeksiyonlar
• En sık lokalize infeksiyonlar;
•bronkopnömoni, akciğer apsesi, plörezi,
empiyem,perikardit, artirit ve osteomiyelit
• Çoğunlukla normal olan lökosit sayısı, lokal
enfeksiyonlarla 20-25 bin’e çıkar,
•Abse ve lokal süpüratif yerleşim bölgelerine
cerrahi drenaj gerekebilir.
•Endokarditlerde ise etkili antibiyotikler
kullanılır
70
Download