Uploaded by sebnemelbistanli

sebnem kulak anatomisi

advertisement
DIŞ KULAK VE ORTA KULAK
ANATOMİSİ
KLİNİK ŞEFİ:DOC. DR MEHMET FARUK
OKTAY
BAŞ ASİSTAN: OP. DR ÜMİT TAŞKIN
ASİSTAN DR ŞEBNEM ELBİSTANLI
 Temporal
kemik
anatomik olarak
dört ayrı parçanın
birleşmesinden
oluşur:
1)Skuamöz parça
2)Mastoid parça
3)Timpanik parça
4)Petröz parça
SKUAMOZ KEMIK







Proc. Zygo- mandibuler
fossa
Sfenoid kemiğin büyük
kanadı- parietal kemiğin
bir parçasıyla birlikte orta
kafa tabanın lateral
sınırını oluşturur.
Alt ve ön kısmı zigomatik
arka katılır ve DKY üst
duvarını oluşturur
Timpanoskuamöz sütür.
DKY anterosüp.
Petroskuamöz sütür.
A. Meningea media
A. Temporalis media
SKUAMOZ KEMIK
Timpanoskuamöz
sütür. DKY
anterosüp.
 A. Meningea media
 A. Temporalis media

MASTOİD PARÇA
Linea
temporalis
 Henle spine
veya
suprameatal
spine
 Procesus
mastoideus
 Sigmoid sulcus
 Mastoid antrum

MASTOID KEMIK
Timpanomastoid sütür
 Suprameatal spine
 Kribriform plate
 -Parietomastoid(asterion)
 -Oksipitomastoid(‘’)
 Digastiriğin posterior
karnının mastoid çıkıntı
ile yaptığı sulkus
-Fasial sinirin inen
bölümü
-Stilomastoid foramen
için nirengi noktası

MASTOİD KEMİK
KÖRNER’S SEPTUM
 Petroskuamöz lamina



Kompakt kemik düzlem
Gelişmemiş veya sık
enfeksiyon geçirerek
sklerotik pnömatizasyon
gösteren mastoidlerde
görülür.
PETRÖZ KEMIK
Temporal kemiğin en
medialinde 4 yüzeyli
pramit şeklinde
 Tabanı: skuamoz,
timpanik, mastoidle
eklem yapar
 Süp. : orta kranial
fossa tabanının büyük
bölümünü
 Medial: posterior fossa
 İnferior: occipitalle
eklem

PETRÖZ PARÇA






Foramen
lacerum
Tirgeminal
çukur
Eminentia
arcuata
Tegmen
timpani
Meatus
acusticus
internus
Vestibuler
aquaduktun
external
aperturu
PETRÖZ KEMIK
 Fossa
jugularis
 Foramen kanalis
karoticum
 Stilomastoid
foramen
TIMPANIK KEMIK
Timpanoskuamoz ve
timpanomastoid ve
petrotimpanik sutur
 DKY anterior, inferior
ve dk meatusunun
post. duvarının bir
parçasını oluşturur.
 Tim. Kemiğin medial
uzantısı anuler
sulkusta sonlanır
 Stiloid çıkıntının
post.ve medialinde
Stilomastoid foramen

TİMPANİK PARÇA





Rivinus
çentiği:timpanik
kemik üst kısmı
açık kalmış bir
halka gibidir. Bu
açıklığa Rivinus
çentiği
denir.
Kulak zarının pars
tensası Sulcus
timpanicus ; pars
flaccidası ise
halkanın açık
olan kısmına
yerleşir
SPINA SUPRAMEATUM
 DKY’u
girişinin arka
üst kısmında yer alır
3
tipi mevcuttur
Trianguler tip
Yarımay tipi
Çıkıntının olmadığı
tip
HENLE SPINI
LINEA TEMPORALIS
 Zigomatik
proçesin
üst sınırından
mastoid korteks
boyunca arkaya
doğru uzanan yatay
çıkıntıdır.
 Orta kranial fossa
alt sınırını oluşturur.
 Mastoidektominin
üst sınırıdır.
 Kural olarak
mastoidektomiye
 bu çizginin birkaç
mm aşşağısından
AREA CRIBRIFORMIS
 İnfantlarda,
antrum
mukozasının venöz
drenajının olduğu
yerdir.subperiostal
abseler akut
mastoidite neden
olabilir
 Antrum
projeksiyonundadır.
 Antrum
12-15 mm
derinliktedir
MACEWEN ÜÇGENI
Korteks üzerinde mastoid antrumun lokalizasyonunu kabaca gösteren hayali bir üçgen tarif
edilir ki buna Macewen üçgeni denir. Bu üçgen;
temporal çizgi, DKY süperior ve posterior
kenarýndan geçen (suprameatal spinden geçen)
çizgi ve temporal çizgiye dik çizilen bir hat ile
tamamlanýr
MASTOID KEMIK
 Mastoid
hücreler
Pnomatize
 Sklerotik: birkaç hava
hücresi
 Diploik: hava hücresi yok
yoğun diploik doku
 Miks: hem hava hücresi
hem kemik iliği

MASTOID HÜCRELER
Periantral hücreler
 Tegmental hücreler
 Sinodural hücreler
 Perisinüzal hücreler
 Santral mastoid
hücreler
 Apikal hücreler
 Perifasial hücreler
 Zigomatik hücreler
 Antral hücreler

SIGMOID SINÜS





Mastoid
kavitenin
posterior
sınırını
transvers sinüsün
devamı olan sigmoid sinüs (SS)
yapar..
SS mastoid prosesin derininde
seyrederek fasiyal sinir altından
jugüler bulbusa doğru devam
eder.
SS
en
yüzeyel
kısmını
posterosüperiorda oluşturur.
Öne ve aşağı doğru seyrederek
digastrik
krest
seviyesinde
mastoid apeksi geçerek jugüler
bulbusu oluşturur.
SS en derin kısmını fasial sinirin
vertikal segmenti komşuluğunda
bulbustan önceki lokalizasyonda
yapar.
Orta fossa dural plate'in görünümü, L: Lateral
semisirküler kanal, P: Posterior semisirküler kanal, SS:
Sigmoid sinüs, ODP: Orta fossa dural plate, Kalýn ok:
Sinodural açı, iki ok: Dışkulak yolu.
SINODURAL AÇI

Orta fossa dural plate (ODP),
posterior fossa dural plate
(PDP)ve SS arasındaki açıya
sinodural açı denir.
Orta fossa dural plate'in görünümü, L: Lateral
semisirküler kanal, P: Posterior semisirküler kanal, SS:
Sigmoid sinüs, ODP: Orta fossa dural plate, Kalın ok:
Sinodural açı, iki ok: Dışkulak yolu.
SINODURAL AÇI


SDA en derin yerinde lokalize
olan süperior petrosal sinüs
SS’e medial kısmdan girer ve
pars petroza içinde
seyrederek ODP ve PDP
alanlarının anatomik sınırını
oluşturur
Sinodural üçgenin mastoid
korteks üzerindeki
lokalizasyonunda SS ile ODP
i drene eden venleri
birleştiren emisser venler
vardır. Sinodural üçgenin
lateral kımısnda çalışırken bu
ven açılarak önemli
kanamalara neden olabilir
MASTOID ANTRUM

Aditus ad antrum
yoluyla orta kulağa
bağlanır.

Mastoidin en büyük
havalı hücresidir.

Medialde LSC ile
komşudur.

Anteriorda inkusun
gövdesi ve kısa kolu
bulunur.
LABIRENT
 LSC
antrumdaki en
önemli landmark !!
 SSC
2 mm daha
derindedir
DONALDSON HATTI
 LSSC
ve PSSC
ortasından çizilen
çizgi Sigmoid Sinüse
doğru uzatılır
 Endolenfatik
kese bu
hattın
inferiorundadır!
TRAUTMAN ÜÇGENI
Tegmen mastoidea,
Sup.petrosal sinus,
Sigmoid sinus, kemik
labirent arasında
bulunan sanal bir
üçgendir
 Retrolabirentin
yaklaşımın uygulandığı
sahadır
 Bu üçgenin ant-inf da
endolenfatik kese
bulunur

DIGASTRIK RIDGE
 Digastrik
fossanın
mastoid iç yüzünde
yaptığı çıkıntıdır.
 Fasial sinirin
mastoid(vertikal)
parçası ile yakın
komşuluk gösterir.
 Digastrik ridge
anteriora doğru takip
edildiğinde fasial
sinire ulaşılır.
FASIAL RESES

Cerrahi bir tanımdır.

Sınırları





İçte fasial sinir
Dışta korda timpani
Üstte piramidal
eminens(fossa incudis)
Fasial sinirin 2.dirseği
ile komşudur
Bu bölgenin açılması
“Post.timpanotomi,
Fasial reses
yaklaşımı” olarak
adlandırılır.
Kemik labirentin görünümü, SS: Sigmoid
sinüs, L:Lateral semisirküler kanal P: Posterior
semisirküler kanal, S:Süperior semisirküler
kanal, Kalýn ok: İnkus, Küçük oklar:
Fasiyal kanal, Üçgen: Fasiyal resesin sınırları
FASIAL RESES
Fasyal reces(Fasyal s. Korda t. İncudal
fossa arası
Fasyal sinir ve korda timpani skeletonize
edilmiş.Posterior timpanotomi başlanmış.
KULAK ANATOMİSİ
Kulak anatomik olarak 3 kısma ayrılır.
 1.dış kulak
 2.orta kulak
 3.iç kulak

DIŞ KULAK ANATOMİSİ

A)Kulak
Kepçesi
1- Helix
2- Tuberculum
3- Helix
4- Crus helicis
5- Antihelix
6- Antihelix
7- Crus antihelixis
8- Crus antihelxis
9- Fossa triangularis
10-Scapha
11-Tragus
12-Incisura anterior
13-Antitragus
14-Incisura intertragica
15-Sulcus posterior
16-Lobulus
17-Cymba conhae
18-Cavum conhae
19-Meatus acusticus externus
DIŞ KULAK
Kulak kepçesi: 3 katmanlıdır. Merkezde yer
alan çatıyı her iki tarafta birer cilt tabakasıyla
örtülü elastik kartilaj yapar.cilt preikondriyum
arasında az miktarda subkutenöz doku vardır.
 Aurikula dış kulak yolu kartilajıyla devamlılık
gösterir.
 Kulak kepçesinin şekli orta frekanslarda 20 dB
lik kazaç sağlar.

AURIKULA’NIN ARTERLERI
A. Aurikularis posterior (a. Carotis eksternanın dalı)
 R. Aurikulares anteriores (a. Temporalis
superficialisin dalı)
 R. Aurikularis (a. Occipitalisin dalı)

AURIKULANIN DUYU SINIRLERI
N. Aurikularis magnus (pleksus cervicalisn dalı)
 R. Aurikularis nervi vagi (arnold siniri)
 N. Occipitalis minör( pleksus cervicalisin dalı)
 N. Aurikulotemporalis (n. Mandibularisin dalı)
 R. Aurikularis posterior (n. Facialisin dalı)

B)DIŞ KULAK YOLU
Konkadan kulak
zarına kadar olan
uzunluğu içine alır.
 DKY kıkırdak ve
kemik olmak üzere iki
parçadan oluşur.



Kanalın 1/3 dış kısmı kıkırdak, 2/3 iç kısmı ise
kemikten yapılmıştır. Ön, alt ve arka alt kısımlarını
temporal kemiğin pars timpanicası, arka üst kısmını
temporal kemiğin pars squamosa’sı yapar.
DKY kemik kısmı üstte kafa tabanı, önde
temporomandibüler eklem, altta parotis bezi arkada
ise mastoid hücreler ile komşuluk yapar.
DIŞ KULAK YOLU
Fasial sinir stilomastoid forameni tragusun uç
kısmının yaklaşık 1cm derininden terkeder
 Kartilaginöz dkynun ön ve alt kesimlerinde,
Santorini fissürleri parotis bezi, kafa tabanı
osteomiyeliti

DKY NUN ARTER VE LENFATIKLERI
Dış kulak yolunun arterleri
a. Carotis eksterna’dan a. Temporalis superficialis’den ve a.
Maksillaris’den gelir.
 Dış kulak yolu lenfatikleri retroaurikuler, preaurikuler lenf
nodları ve parotis lenf nodlarına dökülür.

KULAK ZARI VE SULCUS
TİMPANİCUS’ UN ANATOMİSİ







Kulak zarı: 3 katmandan
oluşmuştur
-Dış katman ektoderm
kökenli yassı epitel
-İç katman endoderm
kökenli kübik mukoza
epiteli
-Orta katman mezoderm
kökenli orta fibröz tabaka
Kulak zarı 8mm genişliğe
10 mm uzunluğa sahip
Sup kısmı inferiora göre
daha lateralde
Malleusun uzun koluna
yapışık
TİMPANİK MEMBRAN

Kulak zarı, sulcus
timpanicus içerisine
Gerlach halkası adı
verilen annulus
fibrosus ile tesbit
edilmiştir.
•TİMPANİK MEMBRAN
Sulcus timpanicus
 Kulak zarının oturduğu oluktur.
 Sulcus timpanicus timpanal kemiğin iki uzantısı
tarafından oluşturulur.
 Bu iki uzantı yukarıda birleşmez ve aralarında
Rivinus çentiği oluşur.
 Rivinus çentiği skuamoz kemiğin skutum adlı
uzantısı tarafından doldurulur.

TİMPANİK MEMBRAN
Anulus fibrozus, medial ve lateral katlantıların
sup. kesiminde yoktur.
 Bu iki mukozal katlantının sup. kalan bölümüne
pars flaccida(Sharapnell zarı)
 İnferiorundaki bölüme pars tensa denir.
 Pars flassida fibröz tabaka daha güçsüz
 Kolay retrakte olur, attik kolestatomlarının
başlangıcı da bu bölgeden.


Normal kulak zarı

1- Pars flaksida

2- Malles’un prosessus brevis’i

3- Manubrium mallei

4- Umbo

5- Supratubal reses

6- Östaki girişi

7- Hipotimpanik hava hücreleri

8- Stapedial Tendon

C- Korda timpani

I- İncus

P- Promontorium

O- Oval pencere

R- Yuvarlak pencere

T- Tensor timpani

A- Anulus


Kulak zarının en çökük noktası, manibrium
malleinin alt ucundadır. Bu noktaya umbo adı
verilir. Muayene esnasında, kulak zarında,
kullanılan ışık kaynağının reflesi alınmaktadır.
Buna Politzer Üçgeni denir. Politzer üçgeninin
tepesi umbo’ya
 Manubrimun
eksenine tam umbo
noktasından bir dik
çizecek olursak
kulak zarını dört
sanal parçaya
ayırmış oluruz.
 Ön-üst
 Ön-alt
 Arka-üst
 Arka-alt
KULAK ZARININ DAMARLARI VE
SINIRLERI
 Deri
kısım a.maksillaris internanın aurikuler
dalı
 Mukozal yüzey a.maksillaris interna,
a.aurikularis posterior ve stylomastoid arter
 Venleri orta kulak boşluğu venlerine dökülür
 Lenfatikler preaurikuler lenf nodları
 Dış yüzey 5,7 ve 10. kranial sinirler, iç yüzey
9.kranial sinir
ORTA KULAK ANATOMİSİ
 Orta
kulak
boşluğu ,
Eustachi
borusu ile dış
ortamla ve
aditus yolu ile
mastoidin
havalı
boşlukları ile
bağlantılıdır
ORTA KULAK BOŞLUĞUNUN DUVARLARI
Tavan: Tegmen timpani adını alır ve orta fossa
ile komşudur.
 Taban: Bulbus vena jugularis ve vena jugularis
ile komşudur.
 Arka Duvar: Orta kulak ile mastoid boşluk
arasındaki duvardır. Arka duvarın üst parçasını
aditus-ad-antrum yapar.
 Ön duvar
 Medial duvar
 Lateral duvar

ARKA DUVAR(PARIES
MASTOIDEUS)
 Orta
kulak ile mastoid boşluk arasındaki
duvardır
 Aditus ad antrum (arka duvar ile üst duvarın
birleştiği köşededir)
 Eminentia piramidalis  m.stapedius
 Apertura canaliculi corda timpani
 Fasial reses
 Fossa inkudis
 Processus cochleaformis

Aditusun altında oval pencere karşısında piramide
benzetilen bir kemik çıkıntısı vardır. Buna
eminantia piramidalis denir ve içinde m.stapedius
bulunur. Eminensia piramidalis, fasial sinirin
ikinci parçası ile çok yakınlık gösterir.
Apertura Canaliculi corda timpani
 Resesus fasialis: Corda timpaninin orta kulağa girdiği
delik ile Eminensia piramidalis arasında oldukça önemli
bir çukurdur. Fasial sinirin 2. dirseği ile komşudur.

Fossa inkudis :Fasial resesusun arkasında inkusun
arka bacağının oturduğu çukurdur.
 Processus cochleariformis: Kronik otit cerrahisinde
fasial sinirin tanınması açısından son derece
önemlidir. M. Tensor timpani buraya yapışır. Fasial
sinirin horizontal parçası hemen arkasından geçer.

ÖN DUVAR(PARIES CAROTICUS)
Alt parçasında a.carotis interna’nın çıkıntısı
izlenir
 Üst parçasında östaki tüpünün orifisi ve
semikanalis tensor timpani bulunur
 Karotikotimpanik sinirler
orta kulağa buradan geçer

İç Duvar
Orta kulağı iç kulaktan ayırır. Kohleanın bazal turunun
yan duvarının yaptığı kabarıklık nedeniyle dışa doğru
bombelidir ve promontoryum adını alır.
 fossula fenestra vestibuli (oval pencere )
 fossula fenestra cochlea (yuvarlak pencere)

JACOBSON
SINIRI
9. sinirin timpanik dalı
“Jacobson siniri” olarak
adlandırılır. Orta kulağa
petroz kemik tabanındaki
kanalikulus timpaniciden
girer, orta kulakta
promontorium üstünde bir
pleksus oluşturur.
 ICA nın sempatik
pleksusundan kaynaklanan
dallarla timpanik pleksusu
oluşturur.

DIŞ DUVAR
 Lateralde
en önemli yapı timpan
membrandır.
 Tm’a göre timpanik kavite topografik
olarak 3 kısma ayrılır:
Mezotimpanum
Hipotimpanum
Epitimpanum
 Epitimpanumda
dış
duvarı skutum yapar
 Hipotimpanumda
duvarı timpanik
kemik yapar
dış
ÜST DUVAR(PARIES
TEGMANTALIS)



Orta kulağı orta kranial fossadan ayırır
Petröz kemiğin üst yüzü ile minör foramenler
aracılığı ile direk komşuluk yapabilir
Enfeksiyonların direk olarak orta kulaktan kafa içine
geçiş yollarından biri olabilir
ALT DUVAR(PARIES JUGULARIS)

Juguler fossadan orta kulak boşluğunu ayırır

İnce bir kemiktir

Alt duvarda dehissanslar olabilir

Bulbus vena juguli ve juguler ven orta kulak
mukozası altına çıkabilir
EPITIMPANIUM (ATTIK)

Üst sınırını
tegmen , alt
sınırını processus
cochleariformis
ve tensor timpani
kası yapar.
Medial sınırını
ise lateral yarım
daire kanalı ve 7.
kranial sinir
oluşturur.
Skutum ise
epitimpaniumun
lateral sınırını
oluşturur.
EPITIMPANIK SINÜS


Attik arkasında değişik
şekil ve boyutta
kavitedir.
Cog (anterior attik
plate) ile attikten
ayırılır.

Cog çıkıntısı: Bu çıkıntı fasial sinirin genigulat
ganglionuna gösterdiği yakın komşuluk nedeniyle
önemli bir işaret noktasıdır. KOM cerrahisinde cog’un
tanınması ve kaldırılması eustachi borusu, anterior
epitimpanium ve attik arasındaki geçişin tam olarak
sağlanması bakımından önem taşımaktadır.
POSTERIOR EPITIMPANUM
Kolesteatom, retraksiyon
poşunun en sık görüldüğü
yerdir
 DKY arka duvarı
kaldırılınca ya da kısmen
posterior timpanotomi
yapılarak görülür
 Otoendoskopi ile
değerlendirilebilir

EPITIMPANIUM
 Prussak
boşluğu
 Posterior
von Trölstch
cebi
 Anterior
von Trölstch
cebi
PRUSSAK BOŞLUĞU
 Shrapnell
membranı ile LML
arasında uzanır
 Medial sınırı;
Malleus boynu ve
kısa kolu
 Lateral sınırı;
Shrapnell memb
kemik anulusu
 Posterior
von
Trolstch cebi:
Posterior malleolar
ligaman ve malleus
arasında kalan
sahadır.
 Anterior von
Trolstch cebi:
Anterior malleolar
çıkıntının önündeki
boşluktur.
MEZOTIMPANUM
Timpan boşluğun orta kısmı
mesotimpanum adını alır
 Östakiden gelen
ventilasyonun timpanik
istmuslar aracılığıyla attike
geçmesini sağlayan bir kanal
rolü oynar

MEZOTIMPANIUM

Mezotimpanium, eminentia piramidarumdan kulak
zarına paralel olarak yukardan aşağıya doğru çizilen
bir sanal düzlemle dış ve iç diye iki kısma ayrılır. İçte
kalan bölümde 3 çukurluk vardır:
Oval pencere
Yuvarlak pencere
Sinus timpani
SINUS
TIMPANI
 Eminentia piramidarum ve oval pencere arasında bulunan
küçük bir çukurdur .
 İç duvarına pontikulus denir. Bu çıkıntı sinus timpani ile
oval pencere arasında sınır çizer ve bu iki yapıyı
birbirinden ayırır. Yuvarlak pencere ile arasındaki sınıra
ise subikulum adı verilir.

Sinus timpaninin önemi burada kolesteatomun saklı
kalması ve temizlenememesidir. En önemli rezidüel
kolesteatom nedenlerinden birisidir.
ORTA KULAK KEMIKÇIKLERI :
Malleus :
Capitulum mallei
Manubrium mallei
Processus brevis
Processus lateralis
İncus :
Crus brevis
Crus longum
Processus lenticularis
Stapes :
Baş , taban ve iki bacaktan oluşur. Taban
ligamentum annulare aracılığıyla oval pencere
kenarlarına sıkıca yapışır .
 Kulak
kemikçikleri
arasında iki adet
eklem mevcuttur.
 İncudomalleoler
eklem caput mallei
ve corpus incudis
arasında bulunur.
 İncudostapedial
eklem proc.
Lenticularis ile
caput stapedius
arasındadır.
ORTA KULAKTAKI KASLAR
 M.Tensor
Timpani: Manubriumu içe ve
arkaya çekerek kulak zarını tespit eder.
Trigeminal sinirin medial pterigoid kası
innerve eden dalı tarafından innerve edilir.
 M.stapedius: Stapes arka bacağını arkaya
doğru çekerek tabanı ön kısımda yukarı doğru
kaldırır ve bu şekilde yüksek şiddetteki
seslerin iç kulağa geçişini engeller. Fasial sinir
tarafından innerve edilir.
TUBA EUSTACHI

Cavum timpaninin ön duvarından başlayarak öne,
aşağı ve mediale doğru ilerleyip nazofarinkse açılan
bir tüptür.
1/3 dış kısmı kemik, 2/3 iç
kısmı ise kıkırdaktan
yapılmıştır.
 Kemik ile kıkırdak
kısımlarının birleştiği yere
isthmus denir.
 Nazofarinkse açılan ağzının
arkasındaki tubal kıkırdağın
yaptığı kabartıya torus
tubarius denir.
 Tuba eustachi’nin kemik
kısmını döşeyen epitel silyalı
kolumnar epitel iken
kıkırdak kısmının epiteli
pseudostratifiye kolumnar
epiteldir.

ORTA KULAK
KANLANMASI
Subarkuat arter: AICA ya da
labyrentin arter
Superfisial petrosal arter:
a.meningea media
Sup. timpanik arter: a.meningea
media
Tubal arter: aksesuar meningeal
arter
Karotikotimpanik arter: int.
Karotid arter
İnferior timpanik arter:
a.pharngea assenden
Stylomastoid arter: int.maxiller
arter
Mastoid arter: occipital arter
Ant. timpanik arter : int. Maxiller
arter

Orta kulağın venöz damarları arterleri izler ve
pterigoid pleksus ve superior petrosal sinuse dökülür.
Lenfatik damarlar ise parotid ve retrofaringeal lenf
nodlarına dökülür.
ORTA KULAĞIN SINIRLERI
Pleksus timpanikusu N. Timpanicus ile N.
Caroticotimpaniciye ait sinir lifleri oluşturur.
 N. Timpanicus, N. Glossofaringeusa ait sensitif ve
parasempatik lifler içerir.
 N. Caroticitimpanici ise sempatik sisteme ait olan
pleksus caroticustan ayrılır.

FASIAL SINIR
•Kaslar mimik kasları,
stylohyoid, posterior digastrik,
stapedius
•Parasempatik: lakrimal,
seromuköz, submandibular
ve sublingual bezler
•Sensitif: dilin ön 2/3ünün tat
duyusu
FASIAL SINIR
 Ponstan
vestibülokoklear
sinirle beraber çıkar
 Beraberce int.akustik
kanala girerler
 Fundusu meatal
foramenden
terkederek fallop
kanalına girer
FASIAL SINIR

Orta kulakta 3 parça;
 Labirenter parça(petröz)
 Timpanik parça(horizontal)
 Mastoid parça(vertikal)
HORIZONTAL PARÇA
Orta kulak iç duvarı boyunca seyreder
 Dış tarafında korda timpani, malleus başı ve boynu,
alt kısımda promontorium, arkada kokleariform
çıkıntı ile komşu
 Daha sonra oval pencere üstünden geçer, eminensia
piramidalis ile yakın komşuluk gösterir.

VERTIKAL PARÇA(MASTOID
SEGMENT)
 Fasial
sinir LSC ve oval pencere arasında
seyrederken 95-125 derecelik bir açı yapıp
aşağı doğru kıvrılarak 2.dirseği oluşturur
 2.dirsek
 2.
 2-6 mm uzunluğunda
dirsekten sonra vertikal parça başlar ve
foramen stilomastoideada son bulur  15mm
uzunluğunda
VERTIKAL PARÇA
Korda timpani bu kısımda
ayrılır
 Seviyesi umbo ve
promontoriuma uyar
 Petrosquamöz sütürün iç ve
alt kısımındadır
 Fasial sinir anulustan 3mm
derinde ve arkada bulunur

VERTIKAL PARÇA
CHORDA TIMPANI
Fasial sinir vertikal parçasından köken alan sensitif
bir daldır. Dilin 2/3 ön kısmı tat duyusunu alır.
 Mastoid kemikte kordal kanalda seyredip kordal
kretten orta kulağa girer.
 Manubrium mallei ile incus uzun kolu arasından
geçer.
 Higuer kanalından temporal kemiği terkeder.

CHORDA TIMPANI
KAYNAKLAR












.
1 Akyýldýz N (ed): Kulak hastalýklarý
mikrocerrahisi. Ýþitme
ve denge organýnýn morfolojisi. Bilimsel Týp
yayýnevi.
1998, Ankara, pp: 22-57.
2. Tos M (ed): Anatomy in Manual of Middle
Ear Surgery.





New-York Thieme, 1995, pp: 23-48.
3. Donaldson JA: Disection Guide
In:Donaldson JA,
Duckert LG, Lambert PM, Rubel EW. (eds):
Surgical
Anatomy of the Temporal Bone. 4 th. Ed.
New-




York:Raven Press,1992, pp: 511-3.
4. Proctor B (ed): Cavities of the temporal
bone: Surgical
Anatomy of the Ear and Temporal Bone.
New-York,
Thime, 1998, pp:39-54.



5. Tos M (ed): Basic Mastoidectomy
Tecniques in Manual
of Middle Ear Surgery. New-York, Thieme.
1995, pp: 6290.
6. Schuknect H, Gulya A (eds): Anatomy of
the temporal
bone with surgical implications.
Philadelphia. PA Lea &
Febriger, 1986, pp: 89-90.
7. Bielaamowicz S, Coker N, Jenlcini H,
Igarashi M.
Surgical dimentions of the facial recess in
adults and
children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg
1998;
114(5): 534-7.
8. Stephen J.Wetmore. Surgical Landmarks
for the facial
nerve. The Otolaryngol Clinics of North
America 1991;
Download