RNA Dünyası Quiz 1 Makale: Riboswitches: Structures and

advertisement
RNADünyası
Quiz1
Makale:Riboswitches:StructuresandMechanisms.AndrewD.Garst,AndreaL.
Edwards,andRobertT.Batey
Soru1:Riboşalterleremetabolitlerinbağlanmasıiletranslasyonunbaskılanması
hangimekanizmailemeydanagelir?
Soru2:Riboşalterlerilegenifadesininkontroledilmesiileproteinlerle
gerçekleştirilengenifadesikontrolügözönünealındığında,hangigeribesleme
mekanizmasınındahahızlıveekonomikbirgeribeslemesağladığıileri
sürülebilir?Neden?
Quiz2
Makale:RNAStructure,Function,andSynthesis
Soru1:RNA’nınDNA’danyapısalvefonksiyonelfarklılıklarınıyazınız.
Soru2:40Sve60SribozomaltünitelerindebulunanrRNA’larınboyutlarını
yazınızve5SrRNA’nındiğerlerindenfarkınıbelirtiniz.
Soru3:X-raykristallografianalizlerinderibozomunyapısındabulunan
proteinlerdenziyaderRNA’nınkatalitikişlemleriyerinegetirdiğihangibulgu
sonucundailerisürülmüştür?
Soru4:RNA’nınyapısınakatılanmodifiyebazlarnelerdir?
Quiz3
Makale:MechanismsofmRNAPolyadenylation
Soru1:PoliadenilasyonsinyalinitanıyanCPSFkompleksimRNA’yıneredenve
hangienzimatikaktivitesiaracılığıylakeser?
Soru2:PoliadenilasyonmRNAstabilitesininasılartırır?
Soru3:Alternatifpoliadenilasyonnedir?
Soru4:3’UTR’ninmRNAiçinöneminedir?
Quiz4
Makale:mRNAexport–AnintegrativecomponentofGeneExpression
Soru1:mRNA’nıntranskripsiyonundantranslasyonunakadargerçekleşen
mRNAişlemeolaylarınısırasıylayazınız.
Soru2:5’CapeklenmesiişlemlerindeRNAPIIkompleksininişlevlerinelerdir?
Soru3:RNAPIIkompleksiningeridönüşümüiçinneleryapılır?
Soru4:RNAPIIelongasyonuyaparkenCTD’ninS5rezidüsünün
fosforilasyonununazalmasıneylesonuçlanır?
Download