Uploaded by İnsan Haklari

BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURULARIN DAĞILIMI

advertisement
20.03.2012
BAŞBAKANLIK
İNSAN
HAKLARI
BAŞKANLIĞI
2011 Yılı
Ġnsan Hakları Ġhlal
Ġddiası BaĢvurularına
ĠliĢkin Sayısal Veriler
İnsan Hakları Bülteni 2012/1
www.insanhaklari.gov.tr www.humanrights.gov.tr
T.C.
BAġBAK ANLIK
Ġnsan Hakları BaĢkanlığı
ĠNSAN HAKLARI BÜLTENĠ
Sayı: 2012/1
MART 2011
Ġnsan Hakları Ġhlal Ġddiası
BaĢvurularına ĠliĢkin Sayısal
Veriler (2011 YILI)
Adres: Yüksel Caddesi No. 23, Kat 3, Yenişehir 06650 Ankara TÜRKİYE
Telefonlar:
+90312 422 29 20
+90312 422 29 00
Faks:
+090312 422 2996
E-Posta:
[email protected],
İnternet adresi:
www.ihb.gov.tr
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
1
T.C.
BAġBAK ANLIK
Ġnsan Hakları BaĢkanlığı
ĠNSAN HAKLARI BÜLTENĠ
Tarih : MART 2012 Sayı: 2012/1
İnsan Hakları İhlal İddiası Başvurularına İlişkin Tüm Sayısal Veriler
http://www.ihb.gov.tr/RaporlarIstatistikler.aspx adresinde yayınlanmaktadır.
ÖNSÖZ
Bilindiği üzere, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununun 17/A
maddesine göre “İnsan hakları ihlâli iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve
araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek
önlemlere ilişkin çalışmaları koordine etmek” Başkanlığımızın görevleri arasında
sayılmaktadır.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde “şeffaflık ilkesi” gereği, Başkanlığımıza,
81 İl İnsan Hakları Kurulu’na ve 892 İlçe İnsan Hakları Kurulu’na yapılan insan
hakları ihlâl iddialarına ilişkin sayısal veriler, 2004 yılı başından itibaren kamuoyuna
açıklamaya başlanmıştır. 2010 yılında 3’er aylık dönemler halinde yayınlanmıştır.
2011 yılı verileri ise bütün bir yılı kapsayacak şekilde bir defa yayınlanmaktadır. Bu
veriler sadece ihlal iddialarıyla ilgili rakamlardır. Açıklanan rakamlar, sayısal veri
elde etmek için geliştirilen “İnsan Hakları Başkanlığı Başvuru” sistemi ile İl ve İlçe
İnsan Hakları Kurullarından gelen sayısal veriler marifetiyle elde edilmektedir.
İnsan hakları ihlâl iddiasında bulunan kişiler tarafından yapılan başvurular
neticesinde, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) teknik desteğiyle analiz edilen
formlarda yer alan bilgiler, sayısal veri halinde yine TÜİK tarafından koordine edilen
Resmi İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Her ay toplanarak il ve ilçelerde yaşanan veya yaşanması muhtemel insan
hakları ihlallerine ilişkin çözüm önerileri geliştiren İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları,
2003 yılı Kasım ayında yeniden yapılandırılarak toplumun tüm kesimlerinin temsiline
imkan sağlayacak kamu-sivil toplumun temsil edildi ği bir platform şekilde; atanmış
iki üyenin dışında sivil toplum temsilcilerinin ve meslek odalarının ağırlıkta olduğu
yeni bir yapıya kavuşturulmuştur.
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
2
23.11.2003 tarih 25298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl ve İlçe İnsan
Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslar Hakkında Yönetmelik’e
göre; bulunması gereken üyeler şunlardır;
 İllerde Vali veya görevlendireceği bir Vali yardımcısının, İlçelerde ise
Kaymakamın Başkanlığında olmak üzere,
 İnsan hakları alanında faaliyet gösteren en az üç (3) veya daha fazla
STK temsilcisi,

Belediye Başkanı veya temsilcisi,

Üniversite rektörleri veya görevlendirecekleri bir akademisyen temsilci,

İl Genel Meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir temsilci,

Tabipler Odası temsilcisi,

Baro temsilcisi,

Muhtarlar Derneği Başkanı veya Muhtarların temsilcisi,

TBMM’de grubu bulunan siyasî partilerin (4) temsilcileri,

Okul-aile birliği temsilcisi,

Sendika temsilcileri,

Yerel basın temsilcisi,

Ticaret, sanayi ve meslek odası temsilcisi,

Kamu görevlisi bir avukat ya da hukukçu,

Gerektiğinde insan hakları ile ilgili kişi veya kurum temsilcileri,
olmak üzere ortalama 15 üyeden müteşekkildir.
Ülke genelinde 973 İnsan Hakları Kurulunda yaklaşık 15.000 üye
bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
20 Mart 2012
Mehmet ALTUNTAŞ
İnsan Hakları Başkan V.
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
3
1.
ĠHLAL ĠDDĠALARININ HAK KONULARINA GÖRE DAĞILIMI :
2011 Yılı BaĢvuruların ġikayet Edilen Hak Konularına Göre Dağılımı Tablosu
ĠHLAL EDĠLDĠĞĠ ĠDDĠA EDĠLEN HAK KONULARI (2011 Yılı)
BAġVURU SAYISI
1.Sağlık ve Hasta Hakkı
2.Çevre Hakkı
3.Kötü Muamele Yasağı
4.Dilekçe Hakkı
5.Eğitim ve Öğrenim Hakkı
6.Adil Yargılanma Hakkı
7.Çalışma ve Sözleşme Hakkı
8.Mülkiyet Hakkı
9.Tutuklu ve Hükümlü Hakkı
10.Tüketici Hakkı
11.Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
12.Sosyal Güvenlik Hakkı
13.Ayrımcılık Yasağı
14.Engelli Hakkı
15.Yaşam Hakkı
16.Uyrukluk Hakkı
17.Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
18.İşkence Yasağı
19.Yerleşme ve Seyahat Hakkı
20.Din ve Vicdan Özgürlüğü
21.Şahsiyet ve Kişi Onurunun Korunması
22.Mülteci ve Sığınmacı Hakkı
23.Çocuk Hakları
24.Konut Dokunulmazlığı Hakkı
25.Özel Hayatın Gizliliği
26.Düşünce ve İfade Hürriyeti
27.Kadın Hakkı
28.Seçme Seçilme ve Siyasi Faaliyet Hakkı
29.Haberleşme/Basın Hürriyeti
30.Zorla Çalıştırılma ve Angarya Yasağı
31.Örgütlenme Özgürlüğü
32.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
33.Bilim ve Sanat Özgürlüğü
34.İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
35.Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması
36.Diğer
TOPLAM
548
531
295
264
204
171
158
142
142
102
91
85
81
56
44
41
34
30
23
22
16
14
13
10
9
8
7
5
4
4
3
3
2
1
0
2126
5289
2011 yılı içerisinde Başkanlığımıza internet ortamında, posta, faks, telefon
vb. yollarla 2733 başvuru ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına 2556 olmak üzere
toplam 5289 hak konusunda ihlal iddiasıyla başvuruda bulunulmuştur.
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
4
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
5
ĠHLAL ĠDDĠASIYLA ġĠKAYET EDĠLEN KURUMLAR :
2.
İhlal iddiası başvurularının şikayete konu olan kurumlara göre dağılımını
göstermektedir. Söz konusu şikayetler iddia niteliğinde olup, doğruluğu ilgili kurumlar
tarafından arastırılmaktadır. Bununla birlikte bu rakamlar sikayetlerin hangi kurumlar
hakkında yoğunlastığı konusunda genel bir fikir vermektedir. Ayrıca her bir ihlal iddiası
birden çok hak konusunu kapsayacağı için hak konuları ile şikayete konu kurumlar
arasında sayısal eşitlik aranmayabilir.
 2011 yılında şikayet edilen Kurumlar bazında sıralama şu şekilde
gerçekleşmiştir.
KURUM ADI (2011)
BAŞVURU SAYISI
Bakanlık
628
Sağlık Kurumu
433
Emniyet
309
Adliye
250
Eğitim ve Öğretim Kurumu
224
Belediye
214
Ceza ve Tutukevi
188
Özel Sektör
172
Banka
97
Valilik
83
Sosyal Güvenlik Kurumu
74
Kaymakamlık
65
Jandarma
39
Sosyal Hizmet Kurumu
36
Köy Muhtarlığı
27
İl Özel İdaresi
23
Meslek Odası ve Birlik
19
Askeriye
10
Büyükelçilik/Konsolosluk
7
Bağımsız İdari Otoriteler
1
Şikayet Edilen Kurum Bilinmiyor
702
Diğer Kurumlar
835
Şikayet Edilen Kurum Yok
853
TOPLAM
5289
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
6
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
7
3.
BAġVURULARIN ĠLLERE GÖRE DAĞILIMI
A. 2011 yılı BaĢvuruların Ġllere Göre Dağılımı :
2011 yılı verilerine göre 5289 ihlal edildiği iddia edilen hak konusu
başvurusunun başvuru yapılan illere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşmiştir:
Tablo: BaĢvuruların Ġllere Göre Dağılımı
Adana
77
Ġstanbul
867
Zonguldak
22
Adıyaman
Afyonkarahisar
127
12
Ġzmir
Kars
601
4
Aksaray
Bayburt
9
3
Ağrı
Amasya
72
14
Kastamonu
Kayseri
110
61
Karaman
Kırıkkale
20
60
Ankara
Antalya
281
88
Kırklareli
Kırşehir
12
8
Batman
Şırnak
7
20
Artvin
8
Kocaeli
48
Bartın
12
Aydın
Balıkesir
36
27
Konya
Kütahya
66
47
Ardahan
Iğdır
1
3
Bilecik
Bingöl
6
8
Malatya
Manisa
45
108
Yalova
Karabük
12
20
Bitlis
Bolu
13
91
K.MaraĢ
Mardin
124
31
Kilis
Osmaniye
8
20
Burdur
Bursa
8
95
Muğla
Muş
79
49
Düzce
Yurtdışı
25
171
Çanakkale
Çankırı
29
8
NevĢehir
Niğde
117
21
Belirsiz
Toplam
679
5289
Çorum
Denizli
24
26
Ordu
Rize
15
27
Diyarbakır
Edirne
60
14
Sakarya
Samsun
75
19
Elazığ
23
Siirt
5
Erzincan
Erzurum
6
43
Sinop
Sivas
6
28
Eskişehir
Gaziantep
48
29
Tekirdağ
Tokat
32
10
Giresun
Gümüşhane
41
4
Trabzon
Tunceli
35
2
Hakkâri
Hatay
5
81
Şanlıurfa
Uşak
27
8
Isparta
İçel
20
64
Van
Yozgat
14
8
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
8
B. 2011 yılı Ġlk On Ġl Sıralaması :
4. DEĞERLENDĠRME :
İnsan Hakları Başkanlığı ile 81 İl ve 892 İlçe İnsan Hakları Kuruluna yapılan
insan hakları ihlâl iddiası başvurularına ilişkin sayısal veriler, kamu hizmetlerinde
“şeffaflık ilkesi” gereği 2004 yılı başından itibaren kamuoyuna açıklanmaya
başlamıştır. Bu başvurular, ihlâl iddiası niteliğinde olup, bu iddiaların doğru olup
olmadığı ilgili kurumlar nezdinde araĢtırılmaktadır. Doğruluğu kanıtlanmış hak
ihlaline ilişkin veriler, ülkemizdeki insan hakları sorunlarının nitelik ve boyutu hakkında
genel anlamda bir fikir vermektedir.
2004 yılında Başkanlığımıza ve Kurullara toplam 847 başvuru yapılırken, bu
sayı 2005 yılında1373, 2006 yılında 1590, 2007 yılında 1495, 2008 yılında 4788, 2009
yılında 4503, 2010 yılında 8678’dir. 2011 yılı döneminde ise toplam baĢvuru sayısı
5289 olarak gerçekleĢmiĢtir.
ĠNSAN HAKLARI ĠHLÂL ĠDDĠALARININ BAġVURULAN YERE GÖRE
DAĞILIMI
Tablo: Ġnsan Hakları Ġhlâl Ġddialarının BaĢvurulan Yere Göre Dağılımı
BAġVURU
YERĠ
ĠHB
2004
354
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
GENEL
TOPLAM
552
666
447
1574
1941
6232
2733
14499
Ġl ve Ġlçe
Kurulları
493
821
924
1048
3214
2562
2446
2556
14064
TOPLAM
847
1373
1590
1495
4788
4503
8678
5289
28563
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
9
2011 yılında BaĢkanlığımıza yapılan toplam başvuruların cisiyete göre
dağılımını yüzdelik dilimlerle gösteren tablo şu şekildedir:

2011 yılı içerisinde hak konularına göre ilk üç sıradaki baĢvurular şu
şekilde sıralanmıştır:
1.
Sağlık ve Hasta Hakkı (548)
2.
Çevre Hakkı (531)
3.
Kötü Muamele Yasağı (295)

2011 yılı içerisinde şikayet edilen kurumlara göre ilk üç sıradaki kurumlar
şu şekilde sıralanmıştır;
1.
Bakanlıklar (628)
2.
Sağlık Kurumları (433)
3.
Emniyet (309)
2010 yılı içerisinde hak konuları ve Ģikayet edilen kurumlar bazlarında
gerçekleşen veriler ise şu aşağıdaki gibi sıralanmıştı.
TABLO: 2010 ġikayet Edilen Hak Konuları ve Kurumlar
 Sağlık ve Hasta Hakkı (842)
 Bakanlık (1057)
 Adil Yargılanma Hakkı (460)
 Sağlık Kurumu (548)
 Kötü Muamele Yasağı (382)
 Adliye (475)
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
10
2011
yılında
Başkanlığımıza
ve
Kurullara
yapılan
başvurular
hak
kategorilerine göre değerlendirildiğinde şikayetlerin yoğunlaştığı alanlar şu şekildedir:
SAĞLIK ve HASTA HAKKI

Sağlık hizmetlerinin verilmesi sırasında kamu görevlilerinin özensiz davranışları
nedeniyle yapılan başvurular

Ceza ve tutukevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık hakkı ile ilgili talepleri

Yanlış teşhis konulması ve buna bağlı olarak yanlış tedavi sonucu ortaya çıkan
sorunlara ilişkin şikayetler

Askerlik hizmeti sırasında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
ADĠL YARGILANMA HAKKI

Mahkeme
kararlarının
icrasında
yaşanan
gecikmelerden
kaynaklanan
başvurular

Tutukluluk süresinin uzunluğu

Şartlı tahliye talepleri

Yaş tahsisine ilişkin talepler

Özel Hukuk ilişkilerinden doğan ihtilaflara ilişkin talepler

Kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine yönelik başvurular

Tahliye taleplerine ilişkin başvurular

Savunma hakkının kısıtlanması ile ilgili şikayetler

Cezaevi
yönetim
sisteminin
işletilmesinde
yaşanan
aksaklıklarailişkin
başvurular

Çek Kanunun değiştirilmesi yönünde yapılan başvurular

Etkin soruşturma yapılmadığı yönünde yapılan başvurular

Davaların uzun sürmesi

Çeşitli olaylar nedeniyle bireylerin avukat tayin edilmesi talepleri ve bu konuda
yaşanan sorunlar
KÖTÜ MUAMELE YASAĞI

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin kişilere yönelik
özensiz ve ilgisiz davranışları.
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
11
ÇALIġMA VE SÖZLEġME HAKKI

Özürlü ve üniversite mezunu özürlü vatandaşların iş talepleri

Özel sektörde çeşitli nedenlerle iş bıraktırılmaya zorlanan kişilerin yasal
haklarının sağlanmadığı yönündeki başvurular

Yurtdışında çalışan vatandaşların sigorta ve ücretler konusunda yaşadığı
sorunlara ilişkin başvurular

İş lisans belgelerinin iptali ile ilgili başvurular

Mobbinge maruz kalan bireylerin şikayetleri

Mahkeme kararıyla işe iadesi gerekenlerin işlemlerinin sonuçlandırılmasında
yaşanan gecikmeler

Lisans eğitimi sonrası pedegojik formasyon ve üniversiteler arası denklik
belgeleri ile ilgili yaşanan sorunlardan kaynaklanan başvurular

Prim ödeme sistemine dönük şikayetler

Çalışanların
çeşitli
nedenlerden
kaynaklanan
tayin
taleplerinin
sonuçlandırılmaması nedeniyle yaşanan sorunlar
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ

Tutuklu ve hükümlülerin paylaştığı ortak alanların ve özellikle beslenme,
barınma, sağlık gibi hizmetlerin iyileştirilmesi yönünde yapılan başvurular

Ceza ve tutukevi yönetiminin uygulamalarından kaynaklanan şikayetler

Farklı cezaevlerine nakil talepleri başvuruları

Ceza ve tutukevlerinde kamu görevlilerinin özensiz davranışlarına yönelik
şikayetler

Ceza ve tutukevlerinde işletilen disiplin hukukundan kaynaklanan şikayetler
ÇEVRE HAKKI

Doğal afetler nedeniyle yaşam alanlarının etkilenmesinden kaynaklanan
şikayetler

Alt yapı yetersizliklerinden kaynaklanan şikayetler

Gürültü kirliliğinden kaynaklanan şikayetler

Baz istasyonlarının bireylere ve çevreye verdiği zararlara ilişkin şikayetler

Araç trafiğinden kaynaklanan park sorunları ve yaya alanlarının işgal edildiği
yönündeki trafik sorunlar başvuruları
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
12
MÜLKĠYET HAKKI

Tapu ve kadastro sorunları nedeniyle kişiler arasında ortaya çıkan ihtilaflar

Doğal afetlerden etkilenen vatandaşların tazminat talepleri

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında tazminat
talepleri

Bireylerin hidroelektrik santrallerin kurulması halinde ekonomik faaliyetlerinin
zarar göreceği yönündeki şikayetleri

Bireysel kredi işlemlerinden kaynaklanan sorunlara ilişkin başvurular

Yerel yönetimler tarafından uygulanan idari cezalara ilişkin yapılan şikayetler

Kırsal alanlarda doğal kaynakların kullanılmasında ortaya çıkan ihtilaflar

Çalışan kişilerin maaş, ücret ve prim sistemi içinde yaşadıkları sorunlara ilişkin
başvurular
EĞĠTĠM VE ÖĞRENĠM HAKKI

Yüksek öğretim denklik belgesi ve pedegojik formasyon eğitimi nedenlerine
bağlı başvurular

Kredi ve burs talepleri

Maddi gerekçeler nedeniyle eğitim hayatının aksadığı yönünde yapılan
başvurular

Öğretmenlerin öğrencilere kötü muamelede bulunduğu iddiaları

Kamu Personel Seçme Sınavı uygulamasına yönelik şikayetler

Ceza ve Tutukevlerinde eğitim imkanlarından yararlanma talepleri
ENGELLĠ HAKKI

Engelli çocuklara uygun eğitim imkanlarının sağlanması yönünde yapılan
başvurular

Engelli aylığı talepleri

Maddi yardım ve engelli istihdamı talepleri

İşyerlerinde ve ulaşımda günlük yaşam ihtiyaçlarının giderilmesinde karşılaşılan
sorunlar.
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
13
AĠLE KURMA/ AĠLENĠN KORUNMASI HAKKI

Eşlerin görev yeri değişikliği sonucun yaşanan sorunların giderilmesi talepleri

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının aile birliğinin korunmasına yönelik
talepleri

Tayin talepleri

Aile düzeninin bozulmaması amacıyla Cezevlerinden başka cezaevlerine nakil
talepleri

Yabancı ve göçmenlerin geldikleri yerlerdeki aileleriyle ilgili talepleri
KADIN HAKLARI

İnsan kaçakçılığı, şiddet ve tacize maruz kalındığı iddialarıyla yapılan
başvurular

Kıyafetleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddialarıyla yapılan başvurular
ÇOCUK HAKLARI

Velayet davalarında yaşanan problemlerden kaynaklanan başvurular

Çocuklara yönelik kötü muamele iddialarına dair şikayetler

Çocukların sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak fiziki mekanların
yetersizliği
DĠLEKÇE/BĠLGĠ EDĠNME HAKKI
 Kamu kurumlarına yapılan başvuruların takibine ilişkin başvurular
 Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda talep edilen bilgiler.
AYRIMCILIK YASAĞI

Kılık kıyafeti nedeniyle öğrenim hakkının engellendiği yönündeki başvurular

Çeşitli meslek gruplarının özlük hakları açısından ayrımcı uygulamalar yapıldığı
yönündeki başvurular

Kamu hizmetlerden yararlanılmasında kamu görevlilerinin ayrımcılık yaptığı
yönündeki şikayetler

Trafik idari para cezası uygulamalarında ayrımcılık yapıldığı yönündeki
şikayetler

Çeşitli kurum istihdamında ayrımcılık yapıldığı yönünde şikayetler.
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
14
KĠġĠ HÜRRĠYETĠ ve GÜVENLĠĞĠ HAKKI

Emniyet hizmetlerinin aksadığı yönünde yapılan şikayetler

Ceza ve tutukevlerinde yaşanan güvenlik eksikliği şikayetleri.
SOSYAL GÜVENLĠK HAKKI

Emekli maaşı bağlanmaması, eksik bağlanması ve kesilmesi nedeniyle yapılan
şikayetler

İşsizlik maaşlarının ödenmesi ile ilgili yapılan başvurular

Engelli, yaşlılık dul ve yetim, gazilik aylıkları konusundaki talepler.
MÜLTECĠ ve SIĞINMACI HAKKI

Mülteci ve sığınmacıların sınırdışı edilmeme, sağlık, barınma, eğitim vb.
nedenlerle yaptığı başvurular.
UYRUKLUK HAKKI

Yurtdışındaki vatandaşların Türkiye’deki bilgi edinme, mülkiyet v.b. işlemleriyle
ilgili yapılan başvurular

Vatandaşlık talepleri

Yurtdışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerdeki temsilcilikler ile ilgili
yaşanan sorunlarla ilgili başvurular.
TÜKETĠCĠ HAKKI
 Elektrik hizmetleri, GSM operatörleri, hizmet sözleşmeleri, yerel yönetim
hizmetleri, kredi uygulamaları ve mal ve hizmet alım-satım işlemlerinden
kaynaklanan şikayetler
YERLEġME ve SEYAHAT HAKKI

Barınma evlerinin yetersizliği hakkındaki şikayetler

Mülteci ve sığınma hakkı talepleri

Terörle mücadele sırasında göç edenlerin talepleri
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
15
ĠġKENCE YASAĞI
 Ceza ve tutukevleri ile nezarethanelerde kamu görevlilerinin ve emniyet
mensuplarının işkence yaptığı iddiaları.
YAġAM HAKKI

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kamu otoriteleri tarafından gerekli
önlemlerin alınmadığı yönünde yapılan başvurular
ġAHSĠYET VE KĠġĠ ONURUNUN KORUNMASI
 Kamu hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerinin
bireylere yönelik psikolojik ve fiziksel haksız muamelelerde bulunduğu
iddialarına ilişkin başvurular.
DĠĞER

İnsan hakları alanında yapılan faaliyetler hakkında bilgi talepleri

Danışmanlık talepleri

Çeşitli mevzuat hakkında bilgi talepleri

Yüksek tazminat tutarlarıyla karşılaşan kişilerin yardım talepleri

Maddi yardım talepleri

Başvuruların takibinde yaşanan güçlükler

Memnuniyet başvuruları

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuruların takibinin yapılması talepleri.
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
16
BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı -
Ġnsan Hakları Bülteni Sayı: 2012/ 1
Mart 2012
17
Download