Sınıf Temelleri

advertisement
Bölüm 8 – Nesne-Tabanlı Programlama
Outline
- Önceki dersi tekrar
- Giriş
- Sınıf Temelleri
- Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla Tanımlama
- Sınıfın Erişim Alanları
- Kullanılan Nesnenin Üyelerine this Kalıbı ile Referans Verme
- Aşırı Yüklenmiş (Overloaded)Yapılandırıcılar Kullanmak
- Bir yapılandırıcıdan diğerini çağırmak
- Get Set Metodlarının Kullanımı
- Kompozisyon
- Çöp Toplayıcısı (Garbage Collection)
- Static Sınıf Üyeleri
- Final ile Tanıtılmış Değişkenler
- Paketler Oluşturma ve Erişim
Önceki Dersi Hatırlama !!
• Nesne Tabanlı Programlamaya (NTP) ait 3 ana konu
– Kapsüllenme
– Miras
– Polimorfizm
• Nesne Tabanlı Programlama da geçen ders öğrendiğimiz bazı terimler
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sınıf
Obje
Bir sınıfı oluşturan yapılar
Üye
Sınıf örneği
Gizlilik (kapsüllenme)
Mesaj
Alıcı
Miras
Hiyerarşi çeşidi
Polimorfizm
Geç bağlanma (late binding)
Giriş
• Nesne- Tabanlı Programlama (OOP)
– Java da herşey sınıflar içinde tanımlanır.
– Bir sınıf ise ya API ‘ler tarafından tanımlıdır yada kullanıcı
kendisi tanımlar
– Aslında Java da değişken tipi olarak
• İlkel veri tipleri (int, float..)
• Sınıftan türeyen veri tipleri vardır.
– Objeler
• Bir sınıftan türerler
• Veri (özellikleri-attributeleri) ve metodlar (davranışlar)
kapsüllenir.
– Objelerin birbirleri ile iletişimi
• İyi tanımlanmış arayüzler (interfaceler) tarafından olur.
8.1 Giriş (devam)
• Prosedürel programlama dili
– C dili örnektir.
– Harekete dayalı
– Fonksiyonlar programın birimleridir.
• Nesneye dayalı programlama dili
– Java dili örnektir.
– Nesneye dayalı
– Sınıflar (classlar) programın birimleridir.
• Fonksiyonlar yada metodlar sınıfların içinde kapsüllenir.
8.1
Giriş (devam)
• Bu bölümde
– Objeleri (nesneleri) nasıl oluşturacağız
– Ve onları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.
Sınıf Temelleri
• Sınıf içinde tanımlanan metot ve değişkenlere,
sınıfın üyeleri denir.
• Java sınıfları bir main() metoduna sahip olmak
zorunda değildir.
• Eğer o sınıf programın başlangıcı ise o zaman bir
tane main metodu tanımlanır.
• Appletlerde ise main metoduna ihtiyaç duyulmaz.
Basit Sınıf
class Kutu {
double en;
double boy;
double yukseklik;
}
Kutu sandik = new Kutu();
• Kutu sandik  nesnenin referansını bildirir.
• sandik= new Kutu()  bir kutu nesnesi
oluşturulur.
New Komutu
• New komutu: Bellekte bir nesne için dinamik
olarak yer ayırır.
• Run-time zamanında olur.
• Basit tipler için nesne oluşturulmaz.Böylece bu
tipteki değişkenler daha verimli çalışırlar.
8.2 Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini
Sınıfla Tanımlama
• Time1 ve TimeTest adında iki sınıfımız var.
– Time1.java, Time1 sınıfını gösteriyor.
– TimeTest.java, TimeTest sınıfını gösteriyor.
– public tanıtılmış sınıflar mutlaka ayrı dosyalarda
tanıtılmalıdır.
– Time1 sınıfı kendi başına çalıştırılamaz.
• main metodu yok
• main metodunu içeren sınıf olan TimeTest sınıfı, Time1
objesini oluşturur ve kullanır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
// Fig. 8.1: Time1.java
// Time1 class declaration maintains the time in 24-hour format.
import java.text.DecimalFormat;
Time1 (subclass)
extends
superclass java.lang.Object Time1.java
public class Time1 extends Object {
(Chapter 9 discusses inheritance)
private int hour;
// 0 - 23
Line 5
private int minute;
// 0 - 59
(subclass)
private int second;
// 0 - 59
private variables (andTime1
methods)
are
extends
accessible only to methods
in thissuperclass
class
// Time1 constructor initializes each instance variable to zero;
java.lang.Objec
// ensures that each Time1 object starts in a consistent state
t
public Time1()
Lines 6-8
{
setTime( 0, 0, 0 );
private variables
}
Time1 constructor creates Lines 12-15
Time1 constructor
// set a new time value using universal time; Time1
perform object then invokes
then invokes method
// validity checks on the data; set invalid valuesmethod
to zerosetTime
setTime
public void setTime( int h, int m, int s )
{
Line 19
hour = ( ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0 );
public methods
minute = ( ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0 ); Method setTime sets private
public methods (andLines
variables)
19-24
second = ( ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0 ); variables according to arguments
Method
setTime
are accessible wherever
program
}
has Time1 reference
sets private
variables according to
arguments
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
// convert to String in universal-time format
public String toUniversalString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
return twoDigits.format( hour ) + ":" +
twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second );
}
// convert to String in standard-time format
public String toStandardString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
return ( (hour == 12 || hour == 0) ? 12 : hour % 12 ) + ":" +
twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ) +
( hour < 12 ? " AM" : " PM" );
}
} // end class Time1
Time1.java
Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla
Tanımlama (devam)
• Her Java sınıfı başka bir sınıfı miras alır.
– Time1 sınıfı java.lang.Object sınıfını miras alır
(extend).
– Eğer bir sınıf tanımında extend sözcüğü yoksa o sınıf
• Kesinlikle Object sınıfını miras almıştır.
– Object Sınıfı
• Metotları
– Object clone()
– boolean equals(Object nesne)
– void finalize()
– String toString()
– Class getClas()
– int hashCode()
– void notify()
– ....
Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla
Tanımlama (devam)
• Sınıf yapılandırıcısı ( constructor)
– Sınıf ismi ile aynı adı taşır.
– Sınıfa ait değişkenlerin ilk değerlerini verir.
– O sınıfa ait bir obje oluşturulacağı zaman otomatik olarak
yapılandırıcı çağrılır.
– Parametre alabilir ama geriye değer döndürmez.
– Bir sınıf birden fazla yapılandırıcıya sahip
olabilir.(overloading sayesinde)
– Time1 sınıfının yapılandırıcısı (satır 12-15)
Örnek 1:Zamanı Gösteren Veri Tipini Sınıfla
Tanımlama (devam)
• Sınıf yapılandırıcısı ( constructor)
– Eğer uygulamamıza herhangi bir yapılandırıcı koymazsak
Java bu işlemi kendi otomatik olarak yapmaktadır.
– Varsayılan yapılandırcılar (parametresiz
yapılandırcılar,default constructor veya “no-args”
constructor) içi boş bir yordam olarak düşünülebilir
– Eğer kendimiz yapılandırıcı yazarsak, Java bizden varsıyılan
yapılandırıcı desteğini çekecektir.
– Kendimize ait özel yapılandırıcılar tanımlarsak Java’ya
"Ben ne yaptığımı biliyorum, lütfen karışma" demiş oluruz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
// Fig. 8.2: TimeTest1.java
Declare and create instance of class
// Class TimeTest1 to exercise class Time1.
Time1 by calling Time1 constructor
import javax.swing.JOptionPane;
public class TimeTest1 {
TimeTest1.java
Line 9
Declare and create
interacts with Time1
instance of class
by calling Time1 public methods
Time1 by calling
// append String version of time to String output
Time1 constructor
String output = "The initial universal time is: " +
public static void main( String args[] )
{
TimeTest1
Time1 time = new Time1(); // calls Time1 constructor
time.toUniversalString() + "\nThe initial standard time is: " +
time.toStandardString();
// change time and append updated time to output
time.setTime( 13, 27, 6 );
output += "\n\nUniversal time after setTime is: " +
time.toUniversalString() +
"\nStandard time after setTime is: " + time.toStandardString();
// set time with invalid values; append updated time to output
time.setTime( 99, 99, 99 );
output += "\n\nAfter attempting invalid settings: " +
"\nUniversal time: " + time.toUniversalString() +
"\nStandard time: " + time.toStandardString();
Lines 12-26
TimeTest1 interacts
with Time1 by
calling Time1
public methods
28
29
30
31
32
33
34
35
JOptionPane.showMessageDialog( null, output,
"Testing Class Time1", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
System.exit( 0 );
} // end main
} // end class TimeTest1
TimeTest1.java
Sınıfın Erişim Alanları
• Sınıfın erişim alanı
– Sınıf değişkenleri ve metodları
– Sınıf değişkenleri (üyeleri) tüm sınıf metodları tarafından
erişilebilir.
– Üyeler isimleriyle refere edilirler.
• nesneReferansİsmi.nesneÜyeİsmi
– Saklı sınıf değişkenleri
• this.değişkenismi
Üyelere Erişimde Kontrol
• Üye erişim alanını değiştiriciler
– Sınıf değişkenlerine ve metodlarına erişim anahtarları
– public
• Değişkenler ve metodlar sınıf tarafından üretilen nesneler
tarafından ulaşılabilir.
– private
• Değişkenler ve metodlar sınıf tarafından üretilen nesneler
tarafından ulaşılamazlar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
// Fig. 8.3: TimeTest2.java
// Errors resulting from attempts to access private members of Time1.
public class TimeTest2 {
public static void main( String args[] )
{
Time1 time = new Time1();
time.hour = 7;
// error:
time.minute = 15; // error:
time.second = 30; // error:
}
Lines 9-11
Compiler error –
hour is a private instance variable
TimeTest2 cannot
minute is a private instance variable
directly access
second is a private instance variable
Time1’s private
Compiler error – TimeTest2 cannot
data
directly access Time1’s private data
} // end class TimeTest2
TimeTest2.java:9: hour has private access in Time1
time.hour = 7;
// error: hour is a private instance variable
^
TimeTest2.java:10: minute has private access in Time1
time.minute = 15; // error: minute is a private instance variable
^
TimeTest2.java:11: second has private access in Time1
time.second = 30; // error: second is a private instance variable
^
3 errors
TimeTest2.java
Kullanılan Nesnenin Üyelerine this
Kalıbı ile Referans Verme
• Anahtar kelime this (this reference)
– Nesnenin kendisini referans etmesini sağlar.
– Bu referans sayesinde nesnelere ait global alanlara erişme
fırsatı buluruz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
// Fig. 8.4: ThisTest.java
// Using the this reference to refer to instance variables and methods.
import javax.swing.*;
import java.text.DecimalFormat;
public class ThisTest {
public static void main( String args[] )
{
SimpleTime time = new SimpleTime( 12, 30, 19 );
JOptionPane.showMessageDialog( null, time.buildString(),
"Demonstrating the \"this\" Reference",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
System.exit( 0 );
}
} // end class ThisTest
// class SimpleTime demonstrates the "this" reference
class SimpleTime {
private int hour;
private int minute;
private int second;
ThisTest.java
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
// constructor uses parameter names identical to instance variable
// names; "this" reference required to distinguish between names
public SimpleTime( int hour, int minute, int second )
{
this.hour = hour;
// set "this" object's this
hour used to distinguish
this.minute = minute; // set "this" object's minute
between arguments and
this.second = second; // set "this" object's second
ThisTest variables
}
// use explicit and implicit "this" to call toStandardString
public String buildString()
{
return "this.toStandardString(): " + this.toStandardString() +
"\ntoStandardString(): " + toStandardString();
}
// return String representation of SimpleTime
public String toStandardString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
} // end class SimpleTime
Lines 31-33
this used to
distinguish between
argumens and
variables
Lines 39-40
use explicit and
Use explicit and implicit
implicit this
this to call
to call toStandardString
toStandarsString
// "this" is not required here, because method does not
// have local variables with same names as instance variables
return twoDigits.format( this.hour ) + ":" +
twoDigits.format( this.minute ) + ":" +
twoDigits.format( this.second );
}
ThisTest.java
Aşırı Yüklenmiş (Overloaded)Yapılandırıcılar
Kullanmak
• Aşırı Yüklenmiş Yapılandırıcılar
– Aynı ismi alan metodlar (aynı sınıfın içinde)
– Parametre listeleri farklı olmak zorunda
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
// Fig. 8.5: Time2.java
// Time2 class declaration with overloaded constructors.
import java.text.DecimalFormat;
public class Time2 {
private int hour;
private int minute;
private int second;
Time2.java
// 0 - 23
// 0 - 59
// 0 - 59
Lines 12-15
No-argument (default)
Use this to invoke the Time2
constructor
constructor
declared
at lines 30-33
// Time2 constructor initializes each instance
variable
to zero;
Line 14
// ensures that Time object starts in a consistent state
Use this to invoke the
public Time2()
Time2 constructor
{
Overloaded constructor
this( 0, 0, 0 ); // invoke Time2 constructor
withint
three
arguments
declared at lines 30-33
has one
argument
}
Lines 18-21
Overloaded
// Time2 constructor: hour supplied, minute and second defaulted to 0
constructor has one
public Time2( int h )
Second overloaded constructor
int argument
{
has with
two int
this( h, 0, 0 ); // invoke Time2 constructor
threearguments
arguments
Lines 24-27
}
Second overloaded
constructor has two
// Time2 constructor: hour and minute supplied, second defaulted to 0
int arguments
public Time2( int h, int m )
No-argument (default) constructor
{
this( h, m, 0 ); // invoke Time2 constructor with three arguments
}
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
// Time2 constructor: hour, minute and second supplied
public Time2( int h, int m, int s )
Third overloaded constructor
{
has three int arguments
setTime( h, m, s ); // invoke setTime to validate time
Time2.java
}
// Time2 constructor: another Time2 object supplied
public Time2( Time2 time )
{
// invoke Time2 constructor with three arguments
this( time.hour, time.minute, time.second );
Fourth overloaded
}
constructor
has Time2 argument
// set a new time value using universal time; perform
// validity checks on data; set invalid values to zero
public void setTime( int h, int m, int s )
{
hour = ( ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0 );
minute = ( ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0 );
second = ( ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0 );
}
// convert to String in universal-time format
public String toUniversalString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
return twoDigits.format( hour ) + ":" +
twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second );
}
Lines 30-33
Third overloaded
constructor has three
int arguments
Lines 36-40
Fourth overloaded
constructor has
Time2 argument
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
// convert to String in standard-time format
public String toStandardString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
return ( (hour == 12 || hour == 0) ? 12 : hour % 12 ) + ":" +
twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ) +
( hour < 12 ? " AM" : " PM" );
}
} // end class Time2
Time2.java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
// Fig. 8.6: TimeTest3.java
// Overloaded constructors used to initialize Time2 objects.
import javax.swing.*;
TimeTest3.java
public class TimeTest3 {
public static
{
Time2 t1 =
Time2 t2 =
Time2 t3 =
Time2 t4 =
Time2 t5 =
Time2 t6 =
void main( String args[] )
new
new
new
new
new
new
String output
"\nt1: all
"\n
"
"\n
"
Time2();
Time2( 2 );
Time2( 21, 34 );
Time2( 12, 25, 42 );
Time2( 27, 74, 99 );
Time2( t4 );
Instantiate each Time2 reference
Lines 9-14
using a different constructor
Instantiate each
Time2 reference
00:00:00
using a different
02:00:00
constructor
21:34:00
//
//
//
// 12:25:42
// 00:00:00
// 12:25:42
= "Constructed with: " +
arguments defaulted" +
+ t1.toUniversalString() +
+ t1.toStandardString();
output += "\nt2: hour specified; minute and second defaulted" +
"\n
" + t2.toUniversalString() +
"\n
" + t2.toStandardString();
output += "\nt3: hour and minute specified; second defaulted" +
"\n
" + t3.toUniversalString() +
"\n
" + t3.toStandardString();
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
output += "\nt4: hour, minute and second specified" +
"\n
" + t4.toUniversalString() +
"\n
" + t4.toStandardString();
output += "\nt5: all invalid values specified" +
"\n
" + t5.toUniversalString() +
"\n
" + t5.toStandardString();
output += "\nt6: Time2 object t4 specified" +
"\n
" + t6.toUniversalString() +
"\n
" + t6.toStandardString();
JOptionPane.showMessageDialog( null, output,
"Overloaded Constructors", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
System.exit( 0 );
} // end main
} // end class TimeTest3
TimeTest3.java
Bir yapılandırıcıdan diğerini çağırmak
• Yapılandırıcı içerisinden diğer bir yapılandırıcıyı
çağırırken this ifadesi her zaman ilk satırda
yazılmalıdır.
• Her zaman yapılandırıcılar içerisinden this ifadesi
ile başka bir yapılandırıcı çağrılır.
• Yapılandırıcılar içersinde birden fazla this ifadesi
ile başka yapılandırıcı çağrılamaz.
8.8 Set ve Get Metodları Kullanımı
• Erişen metod (“get” method)
– public method
– private türündeki verileri okumayı sağlar.
• Değiştiren metod (“set” method)
– public method
– private türündeki verileri değişimini sağlar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
// Fig. 8.7: Time3.java
// Time3 class declaration with set and get methods.
import java.text.DecimalFormat;
public class Time3 {
private int hour;
private int minute;
private int second;
Time3.java
// 0 - 23
// 0 - 59
// 0 - 59
private variables cannot be
accessed directly by objects in
differentto
classes
instance variable
zero;
// Time3 constructor initializes each
// ensures that Time object starts in a consistent state
public Time3()
{
this( 0, 0, 0 ); // invoke Time3 constructor with three arguments
}
// Time3 constructor: hour supplied, minute and second defaulted to 0
public Time3( int h )
{
this( h, 0, 0 ); // invoke Time3 constructor with three arguments
}
// Time3 constructor: hour and minute supplied, second defaulted to 0
public Time3( int h, int m )
{
this( h, m, 0 ); // invoke Time3 constructor with three arguments
}
Lines 6-8
private variables
cannot be accessed
directly by objects in
different classes
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
// Time3 constructor: hour, minute and second supplied
public Time3( int h, int m, int s )
{
setTime( h, m, s );
}
// Time3 constructor: another Time3 object supplied
public Time3( Time3 time )
{
// invoke Time3 constructor with three arguments
this( time.getHour(), time.getMinute(), time.getSecond() );
}
// Set Methods
// set a new time value using universal time; perform
// validity checks on data; set invalid values to zero
public void setTime( int h, int m, int s )
{
setHour( h );
// set the hour
setMinute( m ); // set the minute
setSecond( s ); // set the second
}
// validate and set hour
public void setHour( int h )
{
hour = ( ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0 );
}
Time3.java
Lines 45-68
Set methods allows
objects to manipulate
private variables
Set methods allows objects to
manipulate private variables
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
// validate and set minute
public void setMinute( int m )
{
minute = ( ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0 );
}
// validate and set second
public void setSecond( int s )
{
second = ( ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0 );
}
// Get Methods
// get hour value
public int getHour()
{
return hour;
}
// get minute value
public int getMinute()
{
return minute;
}
Get methods allow objects to
read private variables
Time3.java
Lines 72-87
Get methods allow
objects to read
private variables
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
// get second value
public int getSecond()
{
return second;
}
// convert to String in universal-time format
public String toUniversalString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
return twoDigits.format( getHour() ) + ":" +
twoDigits.format( getMinute() ) + ":" +
twoDigits.format( getSecond() );
}
// convert to String in standard-time format
public String toStandardString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
return ( ( getHour() == 12 || getHour() == 0 ) ?
12 : getHour() % 12 ) + ":" + twoDigits.format( getMinute() ) +
":" + twoDigits.format( getSecond() ) +
( getHour() < 12 ? " AM" : " PM" );
}
} // end class Time3
Time3.java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
// Fig. 8.8: TimeTest4.java
// Demonstrating the Time3 class set and get methods.
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
TimeTest4.java
public class TimeTest4 extends JApplet implements ActionListener {
private Time3 time;
Declare and instantiate
private JLabel hourLabel, minuteLabel, secondLabel;
Time3 objectdisplayField;
private JTextIField hourField, minuteField, secondField,
private JButton tickButton;
// create Time3 object and set up GUI
public void init()
{
time = new Time3(); // create Time3 object
Lines 8 and 17
Declare and instantiate
Time3 object
Lines 25 and 31
JTextFields allow user
to specify hour.
// get applet's content pane and change its layout to FlowLayout
Container container = getContentPane();
container.setLayout( new FlowLayout() );
// set up hourLabel and hourField
hourLabel = new JLabel( "Set Hour" );
hourField = new JTextField( 10 );
container.add( hourLabel );
container.add( hourField );
JTextFields allow user to
specify hour
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
// set up minuteLabel and minuteField
minuteLabel = new JLabel( "Set Minute" );
minuteField = new JTextField( 10 );
container.add( minuteLabel );
container.add( minuteField );
// set up secondLabel and secondField
secondLabel = new JLabel( "Set Second" );
secondField = new JTextField( 10 );
container.add( secondLabel );
container.add( secondField );
JTextField allows
user to specify minute
JTextField allows
user to specify second
// set up displayField
displayField = new JTextField( 30 );
displayField.setEditable( false );
container.add( displayField );
// set up tickButton
tickButton = new JButton( "Add 1 to Second" );
container.add( tickButton );
// register event handlers; this applet is the ActionListener,
// which contains method actionPerformed that will be called to
// handle action events generated by hourField, minuteField,
// secondField and tickButton
hourField.addActionListener( this );
minuteField.addActionListener( this );
secondField.addActionListener( this );
tickButton.addActionListener( this );
TimeTest4.java
Line 31
JTextField allows
user to specify minute
Line 37
JTextField allows
user to specify second
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
displayTime(); // update text in displayField and status bar
} // end method init
TimeTest4.java
// event handler for button and textfield events
public void actionPerformed( ActionEvent event )
{
// process tickButton event
if ( event.getSource() == tickButton )
tick();
// process hourField event
else if ( event.getSource() == hourField ) {
time.setHour( Integer.parseInt( event.getActionCommand() ) );
hourField.setText( "" );
}
// process minuteField event
else if ( event.getSource() == minuteField ) {
time.setMinute( Integer.parseInt( event.getActionCommand() ) );
minuteField.setText( "" );
TimeTest5 uses
}
Lines 71-74
Lines 77-80
Lines 83-86
TimeTest5 uses
Time3 set methods to
set Time3 private
variables
Time3 set methods to
set Time3 private variables
// process secondField event
else if ( event.getSource() == secondField ) {
time.setSecond( Integer.parseInt( event.getActionCommand() ) );
secondField.setText( "" );
}
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
displayTime(); // update text in displayField and status bar
} // end method actionPerformed
// update displayField and applet container's status bar
public void displayTime()
{
displayField.setText( "Hour: " + time.getHour() + "; Minute: " +
time.getMinute() + "; Second: " + time.getSecond() );
showStatus( "Standard time is: " + time.toStandardString() +
"; Universal time is: " + time.toUniversalString() );
TimeTest4.java
Lines 95-96
TimeTest5 uses
Time3 get methods to
read Time3
private variables
} // end method updateDisplay
// add one to second and update hour/minute if necessary
TimeTest5 uses Time3 get methods
public void tick()
to read Time3 private variables
{
time.setSecond( ( time.getSecond() + 1 ) % 60 );
if ( time.getSecond() == 0 ) {
time.setMinute( ( time.getMinute() + 1 ) % 60 );
if ( time.getMinute() == 0 )
time.setHour( ( time.getHour() + 1 ) % 24 );
}
} // end method tick
} // end class TimeTest4
TimeTest4.java
TimeTest4.java
TimeTest4.java
Kompozisyon
• Kompozisyon
– Bir Sınıf diğer sınıf nesne referanslarını içinde barındırabilir.
• Bu referanslar sınıfın üyeleridir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
// Fig. 8.9: Date.java
// Date class declaration.
public class Date {
private int month;
private int day;
private int year;
Class Date encapsulates
data that describes date
Date.java
// 1-12
// 1-31 based on month
// any year
Line 4
Class Date
encapsulates data that
describes date
// constructor: call checkMonth to confirm proper value for month;
// call checkDay to confirm proper value for day
public Date( int theMonth, int theDay, int theYear )
Lines 11-20
{
Date constructor
month = checkMonth( theMonth ); // validate month
year = theYear;
// could validate year
instantiates Date
day = checkDay( theDay );
// validate dayDate constructor instantiates
object based on
Date object based on
specified arguments
arguments
System.out.println( "Date object constructor for date " +
specified
toDateString() );
} // end Date constructor
// utility method to confirm proper month value
private int checkMonth( int testMonth )
{
if ( testMonth > 0 && testMonth <= 12 ) // validate month
return testMonth;
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
else { // month is invalid
System.out.println( "Invalid month (" + testMonth +
") set to 1." );
return 1; // maintain object in consistent state
}
} // end method checkMonth
// utility method to confirm proper day value based on month and year
private int checkDay( int testDay )
{
int daysPerMonth[] =
{ 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
// check if day in range for month
if ( testDay > 0 && testDay <= daysPerMonth[ month ] )
return testDay;
// check for leap year
if ( month == 2 && testDay == 29 && ( year % 400 == 0 ||
( year % 4 == 0 && year % 100 != 0 ) ) )
return testDay;
System.out.println( "Invalid day (" + testDay + ") set to 1." );
return 1;
// maintain object in consistent state
} // end method checkDay
Date.java
56
57
58
59
60
61
62
63
// return a String of the form month/day/year
public String toDateString()
{
return month + "/" + day + "/" + year;
}
} // end class Date
Date.java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
// Fig. 8.10: Employee.java
// Employee class declaration.
public class Employee {
private String firstName;
private String lastName;
private Date birthDate;
private Date hireDate;
Employee.java
Employee is composed of two
references to Date objects
// constructor to initialize name, birth date and hire date
public Employee( String first, String last, Date dateOfBirth,
Date dateOfHire )
{
firstName = first;
lastName = last;
birthDate = dateOfBirth;
hireDate = dateOfHire;
}
// convert Employee to String format
public String toEmployeeString()
{
return lastName + ", " + firstName +
" Hired: " + hireDate.toDateString() +
" Birthday: " + birthDate.toDateString();
}
} // end class Employee
Lines 7-8
Employee is
composed of two
references to Date
objects
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
// Fig. 8.11: EmployeeTest.java
// Demonstrating an object with a member object.
import javax.swing.JOptionPane;
public class EmployeeTest {
public static void main( String args[] )
{
Date birth = new Date( 7, 24, 1949 );
Date hire = new Date( 3, 12, 1988 );
Employee employee = new Employee( "Bob", "Jones", birth, hire );
JOptionPane.showMessageDialog( null, employee.toEmployeeString(),
"Testing Class Employee", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
System.exit( 0 );
}
} // end class EmployeeTest
Date object constructor for date 7/24/1949
Date object constructor for date 3/12/1988
EmployeeTest.ja
va
8.10 Çöp Toplayıcısı (Garbage Collection)
• Çöp Toplayıcısı
– Java dilinde, C++ dilinde olduğu gibi oluşturulan
nesnelerimizi işleri bitince yok etme özgürlüğü kodu yazan
kişinin elinde değildir
– Bir nesnenin gerçekten çöp olup olmadığına karar veren
mekanizma çöp toplayıcısıdır ( garbage collector).
finalize () metodu
• Akıllarda tutulması gereken diğer bir konu ise
eğer uygulamanız çok fazla sayıda çöp nesnesi (
kullanılmayan nesne) üretmiyorsa, çöp toplayıcısı
( garbage collector) devreye girmeyebilir.
• Birbaşka önemli nokta;
– System.gc()
ile çöp toplayıcısını tetiklemezsek , çöp toplayıcısının ne
zaman devreye girip çöp haline dönüºmüº olan nesneleri
bellekten temizleneceği bilinemez.
8.11 Static Sınıf Üyeleri
• static tanımlanmış değişkenler
– Sadece global olan alanlara statik özelliğini verebiliriz.
– Yerel değişkenlerin statik olma özellikleri yoktur.
– Statik alanlar, bir sınıfa ait olan tüm nesneler için aynı bellek
alanında bulunurlar.
• static tanımlanmış metodlar
– Statik yordamlar (sınıf yordamlar), nesnelerden bağımsız
yordamlardır.
– Statik bir yordamı çağırmak için herhangi bir sınıfa ait nesne
oluşturma zorunluluğu yoktur.
– Statik olmayan yordamlardan (nesneye ait yordamlar),statik
yordamları rahatlıkla çağırılabilmesine karşın statik
yordamlardan nesne yordamlarını doğrudan çağıramayız.
Bir metodun static mi yoksa obje metodu
olup olmayacağına nasıl karar vereceğiz?
Bir metodun static mi yoksa obje metodu
olup olmayacağına nasıl karar vereceğiz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
// Fig. 8.12: Employee.java
// Employee class declaration.
public class Employee {
private String firstName;
private String lastName;
private static int count = 0;
Employee objects share one
Employee.java
instance of count
// number of objects in memory
// initialize employee, add 1 to static count and
// output String indicating that constructor was called
public Employee( String first, String last )
{
firstName = first;
lastName = last;
++count; // increment static count of employees
System.out.println( "Employee constructor: " +
firstName + " " + lastName );
}
Line 6
Employee objects
share one instance of
count
Lines 23-28
Called when
Employee is marked
for garbage collection
Called when Employee is
marked for garbage collection
collector
// subtract 1 from static count when garbage
// calls finalize to clean up object and output String
// indicating that finalize was called
protected void finalize()
{
--count; // decrement static count of employees
System.out.println( "Employee finalizer: " +
firstName + " " + lastName + "; count = " + count );
}
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
// get first name
public String getFirstName()
{
return firstName;
}
// get last name
public String getLastName()
{
return lastName;
}
Employee.java
static method accesses
static variable count
// static method to get static count value
public static int getCount()
{
return count;
}
} // end class Employee
Lines 43-46
static method
accesses static
variable count
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
// Fig. 8.13: EmployeeTest.java
// Test Employee class with static class variable,
// static class method, and dynamic memory.
import javax.swing.*;
EmployeeTest can invoke Employee EmployeeTest.ja
va
static method, even though
public class EmployeeTest {
Employee has not been instantiated
Line 12
public static void main( String args[] )
{
EmployeeTest can
// prove that count is 0 before creating Employees
invoke Employee
String output = "Employees before instantiation: " +
static method,
Employee.getCount();
even though
// create two Employees; count should be 2
Employee has not
Employee e1 = new Employee( "Susan", "Baker" );
been instantiated
Employee e2 = new Employee( "Bob", "Jones" );
// prove that count is 2 after creating two Employees
output += "\n\nEmployees after instantiation: " +
"\nvia e1.getCount(): " + e1.getCount() +
"\nvia e2.getCount(): " + e2.getCount() +
"\nvia Employee.getCount(): " + Employee.getCount();
// get names of Employees
output += "\n\nEmployee 1: " + e1.getFirstName() +
" " + e1.getLastName() + "\nEmployee 2: " +
e2.getFirstName() + " " + e2.getLastName();
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
//
//
//
e1
e2
decrement reference count for each Employee object; in this
example, there is only one reference to each Employee, so these
statements mark each Employee object for garbage collection
Calls Java’s automatic garbage= null;
collection mechanism
= null;
EmployeeTest.ja
va
System.gc(); // suggest call to garbage collector
// show Employee count after calling garbage collector; count
// displayed may be 0, 1 or 2 based on whether garbage collector
// executes immediately and number of Employee objects collected
output += "\n\nEmployees after System.gc(): " +
Employee.getCount();
JOptionPane.showMessageDialog( null, output,
"Static Members", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
System.exit( 0 );
}
} // end class EmployeeTest
Employee
Employee
Employee
Employee
constructor: Susan Baker
constructor: Bob Jones
finalizer: Susan Baker; count = 1
finalizer: Bob Jones; count = 0
Line 35
Calls Java’s automatic
garbage-collection
mechanism
8.12 Final ile Tanıtılmış Değişkenler
• final anahtar kelimesi
– Değişken güncelleştirilemez.
• final değişkeni değiştirmeye kalkılsa hata verir.
private final int INCREMENT = 5;
• INCREMENT değişkeni sabit olarak tanıtılmıştır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
// Fig. 8.14: IncrementTest.java
// Initializing a final variable.
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class IncrementTest extends JApplet implements ActionListener {
private Increment incrementObject;
private JButton button;
// set up GUI
public void init()
{
incrementObject = new Increment( 5 );
Container container = getContentPane();
button = new JButton( "Click to increment" );
button.addActionListener( this );
container.add( button );
}
// add INCREMENT to total when user clicks button
public void actionPerformed( ActionEvent actionEvent )
{
incrementObject.increment();
showStatus( incrementObject.toIncrementString() );
}
} // end class IncrementTest
IncrementTest.j
ava
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
// class containing constant variable
class Increment {
private int count = 0;
// number of increments
private int total = 0;
// total of all increments
final
private final int INCREMENT; // constant variable
// initialize constant INCREMENT
public Increment( int incrementValue )
{
INCREMENT = incrementValue; // intialize
}
keyword declaresIncrement.java
INCREMENT as constant
Line 36
final keyword
declares INCREMENT
constant variable (once)
as constant
// add INCREMENT to total and add 1 to count
public void increment()
final variable INCREMENT
{
total += INCREMENT;
must be initialized before using it
++count;
}
// return String representation of an Increment object's data
public String toIncrementString()
{
return "After increment " + count + ": total = " + total;
}
} // end class Increment
Line 41
final variable
INCREMENT must be
initialized before
using it
IncrementTest.java:40: variable INCREMENT might not have been initialized
{
^
1 error
8.13 Paketler Oluşturma
• Bizler programlarımıza paketler dahil (import)
ederiz.
–
–
–
–
İlişkili sınıflar yada arayüzler
Complex uygulamaları daha kolay yönetmek için.
Yazılımların yeniden kullanabilirliğini artırma
Tekil sınıf isimleri sağlamak için
• Popüler paket-isimlendirme
– Internet domain isminin tersi
• e.g., com.deitel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
// Fig. 8.16: Time1.java
// Time1 class declaration maintains the time in
24-hour
format.
Class
Time1
is placed
package com.deitel.jhtp5.ch08;
in this package
Time1.java
import java.text.DecimalFormat;
public class Time1 extends Object {
private int hour;
// 0 - 23
private int minute;
// 0 - 59
private int second;
// 0 - 59
Class Time1 is in directory
com/deitel/jhtp5/ch08
// Time1 constructor initializes each instance variable to zero;
// ensures that each Time1 object starts in a consistent state
import class DecimalFormat
public Time1()
{
from package java.text
setTime( 0, 0, 0 );
}
// set a new time value using universal time; perform
// validity checks on the data; set invalid values to zero
public void setTime( int h, int m, int s )
{
hour = ( ( h >= 0 && h < 24 ) ? h : 0 );
minute = ( ( m >= 0 && m < 60 ) ? m : 0 );
second = ( ( s >= 0 && s < 60 ) ? s : 0 );
}
Line 3
Class Time1 is placed
in this package
Line 3
Class Time1 is in
directory
com/deitel/jhtp
5/ch08
Line 5
import class
DecimalFormat
from package
java.text
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
// convert to String in universal-time format
public String toUniversalString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
DecimalFormat
from
Time1.java
package java.text
return twoDigits.format( hour ) + ":" +
twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second );
}
// convert to String in standard-time format
public String toStandardString()
{
DecimalFormat twoDigits = new DecimalFormat( "00" );
return ( (hour == 12 || hour == 0) ? 12 : hour % 12 ) + ":" +
twoDigits.format( minute ) + ":" + twoDigits.format( second ) +
( hour < 12 ? " AM" : " PM" );
}
} // end class Time1
Line 31
DecimalFormat
from package
java.text
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
// Fig. 8.17: TimeTest1.java
// Class TimeTest1 to exercise class Time1.
import class JOptionPane from
package javax.swing
// Java packages
import javax.swing.JOptionPane;
TimeTest1.java
Line 5
import class
// import Time1 class
JOptionPane from
import class Time1 from package package
com.deitel.jhtp4.ch08
javax.swing
args[] )
// Deitel packages
import com.deitel.jhtp5.ch08.Time1;
public class TimeTest1 {
public static void main( String
{
Time1 time = new Time1(); // calls Time1 constructor
TimeTest1 can declare Time1 object
// append String version of time to String output
String output = "The initial universal time is: " +
time.toUniversalString() + "\nThe initial standard time is: " +
time.toStandardString();
// change time and append updated time to output
time.setTime( 13, 27, 6 );
output += "\n\nUniversal time after setTime is: " +
time.toUniversalString() +
"\nStandard time after setTime is: " + time.toStandardString();
Line 8
import class Time1
from package
com.deitel.jhtp
4.ch08
Line 14
TimeTest1 can
declare Time1 object
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
// set time with invalid values; append updated time to output
time.setTime( 99, 99, 99 );
output += "\n\nAfter attempting invalid settings: " +
"\nUniversal time: " + time.toUniversalString() +
"\nStandard time: " + time.toStandardString();
JOptionPane.showMessageDialog( null, output,
"Testing Class Time1", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
System.exit( 0 );
} // end main
} // end class TimeTest1
TimeTest1.java
8.14 Package Access
• Package access
– Variable or method does not have member access modifier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
// Fig. 8.18: PackageDataTest.java
// Classes in the same package (i.e., the same directory) can
// use package access data of other classes in the same package.
Instantiate
import javax.swing.JOptionPane;
reference PackageDataTest
to
PackageData object
.java
public class PackageDataTest {
public static void main( String args[] )
{
PackageData packageData = new PackageData();
Line 10
Instantiate reference to
PackageData
object
// append String representation of packageData to output
Lines 13-22
String output = "After instantiation:\n" +
packageData.toPackageDataString();
PackageDataTestPackageDataTest
can
can access
access PackageData
// change package access data in packageData object
PackageData data,
data, because each class
packageData.number = 77;
because each class
shares same package
packageData.string = "Goodbye";
shares same
package
// append String representation of packageData to output
output += "\nAfter changing values:\n" +
packageData.toPackageDataString();
JOptionPane.showMessageDialog( null, output, "Package Access",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE );
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
System.exit( 0 );
}
PackageDataTest
.java
} // end class PackageDataTest
// class with package access instance variables
class PackageData {
int number;
// package-access instance variable
String string; // package-access instance variable
// constructor
public PackageData()
{
number = 0;
string = "Hello";
}
Line 33
No access modifier, so
class has packageaccess variables
No access modifier, so class
has package-access variables
// return PackageData object String representation
public String toPackageDataString()
{
return "number: " + number + "
string: " + string;
}
} // end class PackageData
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards