cezayir ülke profili ve türkiye – cezayir ekonomik ve ticari ilişkileri

advertisement
CEZAYİR ÜLKE PROFİLİ
VE
TÜRKİYE – CEZAYİR
EKONOMİK VE TİCARİ
İLİŞKİLERİ
08 NİSAN 2009
CEZAYİR ÜLKE PROFİLİ
BAŞKENT CEZAYİR KÖRFEZİ
TARİHÇE (I)

Cezayir’de yerleşik bulunan ilk topluluk Berberiler;
(Kolları: Kabiller, Tuaregler, Şaviler ve Mozabitler)

İspanyolların 1505 yılında Mers–El-Kebir ve 1509
yılında Oran şehrini işgali

Osmanlı İmparatorluğunun yardıma çağırılması

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın
1514’de, Yeniçeriler’in 1518’de Cezayir’e gelişi

1830 yılındaki Fransız işgaline kadar devam eden
Osmanlı yönetimi; Beylerbeyi (1516-1587), Paşa
(1587-1671) ve Dayılar (1671-1830)
CASBAH
REİSLER
SARAYI
TARİHÇE (II)

5 Temmuz 1830’da Fransız egemenliğine geçiş

Emir Abdelkader tarafından 1840’da kurulan ve
Fransızlar tarafından ortadan kaldırılan devlet

1870’de Kabylie bölgesinde başlatılan ancak
Fransızlar tarafından bastırılan büyük ayaklanma

1 Kasım 1954’de Milli Kurtuluş Cephesi (FLN) ve
Ulusal Bağımsızlık Ordusu (APN) kurulması ve
bağımsızlık mücadelesinin başlaması

5 Temmuz 1962’de Cezayir Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin ilanı
ŞEHİTLER
ANITI
TEMEL BİLGİLER (I)

Resmi adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Yönetim şekli: Cumhuriyet-Başkanlık

Yüzölçümü: 2.381.740 Km2

Nüfus: 34,8 Milyon ( 2008 nüfus sayımı)

Dini: %99.8 Islam , %0.2 Hıristiyan, Yahudi

Dili: Arapça(Resmi dil)- Berberce(Resmi dil olarak
2002’de Anayasaya dahil edildi), Fransızca
BAŞKENT
CEZAYİR
TEMEL BİLGİLER (II)

Vilayet sayısı: 48

Başlıca şehirleri: Alger (Başkent), Oran,
Constantine, Annaba, Bejaia, Mostaganem

Başlıca limanları: Alger, Oran, Annaba, Arzew,
Skikda, Bejaia Ghazaouet, Jijel

Başlıca havaalanları: Alger, Oran, Annaba, Tebassa,
Ghardaia, Tlemcen

Kıyı Şeridi: 1200 km

Doğal Kaynakları : Petrol, doğalgaz, demir cevheri,
fosfat, uranyum
BAŞKENT CEZAYİR LİMANI
SİYASİ YAPI (I)

Başkanlık sistemi ile yönetilen bir Cumhuriyet

1989 yılında çok partili sisteme geçiş

389 Milletvekilinden oluşan Ulusal Millet Meclisi
(ANP – Assemblée Nationale Populaire),

144 Senatörden oluşan bir Ulusal Millet Konseyi
(CNP - Conseil National Populaire)
SİYASİ YAPI (II)

Son Ulusal Millet Meclisi (ANP) seçimleri;17 Mayıs
2007 (Katılım: 24 siyasi parti)

Seçim Sonuçlarına göre ilk üç parti;
1. “Ulusal Kurtuluş Cephesi”
%34,96
(Front de Libération Nationale)
2. “Ulusal Demokratik Birlik”
%15,68
(Rassemblement National Démocratique)
3. “Barış İçin Topluluk Harekatı” %13,37
(Harraket Moudjtema Essilm)


Sözkonusu partilerin kurduğu yeni hükumet
Cumhurbaşkanı Abdelaziz BOUTEFLIKA, Başbakan
Ahmed OUYAHIA
BAŞLICA EKONOMİK
GÖSTERGELER
GSMH
135 Milyar $
Fert başına GSYH
3.986 $
İhracat (2008)
78,23 Milyar $
İthalat (2008)
39,15 Milyar $
Döviz rezervleri
110,18 Milyar $
Büyüme hızı
% 3 (Hidrokarbürler dışı %6,3)
Dış borç
5,6 Milyar $
İç borç
15 Milyar $
Enflasyon oranı (2008)
% 4,4
Nüfus (2008)
34,8 Milyon
İşgücü
10,5 Milyon
İşsizlik oranı
%11,8
İşsiz sayısı
1.245.000
GENEL DEĞERLENDİRME(I)

Planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine
geçiş sürecinin sıkıntıları

Halkın satın alma gücünün düşüklüğü

Asgari ücretin 12.000 Cezayir Dinarı seviyesinde
olması (yaklaşık 170 $)

Yatırımlardaki yetersizlik

Özelleştirme çalışmalarının yavaş ilerlemesi

Resmi işsizlik oranının %11,8 seviyesinde olması

Gerçek enflasyon oranının %6,5 civarında olduğu
iddiası
GENEL DEĞERLENDİRME (II)
İhracatın %98’i hidrokarbürler(petrol ve
doğalgaz ..)
 Bütçe gelirlerinin %70’i petrole dayalı vergi
sisteminden elde edilmekte
 Petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde
etkilenen bir ekonomi
 Hidrokarbürler dışı ihracat, ilaç ve süt ithalatının
faturasını ödemeye dahi yetmemekte
 1995’ten itibaren izlenen serbest ticaret
politikası
 Genel KDV oranı %7 ile %17 arasında

SEKTÖREL
DEĞERLENDİRME
Enerji







Afrika’daki petrol üreticisi ülkeler
arasında 3 üncü, dünyada 12 nci sırada
Doğalgaz alanında dünya üretiminde 4
üncü, ihracatında 3 üncü sırada
Toplam ihracatın %50’ye yakını
doğalgaz
Doğalgaz ihracatının % 95’i Avrupa
Birliği ülkelerine
Sıvılaştırılmış gaz (LNG ve LPG)
ihracatçısı
Dünyanın ilk sıvılaştırılmış doğalgaz
üreten ülkesi
Endonezya ve Malezya’dan sonra 3.
büyük sıvılaştırılmış doğalgaz
ihracatçısı
Tarım







Marjinal hale gelmiş tarım sektörü
Tarımsal üretim, kıyı bölgelerinde ve yerleşim
bölgelerine yakın ovalarda
Tarım alanları, yüzölçümünün yalnızca %17 sini
oluşturmakta
Bu alanların verimli toprakları ise %20’lik dilim
Kıyı ve iç ovalarda sebzeler ve sanayi bitkileri
(tütün,domates), kuzeydeki dağlık bölgelerde ise
zeytin yetiştiriciliği
Kuzeyde turunçgiller, üzüm bağları ve güneyde
palmiye ağaçları
Diğer meyve ağaçları ise elma, armut, kayısı,
şeftali, badem, incir ve yeni dünya
İnşaat
Sayısız inşaat projesi;
Altyapı yatırımları, su dağıtım şebekeleri, barajlar,
otoyollar, su ve elektrifikasyon şebekelerinin ıslahı,
telekomünikasyon altyapısı, konut, hastane, spor
salonları, sosyal hizmetlerde kullanılacak binalar…
 2005 yılından itibaren 5 yıl süre ile her yıl 200.000
adet olmak üzere toplam 1.000.000 adet sosyal
konut inşası hedefi
 Yapı malzemelerinin azlığı, yerel firmaların yeni
inşaatlara olan talebi karşılayamamaları, yabancı
şirketlere ilginin artması

İnşaat ve Bayındırlık
Sektöründeki İş Fırsatları
2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen Program
Otoyol ve Karayolları Programı

1300 km’lik Doğu-Batı otoyol inşaatı

Kuzey-güney ekseninde yaklaşık 2711 km.’lik, 23 adet,
otoyola giriş yolları inşaatı

806 km üzerinde yol genişletme çalışmalarının devamı

Muhtelif şehirlerde, 982 km üzerinde yapı akslarını
güçlendirme çalışmaları

1818 km’lik hat üzerinde ana bağlantıların ve sınır yollarının
geliştirilmesi çalışmaları

14.000 km’lik yol varlığının korunması ve 400 köprü, viyadük
vb.’nin sağlamlaştırılması

500 km’lik çevre yolları yapılması

Büyük merkezlerde alt geçitler, tuneller ve dönüş noktalarının
yapımı
Yolların Bakımı

16000 km ulusal yolun yenilenmesi

100 köprü, viyadük vb.’nin bakımı

95.000 km’lik yatay sinyalizasyon işleri

500 km’lik yol güvenlik bölümleme malzemesi
yerleştirilmesi

Kazaya sebep olan 100 noktanın kaldırılması

100 sinyalizasyon panosu yerleştirilmesi
Limanlar Programı

6 ticaret limanı ile 1 balıkçı limanında yapıların
güçlendirilmesi ve temel sağlamlaştırma işleri

3 liman ve balıkçı barınağı inşaatı

6 liman ve balıkçı barınağı etüt ve realizasyonu

6 eğlence limanı etüt ve yapımı

7 liman ve balıkçı limanının genişletilmesi
optimizasyonu ve düzenlenmesi

5 limanın dragaj (dip temizleme) işleri

Kıyı sit alanlarının korunması çalışmaları
Havalimanları Programı

9 Havaalanında altyapıların güçlendirilmesi

7 Havaalanında altyapıların rehabilitasyonu

8 Havaalanında beton çalışmaları

3 Havaalanının geliştirilmesi işleri
Bankacılık ve Finans (I)







Modern bankacılık ve finans sektörü yok
Bankacılık sistemi devlet egemenliğinde
Kambiyo, akreditif, dış krediler gibi uluslararası
bankacılık işlemleri çok zaman almakta
Reform çalışmaları son derece yavaş ilerlemekte
Cezayir Dinarı (CD) konvertibl değil
Döviz kurları, Hükumet tarafından atanmış bir kurul
tarafından belirlenmekte (elan1 $=72 CD civarında)
Yabancı yatırımcı kendi ülkesine döviz transfer
etmek için Merkez Bankası’ndan ön izin almak
durumunda
Bankacılık ve Finans (II)

Devlete ait bankalar; Banque de l’Agriculture et du
Développement (BADR), Banque Nationale
d’Algérie (BNA), Banque de Développement Local
(BDL), Banque Extérieur d’Algérie (BEA), Crédit
Populaire d’Algérie (CPA) ve Caisse Nationale
d’Epargne et de Prévoyance (CNEP)…

Özel bankalar; Société Générale, Citibank, Naxetis
Banque, Banque Al Baraka, Arab Banking
Corporation Algérie, Arab Bank Plc Algeria, Gulf
Bank Algeria, Trust Bank Algeria, Housing Bank For
Trade and Finance, Fransabank El-Djazair ve BNPParibas
Telekomünikasyon
 GSM
hizmeti veren kuruluşlar ve telefon
şebekeleri;
Devlete ait Algerie Telecom (MOBILIS)
Mısırlı Orascom (DJEZY)
Kuveytli Wataniya (NEDJMA)
 GSM
abone sayısı 30 milyondan fazla
 Sabit hat sayısı yaklaşık 3 milyon
 İnternet kullanım oranı %60 civarında
Ulaştırma(I)

11 milyar dolarlık Doğu-Batı Otoyolu projesi;
İhaleyi ikisi Çinli biri Japon üç konsorsiyum kazandı,
1216 Km. uzunluğundaki bu projenin 2010 yılında
tamamlanması öngörülmekte

4200 km.’lik eski demiryolu sistemi;
Société National de Transport Ferroviaire (SNTF)’in
kontrolü altında, halihazırda yolcu taşımacılığından
çok yük taşımacılığında kullanılmakta
Sistemin yenilenmeye ihtiyacı bulunmakta, bu
çerçevede muhtelif yeni ray hattı projeleri
ihale edilmekte
Ulaştırma(II)

Büyük havaalanlarının sayısı 11
(Küçük bazı havaalanları ve askeri
havaalanları ile birlikte toplam 124)

Büyük limanların sayısı 13
Limanların modernizasyonu ve genişletilmesi
için önümüzdeki 20 yıl içinde toplam 2 milyar
dolarlık yatırım öngörülmekte
MUHTELİF EKONOMİK VE
TİCARİ KONULAR
Cezayir-AB Ortaklık Anlaşması
Anlaşma’nın yürürlüğe girişi Eylül 2005
 Tamamen veya kısmen tarife indirimlerine konu
olan 2327 madde


Bugün bu indirimlerin, sadece, piyasada
durgunluğa neden olan olumsuz
etkilerinden bahsedilmekte
Sıradan vatandaş, piyasadaki ithal mallarından
miktar ve fiyat bakımından memnun değil
 Sanayiciler ise iç ve dış pazarlarda rekabet şansını
yitirmeleri nedeniyle hayal kırıklığı içinde

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

DTÖ’ye üyelik müzakereleri devam etmekte;
ancak,başta ABD ve AB olmak üzere, uluslararası
çevreler, kısa vadede, üyelik ihtimalini zayıf
görüyorlar

Cezayir’in DTÖ bağlamında son dönemde taahhüt
ettiği hususlar:
Yatırımların teşviki, özelleştirme, bankacılık
sektörünün modernizasyonu ve dışticaretin
liberalizasyonu

Ayrıca, devlet teşebbüsleri ve gaz fiyatları ile ilgili
ilave reformlar sürdürülmekte
Özelleştirme

1.055 kuruluş özelleştirme kapsamında

Bazı büyük sanayi kuruluşları:
SAIDAL (ilaç), ENMPT (bayındırlık malzemeleri),
ENIEM (elektrikli ev aletleri), ENIE (eletronik), SNVI
(sanayi araçları)

Oteller:
Başkent Cezayir’deki EL AURASSI, ES SAFIR, EL
DJAZAIR ve Annaba’daki SEYBOUSE

2003 –2007 yılları arasında 417 kamu kuruluşunun
özelleştirildiği bildirilmekte
Turizm
85.000 olan yatak kapasitesinin 2015 yılı itibariyle
220.000’e çıkarılması ve
 4 milyon turist hedeflenmekte

Turistler çoğunlukla Fransa ve Tunus’tan
 Güney bölgeleri, çöl turizmi ve dünyada benzeri
olmayan bazı tarih öncesi arkeolojik eserlerin
mevcudiyeti nedeniyle yabancılar tarafından daha
ziyade tercih edilmekte
 Bu bölgelerden Hoggar (Tamanraset) ve Djanet (Illizi)
ön plana çıkmakta
 Halihazırda, yaklaşık 800 adet turizm acentası
mevcut

Şirketler

2007 yılı sonu itibariyle 1.180.997 adet şirket bulunmakta;
bunların 1.075.787 ‘si şahıs şirketi, tüzel şirketlerin sayısı ise
105.210

Şahıs şirketlerinin dağılımı:
Perakende ticaret %50,1
Hizmetler %31,4
Sanayi %14,4
Toptan ticaret % 4,1

Tüzel şirketlerin dağılımı:
Sanayi %32,3
Hizmetler %31,4
İthalat-İhracat %18,4
Toptan ticaret % 9,6
Perakende ticaret %7
Kobiler

Cezayir’de, halihazırda 300.000 civarında
KOBİ’nin faaliyette bulınduğu, bunların yaklaşık
700’ünün devlet şirketi olduğu bildirilmekte

% 50’den fazlası inşaat, bayındırlık, ticaret ve
dağıtım gibi konularla iştigal eden bu KOBİ’ler
toplam olarak 1,3 milyon kişiye istihdam
sağlamakta

Cezayir KOBİ’lerinin %60’ının makine ve
teçhizatı İtalyan firmaları tarafından tedarik
edilmekte
Altın ve Gümüş İthalatı

Altın, gümüş ve kıymetli metallerin ithalatını
yapmak isteyenlerin Maliye Bakanlığı’na başvuruda
bulunmaları ve anılan Bakanlıktan izin almaları
gerekmekte

Bu konudaki müracaatlar, şartname hazırlanması
ve izin koşullarını düzenleyen” 10 Temmuz 2004
tarih ve 04-190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi
ile “mezkur Kararname hükümlerinin uygulama
usullerini tesbit eden” 7 Haziran 2005 tarihli Maliye
Bakanlığı Kararı çerçevesinde değerlendirilmekte
Balıkçılık

500’den fazla deniz ürünün mevcudiyeti
En çok avlanan balık sardalya, en az avlanan deniz
ürünleri ise levrek ve gri karides,
 211.00 ton olduğu tahmin edilen deniz ürünleri
stokunun ancak üçte biri avlanabilmekte,
 Kişi başına balık tüketimi Dünya Sağlık Örgütü
tarafından tavsiye edilen ortalama 6,2 kg/yıl
seviyesinin uzağında
 Balıkçılık sektörünün geliştirilmesi için 12 milyon
dinar kaynak ayıran Devlet, balıkçı tekneleri yapımı
ve balık çiftliklerinin kurulmasını sübvansiyone
etmekte

Motorlu Araç Parkı
Özellikle 2000’li yılların başından itibaren
otomobil talebi ve dolayısıyla ithalatta
büyük patlama
 Son yıllarda, ithal edilen motorlu araç
sayısı yıllık 250.000 civarında
 Kamyon-kamyonet sayısı 1 milyonu aştı
 Binek otomobil sayısı 2 milyondan fazla
 Motorlu araç parkı yaklaşık 3,5 milyon

İlaç

İlaç üretimi yetersiz düzeyde

Ülke ihtiyacının ancak %35-40’ını karşılamakta

Yılda yaklaşık 1 miiyar dolar tutarında ilaç
ithalatı yapılmakta

İlaç konusunda Fransız firmaları ile Fransa’da
yerleşik uluslararası firmalara bağımlılık
Fosfat
2 milyar ton’dan fazla fosfat rezervi
 2020 yılındaki fosfat üretim projeksiyonu 30
milyon ton/yıl
 Bu suretle, Cezayir, ABD ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nden sonra dünya üretiminde
üçüncü sıraya yerleşecek
 Yeni yatırımlarla birlikte kayda değer
miktarda fosforik asit üretimi de planlanmakta
 Kompoze gübre ihracatından, 2020 yılına
yaklaşırken, yılda 7-8 milyar $ gelir elde
edilmesi hedeflenmekte

Demir Cevheri
3 milyar ton civarında olduğu tahmin edilen
demir cevherinin çıkarılması konusundaki
optimizasyon çalışmalarına hız verilmiş
durumda
 Dünya demir cevheri tüketiminin 1,3 milyar
ton olduğu nazarı itibare alınarak,
maksimum düzeyde demir cevheri ihracatı
gerçekleştirilmesi öngörülmekte
 Ayrıca, Arap Ülkeleri ve Avrupa Birliği
Ülkeleri’ne 50 milyon ton düzeyinde demir
cevheri ihracatı yapılması düşünülmekte

Sosyal Güvenlik Primleri

Sosyal güvenlik primlerinin toplam oranı, brüt
ücretin %35’ine tekabül etmekte

İşveren payı % 26, işçi payı ise % 9 oranında

Müteahhitlik sektöründe sosyal güvenlik
primlerinin toplam oranı brüt ücretin %48,09’una
karşılık gelmekte

Bu sektörde işveren payı %38,71, işçi payı ise
%9,38 oranında
Yabancı İşçiler







Resmi olarak yabancı işçi sayısı 32.000
Yabancı işçilerin %45’ini Çinliler, %11’i Mısırlılar
%3,5’i İtalyanlar, %3’ü Amerikalılar, %3’ü Fransızlar
Toplam olarak 105 ülkeden işçiler çalışmakta
Bu işçilerin %51’i inşaat sektöründe, %45’i
hidrokarbürler ve sanayi sektöründe, %3,6’sı
hizmet sektöründe, %0,2’si ise tarım sektöründe
çalışmakta
Yabancı işçilerin büyük çoğunluğu kalifiye
Yerli ve yabancı işçilere aynı haklar tanınmakta
Bir tahmine göre, ülkede 100.000 civarında
yabancı işçi çalışmakta ve bunların önemli bir kısmı
kaçak
YATIRIMLAR
Yatırım Ortamı
Ekonomiyi çeşitlendirmek ve modernize etmek
için yabancı yatırımlar teşvik edilmekte
 Yatırım mevzuatı yerli ve yabancı yatırımcılar
arasında fark gözetmemekte
 Yabancı yatırımcılar, bütün iş dallarında yatırım
yapma ve bunları kendi mülkiyetlerinde tutma
hakkına sahip
 Zenginleşen, liberalleşen ve istikrara kavuşmakta
olan Cezayir, gerek temin edilen petrol ve
doğalgaz nedeniyle gerek gelişmeye açık pazar
yapısı ile ülkemiz için stratejik bir ülke olarak
değerlendirilmekte

Yatırım Olanakları
2001 yılından buyana özellikle bayındırlık, konut ve
sulama alanlarında yapılacak yatırımlara önemli kaynak
ayrılmış bulunmakta
 İnşaat malzemelerinin üretimi ve yeni teknolojilerin
transferi önemli bir yatırım alanı olarak
değerlendirilmekte
 Cezayir, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla, özellikle balıkçı
teknesi alımında Cezayir’li şirketlere önemli kredi
imkanları mevcut
 Avlanan balığın işlenmesi, depolanması ve nakliyesi gibi
konular yatırım için son derece elverişli alanlar
 İmalat sanayi alanında makina, yedek parça, ekipman,
elektrikli ve elektronik ev aletlerinin imalat ve/veya
montajı önemli yatırım alanları

Yatırım Mevzuatı





Dışa açılma ve ekonomide yeniden yapılanma
programı çerçevesinde 20 Ağustos 2001 tarihli
Yönerge (ordonnance) ile uygulamaya konulan
Yatırım Mevzuatı
Ekonominin tüm faaliyet alanlarında yerli ve
yabancı yatırımlara uygulanmakta
Yatırımlardan, Yatırım Ulusal Konseyi (CNI) ve
Yatırımların Geliştirilmesi Ulusal Ajansı (ANDI )
sorumlu
Yatırımlarla ilgili dosyalar ANDI tarafından
incelenerek sonuçlandırılmakta
ANDI bünyesinde oluşturulan ve ilk müracaat
mercii olan “Tek Gişe”de, yatırımlarla ilgili kuruluş
ve idareler birarada faaliyette bulunmakta
Yatırımcılara Sağlanan Kolaylıklar






Yatırım ekipmanlarının ithalatında gümrük
vergisi indirimi
Yatırım ekipmanlarının ithalatında KDV muafiyeti
Yatırım için gayrimenkul alımlarında intikal
vergisi muafiyeti
10 yıl için kurumlar vergisi, gelir vergisi, götürü
vergi, mesleki faaliyetlerden alınan vergi ve arazi
vergisinden muafiyet
Yerli ve yabancı ayırımı yapılmaması
Gelir ve sermaye transferi ile uluslararası
tahkime başvurma garantisi
Doğrudan Yabancı Sermaye
Yatırımları

Cezayir Yatırım Geliştirme Milli Ajansı –
l’Agence Nationale de Développement de
L’Investissement (ANDI)’ye deklare edilen
doğrudan yabancı sermaye yatırım
projelerinin tutarı, 2005 yılından buyana
yıllık olarak yaklaşık 1,5 milyar dolar’a baliğ
olmakta
DIŞTİCARET REJİMİ
Dışticaret serbest; kota veya lisans uygulaması
yok
 Ancak, ithalatta sağlık kontrolleri, fitosaniter
kontroller, test ve kalite kontrolü uygulamaları
mevcut
 Ayrıca, gerek gıda maddelerinde, gerek gıda
maddeleri dışındaki mallarda etiketlemeye ilişkin
özel kurallar uygulanmakta
 Ürün sınıflandırmasında, alt açılımları fazla
detaylandırılmamış Harmonize Sistem
kullanılmakta

İTHALAT





Gümrük vergileri; hammadde ve yatırım malları için
%5, yarı mamuller için %15 ve nihai ürünler için
%30
KDV oranı, bir kısım tarım ürünlerinde %7, diğer
ürünlerde ise %17
İlaç ve eczacılık ürünleri, hastane ekipmanları
bıçaklar, ateşli silahlar, patlayıcılar, dürbünler,
kitaplar, kıymetli metaller ithalatta ön müsaadeye
tabi
Silah benzeri oyuncaklar ile toksik karakter taşıyan
ürünlerin ithalatı yasak
Ürün ile ilgili olarak üretim tarihi, son kullanma
tarihi vb. bilgilerin orijinal ambalaj üzerinde
bulunmaması halinde ithalat izni verilmemekte
İHRACAT

Palmiye ağacı fidesi, koyun, tarihi ve arkeolojik eserler ile
ulusal varlıkların yurt dışına çıkışı yasak

Hurma, ham post/deri ve hurda demir ihracatında ise asgari
fiyat uygulaması mevcut

02 Nisan 2007 tarih ve 07-102 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesi uyarınca A, B ve C olmak üzere üç ayrı kategori
halinde sınıflandırılan demir hurdaları ile demir ve demir dışı
metaller, bazı hammaddeler ve hayvan derileri ile muhtelif
malzeme ve ekipmanların ihracatı izne tabi

İhracatta zorunlu sertifika uygulaması yok

Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihracata yönelik
tüm ürünler için menşe sertifikası düzenlenmekte
RAKAMLARLA
CEZAYİR DIŞ TİCARETİNİN
GELİŞİMİ
Genel Dış Ticaret Rakamları
2006
2007
2008
Değişim Oranı
%
İthalat
21.456
27.631
39.156
41,71
İhracat
54.613
60.163
78.233
30,04
Dış Tic. Hacmi
76.069
87.794
117.389
33,71
Denge
33.157
32.532
39.077
20,12
254
217
199
(Milyon $)
İhr.İth.Karşılama
Oranı (%)
Madde Grupları İtibariyle İthalat
2006
2007
2008
Değişim Oranı
%
3.800
4.954
7.716
55,75
Enerji Maddeleri
244
324
590
82,10
Ham Maddeler
843
1.325
1.243
-6,19
Yarı Mamul Maddeler
4.934
7.105
9.999
40,73
Mamul Maddeler
8.624
8.680
13.196
53,03
Tüketim Maddeleri
3.011
5.243
6.412
22,30
21.456
27.631
39.156
41.71
(Milyon $)
Gıda Maddeleri
Toplam
Ülkeler İtibariyle İthalat (2008)
Ülke Adı
Değer( Milyon $)
Genel İçinde Oranı (%)
Fransa
6.465
16.51
İtalya
4.342
11.09
Çin
3.987
10.18
İspanya
2.896
7.40
Almanya
2.338
5.97
ABD
2.178
5.56
Japonya
1.431
3.65
Arjantin
1.263
3.23
Türkiye
1.253
3.20
Güney Kore
973
2.48
Kanada
944
2.41
Belçika
863
2.20
Hindistan
755
1.93
Brezilya
744
1.90
İngiltere
634
1.62
Meksika
593
1.51
Madde Grupları İtibariyle İhracat
(Milyon $)
2008 Değişim Oranı %
2006
2007
73
88
125
42,05
53.429
58.831
76.340
29,76
Ham Maddeler
195
169
351
107,69
Yarı Mamul Maddeler
,04
993
1.306
31,52
Mamul Maddeler
45
47
76
63,04
Tüketim Maddeleri
43
35
35
0.00
54.613
60.163
78.233
30,04
Gıda Maddeleri
Enerji Maddeleri
Toplam
Ülkeler İtibariyle İhracat (2008)
Ülke Adı
Değer (Milyon $)
Genel İçinde Oranı (%)
ABD
18.648
23,84
İtalya
11.902
15.21
İspanya
8.938
11,42
Fransa
6.421
8,21
Hollanda
5.615
7,18
Kanada
5.552
7,10
Türkiye
3.290
4,21
Brezilya
2.478
3.17
Ingiltere
2.293
2,93
Belçika
2.291
2,93
Portekiz
1.756
2,24
Günay Kore
1.647
2,11
Hindistan
1.287
1,65
Japonya
987
1,26
Fas
753
0,96
Misir
716
0,92
TÜRKİYE – CEZAYİR
EKONOMİK VE TİCARİ
İLİŞKİLERİ
GENEL BAKIŞ

Türkiye ile Cezayir arasında ekonomik ilişkiler son derece dinamik bir
gelişme göstermekte

BOTAŞ ile SONATRACH arasında 1995 yılında imzalanan ve yıllık 4
milyar metreküplük doğalgaz alımını öngören 20 yıllık sözleşme, ticari
ilişkiler alanında canlanmanın başlangıcı oldu

Özellikle ekonomik alanda liberalizasyon sürecinin başlatılması, ülkenin
hemen her alanda yatırım ve tüketim mallarına olan ihtiyacı, terör
olaylarının azalması ihracatçılarımız için Cezayir’i cazip bir pazar haline
getirmiş durumda

Ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin en önemli
göstergelerinden birisi; Türk işadamlarının Cezayir’de düzenlenen
Fuarlara gösterdikleri ilgi

Son yıllarda artan ölçüde Cezayir’deki fuarlara katılan firmalarımız
önemli iş bağlantıları gerçekleştirmekte
ANLAŞMA VE PROTOKOLLER
Ticaret Anlaşması
Turizm İşbirliği Anlaşması
Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması
 Sivil Havacılık Anlaşması
 Hukuki İşbirliğine İlişkin Anlaşma
 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
 Meteoroloji Alanında Teknik İşbirliği Protokolü
 Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferin Anlaşması
 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
 Veteriner ve Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması
 Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaş.
 KEK 8. Dönem Protokolü
 Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
 Parlamentolar arası İşbirliği Protokolü
 Adli İşbirliği Protokolü



TÜRKİYE-CEZAYİR DIŞTİCARETİ
(Cezayir’in)
(Milyon$)
İthalatı
2006
2007
2008
Değişim
Oranı %
711
921
1.253
36,05
İhracatı
1.864
2.043
3.290
61,04
Dış Ticaret Hacmi
2.575
2.964
4.540
53,17
Denge
1.153
1.122
2.037
81,55
262
222
262
İhr. İth. Karşılama
Oranı (%)
TÜRKİYE-CEZAYİR DIŞTİCARETİ
5000
4000
3000
Ithalat
Ihracat
2000
Dis Tic.Hac
1000
0
2006
2007
2008
Madde Grupları İtibariyle
CEZAYİR’İN TÜRKİYE’DEN İTHALATI
2006
2007
2008
Değişim
Oranı %
Gıda Maddeleri
38
97
120
23,71
Enerji Maddeleri
1
1
3
200,00
Ham Maddeler
2
3
4
33,33
Yarı Mamul
Maddeler
Mamul Maddeler
272
218
372
70,64
288
472
599
26,90
Tüketim
Maddeleri
Toplam
109
131
155
18,32
710
921
1.253
36,05
(Milyon $)
Cezayir’in Türkiye’den İthalatı
2008
Gıda Maddeleri
Enerji Maddeleri
Ham Maddeler
Yarı Mamul
Maddeler
Mamul Maddeler
Tüketim
Maddeleri
Madde Grupları İtibariyle
CEZAYİR’İN TÜRKİYE’YE İHRACATI
2006
2007
2008
Değişim
Oranı %
0,3
0
1
......
1.750
1.973
3.137
58,99
Ham Maddeler
106
62
131
111,29
Yarı Mamul
Maddeler
Mamul Maddeler
5,5
8
21
162,5
2
0
0
0
Tüketim
Maddeleri
Toplam
0.2
0
0
0
1.864
2.043
3.290
61,04
(Milyon $)
Gıda Maddeleri
Enerji Maddeleri
CEZAYİR’DEKİ TÜRK
YATIRIMLARI
Cezayir Yatırımları Teşvik Milli
Ajansına (A.N.D.I.)
Deklare Edilen
Doğrudan Veya Ortaklık
Şeklindeki
Türk Yatırımları
Türk Yatırımları (2000 – 2007)
(Milyon $)
YIL
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Genel
Toplam
PROJE SAYISI PROJE TUTARI ÇALIŞAN SAYISI
7
3
2
5
4
12
2
13
48
12
1,5
1,2
67,5
2,2
39,8
6,5
174,2
304,9
686
302
43
3.295
93
3.513
306
1.885
10.123
Türk Yatırımları (2000 – 2007)
FAALİYET ALANI
Siderurji, metal, mekanik, elektrik
Yapı, bayındırlık
Kimya, kauçuk,plastik
Tekstil, konfeksiyon
Tuhafiyecilik
Ağaç ürünleri, mantar,
kağıt, basım işleri
Diğer sanayiler
Taşımacılık
Şirketlere sağlanan
Hizmetler
Şekerleme, çikolata
Konserve
Bijuteri
Kalite kontrol
PROJE SAYISI
PROJE TUTARI
(Milyon $)
ÇALIŞAN SAYISI
11
17
3
133,8
114,2
7,8
1.776
6.974
215
2
1,4
269
2
3
3
1,3
29,6
8,7
53
417
226
4
4,9
116
1
1
1
0,3
0,6
0,5
45
24
8
Genel Toplam
48
304,9
10.123
MÜTEAHHİTLİK
SEKTÖRÜNDE TÜRK
FİRMALARININ
DURUMU
Türk Müteahhitlik firmalarının sayısı 55
 Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen
projeler kümülatif olarak 2.045.462.800 $
 İnşaat firmalarımızın Cezayirli ortakları ile
kuracakları ortaklıklarda; Uluslararası
platformda geçerli olan ortaklık şekli
“groupement”
 Groupement kar etmez, üyeleri olan şirketler
kar eder

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN
ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Sık değişen mevzuat
 Teminat mektuplarının kabul edilmemesi
 Cezayir’de bir Türk bankasının
bulunmaması
 Türk Müteahhitler Birliği’nin Cezayir’de bir
ofisinin olmaması
 Serbest Ticaret Anlaşması’nın realize
edilememesi

İHALELERİN İZLENMESİ
Ticaret Müşavirliği tarafından ücretli olarak
abone olunan Bomop Bülteninden izlenmekte
 (www.musavirlikler.gov.tr) isimli web sayfasında
yayınlanmakta
 Ayrıca, Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar
Genel Müdürlüğü ile Orta Anadolu İhracatçı
Birlikleri (OAİB)’ne iletilmekte ve OAİB web
sitesinde de yayınlanmakta

Cezayir’de ihale ilanlarının takip
edilebileceği önemli adresler

Bomop Bülteni
Fransızca ve Arapça olarak yayınlanan bu haftalık bültende ulusal ve uluslararası ihaleler,
süre uzatımları, ön seçim duyuruları gibi tüm duyurulara yer verilmektedir.
Adres: http://www.anep.com.dz

Algeria Tenders
İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenmiş bulunan bir web sitesidir.
Adres : http:// www.algeriatenders.com

El- Moudjahid Gazetesi
Fransızca yayın yapan ve Hükümete yakınlığı ile bilinen bu gazetede kamuya ait tüm
ihaleler yayınlanmaktadır. Ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır.
Adres : http://www.elmoudjahid.com

Agence Nationale des Autoroutes
Ulusal Otoyol Ajansının web sayfası olup, özellikle en büyük proje olan Doğu-Batı
Otoyoluna ait ihale ilanları yer almaktadır.
Adres :http:// www.ana.org.dz
İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK
SEKTÖRLER
Gıda
Tekstil ve ev tekstili
 Mobilya
 Elektrikli ev aletleri ve elektronik eşya
 İnşaat ve İnşaat malzemeleri
 Telekomünikasyon
 ilaç
 Makina, yedek parça, ekipman,
 Otomotiv yedek parça
 Balıkçılık; avlanan balığın işlenmesi, depolanması
nakliyesi
 Balıkçı tekneleri yapımı
 Turizm


SORUNLAR
VE
İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE
YÖNELİK ÖNERİLER
SORUNLAR







İhalelerin takibi ve alınması konusundaki güçlükler
Ticari ilişkilerde; dolandırıcılık benzeri riskler, düşük
seviyede
Ancak, alt yapı yetersizliği, bilgi eksikliği ve mevcut
bilgilere ulaşmadaki güçlükler, sürekli değişen ve
uygulamada farklılık gösteren mevzuat ile katı
bürokratik zihniyetin yarattığı sıkıntı
Mal mukabili yapılan satışlarda yaşanan sıkıntılar
Cezayir Dinarının konvertibl olmaması
Bankacılık mevzuatının yeterince açık olmaması ve
uygulamadan kaynaklanan güçlükler
Cezayir bankalarının Türk bankalarının akreditif ve
teminatlarını kabul etmemesi
ÖNERİLER




Türk yatırımcı, müteahhit ve işadamlarının yaşadıkları
sıkıntıların aşılabilmesini teminen bir Türk bankasının
Cezayir’de şube açması
Türk Müteahhitler Birliğinin Cezayir’de kendi ofisini açması
Cezayir’de iş yapmayı planlayan firmalarımızın;
- kompetan bir avukat, bir muhasebeci ve bir gümrük
komisyoncusu ile baştan sözleşme yapmaları
- bu ülkede bir ofis açmaları
- Cezayirliler ile ortaklıklar tesis etmeleri
- ihalelere aralarında güç birliği yaparak katılmaları
- mevcut teşvik imkanlarından yararlanarak, Cezayir’de
yatırıma yönelmeleri
Türkiye ile Cezayir arasında Serbest Ticaret Anlaşması
görüşmelerinin bir an önce başlatılması
İHRACATÇILARIMIZA
YÖNELİK GENEL BİLGİLER
VE YARARLI ADRESLER
GENEL BİLGİLER (I)
Türk Hava Yollarının (THY) haftada yedi gün İstanbul-Alger
karşılıklı tarifeli seferi mevcut
 THY’nin haftada iki kez de Oran şehrine sefer yapma
imkanının sağlanması için girişimlere devam edilmekte
 Ayrıca, Cezayir Hava Yolları (Air Algérie) Salı, Cuma ve
Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün Alger-İstanbul
karşılıklı tarifeli seferler yapmakta
 Cezayir’de hafta sonu tatil günleri Perşembe ve Cuma;
ancak bankalar ve özel kuruluşlar Perşembe günü öğlene
kadar açık
 Büyükelçiliğimizce hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi
günleri yapılmakta
 Cezayir’e girişte vize aranmakta; Cezayir Konsolosluğu vize
için davetiye talep etmekte, Vizeler Cezayir Konsolosluğu
tarafından genellikle 1 aylık verilmekte
 Ülkeye girişte yolcular için şahsi eşya muafiyeti var

GENEL BİLGİLER (II)











Ülkeye girişte yolcular para ve diğer ödeme araçlarını getirebilmekte
Ancak, ülkeye sokulan paranın ve altın, platin gibi ziynet eşyasının gümrüğe
deklare edilmesi gerekmekte
Bazı büyük oteller kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul etmekte
Bazı büyük otellerde seyahat çeki değiştirme imkanı da bulunmakla beraber,
esasen bu işlemi Cezayir Merkez Bankası gerçekleştirmekte
Ülkede toplu taşımacılık pek gelişmemiş durumda; taksi bulmak, özellikle
geceleri oldukça zor
Bu nedenle, otellerin taksilerinin tercih edilmesi ya da bir taksi ile günlük ücret
üzerinden anlaşma sağlanması tavsiye edilen bir husus
Başkent Cezayir’de otel sayısı son derece az; genellikle otellerde yer bulmak
sorun olmakta
Uluslararası standartta birkaç beş yıldızlı otel ve bunun dışında, az sayıda
küçük yerel otel mevcut
Yerel otellerin yatak sayısı, kalitesi ve hizmet standardı ise oldukça düşük,
Cezayir’de büyük alış-veriş merkezleri bulunmamakta
Sadece şehir merkezinde bazı orta büyüklükte marketler var; ancak, gerek bu
marketlerde ve gerekse mahalle bakkallarında pek çok ihtiyaç maddesini
bulmak mümkün
ŞİRKET TÜRLERİ (I)

E.U.R.L ( Şahıs şirketi): Tek kişilik şirkettir. Yönetici, şirketin
sahibi veya dışarıdan birisi olabilir
Sermayesi: 100.000 Cezayir Dinarı (1.400 ABD Doları)

S.A.R.L (Limitet şirket): En az iki, en fazla 25 ortaklı
şirketdir. Şirket yöneticisi, ortaklardan veya dışarıdan birisi
olabilir
Sermayesi: 100.00 Cezayir Dinarı (1.400 ABD Doları)

S.P.A (Anonim şirket): En az yedi ortaklı olan bu şirketler
büyük sermayeli şirket niteliğine sahiptir.Yönetim kurulu ve
yönetim kurulu başkanı bulunması şart
Sermayesi: 1.000.000 Cezayir Dinarı (14.000 ABD Doları)
ŞİRKET TÜRLERİ (II)


Yabancı Şirket (Şube)
Cezayir’de kurulacak şirket, ana şirketin bir şubesi olacak ise, ana firmanın tüm
dokümanlarının tercüme edilip, Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi ve Ticaret
Bakanlığı’na verilmesi gerekmekte
Yabancı firma tüm sermayesini ve kazancını transfer etme hakkına sahip; ancak,
Cezayir’deki ofisin iyi şekilde çalışması için yeterli bir bütçenin ülkede bırakılması
gerekmekte


İrtibat Bürosu
İrtibat bürolarının ticari faaliyette bulunma ve para transfer hakları yok; irtibat bürosu
kurulmasında öncelikle Ticaret Bakanlığına yazılı başvuruda bulunulması ve aşağıdaki
koşulların yerine getirilmesi gerekmekte


Mali koşullar
Banka nezdinde CEDAC hesabı açtırılması ( bu hesaba yatırılan para döviz, çekilen para
ise dinardır, yalnızca yabancılar için açılan bir hesap türüdür). İrtibat bürosu için 20.000
ABD Dolarının teminat olarak bankada bloke edilmesi gerekmekte


İdari koşullar
Ana Şirketin Statüsünün Onaylı Fotokopisi, Büro Yöneticisinin Atanmasına İlişkin Ana
Şirketin Kararı, Büro Yöneticisinin Özgeçmişi ve Pasaport Fotokopisi, Büronun Faaliyet
Göstereceği Yer
YARARLI ADRESLER
Başlıca Ticaret ve Sanayi Odaları


Chambre Nationale De Commerce
Et D’ındustrie D’alger
(Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası)
Palais Consulaire : Bd Amilcar
Cabral 16000 Alger Algérie
Tel : 021 966666/ 965050, Fax : 021
969999/967070
e-mail :[email protected]
web :www.caci.com.dz
Chambre Nationale De Commerce
Et D’ındustrie De Seybouse
(Annaba)
(Annaba Ticaret ve Sanayi Odası)
Palais Consulaire Place Mohamed
Belouizdad BP 244 , 23000 Annaba
Algérie
Tel : 038 862723/24/27, Fax : 038
868440
e-mail :[email protected]
web :www.cciseybouse.org.dz

Chambre Nationale De Commerce Et
D’ındustrie De L’Oranie (Oran)
(Oran Ticaret ve Sanayi Odası)
Palais Consulaire, 8 bd de la Soummam
- 31000 Oran
Tel : 041 391299/39 37 42, Fax : 041
396312

Chambre Nationale De Commerce Et
D’industrie Rhumel (Constantine)
(Constantine Ticaret ve Sanayi Odası)
6 Rue du 26 Novembre 1974 - 25000
Constantine Algérie
Tel : 031 931965, Fax : 031 937807

Chambre De Commerce Et D’ındustrie
De Mitidja (Blida)
(Blida Ticaret ve Sanayi Odası)
Bd. Colonel Lotfı Ex Sıege De Wılaya De
Blida
Bd Colonel Lotfi 09000 Blida Algérie
Tel : 025 494959, Tlx : 72002 dz
Önemli İşadamları Dernekleri

Forum Des Chefs D’entreprises
(İşadamları Forumu)
Villa N°6 Lotissement Benhadadi
Chéraga Alger
Tel: 021 366922/ 363335 /
363409, Fax : 021 371314
e-mail :[email protected]
web:www.fce-dz.org

Confédération Algérienne Du
Patronat
(Cezayir İşadamları
Konfederasyonu)
Hotel El Aurassi Niveau C
Bureau N°7 Alger
Tel & Fax :021 428148/42
Tel :021 748252 P442
e-mail :[email protected]
web :www.cap-dz.com

Unıon Générale Des
Entrepreneurs Algériens
(Cezayir Müteşebbisler Genel
Birliği - Müteahhitler dahil -)
Villa no. 28 Quartier Ain-Soltaneles Oliviers-Birkhadem/Alger
Tel & Fax: 021 54 10 82 –
540299

Club Des Entrepreneurs &
Industriels
(Müteşebbisler ve Sanayiciler
Kulübü)
Avenue Kritli Mokhtar (Centre
Hippique) Blida Algérie
Tel & Fax :025 40 32 66 /67
Fax : 025 40 32 68
E-mail :[email protected]
Web :www.ceimi.org
TEŞEKKÜRLER
MUZAFFER SOYSANLI
(0537 2098518)
Download