EDEBİYAT Eski çağlarda savaş, göç, doğal afetler gibi önemli

advertisement
EDEBİYAT
1.
Eski çağlarda savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olaylar
etkisiyle
söylenmiş,
uzun
manzum
kahramanlık
hikâyeleridir. Buna Batı dillerinde “epope” denir.
Yukarıda sözü edilen sözlü dönem edebiyatına ait nazım
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşuk
B) Destan C) Sagu
D) Sav
E) Semai
2.
3.
4.
Aşağıdakilerden hangisi destanın özelliklerinden biri
değildir?
A) Çoğu manzumdurlar.
B) Kuşaktan kuşağa, ağızdan ağza geçerek sürüp gider.
C) Sözlü dönemi aydınlatan önemli verilerdir.
D) Yazarı belli olan destanlara doğal destan denir.
E) Kahramanlar ilah, yarı ilah ve insanlardır.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi doğal destan
örneklerimizdendir?
A) Manas Destanı
B) Şu Destanı
C) Saltuk Buğra Han Destanı
D) Battal Gazi Destanı
E) Köroğlu Destanı
Aşağıdaki destanlardan hangi ikisi Saka Türklerine
aittir?
A) Şu Destanı – Alp Er Tunga Destanı
B) Bozkurt Destanı – Türeyiş Destanı
C) Göç Destanı – Alp Er Tunga Destanı
D) Bozkurt Destanı – Ergenekon Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı – Şu Destanı
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
verimlerinden biri değildir?
A) Sav
B) Koşuk
C) Destan
D) Sagu
E) Yuğ
6.
Aşağıdakilerden hangisi Göktürk yazıtlarının bir özelliği
değildir?
A) Yapıtlarında özeleştiri yapılmıştır.
B) 8. yüzyıl ürünüdür.
C) Bilge Kağan, Kültigin, Tonyukuk adına yazılmış üç anıt
vardır.
D) Manzum yazılmıştır, ilk siyaset kitabı sayılır.
E) İlk yazılı belge, ilk söylevdir.
7.
8.
9.
Allah aşkını dile getiren ilk tasavvufi eser ve yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Lûgati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
C) Muhakemetü’l Lûgateyn – Ali Şir Nevai
D) Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet
E) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
Türk Dilleri sözlüğü anlamına gelir. Türkçenin ilk sözlüğü
kabul edilir. İslamiyet öncesi verimlerinden örnekler içerir.
Araplara Türkçe öğretmek amaçlanmıştır. XI. yüzyılda
yazılmıştır.
Yukarıda sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Divan-ı Lûgati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
B) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
C) Muhakemetü’l Lûgateyn – Ali Şir Nevai
D) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
E) Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet Yükneki
Düzyazımızın ilk örneğidir. Söylev, tarih, anı özelliği taşır.
Anlatımı akıcıdır. Kısa cümlelere yer verilmiştir. Tarihsel
olaylar anlatılmış, düşünceler aktarılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen yapıt, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Genç Osman Destanı
C) Göktürk Yazıtları
D) Dede Korkut Hikâyeleri
E) Atabetü’l Hakâyık
1
10.
XI. yüzyıl dil ürünlerinden biridir. Türk dilinin sözcüklerini
bir araya toplamıştır. Sözcükleri açıklarken tarih, coğrafya,
folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler, toplumsal yaşayışla ilgili
ipuçları da vermiştir.
Yukarıda sözü edilen yapıt ve yazar aşağıda-kilerden
hangisinde verilmiştir?
A) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi
B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
C) Atabetü’l Hakâyık – Edip Ahmet
D) Divan-ı Lûgati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
E) Muhakametü’l Lûgateyn – Ali Şir Nevai
11.
12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından Hakaniye
lehçesiyle yazılmış olan yapıt “Gerçeklerin Eşiği” anlamına
gelir. Didaktik bir eser olup aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
Yukarıda sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atabetü’l Hakayık
B) Divan-ı Hikmet
C) Divan-ı Lûgati’t Türk
D) Muhakemetü’l Lûgateyn
E) Kutadgu Bilig
12.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk
edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü hece ölçüsüdür.
B) Dil yabancı etkilerden tamamen uzaktır.
C) Çoğunlukla zengin uyak ve redifler kullanılmış-tır.
D) Koşuk, sagu, sav bu dönemin verimleridir.
E) İlk ürünler dinsel törenlerden doğmuştur.
13.
Aşağıdakilerden
hangisi
“Divan-ı
Hikmet”in
özelliklerinden biri değildir?
A) XII. yüzyılda Doğu Türkistan’da yaşamış Ahmet Yesevi
tarafından yazılmıştır.
B) Aruz ölçüsüyle ve mesnevi biçimde yazılmıştır.
C) Tasavvufi halk şiirinin ilk örneğidir.
D) Eser hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Halk diliyle yazılmıştır.
14.
I. XI. yüzyılda Karahanlılar zamanında Yusuf
Has Hacip tarafından yazılmıştır.
II. Karahanlı hükümdarı Kara Buğra Han’a sunulmuş bir
eserdir.
III. Eserin adı “Mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.
IV. Manzum ve didaktik olan bu eserde, ideal bir devlet
yönetiminin nasıl olması gerektiği konu-su işlenmiştir.
V. Aruz ölçüsünün kullanıldığı eserin çoğu kaside biçiminde
yazılmıştır.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerin
hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
15.
Çinlilere karşı Türk bütünlüğünü yeniden kurmak için
savaşmış Göktürklerin yaşadıkla-rını anlatan eser
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turfan Yazıtları
B) Göç Destanı
C) Orhun Yazıtları
D) Alp Er Tunga Destanı
E) Yenisey Yazıtları
16.
Yapıtta saadet, akıl, adalet, devleti temsil eden dört hayali
kahraman vardır. Bu yapıtta devlet yönetiminin nasıl olması
tartışılmıştır. Mesnevi biçiminde yazılmış, yer yer
dörtlüklere yer verilmiştir. Türk edebiyatının ilk siyaset
kitabıdır.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Kutadgu Bilig
C) Atabetü’l Hakayık
D) Muhakemetü’l Lûgateyn
E) Dede Korkut Hikâyeleri
TÜRK DİLİ
1
A- Sunum sırasında
ses tonuna,
Bir duygu veya düşünceyi aktarmak isteyen kaynağın
ürettiği sözel, görsel ve işitsel simgelerden oluşan iletişim
öğesidir.
jest ve
Gönderici
A
mimiklere, sahneyi veya kürsüyü rahat
kullanmaya özen gösterilmelidir.
B- Çok hareketli animasyonlara yer verilerek
2
izleyicilerin dikkati ayakta tutulmalıdır.
Göndericinin mesaji alıcıya ulaştırmak için
kullandığı
C- Konunun anlaşılırlığını sağlamak amacıyla
Alıcı
B
yoldur.
slaytta uzun cümlelere yer verilmelidir.
D- Sunum yapılan kitleye uygun resim ve
şekiller seçilmelidir.
3
E- Başlıklar ve alt başlıklar farklı renklerde
Bilginin, düşüncenin veya duygunun İletilmeye
uygun, mesaj haline getirilmesidir.
1
ileti
olmalı ve sunumda mümkün olduğunca çok
C
renk kullanılmalıdır.
F- Sunum öncesinde prova yapılmalı ve sunum
malzemelerinin
işlevlerini
4
yerine
İletişim sürecinin son aşaması olup hedef alıcının,
kaynağın ilettiği mesaja verdiği yanıttır.
getirebilirliği kontrol edilmelidir.
Kanal
D
G- Konuşmacı, yaptığı açıklamaların slaytlar
ile eş zamanlı olmasına özen göstermelidir.
5
H- Bilgilerin çelişmemesi için, slaytlarda yer
Mesajın kaynağı, iletişimi başlatan ya da iletiyi
gönderendir.
alan cümleler bire bir okunmalıdır.
I- Sunulacak
konu
hakkında
Bağlam
farklı
E
kaynaklardan bilgi toplanmalı ve bu bilgiler
doğrultusunda
sunumun
taslağı
6
hazırlanmalıdır.
J- Sunum sonrasında
dinleyicilere
İletişimde görev alan unsurların birlikte meydana
getirdikleri ortamdır.
sorular
Kod
F
sorularak konu tartışmaya açılmalıdır.
K- Sunumun
sonunda,
verilen
bilgiler
özetlenmeli; ana düşünceyi en iyi karşılayan
7
Mesajı taşıyan sembolleri algılayıp ona anlam
vererek iletişimi sürdüren veya sonlandırandır.
etkileyici bir cümle ile sunum bitirilmelidir.
L- Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve
Dönüt
G
derii toplu görünüm önemlidir.
M- Sunumda kullanılacak üslup, belirlenen
amaca uygun olmalıdır.
N- Konunun herkesçe anlaşılması için tekrarlar
gidilmeli, ayrıntılara yer verilmelidir.
2
COĞRAFYA:
4- Fetret Devri hakkında bilgi veriniz.
I.
İzlanda
II. Norveç
III. Yeni Zelanda
IV. Finlandiya
Yukarıda verilen ülkelerden hangilerinde sıcak su
kaynakları fazladır?
5- Aşağıdaki beylikerin kurulduğu yerleri yanlarına yazınız.
Karamanoğulları (1256 – 1487):
Germiyanoğulları (1299 – 1429):
I,
Ekvatoral
II. Karasal
III. Çöl
IV. Akdeniz
Yukarıda verilen iklim bölgelerinden hangisinde fizik sel,
hangisinde kimyasal çözünme daha etkilidir?
I.
Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) (1292 – 1461)
Karesioğulları (1304 – 1360):
Hamitoğulları (1300 — 1423):
Aydınoğulları (1308 – 1426
Gayzer
Eretna Devleti (1335 – 1381):
II. Yamaç
III. Fay
IV. Artezyen
V. Karstik
Yukarıda verilen yer altı sularından hangileri yıl boyunca
sıcaktır?
Kadı Burhaneddin Devleti (1381 – 1398):
Dulkadiroğulları (1337 – 1515):
Ramazanoğulları (1353 – 1608):
Menteşeoğulları (1261 – 1424):
Saruhanoğulları (1313 – 1410):
I.
Ekvatoral
II. Akdeniz
III. Ilıman karasal
IV. Sert karasal
Yukarıdaki İklimlerin bitki örtülerini belirtiniz.
6. Ticaret yapanların konakladığı yerlerdir. Bu yerler, aynı
zamanda ticaret yollarının güvenliğini de sağlarlardı. Bunlara –––
––––––––––––– denirdi.
Yukarıda verilenlerden hareketle, “?” ile gösterilen yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İmarethane
B) Medrese
C) Enderun
D) Birun E) Kervansaray
I.
Endonezya
II. Japonya
III. Almanya
IV. İzlanda
V. İtalya
Yukarıda verilen ülkelerden hangisinde volkanlzma etkili
değildir?
7. I. Ankara Savaşı
II. II. Kosova Savaşı
III. Maltepe Savaşı
IV. Niğbolu Savaşı
Osmanlıların Kuruluş Devri’nde yapmış olduğu bazı savaşlar
yukarıda verilmiştir.
TARİH:
1-Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda büyümesinin nedenlerini
yazınız.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2-Osmanlı Devleti’nin Kuruluş sürecinde yaptığı savaşları
sırasıyla yazınız.
Bu savaşların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - II - III - IV B) III - IV - I – II
C) III - I - II IV
D) II - III - IV – I
E) IV - III - I –
II
3- I. Murad dönemi örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi
veriniz.
9.
8. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de uyguladığı iskân siyasetinin
amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Bölgede kalıcılığı sağlamak
B) Balkan uluslarının tamamını asimile etmek
C) Halkın devlete olan bağlılığını artırmak
D) Konargöçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirmek
E) Fethedilen bölgelerin Türkleştirilmesini sağlamak
I. Bizans İmparatorluğu
II. Büyük Selçuklu Devleti
III. Memlük Devleti
10.Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti ile aynı
dönemde varlığını sürdürmüştür?
A) Yalnız I
D) II ve III
3
B) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
BİYOLOJİ:
10 A,B,C SINIFLARI İÇİN :
1 tane İngilizce çalışma kağıdı ve 2 tane aşağıda belirtilen yaprak
test verildi.
Mitoz-Mayoz Testi:16 soru
Mendel Genetiği: 11 soru
FİZİK:
10-IB FİZİK ALANLAR İÇİN DERS ÖĞRETMENİ
TARAFINDAN ÖDEVLER E-MAİL ATILDI.
MEB FİZİK: 10-A VE 10-B 10-IB MEB ÖDEVİ
4
5
6
KİMYA ÖDEVİ:
Homojen Karışımlar II Testi ( Kimya 10 )-13 soru ( Çözeltilerde
Derişim )
Heterojen Karışımlar I Testi ( Kimya 12 )- 14 soru
Testler öğrencilere elden verildi.
7
MATEMATİK:
1) In analytic plane, what is the distance between point
A(1, 5) and point B(3,  3) ?
6) Let f be an even function. If
2. f(−x) + 5x
3=
x. f(x) + 1
then what is f(1)?
2) In analytic plane,if the distance from point
P(a, 2a  1) to the origin is 17 units then find a.
7) If f(x) = 4x 7 − (2 + a)x 6 + (b − 4)x 4 + x 3 and f is
an odd function, what is a. b?
3) In analytic plane, A(2, 5) , B(4,  1) and C (0,17)
are vertices of a triangle, then find the length of
median belongs to side BC  .
8) Let f: R → R ,
f(x) = x + 3,
g: R → R,
g(x) = x 2 + 1
Calculate the followings.
a) (3f − 2g)(1)
b) (f. g)(0)
4) In analytic plane, A(1, 3) , B(0,1) and C (m, n) are
collinear and then find 2m  n .
9) Let f: R → R, f(x) = x − 2, g: R → R g(x) = 3x + 1,
and h: R → R h(x) = x 2 − 4
Find the followings.
a) f(g(x))
5) In analytic plane, A(2, 3) , B(1, 4) and C ( x, y ) are
2  AC  3  BC
consecutively collinear and
then
find x  y .
b) (h o f)(x)
c) (g o g)(x)
d) g(h(−1))
8
16) Let f: [−3,3] → [−2,4] and g: R → R.
10) If f(x) = mx − 3 and f −1 (2) = 5, then find m?
11) If f(x) = 7 − 2x and g(x) =
(g −1 of)(3).
x−1
,
3
Find the followings.
then find
a)
f(3)+f−1 (2)+g(1)
(gof)(−3)
12) If f, g: R → R , f(x) = 2x + 5 and (gof)(x) = 6x − 1
are given, then find g(x).
b) (f. g)(3) − (f + g)(0)
13) If f(x) = x + 3 and g(x) = x − 1 are given, then find
(fog −1 )−1 (1). (hint: (𝐟𝐨𝐠)−𝟏 = 𝐠 −𝟏 𝐨𝐟 −𝟏 )
14) f(2x + a) = 3x − 4 and f −1 (11) = 8 are given. Find
(fof)(10).
17) If f, g: R → R , g(x) = 9 − 4x and (gof)(x) = x 2 + 3
are given, then find f(x).
15) The graphs of f and g are given.
18) The graph of
is given. If
(fof)(x + 2) = 4, find the sum of possible values of .
Find
a) (gof)(−1)
b) (fog −1 )(−5)
c) (f + g)(1) − (f. g)(−1)
9
İNGİLİZCE ARA TATİL ÖDEVİ:
10 MC:
ÖĞRENCİLER
MAİLLERİNE KONU TEKRAR
AMAÇLI GÖNDERİLEN ÇALIŞMA KAĞIDINI
CEVAPLAYACAKLAR
10 RW:
ÖĞRENCİLER
MAİLLERİNE
GÖNDERİLEN
SINIFTA OKUMASI TAMAMLANAN ‘THE GIVER’
KİTABININ ÇALIŞMA SORULARININ CEVAPLARI
VE KELİMELERİNİN ANLAMLARINI GÖZDEN
GEÇİRECEKLER
ALMANCA DERSİ ALANLAR İÇİN ARA TATİL
ÖDEVİ:
10 ALMANCA:
ÖĞRENCİLER
DEFTERLERİNE MAİLLERİNE
GÖNDERİLEN KONU HAKKINDA
PERFECT
TENSE
KULLANARAK
KOMPOZİSYON
YAZACAKLAR
10
Download