İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü Bölüm/Program Dersi Ders Tanım

advertisement
İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü
Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri
Dersin
Adı
Dersin
İngilizce
Adı
Dersin
Kodu
ILH
Dersin
Amacı
Dersin
Amacı
İngilizce
Dersin
İçeriği
Dersin
İçeriği
İngilizce
Siyer-i Nebi (Arapça)
Life of the Prophet (in Arabic)
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS
2
0
0
3
1. Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemindeki faaliyetlerini temel kaynaklardan
doğru tespit etmek, tanıtmak ve iyi anlaşılmasını sağlamak. 2. Hz. Muhammed’in örnek
kişiliğinin bireysel ve toplumsal yönünü kavramak. 3. Hz. Peygamber'in tarihteki yeri
ve önemini kavrama ve Siyer çalışmaları ile ilgili temel birikim elde etme.
1. Accurately identify the main sources of activities during Muhammad's prophethood,
promote and ensure good understanding 2. To understand Hz. Muhammad's example
the personality of the individual and social aspects. 3. Understanding the importance
and place of the prophet in the history and the basic knowledge about the sirah studies.
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Ortam 2. Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed 3.
Peygamber Olarak Hz. Muhammed ve Mekke Dönemi 4. Hz. Muhammed’in Çağrısı;
Medine Dönemi 5. Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliği
1. Hz. Muhammad's Birth Environments 2. Hz. Muhammad's Before Prophecy 3. As the
Prophet Hz. Muhammed and Mecca Period 4. Hz . Muhammad's Call and Madina
Period 5. H. Muhammad's Example Personality
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No
1
2
3
4
The ability to understand the importance
and place of Arabian history before Islam
in the sirah studies.
Hz. Peygamberin peygamberliğinden önceki
The ability to realize the environment and
dönemde Mekke ve civarında oluşan çevreyi ve
conditions of Meccah and around it
şartlarını fark eder
before his prophethood.
The ability to explain the reasons of
Hz. Peygamberin tebliğine karşı müşriklerin karşı
opposition pagans against the Prophet
çıkışlarının nedenlerini açıklayabilme
Muhammed's notification
The ability to compare the Prophet
Hz. Muhammed’in risaletini yaymak maksadıyla
Muhammed’s activities in order to spread
gerçekleştirdiği faaliyetleri ve bu konudaki
of his prophethood and applications in
uygulamalarını karşılaştırabilme
this issue.
Siyer alanında İslam öncesi Arap tarihinin yerini
vve önemini kavrayabilme
5
The ability to analyze the new
developments within the framework of
the Prophet Muhammed’s relations with
Madina before the hijra.
Hicret öncesinde Hz. Peygamberin Medine ile
ilişkileri çerçevesinde ortaya çıkan yeni
gelişmelerin analiz edilmesi
Hicretten sonra gerçekleştirilen Ensar-Muhacir
Explain formed mercy for all creatures
kardeşliğini ve neticelerini kavrayıp bunları
6
and a universal messenger of the Prophet.
günümüzdeki insanlar arasındaki ilişkilerde örnek
Muhammad's
olarak alabilme
The ability to make analogy between his
Hz. Peygamberin Mekke müşrikleri, Yahudiler ve
political methods during the struggling to
7 Münafıklarla mücadelesinde takip ettiği siyaset
pagans of Mecca, jews and hypocrites
arasında benzerlikler kurabilme.
and …
The ability to produce an idea about
Hz. Peygamberin Arap Yarımadasında
results of Prophet Muhammed’s
8 gerçekleştirdiği tebliği faaliyetlerinin neticeleri
notification activities he carried out in
hakkında fikirler üretebilme
Arabian Peninsula.
Hz. Peygamberin Veda hutbesinden dile getirdiği The ability to produce an idea with
9 evrensel mesajları esas alarak bu görüşler
respect to universal messages which
hakkında günümüze de yansıyan fikirler üretebilme spoke out in farewell sermon
The ability to critique the modern and
Hz. Peygamber dönemi hakkındaki çağdaş
classical approaches about the period of
10
yaklaşımları bilimsel yöntemlerle eleştirebilme
the Prophet Muhammed by using
scientific methods
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Ders Hafta Sayısı ve Saati
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme)
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
14
Çalışma
Süresi
(Saat)
3
14
2
1
1
2
2
Çalışma
Süresi
(Dakika)
0
Toplam
(Çalışma
Yükü)
42.00
0
28.00
0
0
Toplam Yük
Toplam Yük / 25
Dersin AKTS Değeri
2.00
2.00
74
2.96
3
DERS İZLENCESİ
Hafta
1
2
Konular
Konular İngilizce
Kavramsal Çerçeve (İslam Tarihi, Siyer, Meğazi)
Conceptual Framework (History of Islam, siyar, the megazi, four
ve Kaynaklar
caliphs) and resources
Hz. Peygamber’in Hayatını Niçin Tetkik Ediyoruz? Why are research for Life The Prophet of Muhammed?
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
İslâm Öncesi Arabistan ve Araplar’da Dinî,
Sosyo–Kültürel Hayatı ve Cahiliye Hz.
Peygamber'in Hazır Bulduğu sosyal, kültürel ve
dini ortam
Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
(doğumu ve çocukluluğu, yakın ataları ve
faaliyetleri)
İlk Vahiy ve Müslümanlar İslâm’ın Mekke Dönemi
I: Risalet’ten Hicret’e Kadar
İslâm’ın Mekke Dönemi II: Müslümanların ve
Müşriklerin Karşılıklı Stratejileri Mekkelilerin
Tebliğe Karşı Çıkış Sebepleri ve Faaliyetleri Hz.
PEygamber'in müşriklerle mücadelesi ve stratejisi
Hicret, Sonuçları ve Medine'de yeni toplum
oluşturma çabaları: Muahat, Medine Vesikası, İlk
İslam Pazarı, Suffa
Ara Sınav Haftası
İslâm’ın Medine Dönemi I: Hudeybiye’ye Kadar
Mekke Müşrikleri, Yahudiler ve Münafıklar ile
İlişkiler
Hz. Peygamber’in Savaşları
İslâm’ın Medine Dönemi II: Hudeybiye ve Sonrası
İslam'a Davet Mektupları ve Neticeleri
Hz. Peygamberin Devlet Anlayışı ve Tatbikatı
Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi ve Vefatı
Hz. Peygamberin Ahlâki Şahsiyeti ve Aile Hayatı
Hz. Peygamberin Dinî, Ahlakî ve Sosyal Sahada
Öğretim ve Eğitim Faaliyetleri ile İktisadi Anlayışı
Sene Sonu Sınav
Pre-Islamic Arabia and Arabs in religious, socio-cultural life and
Cahiliye The social, cultural and religious environment that the
Prophet Muhammed finds ready.
Life of Muhammad Before Prophecy (birth and childhood, close
ancestors and activities)
The first revelation and the first muslims. Islam 's Meccan Period I:
Until Hijrah from Risalet
Islam's Meccan Period II: Mutual Strategies of Muslims and the
polytheists Meccans activities and the reasons of opposition to
Islam. The Prophet Muhammed’s strategy to struggle of pagans.
Hijra, Results and The efforts of new community-building in
Madinah: Brotherhood, Medina Document, First Islamic Market,
Suffa
Midterm Week
Islam's Medina Period I: Until Hudaybiya The relations of with the
polytheists of Mecca, jews and hypocrites.
The Prophet Wars
Islam's Medina Period II: Hudeybiye and After The letters of
invitation to Islam and the results of these.
The State Understanding and Exercise of The Prophet
The Prophet Muhammed’s fareweel sermon and his death.
Hz. Prophet's Moral Personality and Family Life
Hz. Prophet Religious, Moral and Social Education and Training
Activities Areas and Economic Understanding
Final Examination
DERSİN KAYNAKLARI
1- 1. İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah, Beyan, 2011. 2. Allah'ın Elçisi
Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hayatı, Salih Suruç, Timaş, 2015. 3. Hz. Muhammed'in
Hayatı ve İslam Daveti, Celaleddin Vatandaş, Pınar, 2014. 4. Hz. Muhammed’in
Ders Kaynağı Hayatı, Adem Apak, Ensar Neşriyat, 2012. 5. Hüseyin Algül, İslam Tarihi I-II,
İstanbul 1991 6. Casim avcı, Muhammedü'l-Emin, İstanbul 2008 7. Asım Köksal,
İslam Tarihi, İstanbul 1989 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı,
Ankara 2004.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Ara Sınav
Sayısı
1
Toplam
Yıl İçinin Başarıya Oranı
Dönem Sonu Sınavının Başarıya Oranı
Toplam
Katkı Payı
100
100
40
60
100
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards