Uploaded by anyoranza

CEBRi BORU ŞARTNAMESi

advertisement
FEM ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ.
PAŞALI HES
CEBRİ BORU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
AGUSTOS 2013
ATAK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. - 0 312 490 44 94 - [email protected]
ATAK
İÇİNDEKİLER
1
GENEL TEKNİK ŞARTLAR .............................................................................................. 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
Kapsam ............................................................................................................................... 1
Uygulanacak Standartlar ..................................................................................................... 1
Markalama ve İsim Plakaları .............................................................................................. 1
Projelendirme ...................................................................................................................... 2
Proje Hesapları .................................................................................................................... 2
Proje Yükleri ....................................................................................................................... 2
Şartname Projeleri ............................................................................................................... 2
İmalat Projeleri.................................................................................................................... 2
Malzemeler ......................................................................................................................... 3
1.10
1.11
1.12
İşçilik................................................................................................................................... 6
İmalat .................................................................................................................................. 7
Kaynak İşleri ....................................................................................................................... 7
1.13
Korozyona Karşı Koruma ................................................................................................... 8
1.14
Kontroller ve Testler ......................................................................................................... 11
1.15
1.16
Nakliye .............................................................................................................................. 13
Montaj ............................................................................................................................... 13
1.17
Cıvatalar, Saplamalar, Somunlar ve Vidalar ..................................................................... 15
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.9.7
1.9.8
1.9.9
1.9.10
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.13.5
1.14.1
1.14.2
1.14.2.1
1.14.2.2
1.14.3
1.14.4
1.14.5
1.14.6
1.14.7
1.14.8
1.16.1
1.16.1.1
1.16.2
1.16.3
1.17.1
1.17.2
1.17.3
1.17.3.1
Genel Hususlar ........................................................................................................ 3
Çelik Malzeme ........................................................................................................ 3
Diğer Malzemeler .................................................................................................... 3
Çelik Yapılar İçin Müsaade Edilen Gerilmeler ....................................................... 4
İşletme Tertibatına Ait Emniyet Gerilmeleri ve Emniyet Faktörleri ...................... 5
Burçlar için emniyet gerilmeleri ............................................................................. 5
Beton İçin Emniyet Gerilmeleri .............................................................................. 5
Sürtünme Katsayıları ............................................................................................... 6
Kaynak Verimi ........................................................................................................ 6
Çelik Sacların Minimum Kalınlıkları ...................................................................... 6
Kaynak Yapımına Hazırlık...................................................................................... 7
Kaynak Yöntemi ..................................................................................................... 7
Kaynak Kontrolü ..................................................................................................... 8
Kaynakçıların Yeterliliği ......................................................................................... 8
Uygulama .............................................................................................................. 10
Hidromekanik Teçhizat Boya Sistemleri .............................................................. 10
Yüzey Koruma ile İlgili Yapılacak Kontroller ...................................................... 10
Garantiler ............................................................................................................... 10
Kusurların Giderilmesi .......................................................................................... 10
Genel ..................................................................................................................... 11
Malzeme Testleri ................................................................................................... 11
Mekanik Testler..................................................................................................... 11
Tahribatsız Testler ................................................................................................. 12
Kaynakçılar İçin Ehliyet Testi............................................................................... 12
Kaynak Prosedürü Yeterlilik Testi ........................................................................ 12
Kaynak Ağzı Hazırlık Kontrolü ............................................................................ 12
Gözle Muayene ve Boyut Kontrolü ...................................................................... 12
Kaynaklı Birleşimlerin Röntgen Muayenesi ......................................................... 12
Fonksiyonel Testler ............................................................................................... 13
Toleranslar ............................................................................................................. 14
Cebri Borular için Toleranslar............................................................................... 14
Tranzisyon parçalarının montajı............................................................................ 14
Cebri boruların montajı ......................................................................................... 14
Topraklama............................................................................................................ 15
Koruma Kontrol Sistemi ....................................................................................... 15
Şantiye Testleri ...................................................................................................... 15
Gözle Muayene ve Boyut Kontrolü ...................................................................... 15
i
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
1.17.3.2 Röntgen muayenesi ............................................................................................... 16
1.17.3.3 Boya Kontrolü ....................................................................................................... 16
2
CEBRİ BORU .................................................................................................................... 17
2.1
İmalat Şartları.................................................................................................................... 17
2.2
Mesnetler........................................................................................................................... 18
2.3
2.4
2.5
2.6
Dirsekler ............................................................................................................................ 18
Menhollar .......................................................................................................................... 18
Boşaltma Boru ve Vanaları ............................................................................................... 18
Takviye Çemberleri........................................................................................................... 19
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2.1
Genel karakteristikler ............................................................................................ 17
İmalat ..................................................................................................................... 17
Düz Boru Kısımları ............................................................................................... 17
Redüksiyonlar........................................................................................................ 18
Sabit Mesnet .......................................................................................................... 18
ii
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
1
GENEL TEKNİK ŞARTLAR
1.1
Kapsam
Bu teknik şartname aşağıda dökümü verilen yüklenici tarafından sağlanacak hidromekanik daimi
teçhizatlarla ilgili imalat projelerinin hazırlanması, malzemelerin temini, imalat, kontrol, nakliye,
montaj ve işletmeye alma testlerinin yapılması işlerini kapsar.
ƒ
Cebri Boru
Şartnamede tanımlanmamış olsalar da, öngörülen işletme koşullarının gerçekleşmesi için gerekli
olan her türlü araç-gereç, ekipman ve aksesuarlar sağlanacaktır.
Bu şartnamenin belirttiği işlerden, İş sahibinin onayını gerektirenler için işe başlanmadan önce onay
alınacaktır.
1.2
Uygulanacak Standartlar
Aksi belirtilmedikçe tüm malzemeler, ekipmanlar, üretim ve deneyler aşağıda belirtilen
standartların en son basımına uygun olacaktır:
ƒ
TS
Türk Standartları
ƒ
EN
Standarts Issued by the Europan Community
ƒ
DIN
Deutsche Industrıe Normen
ƒ
ASTM
American Society For Testing And Materials
ƒ
ANSI
American National Standards Institute
ƒ
ASME
American Society Of Mechanical Engineers
ƒ
AWS
American Welding Society
ƒ
ISO
International Organization For Standardization
ƒ
NEMA
National Electrical Manufacturers Association (U.S)
ƒ
VDE
Verband Deutscher Electrotechniker
Yüklenici, şartnamede belirtilenlere tamamen uymak kaydıyla alternatif standartlar, malzeme veya
teçhizat teklif edebilir. Yüklenici herhangi bir sebepten dolayı yukarıdaki listede verilen standartlara
benzer veya farklı alternatifler teklif eder veya yukarıdaki standartların kapsamında olmayan
malzeme ve teçhizat kullanmak isterse değişikliğin şeklini ve sebebini tam olarak belirtecek, teklif
edilen malzeme ve teçhizatla ilgili özellikleri tasdik edilmek üzere sunacaktır. Bu şartnameler
Türkçe olacaktır.
Teklif edilen malzeme ve teçhizatın kullanılıp kullanılmayacağı hakkında kesin karar İş sahibi
tarafından verilecektir. Teknik şartname ile yukarıdaki standartlardan herhangi biri arasında
uyuşmazlık olduğu takdirde şartname hükümleri geçerlidir.
Bütün dişli parçalar ISO metrik diş standartlarına uygun olacaktır.
1.3
Markalama ve İsim Plakaları
İsim plakaları, talimat levhaları ve tehlike ikaz işaretleri Türkçe olarak yazılacaktır. İsim ve ikaz
plakalarının detay projeleri hazırlanarak İş sahibinin onayına sunulacaktır.
1
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
1.4
Projelendirme
Tüm uygulama ve yapım projeleri ve hesapları yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Yüklenici,
hidromekanik ekipmanların doğru olarak projelendirilmesi ve yapımından sorumludur.
Teçhizatın tam olarak montajı için Şartnameye uygun projelendirilmesi, gerekli tüm yardımcı ve
emniyet cihazlarıyla teçhiz edilmiş olarak çalışır durumda temini yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yüklenici, ekipmanları, kendi deneyimine, standart endüstri mühendisliği uygulamalarına, ilgili
standartların en son basımlarına uygun olarak projelendirecektir.
Yüklenici, bütün detay tasarım ve uygulama projelerini, hesapları, katalogları ve talimatları
hazırlayarak sunacak ve İş sahibinin onayını alacaktır. Bu dokümanlar, ekipmanın analizini,
tasarımını, atölye testlerini, montaj prosedürünü, şantiye testlerini, işletme ve bakım talimatlarını ve
İş sahibinin gerekli gördüğü diğer bilgileri kapsayacaktır.
Tüm çalışmalarda Uluslararası Metrik sistem kullanılacaktır. Ancak, kablo ve borularda inç
cinsinden değerler kullanılabilir.
Tüm ekipmanlar kolay takılabilir ve sökülebilir şekilde projelendirilmiş olacak, gerektiği gibi monte
edilerek kontrol edilecek, ayarları yapılacak ve korozyondan korunacaktır.
1.5
Proje Hesapları
Yüklenici onaylatmak üzere, detay projelerin dayandığı hesapları İş sahibine verecektir. Bu
hesaplar yapılan bütün kabulleri, gerilmeleri ve deformasyonları kapsayacaktır. Bu hesaplar imalat
projeleri ile aynı sayıda takım halinde verilecektir.
1.6
Proje Yükleri
Yüklenici diğer yükleri yukarıda belirtilen standartlara göre veya İş sahibinin tespit ettiği esaslara
uygun şekilde hesap edecektir.
1.7
Şartname Projeleri
Sözleşmede belirtilen projeler bu şartnamenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir. Projeler
üzerindeki ölçüler İş sahibinin yazılı izni olmadan değiştirilemez.
1.8
İmalat Projeleri
Yüklenici, imalat projelerini sözleşmede belirtilen sayıda İş sahibinin onayına sunacaktır. Genel
boyutlar kati projelerde gösterilmiş olup bunlar İş sahibinin onayı olmadan değiştirilemez.
Yüklenicinin hazırlayacağı detaylı imalat projeleri aşağıdaki hususları ihtiva edecektir.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Her teçhizatın ve parçalarının boyutları ve genel yerleşim planı verilecektir.
Lüzumlu diğer bilgiler ile beraber cıvatalar, delikler, toleranslar, boyutlar vs. ile
parça numaralarına ait detay resimleri verilecektir.
Detay projelerinde her bir parçanın ağırlığı parça listesinde verilecektir.
İmalat detaylarında bütün parçaların kaynak detayları verilecektir.
Malzeme cinsleri ve yüzey işleme işaretleri belirtilecektir.
Yüklenici kendi teçhizatında başka bir firmanın imalatı olan ürünleri kullanması halinde, bu
imalatçıya ait tanıtıcı bilgilerle beraber kullanılacak ürünün tipi, modeli, karakteristikleri ile ilgili
katalogları onaya sunacaktır.
Yüklenici, İş sahibinin verdiği proje esasları üzerinde gayeye aykırı değişiklikler ihtiva eden imalat
2
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
projeleri hazırlayıp İş sahibine sunamaz. Ancak imalat şartlarının gerektireceği alternatif çözümleri
proje olarak teklif edebilir.
Yüklenici, yukarıdaki şartlara uygun olarak hazırlanmış olan imalat projelerini İş sahibine tasdik
ettirmeden imalata geçemez. Tasdik edilen imalat projelerine göre imal edilen teçhizatta garanti
sonuna kadar olabilecek her türlü aksaklıktan (kullanım hataları haricinde) yüklenici sorumludur.
1.9
Malzemeler
1.9.1
Genel Hususlar
Bütün malzemeler, şartnamelerde özel olarak belirtilmedikçe, mukavemet, esneklik, dayanıklılık ve
diğer fiziksel özellikler dikkate alınarak bu tip teçhizat için kullanılan en iyi evsaflı malzemelerden
seçilecektir. Yeni, kullanılma maksadına uygun, dayanıklılık ve sağlamlık bakımından mevcudun
en iyisi ve belirtilen standartların veya muadillerinin en son şekillerine uygun olacaktır.
Teçhizat için gerekli olan ve yüklenici tarafından imal edilemeyen malzemeler ve tali teçhizat
güvenilir ve isim yapmış imalatçı firmalardan satın alınacaktır.
Birlikte hareket eden malzemeler, birbirlerine sürtünmeden dolayı zarar görmeyecek şekilde
seçileceklerdir. Korozyona açık malzemelerden kaçınılacaktır.
1.9.2
Çelik Malzeme
Şartnamelerde aksi belirtilmediği takdirde kapak, kaldırma tertibatları, vana, cebri boru vs gibi
malzemenin imalatında kullanılacak esas malzeme aşağıdaki tabloya uygun olacaktır.
Tablo 1. Kapak ve ızgara malzemeleri
Çelik Malzeme
Çekme çelik levhalar, lamalar, profiller
Karbon çeliği (normal borular için )
Karbon çeliği (basınçlı borular için )
1.9.3
Uygulanacak Standart No
DIN 17100 St 37.2,St 52.2
DIN 1626 St 33
DIN 1626 St 37.2 , St 52.2 , CB 2
Diğer Malzemeler
Sızdırmazlık lastiği olarak kullanılacak kauçuk veya sentetik olacak ve aşağıda belirtilen asgari
fiziksel özelliklere haiz olacaktır.
Tablo 2. Sızdırmazlık lastiği özellikleri
Shore durameter sertliği (Type A )
Asgari uzama
Azami çekme mukavemeti
Su emme özelliği
Basınç seti
50∼60
% 450
145 kg/cm2
Ağırlığın max. % 30 ‘u
70 ° C x 22 saat
Ağır yataklama durumlarında çalışan bütün yatak burçları kendinden yağlamalı bronz burçlu
olacaktır.
Gerekli yerlerde pirinç veya paslanmaz çelik parçalar ve bağlantı elemanları kullanarak uzun bir
kullanma süresinden sonra dahi bu parçaların kolayca değiştirilebilmeleri temin edilecektir.
3
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
1.9.4
Çelik Yapılar İçin Müsaade Edilen Gerilmeler
Tablo 3. Emniyet gerilmeleri
Gerilme çeşidi
St 37-2
St 44-2
St 52-3
DIN 4114’ e uygun olarak flambaj tahkiki gereken
hallerde, normal kuvvetten ve momentten ileri gelen
basınç ve eğilme gerilmesi
1400
1600
1850
1510
1730
2000
2100
2400
2800
Normal kuvvetten ve momentten ileri gelen çekme
gerilmesi ve stabilite tahkiki gerekmeyen durumlar için
momentten ileri gelen basınç gerilmesi
1600
1800
2100
1730
1950
2280
2400
2700
3150
Kayma gerilmesi
920
1040
1210
1000
1130
1310
1390
1560
1820
Bileşik gerilme
1800
1920
2160
1950
2090
2350
2700
2880
3240
Cidar levhasında bileşik gerilme
2040
2040
2160
2220
2220
2350
3060
3060
3240
4
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
1.9.5
İşletme Tertibatına Ait Emniyet Gerilmeleri ve Emniyet Faktörleri
Tablo 4: Emniyet gerilmeleri ve emniyet faktörleri
Emniyet gerilmeleri ve katsayıları
Eksenel gerilme
σ zul = 0.4×σ s
⎛1⎞
⎜ ⎟×σ zul
⎝3⎠
1.25×σ
zul
DIN 19704
Kayma gerilmesi
Bileşik gerilme
Diğerleri
= Akma noktası gerilmesi
σzul = Emniyet gerilmesi; bu değer olağanüstü haller için 0.6*σs ve
σs
motor yavaşlama durumu için 0.9*σs olarak alınmalıdır.
1.9.6
Burçlar için emniyet gerilmeleri
Tablo 5: Burç yatağın emniyetli taşıma değeri
İşletme mekanizması
Mesnet parçaları
Kendinden yağlamalı yatak:
Dönen parçalar
Kendinden yağlamalı yatak:
Sabit parçalar
Emniyet değeri (kg/cm2)
70-100
150-200
250
500
Kendinden yağlamalı bronz yataklarda emniyet gerilmesi için yatak imalatçısının garanti ettiği
değer dikkate alınacaktır.
1.9.7
Beton İçin Emniyet Gerilmeleri
Tablo 6: Beton emniyet gerilmeleri
Emniyet gerilmesi (kg/cm2)
Basınç gerilmesi
60
Kesme gerilmesi
8
Yuvarlak çubuklarda aderans gerilmesi:
Yuvarlak demir
Nervürlü demir
7
14
5
BALKODU-2 HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
1.9.8
Sürtünme Katsayıları
Tablo 7: Sürtünme katsayıları
statik
μ=0.20
dinamik
μ=0.15
Bronz-bronz
statik
μ=0.60
Çelik-Lastik
statik
μ=0.70 (sertliğe göre ort.)
Tekerlek yuvarlanması
statik
μ=0.10
Çelik-Bronz
1.9.9
Kaynak Verimi
Tablo 9: Kaynak verimi
Birleştirme çeşidi
Atölyede
Şantiyede
Küt kaynak (kontrollü)
(kontrolsüz)
% 90
%80
%85
%75
Bindirme kaynak
%90
%85
1.9.10
Çelik Sacların Minimum Kalınlıkları
Kapak, ızgara ve boru imalatında kullanılacak minimum sac kalınlığı pas payı dahil 8 mm
olacaktır. Çelik profiller için gövde kalınlığı pas payı dahil minimum 6 mm olacaktır.
1.10
İşçilik
İşin tümü, kaliteli ekipman yapımında kullanılan en yeni teknikler kullanılarak, profesyonel
bir işçilikle ve kendi alanlarında deneyimli, vasıflı ustalar tarafından gerçekleştirilecektir.
Değiştirilebilir parçalar, projelerinde gösterilen boyutlarda hassas işlenecek, kolaylıkla
değiştirilebilecektir. Orijinal parçalar, yedekleriyle kolaylıkla değiştirilebilecektir.
Yapı çeliği işleri, bu şartnamede veya projelerinde aksi belirtilmedikçe, öngörülen şartlara
uygun olacaktır. İmalatı tamamlanmış elemanlarda kıvrımlar, bükülmeler ve açık ek yerleri
bulunmayacaktır. Birleştirilecek yüzeyler, hizalandıklarında, kaynak, perçin veya cıvatayla
birleştirildiklerinde tam temas sağlayacak şekilde pürüzsüz olacaktır.
Malzemeler, kesilmeden veya işlenmeden önce, düzgün ve tüm pas ve kirinden arındırılmış
olmalıdır. Düzeltilmesi gerekiyorsa, metale zarar vermeyecek yöntemlerle düzeltme işlemi
yapılmalıdır. Malzemede sivri kıvrımlar ve bükümler olmamalıdır.
Oksijenle markalama ve kesme işlemi dikkatle yapılacak, montaj sonrası açıkta kalacak
kısımlar düzgünce işlenecektir.
İşlenmemiş yüzeylerin birbiriyle uyumlu bir şekilde birleştirilmesi sağlanacaktır. Bitişik
yüzeyler arasında önemli uyuşmazlık varsa, bu yüzeyler doğru hizalama yapılıncaya kadar
düzeltilecektir. İşlenmemiş yüzeyler projelerde gösterilen seviye ve boyutlarda olacak, çıkıntı
ve girintileri giderilinceye kadar yontulacak veya taşlanacaktır.
Bileşenlerdeki tüm kısımların yüzey bitirme işlemi, ilgili dayanım, montaj ve servis şartlarına
uygun olacaktır. Makineyle işlenecek yüzeyler, gerekli semboller kullanılarak imalat
projelerinde gösterilecektir.
6
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
1.11
İmalat
Çeliğin kesilmesi hassas olarak yapılacaktır. Çatlaklara ve pürüzlülüğe müsaade
edilmeyecektir.
1.12
Kaynak İşleri
1.12.1
Kaynak Yapımına Hazırlık
Kaynakla birleştirilecek eleman ve kesitler gerekli kaynak tipine uyum sağlamak ve tam
kaynak birleşiminin gerçekleşmesi için düzgün bir şekilde kesilecek veya ağızlar uygun bir
tarzda tesviye edilerek hazırlanmış olacaktır. Kaynak yapılacak yer kaynak ağzından en az 50
mm geriye kadar pas, kir veya diğer yabancı bütün maddelerden iyice temizlenmiş olacaktır.
1.12.2
Kaynak Yöntemi
Bütün kaynaklar elektrik kaynağı ile yapılacaktır. Yüklenici, kaynak ağzı hazırlığını, elektrot
ve örtüsünün birleşimini, kaynak elektrodunun çap ve tipini, kaynak esnasında elektrik amper
ve voltajını ve kaynak işleminin süratini izah eden teknik hususları tasdik edilmek üzere İş
sahibine kaynak işlerine başlamadan önce verecektir.
Yapılan kaynağın görünüşü ve kalitesi, oluşan hataları düzeltme metotları, kaynakçı ustasının
ehliyetini tecrübe etmek gibi hususlarda; AWS (veya muadili) esas alınacaktır.
Otomatik veya elle yapılacak kaynakta, esas malzeme için kaynak elektrodu düşük hidrojenli,
malzemeye en uygun elektrot olacaktır. Kaynak elektrotunun kırılma ve kopma mukavemeti,
akma noktası gerilmesi ve uzama bakımından özellikleri, kaynak yapılan esas malzemenin bu
hususlardaki özelliklerden üstün olacaktır.
Kaynak yapılacak malzeme işlem esnasında yerinden oynamayacak şekilde tespit edilecektir.
Punto kaynağı artık gerilmeleri asgari kılacak şekilde ifa edilecektir. Yüklenici, kaynaktan
doğacak sünmeleri veya artık iç gerilmeleri önlemek üzere gereken tedbirleri alacaktır.
Kaynak işlemi, kaynak ağızları raspa veya tel fırça ile temizlendikten sonra yapılacaktır. İkinci
veya sonraki tabakaların kaynakları, bir önceki tabaka üzerindeki kaynak cürufu tamamen
temizlendikten sonra yapılacaktır. İş sahibi tarafından kabul edilmediği takdirde, aşağıda
sıralanan hatalardan dolayı kaynak dikkatlice sökülecek, yeniden yapılacak veya İş sahibini
tamamen tatmin edecek şekilde düzeltilecektir.
a) Çatlak, gözenek, batık cüruf ve yetersiz erime derinliği
b) Taşma, yetersiz dolgu, düzgün olmayan dalgalı yüzler ve çukurluklar
c) Köşe kaynaklarında yetersiz boğaz ve ayak uzunlukları
Bu hallerde İş sahibinin tatminkar olmayan işi reddetmek ve Yükleniciden bu kusurların
düzeltilmesini istemek hakkı mahfuzdur.
Şayet kaynak malzemesi, kaynak yüzeyinin dışına taşarsa bu fazlalıklar zımpara taşı ile
dikkatlice düz bir yüzey haline getirilecektir.
Kaynağın, kaynaklanan parçaların üstünde kalan kısmının yüksekliği İş sahibinin onayına tabi
olacaktır.
Gerekli durumda, gerilme giderme işlemi uygulanacaktır. İlgili imalat projelerinde, ısıl işlem
uygulanacak elemanlar gösterilmelidir. Tüm ısıl işlemler, homojen direnç özellikleri
sağlanacak şekilde özenle uygulanacaktır.
7
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
Kaynaklı parçaların nihai işlenmesi, ancak kaynak işlemi ve gerilim giderme işleminden sonra
yapılacaktır.
Kaynak işlemi kalite testi AWS talimatnamesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.
Kaynak ağzı kök açıklığı, ağız açısı ve ağızlardaki kaçıklık için müsaade edilen değerler ilgili
standarda göre olacaktır.
1.12.3
Kaynak Kontrolü
Kaynak kontrolleri belgeli kaynak kontrol teknisyenleri tarafından yapılacaktır.
Hidromekanik teçhizatta aşağıda belirtilen oranlarda ve yerlerde Sıvı Penetrant testi (PT),
Manyetik Parçacık Testi (MT), Ultrasonik Test (UT) ve Radyografik Test (RT)
uygulanacaktır.
a) Cebri borular:
•
•
•
Çevresel kaynaklar ve boyuna kaynaklar % 100 UT
Çevresel kaynakların toplam boyunun % 5’ni ve boyuna kaynakların toplam
boyunun % 10’nu kapsayacak ve içerisinde T birleşim noktalarını da alacak
şekilde RT.
Branşmanlarda (giriş borusundan konik boru çıkışına kadar olan bölgede) tüm
çevresel ve boyuna kaynaklarda % 100 UT, takviyelerin alın birleşim
kaynaklarında % 100 RT.
İş sahibinin onayına bağlı olarak bazı durumlarda kaynak kontrolü sadece gözle yapılabilir.
Kaynak ve tahribatsız test kabul kriterleri ilgili Standartlara uygun olacaktır.
Ultrasonik test sonuçları tereddüt gösteren kaynaklar, radyografik test uygulanarak tekrar
kontrol edilir. Ultrasonik veya radyografik test sonucu tespit edilen kusurlu kaynak tümüyle
sökülecektir. İş sahibinin isteği üzerine önemli kaynaklarda onarım sonrası gerilim giderme
işlemi, standarda uygun olarak yapılacaktır.
Kaynak dikişleri, hatalı tüm kısımlar taşlama, işleme, karbon elektrotlarla sökme veya diğer
metotlarla ana metale zarar vermeyecek şekilde temizlenerek, bu bölümlerin tamir
kaynağından önce tamamen temiz olup olmadığı incelenecektir.
Tüm tamir kaynaklarının ve T birleşimlerinin % 100 filmi çekilecektir. Bu kontrollerin
değerlendirilmesi AWS ‘nin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.
1.12.4
Kaynakçıların Yeterliliği
Yüklenici, görevlendirdiği kaynak ekibinin gerçekleştirdiği işin kalitesinden sorumludur.
Kaynakçıların yeterlilik belgeleri, istenmesi durumunda İş sahibine verilecektir.
1.13
Korozyona Karşı Koruma
Teslim edilecek ekipmanın yüzey temizliği, astarlanması korozyona karşı korunması ve
boyanması yüklenicinin kapsamındadır. Aksi belirtilmedikçe kaplama ve boyama işleri DIN
55928'in ASTM standartları A 153, A 386, A 123 ve A 120 veya diğer eşdeğer onaylanmış
standartlara uygun olarak yürütülecektir.
Bütün astar ve boya malzemesi şantiye şartlarına ve ilgili ekipmanın işletme sırasında maruz
kalacağı gerilmelere dayanacak nitelikte olacaktır.
8
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
Yüklenici, boyama işine başlamadan önce tasdik edilmek üzere İş sahibine boya renk ve
evsafını ihtiva eden bir boyama planı verecektir.
Yüklenici atölyede, şantiyede ve montajdan sonra yapılacak olan kumlama, astarlama ve boya
işleriyle ilgili tüm detayları sunacaktır.
Yüklenici gelişen teknoloji ve günün şartlarına uygun olarak her bir teçhizat için ayrı ayrı
korozyondan korunma yöntemleri önerebilir.
Şantiyede kullanılacak bütün astar ve boya malzemesi imalatçı tarafından paketlenmiş
mühürlü ambalajlar halinde teslim edilecektir. Gerektiğinde Yüklenici şantiyede uygun
ekipmanla donatılmış bir boya atölyesi kuracaktır.
Herhangi bir astar ve boya tabakası tatbik edilmeden önce yüzey uygun bir tarzda
hazırlanacaktır. Bütün imal edilen parçalar; üzerlerindeki pas, yağ, toz ve beton kalıntıları vb.
gibi boyamaya engel her türlü yabancı maddelerden temizlenecek, astar ve/veya kat
boyalarının iyi bir şekilde nüfuziyeti için temiz, düzgün ve kuru olacaktır. Çelik profillerden,
levhalardan, saclardan ve borulardan pas, kavlak ve çapaklar çıplak metal yüzey açığa çıkana
kadar kum püskürtme ile temizlenecektir.
Kumlama Sa 2½ kalitesinde olacaktır. Kumlamadan sonra ortalama yüzey pürüzlülüğü
yaklaşık 50 mikron civarında olacaktır.
Kumlama ile temizlenemeyen pas ve kavlak yukarıda belirtilen standartlara veya eşdeğeri
onaylanmış diğer standartlara göre mekanik aletler kullanılarak yapılacaktır.
Temizleme işlemini takiben derhal çabuk kuruyan bir astar boya tatbik edilecektir.
Her tabaka gayet düzgün olacak, üzerinde damlama, boşluklar, dalgalanma, sarkma ve derin
fırça izleri olmayacaktır. Sürülen tabaka kurumadan müteakip tabaka uygulanmayacaktır.
Her astar, ara kat ve son kat boya tabakaları birbirlerine uyumlu olacaktır.
Boyadan sonra yüzeyler gözden geçirilerek hava kabarcığı, çatlak, buruşma vs.’ye müsaade
edilmeyecektir. Boyası tamamlanmış bütün yüzeyler temiz, düzgün ve güzel bir görünüm
verecektir.
Teçhizatın beton içine gömülecek kısımları fırça ile temizlenecek ve boyanmayacaktır.
Şantiye kaynağı yapılacak parçaların kaynak yerinden itibaren 10 cm‘lik kısımlarına astar
boya çekilmeyecek ve bu kısımlar şantiye kaynağı tamamlandıktan sonra temizlenecek,
astarlanacak ve boyanacaktır.
Aşağıdaki durumlarda boyama işlemine müsaade edilmeyecektir.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hava sıcaklığı 5° C ‘nin altında olunca,
Hava sıcaklığı ve rutubet uygulanacak boya malzemesinin özelliklerine göre
yüksek olunca,
Boya tamamen kurumadan önce yağmur yağma ihtimali varsa,
Güneş ışınlarının tesiri altında boyanan yüzeyde kabarcıklar meydana gelme
ihtimali varsa
İşlenmiş yüzeyler, gömülü parçalar ve paslanmaz parçalar dışındaki bütün metal parçalar
aşağıda belirtilen tarzda temizleme, astarlama ve boyama işlemine tabi tutulacaktır
Galvaniz kaplı olacağı belirtilen bütün çelik elemanlar sıcak daldırma işlemle iyice galvanize
9
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
edilecektir. Galvanizleme ASTM- A 153, A 123 standartlarına göre yapılacak ve yalnız
orijinal yüksek fırın tabii çinkosu (ASTM B 6) tatbik edilecektir.
1.13.1
Uygulama
Prensip olarak, üst tabakalar hariç, boya işleri yüklenicinin atölyesinde yapılacaktır. Kompleks
ekipmanlarda kenar ve köşelere ulaşmanın zor olduğu göz önünde tutularak, daha iyi bir
kaynaşma veya yapışma temin etmek için astar tabakaları ve birinci üst boya tabakası daima
boya fırçası ile tatbik edilecektir.
Nakliye, depolama ve/veya montaj sırasında hasar gören kısımlar sökülüp temizlendikten
sonra yüklenici tarafından uygun tarzda tamir edilecek ve yeniden boyanacaktır.
Tamir edilen bu boya kısımları belirtilen minimum boya kalınlığı temin edilinceye kadar
şartname hükümlerine uygun bir şekilde yapılacaktır.
Boya işleri yürütülürken çalışma sahasında havanın rutubeti % 80'den daha fazla olmayacaktır.
Bunu sağlamak için gerekli tüm vantilatörler, ısıtıcılar, havalandırma boşlukları ve toz
tutucular Yüklenici tarafından temin edilecektir.
Garanti periyodu sonunda şantiyede gerekli rötuş işlemlerinin yapılması için yüklenici her
astar ve üst tabaka boya malzemesinden yeteri kadar malzemeyi temin edecektir.
1.13.2
Hidromekanik Teçhizat Boya Sistemleri
Hidromekanik teçhizat kati projede verilen boya tablosuna göre kumlama ve boyama işlemine
tabi tutulacaktır.
1.13.3
Yüzey Koruma ile İlgili Yapılacak Kontroller
Kuru film kalınlığının tespiti için; kapaklar için, kapak boyutuna bağlı olarak, her biri 1 m2
boyama yüzeyine sahip, en az 2 yer seçilecektir. Boyama yüzeyi ile kapak kenarı arasında en
az 50 mm’lik bir şerit bulunacaktır. Cebri borularda ise 15 m2 ‘lik bir alanda en az 3 yerden
alınan 5’er ölçüm değerinin ortalaması alınacaktır. Kabul bakımından, uygulanan kat sayısı
değil garanti edilen kalınlık belirleyici olacaktır.
Yapılan kumlama ve boya işlerinde aşağıdaki kontroller yapılacaktır.
ƒ
ƒ
ƒ
1.13.4
Kumlanmış yüzeylerin temizlik kontrolü
Astar ve boya tabakalarının kalınlık kontrolü
ASTM D-3359’e göre 150 mikron altındaki kalınlıklardaki katlarda Method
B (cross cut) ve 150 mikron üzerinde ise Method A (X cut) yapışma testi
Garantiler
Yukarıda belirtilen bütün kaplamalar, boya, koruyucu v.s. işlemler ilgili ekipmanın geçici
kabulünün yapılmasından sonra on iki (12) ay garanti edilecektir.
1.13.5
Kusurların Giderilmesi
Yüklenici garanti periyodu süresince yüzey koruma (boya, kaplama) işlerinde meydana
gelebilecek bütün arıza ve kusurları dikkatli bir şekilde tamir edecektir.
Yeni tatbik edilecek tabaka ile orijinal kısmın bulunduğu geçiş, birleşim bölgelerinde özel
itina gösterilecektir. Yüklenicinin hata ve kusuru neticesi meydana gelen onun mesuliyetinde
10
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
olan yerler, bütün arızalar, masrafları kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından tamir
edilecektir.
1.14
Kontroller ve Testler
1.14.1
Genel
İmalatı biten teçhizat atölyede prova için monte edilerek kontrollere tabi tutulacaktır.
Yüklenici imalatlar ile ilgili kalite kontrol dosyalarını hazırlayacak ve iş bitiminde bunların
kopyalarını İş sahibine teslim edecektir. İş sahibi kalite kontrol dosyalarındaki evrakı her
zaman kontrol edebilir.
Yüklenici, kalite kontrol dosyalarını en az aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde
hazırlayacaktır.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Kullanılan malzeme ile ilgili olarak fabrika muayene sertifikası veya mekanik
ve kimyasal deney raporları
Kaynakçı sertifikaları
Tahribatsız kaynak kontrol sonuç raporları
Ultrasonik operatörlerin, teknisyenlerin ehliyet sertifikaları
Kumlama ve boyama sonuç raporları
Isıl işlem detayları
Atölye boyut kontrolleri
Yüklenici her bir testin bitiminde test tutanakları düzenleyecek, bu tutanaklarda tecrübenin
adı, zamanı, yeri ve sonuçları ve kontrol edenlerin isimleri yer alacaktır.
Testler sonucunda, şartnameye aykırı sonuçların veya hatalı malzeme veya uygulamaların
tespit edilmesi halinde yüklenici bütün masrafları kendisine ait olmak kaydıyla teçhizatı tamir
edecek ve/veya hatalı kısımları değiştirecek veya tamamen yenileyecek ve İş sahibinin tespit
edeceği tarihte ve İş sahibini sonuçlardan tatmin edinceye kadar yeniden test yapacaktır.
1.14.2
Malzeme Testleri
Kullanılacak çelik malzeme fabrika garanti belgeli olacaktır. Fabrika garanti belgesine haiz
olmayan malzeme için fiziksel ve kimyasal özellikleri belirleyecek testler yapılacak ve onay
için İş sahibine sunulacaktır. Fabrika garanti belgesi veya test raporu olmayan çelik malzeme
kesinlikle kullanılmayacaktır.
İş sahibi, her türlü döküm, boya, sızdırmazlık lastiği (kauçuk veya sentetik ), çelik halatlar gibi
kullanılan önemli malzemelerin sertifikalarını veya test neticelerini ilgili standartlarla
karşılaştırarak kontrol edecek ve kullanılıp kullanılamayacağına karar verecektir.
Fabrika imalat dokümanları Yüklenici tarafından temin edilerek İş sahibine verilirse, İş sahibi
malzeme tecrübesinden vazgeçebilir.
1.14.2.1 Mekanik Testler
Bu testlerle malzemenin akma, uzama ve çarpma mukavemetleri belirlenecektir. Sac ve
levhalar eğilme testine tabi tutulacaktır.
11
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
1.14.2.2 Tahribatsız Testler
Yüksek gerilmelere, darbe, yorulma veya titreşim gerilmelerine maruz kalan bütün döküm ve
dövme malzemeler gözle kontrol edildikten sonra tahribatsız testlere tabi tutulacaktır. Bu
testlerde tespit edilen kusurlar uygun bir yöntemle sağlam metale kadar temizlenecektir. Bu
temizleme işleminden sonra malzeme MT veya PT metodu ile kontrol edilecektir. Şüpheli
yerlerde İş sahibinin isteği doğrultusunda ultrason veya radyografik test yapılacaktır.
Standartlarda tarif edilen büyük hatalar meydana geldiğinde herhangi bir tamir işine
başlamadan önce bu hatanın yeri ve durumuna ait detaylı bilgi ve hangi metotla tamir
edileceği onaya sunulacaktır. Kaynakla tamir edilmiş olan malzemeler kontrol edildikten sonra
gerilim giderme işlemine tabi tutulacaktır.
Yüksek gerilmelere, darbe, yorulma veya titreşim gerilmelerine maruz kalan bütün sac ve
levha malzemeler imalat ve kaynak işlemine başlamadan önce gözle kontrol edilecektir.
Kalınlığında belirli farklar gösteren, yüzeyi bozuk, üzerinde darbe izleri, delikler, ayrışma,
tabakalanma, çatlaklar, kabarcıklar, kabuklar veya diğer önemli kusur ve arızalar olan
malzemeler kabul edilmeyecektir.
Fabrika garantisine sahip olmayan ve/veya 40 mm’ yukarısındaki kalınlıklardaki her saç levha
laminasyon (katmer) testine tabi tutulacaktır.
1.14.3
Kaynakçılar İçin Ehliyet Testi
Kaynakçı ustası ehliyet testi AWS talimatnamesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.
1.14.4
Kaynak Prosedürü Yeterlilik Testi
Kaynak işlemi kalite testi AWS talimatnamesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.
1.14.5
Kaynak Ağzı Hazırlık Kontrolü
Kaynak ağzı kök açıklığı, ağız açısı ve ağızlardaki kaçıklık için müsaade edilen değerler
sırasıyla ± 1 mm. , ± 5 derece ve 1.5 mm olacaktır.
1.14.6
Gözle Muayene ve Boyut Kontrolü
Gözle muayenede kaynaklı birleşimler, cıvata delikleri, boyalı yüzeyler ve diğer kısımlarda
gözle görülür hata olup olmadığına bakılacaktır.
Boyut kontrolü, özellikle sabit ve hareketli elemanların birbirlerine ve diğer elemanlarla
bağlantıları ve iyi bir uyum ve toleransın önemli olduğu bütün ana parçalar, birleşimler ve
kısmi montajlar üzerinde yapılacaktır. Boyut kontrolü bütün önemli ebatlar için yatay ve düşey
doğrultuda yapılacaktır.
Yüklenici; imalat esnasında esas ölçülerde yapılabilecek hata paylarını tasdik edilmek üzere İş
sahibine verecektir.
1.14.7
Kaynaklı Birleşimlerin Röntgen Muayenesi
Kontrol işi cidar levhalarındaki ve ana kirişlerdeki küt kaynaklarda ve İş sahibinin talimat
verdiği kısımlarda yapılacaktır. Yer yer yapılan bu kontrollerde, kontrol edilen uzunluk,
toplam kaynak boyunun % 10 ‘nundan az olmayacaktır.
Bu kontrollerin değerlendirilmesi AWS talimatnamesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.
12
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
Radyografik kontroller için gerekli cihaz, film ve diğer malzemeler Yüklenici tarafından temin
edilecektir.
Kaynak dikişleri, hatalı tüm kısımlar taşlama, işleme, karbon elektrotlarla sökme veya diğer
usullerle ana metale zarar vermeyecek şekilde temizlenerek, bu bölümlerin tamir kaynağından
önce tamamen temiz olup olmadığı incelenecektir. Tüm tamir kaynaklarının ve T
birleşimlerinin % 100 filmi çekilecektir
1.14.8
Fonksiyonel Testler
Atölyede işletme teçhizatının geçici montajı yapıldıktan sonra fonksiyonel testler yapılacaktır.
İş sahibinin talebi halinde fonksiyonel testler teçhizatın şartname ve sözleşmesindeki şartlar
sağlanana kadar tekrarlanacaktır.
Yüksüz işletmede, teçhizatın açma/kapama ve indirme/kaldırma/durdurma işlevlerinin hiç bir
anormallik göstermeden yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir.
1.15
Nakliye
Yüklenici, imalatı bitmiş ve atölye tecrübeleri yapılmış olan kapak, ızgara ve kumanda
tertibatlarını şantiyeye sevk edecektir.
Atölye tecrübeleri ve prova montajı sırasında birbirine monte edilmiş tüm parçalar demonte
edilmeden önce hizalama işaretleri, referans çizgileri ve numaralarla markalanacaktır.
Demonte edilen parçalar atölye boyasının tatbikinden ve son kontrollerden sonra gerekli
kısımları korumaya alınarak ambalajlanacaktır.
Parçalar sevkiyat sırasında hasar görmeyecek şekilde hazırlanacak ve sevkiyat esnasında
gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle oluşacak tüm hasarlardan ve bu hasarların
giderilmesinden yüklenici sorumlu olacaktır. Sevkiyat esnasında hasar gören, kaybolan
parçalar yeniden temin edilecektir.
Teçhizatlar şantiyeye sevk edilmeden en az 15 gün önce sevkiyatın yapılacağı, yüklenici
tarafından yazı ile bildirilecektir.
1.16
Montaj
Yüklenici, şantiye montajına başlamadan önce, montaj programını ve metodunu gösteren
“Montaj Prosedürü “ nü İş sahibinin onayına sunacaktır.
Yüklenici teçhizatın şantiyede yerine konulması ve montajını, gerekli bağlantılarını,
kaynaklarını, temizlik ve tamir boyası ve/veya son kat boyanması işlerini yapacaktır. Bütün
teçhizat projede gösterilen yerlerine, projesine uygun, doğru, emniyetli ve sağlam bir şekilde
yerleştirilecektir.
Kaynak işlemine başlamadan önce, kaynak yapılacak bütün yüzeyler cüruf, pas ve diğer
yabancı maddelerden tel fırça, raspa, kum püskürtme veya diğer yöntemlerle iyice
temizlenecektir. Yüklenici kaynak işleri sırasında yağmur, rüzgar ve su sızıntılarına karşı
koruyucu tedbirleri alacaktır.
Kaynak dikişi iki veya daha fazla pasolar halinde yapılacaksa her pasodan sonra dikiş tel fırça
veya diğer usullerle temizlenecek, daha sonra diğer pasolara geçilecektir.
Yüklenici içinden su geçen parçalarda suyun pürüzsüz olarak akışını temin için kaba ve
çıkıntılı kaynak yüzeylerini taşlayarak düzgün bir yüzey elde edilecektir.
13
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
İnşaat kalıplarının yapılması, kademe boşluklarının bırakılması ve beton döküm işleri İnşaat
Yüklenicisi tarafından yapılacaktır. Yüklenici kendi ekipmanının montajı için gerekli kademe
boşluklarını gösterir projeleri onay için sunacaktır.
1.16.1
Toleranslar
Aşağıda verilen değerler en yüksek montaj toleransları olarak dikkate alınacaktır. Bunların
dışında kaynaklı konstrüksiyon ve montaj toleransları DIN 8570’de verilen veya projelerde
gösterilen sınır değerleri aşmayacaktır.
1.16.1.1 Cebri Borular için Toleranslar
•
Tam dairesellikten sapma 0.002*D (D=iç çap)
•
Şantiyede yapılan birleştirmelerde ek yerinin her iki kenarının çevresel uzunluğu
arasındaki fark 0.0025 Ld (Ld= her iki çevresel uzunluğun ortalaması)
•
Akım yönüne dik her kesit ucunda çevresel kenar düzlemselliğinden sapma ± 3.0 mm
1.16.2
Tranzisyon parçalarının montajı
Beton içerisine gömülecek bu gibi parçaların montajı sırasında beton dökülürken konumundan
kaymaması için tedbir alınacaktır.
Çevresel ağızların birleşimi punta kaynaklı iç takviyeler, ağızlama kılavuzları ile yapılacak,
kesitler hiç bir zaman zorlanarak birleştirilmeyecektir.
Beton içerisinde kalacak veya betonla temas edecek bütün madeni aksam, beton döküldükten
hemen sonra eksenel ölçüleri tekrar kontrol edilecektir.
Şayet parçaların çevresel birleşim kaynaklarının tünel içerisinde yapılması durumu var ise, tek
taraflı kaynak işlemi için dıştan sırt çemberleri kullanılabilecektir.
Enjeksiyon işlerinin yapılmasından sonra, Yüklenici enjeksiyon deliklerini daha önce İş sahibi
tarafından onaylanan detaya göre kapatarak, kaynak ile kaynatacak ve düzgün bir yüzey elde
edilinceye kadar taşlayacaktır.
İç takviyelerin yerinden sökülmesi İş sahibinin talimatına göre yapılacaktır. Takviyelerin
sökümü sırasında meydana gelebilecek zarar ve hatalar Yüklenici tarafından tamir edilecek
veya yenilenecektir.
1.16.3
Cebri boruların montajı
Yüklenici şantiyede cebri boruları yerleştirecek, birbirine bağlayacak, kaynatacak,
temizleyecek ve boyayacaktır. Borular projelerde gösterildiği şekilde düzgünce yerleştirilmiş
olacak ve yerine emniyetli bir şekilde tespit edilecektir.
Yüklenici bütün madeni aksamın uygun şekilde montajından doğrudan doğruya sorumludur.
Birinci kademe betonu içerisinde kalacak bütün çelik aksam projelerde gösterildiği şekilde
yerine monte edilecektir.
Beton içerisinde kalacak kısımların beton dökülürken hiç bir şekilde oynamaması için gerekli
tedbirler alınacaktır.
Boruların nakliye, montaj ve beton dökümü sırasında deformasyonlarını önlemek için iç
kısımlarına takviyeler konulacaktır.
Birleştirilecek boruların çevresel ağızlarının alıştırılması hidrolik çektirmelerle, punta kaynaklı
14
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
iç takviyelerle ve ağızlama kılavuzları ile yapılırken ek yerlerinde kalıcı gerginlik
olmayacaktır. Kaynak işlemi sırasında kaynak ağzı durumu ve açıklığı değişmeyecek şekilde
önlem alınacaktır.
Betonla temasta olan veya betona gömülü olan bütün madeni kısımların merkezinde ve
ekseninde olup olmadığı beton dökümünden sonra yeniden kontrol edilecektir. Boruların şekil
ve projeye uygunluğunun betonlama esnasında korunması yükümlülüğü Yükleniciye ait
olacaktır.
1.17
Cıvatalar, Saplamalar, Somunlar ve Vidalar
Tüm cıvata delikleri, doğru konumunda ve hizasında mekanik yöntemle açılacak, yanlış
hizalanmış veya konumlandırılmış deliklerin açılmasına izin verilmeyecektir. Cıvata
deliklerinin ölçüleri standartlara uygun şekilde açılacaktır. Çapaklı veya düzgün açılmamış
deliklere izin verilmeyecektir.
Teçhizat, standart metrik vida dişi açılmış ve kaliteli çelikten üretilmiş olacaktır. Tüm
cıvatalar, saplamalar, somunlar ve vidalar (rondelaları dahil), kullanıldıkları ortamın
koşullarına göre korozyona karşı korunacaktır. Somunlar ve bulon başları altıgen, yüzeyleri
düzgün işlenmiş olacaktır. Tümüyle veya kısmen su altında kalacak veya aşındırıcı ortama
maruz kalacak elemanlar paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. İşletme sırasında gevşemeleri
olası somunlar, cıvatalar ve vidalar uygun yöntemlerle tespitlenecektir.
1.17.1
Topraklama
Yüklenici kendisine ait teçhizatın genel topraklama sistemine bağlanacak şekilde uygun
topraklama ucu sağlayacaktır.
1.17.2
Koruma Kontrol Sistemi
Kontrol ve denetim hizmetleri aşağıdakileri kapsayacaktır.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
1.17.3
Hayat ve mülk açısından güvenlik sağlayacaktır.
Ekipmanı anormal veya beklenmeyen işletme koşullarından koruyacaktır.
Ekipmanı kısa devreden ve topraklama hatalarından koruyacaktır.
Her türlü şartlar altında dengeli bir işletme sağlayacaktır.
Yüksek güvenilirliğe sahip ve uzun ömürlü olacaktır.
Mümkün olan en yüksek oranda standart çözümlere dayandırılacaktır.
İlerde yapılacak ilaveler için yeterli kapasiteye sahip olacaktır.
Sadece aktif sinyallerin elemanları çalıştırabildiği prensiplere dayandırılacaktır.
Şantiye Testleri
İş sahibinin belirttiği talimatlar ve iş programına uygun olarak “şantiye test prosedürü“
hazırlanacaktır. Bu prosedürde testlerin planı, yeri, kullanılacak test cihazları ve test metodu
açıkça belirtilecektir.
Şantiye testleri bitiminde test tutanakları hazırlanarak testin adı ve zamanı, sonuçları
belirtilerek teste katılan taraflarca imzalanacaktır.
1.17.3.1 Gözle Muayene ve Boyut Kontrolü
Teçhizat iş yerine gelince, yüklenici sandık numaralarını saptayacak ve herhangi bir hasar olup
olmadığını gözle ve gerekli ölçü muayeneleri ile saptayacaktır.
15
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
Şantiyede nihai montajı yapılmış teçhizat; kaynaklarda, cıvata ve somunla veya vida ile
birleştirilen yerlerde, kaplanan yüzeylerde ve diğer kısımlarda bir hasar veya kusur olup
olmadığını saptamak üzere gözle kontrol edilecektir.
Teçhizat ile ilgili sulu testler yapılmadan önce yüklenici bütün teçhizatın tüm aksamını,
sızdırmazlık durumlarını ve diğer gerekli hususları kontrol edecektir.
1.17.3.2 Röntgen muayenesi
Yüklenicinin sorumluluğu altındaki, şantiyede yapılan bütün alın kaynakları radyografik
muayene testine tabi tutulacak ve test sonuçları İş sahibinin onayına sunulacaktır.
1.17.3.3 Boya Kontrolü
Atölyede astar ve ara kat boyaları yapılmış tüm teçhizat şantiye montajını müteakip son kat
boyası tatbik edilecektir.
Boya işlemine başlamadan önce boya yapılacak yüzeyler kuru, yağ, toz, pas ve diğer yabancı
maddelerden tamamen temizlenip temizlenmediği kontrol edilecektir.
Boyadan sonra yüzeyler gözden geçirilerek boyanmış kısımlarda hava kabarcığı, çatlak,
buruşma vs.’ye müsaade edilmeyecektir. Boyanmış yüzeylerin kalınlığı manyetik mikrokalınlık ölçme cihazı ile test edilecek ve kuru film kalınlığı şartnamede belirtilen değerlerin
altına düşmeyecektir. Boya kalınlığı seçilen bölgelerde 1 m2 ‘de en az (10) nokta alınarak
kontrol edilecektir. Şayet film kalınlığı tespit edilen değerin altında ise gerekli film kalınlığı
elde edilinceye kadar Yüklenici ilave boyama işlemine devam edilecektir.
Nihai boya rengi İdarece belirtilecektir.
16
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
2
CEBRİ BORU
2.1
İmalat Şartları
2.1.1
Genel karakteristikler
•
Cebri boru iç çapı
: φ 1000 mm
•
Maksimum Statik su seviyesi : 2134,47 m
•
Türbin Giriş Vanası Eksen Kotu
: 1757.11 m
•
Maksimum Statik işletme düşüsü
: 377,36 mSS alınmıştır.
•
Maksimum Dinamik işletme düşüsü : ~418,87 mSS alınmıştır. (%11 water hammer
değeri E.M. tedarikçisi verilerine göre alınmıştır.)
•
Dış basınç
: 1 kg/cm2 ( 1 bar atm. Basıncı )
•
Pas payı
: 2 mm
2.1.2
İmalat
Cebri borunun imal edileceği sac levhalar dikkatlice kesilecek, kaynak ağızları uygun metotlar
ile açılacaktır. Saclar kıvrılmadan önce yüzey temizliği yapılacaktır. Sacların ısı ile
kıvrılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Sacların kenar uçlarının düz olması kesinlikle
önlenecek ve proje değerlerine göre tam olarak kıvrılacaktır. Daha sonra kıvrılan saclar
projesinde belirtilen kaynak metodu ile kaynak edilecektir.
Malzemenin cinsine göre ve sac kalınlığına bağlı olarak ön ısıtma yapılacaktır.
İmal edilen cebri boru parçalarında aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
•
Çevresel uzunluk ± 0.0025xÇ ’i geçmeyecektir.
•
Dairesellik formundan uzaklaşma 0.0025xD ‘i geçmeyecektir.
Burada ; Ç= çevre uzunluğu
D= iç çap
•
Boru guruplarında uzunluk toleransı ± 1.0 mm/m ’yi geçmeyecektir.
•
Birleşim kaynaklarının yüksekliği saç kalınlığına göre aşağıdaki değerlerden fazla
olmayacaktır.
Saç kalınlığı (mm)
Müsaade edilen kaynak yüksekliği ( mm )
t ≤ 12
2.0
12 ≤ t ≥ 25
2.5
t ≥ 25
3.0
İmalat sırasında kullanılan cıvata, somun, rondela vs.nin standartlara uygun olacaktır. Cebri
boru imalatında standart dışı hazır malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır.
İmalatta projelendirmede verilen toleranslara kesinlikle uyulacak ve imalata gereken önem
verilecektir.
2.1.3
Düz Boru Kısımları
Projelerde detaylı olarak gösterilen düz boru kısımları; kullanılacak malzeme cinsi ne olursa
17
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
olsun silindir ile kıvrılmak sureti ile şekillendirilecek, kaynak birleşim yerlerinde uygun
kaynak ağzı açılacak, kaynak yöntem prosedürüne göre kaynak edilerek imal edilecektir.
Her boru parçasının diğeri ile birleştirilmesinde boyuna kaynaklar düz bir hat teşkil etmeyecek
şekilde şaşırtmalı olarak yerleştirilecektir. Şaşırtma mesafesi en az 5t olacaktır. Boyuna ek
yerleri cebri borunun hiç bir zaman alt noktasına gelmeyecektir.
Cebri boru üzerine yerleştirilen takviye veya mesnet çemberleri; çevresel kaynak kısmından en
az 100 mm uzakta bulunacaktır.
Farklı kalınlıktaki cebri borunun kaynağında kalınlık farkı 3 mm’yi geçmesi halinde kaynak
dikişinin çentik etkisinde kalmaması için kalın malzeme üzerinde 1/4 eğimli pah verilecektir.
2.1.4
Redüksiyonlar
Redüksiyonlar iç ve dış statik ve dinamik yüklere göre kontrol edilecek ve gerektiğinde yeterli
sayı ve ebatta takviye çemberi ile teçhiz edilecektir.
2.2
Mesnetler
2.2.1
Sabit Mesnet
Sabit mesnetler, cebri boru üzerine yerleştirilen mesnet çemberlerinin beton ayak üzerine
cıvatalar ile sabitlenerek veya mesnet çemberleri beton kitle içerisine alınarak meydana
getirilecek ve cebri borunun sıcaklık değişimlerinde meydana gelecek genleşme ve
büzülmeleri sınırlamak için kullanılacaktır.
Mesnetler statik ve dinamik yüklere göre projelendirilecektir.
2.3
Dirsekler
Cebri borularda cebri borunun yatay, düşey veya hem yatay hem de düşey olarak yön
değiştirdiği yerlerde dirsek kullanılacaktır.
Dirsekler statik ve dinamik yüklere mukavim olacak şekilde projelendirilecektir. Dirsekler,
meydana gelen reaksiyon kuvvetlerini alacak şekilde çelik ankraj ve/veya beton kitle ile teçhiz
edilecektir.
2.4
Menhollar
Cebri borunun bakım ve onarımı için boru içerisine girilebilecek menhollar teçhiz edilecektir.
Aksi belirtilmedikçe menhol ∅ 500 mm çapında dairesel formda olacaktır. Ana boru ile
menhol borusunun birleşim yeri mukavemet hesaplarına göre takviyelendirilecektir. Menhol
kapağı menteşeli olacak ve menhol borusundaki flanşa cıvatalar ile bağlanacaktır.
Kapak ve menhol boru flanşı arasına uygun conta sistemi konulacaktır. Kapak üzerine el kulpu
ve gerekmesi halinde cebri boru basınç testi için gerekli olan su doldurma - hava tahliyesi ve
basınç göstergesi için gerekli delikler açılacak ve bu deliklere test teçhizatına uygun elemanlar
temin edilip konulacaktır. Test sonrasında İş sahibinin talimatı doğrultusunda bu delikler
tapalar ile kapatılacaktır.
Menhol kapağına ana borudan geçen suyun akımının bozulmaması için saç levhadan akım
düzenleyici yapılacak ve bu menhol kapağına takviyeler yardımı ile kaynak edilecektir.
2.5
Boşaltma Boru ve Vanaları
Cebri boruyu gerektiği hallerde boşalmak için boru ve vana sistemi kullanılacaktır. Boru çapı
18
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
ATAK
yapılacak hesaplara göre en uygun sürede cebri boruyu boşaltacak kapasitede olacaktır.
Cebri boru ile boşaltma borusunun birleşim yeri takviyelendirilecektir.
2.6
Takviye Çemberleri
Cebri boruda, dış basınç şartlarından dolayı her hangi bir deformasyonun oluşmaması için
boru dış yüzeyine çelik takviye çemberi konulacaktır.
Cebri boruya konulacak takviye çemberlerinin sayısı ve aralığı ile kesit değerleri yapılacak
hesaplar neticesine göre seçilecektir. Takviye çemberleri cebri boruya uygun kaynak metodu
ile kaynak edileceklerdir.
19
PAŞALI REG. VE HES
CEBRİ BORU ŞARTNAMESİ
Download