Temel EKG

advertisement
Temel EKG
Prof. Dr. M. Remzi Önder
VII.Ege Dahili TK, 4 Nisan 2008
EKG (Elektrokardigram) kalbin
sadece elektriksel işlevlerini gösterir.
Kasılma gücü hakkında bilgi vermez.
Kalp yetersizliği tanısında yardımcı
olmaz.
2
EKG’ yi öğrenmek için birinci
şart :
EKG kağıdını ucundan tutmaktır.
3
Sol
Sol dal
dal
Sol
Sol arka
arka demet
demet
Sinüs düğümü
His
His demeti
demeti
Sağ
Sağ dal
dal
Sol
Sol ön
ön demet
demet
Purkinje lifleri
4
İstirahat halinde miyokard hücresi polarizedir.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
5
Uyarı
+
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-+
-+
+
-
+
-+
-+
-+
+
-
-+
+
-
-+
-+
+
-
+
-+
-+
-+
-+
-+
-+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Depolarizasyon tamamlandı
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
+
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
Repolarize hücre
7
Vektör
Elektrod
EKG
+
+
8
R
T
P
U
Q
S
9
PR
PR (PQ)
(PQ) segmenti
segmenti
R
ST
ST segmenti
segmenti
T
P
U
Q
S
J noktası
PR
PR (PQ)
(PQ)
QRS
QRS
QT
QT
10
aVR
Sağ kol
(Kırmızı)
aVL
I
Sol kol
(Sarı)
II
III
G
EK
aVF
Sağ bacak
(Siyah-topraklama)
Sol bacak
(Yeşil)
11
12
Sol aks
sapması
Apex öne
doğru
Horizontal
Apex geriye
doğru
Sağ aks
sapması
İntermedier
Vertikal
Saat ibresinin
aksi yönde dönüş
Saat ibresi
yönünde dönüş
13
Sol aks sapması
Horizotal duruş
Sağ aks sapması
İntermedier duruş
Vertikal duruş
Frontal plan
14
Horizotal planda en büyük R dalgası II. Derivasyonda = İntermedier duruş
15
Normal prekordiyal derivasyonlar
V3
Transizyon hattı
16
NORMAL
Sağ atriyum
Sağ atriyum
depolarizasyonu
Sol atriyal
depolarizasyon
Sol
atriyum
V1 derivasyonu
P Dalgası
Sağ atrium
depolarizasyonu
Sol atriyum
depolarizasyonu
II. Derivasyon- P Dalgası
17
Atriyal Hipertrofiler
Sol atriyal hipertrofi: P mitrale
I,aVL geniş ( >0.12)çentikli P
V1 de bifazik terminal kısmı
geniş P dalgası
Sağ atriyal hipertrofi: P pulmonale
II,III aVF de yüksek, sivri P
Biatriyal hipertrofi: P kardiyale
II,III,aVF de geniş yüksek P
V1 de bifazik, terminal kısmı geniş P
dalgası.
18
Sağ atriyum
depolarizasyonu
Sol atriyum
depolarizasyonu
Sağ atriyum
Sol atriyum
V1 derivasyonu
Bifazik P dalgası
Sağ atrium
depolarizasyonu
Sol atriyal hipertrofi
P mitrale
Sol atriyum
depolarizasyonu
II. Derivasyon
Hörgüçlü P dalgası
19
20
Sağ atriyum
depolarizasyonu
Sağ atriyum
Sol atriyum
depolarizasyonu
Sol
atriyum
V1 derivasyonu
P Dalgası
Sağ atrium
depolarizasyonu
Sol atriyum
depolarizasyonu
II. Derivasyon
Tabanı dar sivri P dalgası
Sağ atriyal hipertrofi
P pulmonale
21
22
R
V5
V1
q S
r
Septal depolarizasyon başladı
Ventrikül depolarizasyonu başladı
S
Ventrikül depolarizasyonu tamamlandı 23
R
T
R
D
q S
V5
Normalde ventrikül depolarizasyonu ve repolarizasyonunun
yönü endokardiyum’ dan epikadiyum’ a doğrudur.
24
R
R
D
q S
V5
T
Subendokardiyal
iskemi
İskemi durumunda ventriküllerin repolarizasyonu tersine döner
25
Standart EKG Kağıdı
0.20 sn
Amplitüd,
2 büyük kare = 1 V
1 Volt
Zaman ( kağıt akış hızı ) 25 mm/sn
26
Kalibrasyon
Kalibrasyoneğrisi
eğrisi
Voltaj
Voltaj
1V
1V
Zaman
Zaman
0.20
0.20sn
sn
27
NORMAL SİNÜS RİTMİ
• P dalgası: II. derivasyonda pozitif
konfigürasyon aynı tüm P
dalgalarını QRS kompleksi izler
• PR intervali: sabit ve süre:0.12-0.20 sn
• QRS kompleksi:süre <0.10 sn
öncesinde P dalgası
mevcut
• Ritm: regüler
• Hız: 60-100 /dk. Sabittir, değişim <%10
28
R
T
P
U
Q
S
29
Kalp atım sayısının hesaplanması :
1500
=
1500/16 ~ 92/dakika
R-R aralığı küçük kare sayısı
300
R-R aralığı büyük kare sayısı
=
30
SİNÜZAL BRADİKARDİ
• P dalgası: II derivasyonda sabit ve pozitif
• PR intervali: 0.12-0.2 sn
atımdan atıma sabit
• QRS kompleksi: <0.1 sn
öncesinde P dalgası
mevcut
• Ritm: regüler
• Hız: sabit, < 60/dk
31
SİNÜZAL TAŞİKARDİ
• P dalgası: II derivasyonda sabit ve pozitif
• PR intervali:0.12-0.2 sn
atımdan atıma sabit
• QRS kompleksi: <0.1 sn
öncesinde P dalgası
mevcut
• Ritm: regüler
• Hız: sabit, 100-160/dk
32
Kalp atım sayısı = 1500/13 = 116
33
SAĞ VENTRİKÜL
HİPERTROFİSİ
1. Sağ aks sapması
2. V1 de yüksek R dalgası
3. V5-6 da derin S dalgası
4. V1 R + V5S > 11 mm.
5. V1-3 te T menfiliği
34
R>S
T-
P pulmonale
T-
T-
Derin S dalgaları
En büyük R dalgası III. Derivasyonda = sağ aks sapması
35
Sol Ventrikül Hipertrofisi
Sokolow-Lyon Kriterleri
1. V1-V2 S + V5-V6 R > 35 mm.
2. V5-V6 R > 26 mm.
3. aVF > 20 mm. veya aVL R > 12 mm.
4. V1 S > 24 mm.
Cornell Kriterleri
1. V3 S + aVLR > 24 mm. (Erkek)
2. V3 S + aVL R > 20 mm. (Kadın)
Romhit – Estes puanlama sistemi
1. Voltaj kriteri
Ekstremite derv. R veya S > 20 mm.
V1 veya V2’ de S > 30 mm.
V5-V6’ da R > 30 mm.
2. ST- T anormallikleri
(Dijital alıyorsa
3. V1’ de sol atriyal hipertrofi
4. QRS > 0.09 sn.
5. V5-V6’ da VAT > 0.05 sn.
6. Sol aks sapması
3
3
2)
2
1
1
2
36
37
38
SOL DAL BLOĞU
• QRS kompleksi: > 0.12 sn
• I ve V6’da intrinsik defleksiyon
zamanı uzamıştır.
• I ve V6’da geniş monofazik R (RSR’)
dalgası vardır.
• V5, V6’da q dalgası izlenmez
• ST segment, T dalga değişiklikleri
olabilir.
39
40
VAT
41
V5
V6
VAT
VAT : Ventricular Activation Time
PİDZ: Pre-İntrinsikoid Defleksiyon Zamanı
42
SAĞ DAL BLOĞU
• QRS kompleksi: > 0.12 sn
• V1, V2’de RSR’ paterni mevcuttur.
• V1, V2’de intrinsik defleksiyon
zamanı uzamıştır.
• I, V6’da geniş S dalgası vardır.
• Sağ prekordiyal derivasyonlarda ST
segment, T dalga değişiklikleri
olabilir.
43
44
45
46
47
Download