21. yy.`da bilimsel araştırmalar ile bilgi ve

advertisement
DİJİTAL AKICILIK KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Kadir DEMİR
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eskişehir / TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
H. Ferhan ODABAŞI
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eskişehir / TÜRKİYE, e-posta: [email protected]
21. yy.’da bilimsel araştırmalar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT)
yaşanan gelişmeler sayesinde bilginin katlamalı bir şekilde artması “bilgi
patlaması” olarak nitelendirilmektedir. Günümüzde bilginin geçerlilik ömrü
giderek kısalmaktadır ve bilgi sürekli olarak yenilenmektedir. Bilginin hızla
eskimesi ve güncelliğini yitirmesine karşı önlem olarak bireylerin kendi bilgi ve
becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve yenilemeleri önem kazanmaktadır.
Kırsaldan kente göçüş ve sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreçleri ile
birlikte kas gücüne dayalı emek yerine bilgiye dayalı emek kavramı ortaya
çıkmıştır. Bilgi işleme teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte iş hayatının
gerektirdiği temel beceriler arasında dijital yeterlilikler de yerini almıştır. Eğitim
alabilmek, iş sahibi olabilmek ve vatandaşlık görevlerini yerine getirebilmek için
temel seviyede dijital yeterliliklere sahip olmak gerekmektedir. Dijitalleşen
dünyada ve toplum içerisinde yer alabilmek dijital okuryazarlık bilgisini bireyler
için zorunlu kılmaktadır. Bu noktada üst düzey yeterlilikleri ifade etme amacıyla
"dijital okuryazarlık" kavramı yerine "dijital akıcılık" kavramı tercih edilmektedir.
Dijital akıcı bireylerden; BİT kavram ve uygulamaları hakkında eleştirel
düşünebilen, BİT’i etkili ve verimli kullanabilen, kaliteli BİT deneyimlerine sahip
olan, karmaşıklığı yönetebilen, çözüm üretebilen, BİT ile ilgili soyut düşünebilen,
teknolojik dönüşüme hızlı uyum sağlayabilen, uygun beceri setlerini işe koşabilen
ve BİT’i esnek biçimde farklı amaçlar için kullanabilen bireyler olmaları
beklenmektedir. Bu çalışmada dijital akıcılık kavramı eleştirel bir yaklaşımla ele
alınarak, dijital akıcılığın farklı boyutlarını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dijital akıcılık, problem çözme, zihinsel süreçler
Download