ÜNİTE 3

advertisement
SAĞLIK İŞLETMELERİNDE
FİNANSAL YAPI
Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ
KONULAR
1. SERMAYE YAPISI
2. SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
3. OPTİMAL SERMAYE YAPISI
1. SERMAYE YAPISI
• Sermaye yapısı bir işletmenin sermayesinin ne oranda
özkaynak ve ne oranda yabancı kaynakla finanse
edildiğini ifade eder.
• Başka bir anlatımla işletmenin borç özsermaye bileşimini
ortaya koyar.
• Sağlık kurumları yöneticileri de tüm yöneticiler gibi borç
ve öz sermaye kalemlerinden hangilerine ne kadar
yatırım yapacakları konusunda bir karar vermek
durumundadır.
• Bu kararı verirken de sermaye yapısını optimum bir
bileşime ulaştırmak zorundadır.
Risk
Öz kaynak
Yabancı
Kaynak
Kısa
Vadeli YK
Uzun
Vadeli YK
Sermaye Karlılık
Maliyeti
•
Örnek 1: X Hastanesinin 2010 yılı Proforma Bilançosu aşağıdaki
gibidir. Bilançodaki özkaynak ve yabancı kaynak bileşimini dikkate
alarak sermaye yapısını değerlendiriniz.
X Hastanesinin 2010 yılı Proforma Bilançosu
Aktif
Pasif
Dönen Varlıklar
100.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 100.000
Duran Varlıklar
300.000 Uzun
Vadeli
Yabancı 100.000
Kaynaklar
Özsermaye
Toplam
400.000 Toplam
200.000
400.000
Yabancı Kaynaklar Toplamı = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli
Yabancı Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar Toplamı = 100.000 + 100.000 = 200.000 TL
Özkaynaklar = 200.000 TL
Toplam Kaynaklar = Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar = 200.000 + 200.000 = 400.000 TL
X Hastanesi’nin toplam kaynakları 400.000 TL olup 200.000 TL’si (%50 ) yabancı
kaynaklardan, 200.000 TL’si (% 50) ise özkaynaklardan (özsermaye) finanse
edilmiştir. Bu durumda hastane dengeli bir finansman gerçekleştirilmiştir.
•
Örnek 2: Y Hastanesinin 2010 yılı Proforma Bilançosu aşağıdaki
gibidir. Bilançodaki özkaynak ve yabancı kaynak bileşimini dikkate
alarak sermaye yapısını değerlendiriniz.
YHastanesinin 2010 yılı Proforma Bilançosu
Aktif
Pasif
Dönen Varlıklar
100.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 100.000
Duran Varlıklar
300.000 Uzun
Vadeli
Yabancı 200.000
Kaynaklar
Özsermaye
Toplam
400.000 Toplam
100.000
400.000
Yabancı Kaynaklar Toplamı = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli
Yabancı Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar Toplamı = 100.000 + 200.000 = 300.000 TL
Özkaynaklar = 100.000 TL
Toplam Kaynaklar = Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar = 300.000 + 100.000 = 400.000 TL
Y Hastanesi’nin toplam kaynakları 400.000 TL olup 300.000 TL’si (% 75) yabancı
kaynaklardan, 100.000 TL’si (% 25) ise özkaynaklardan (özsermaye) finanse
edilmiştir. Bu durumda hastane yabancı kaynak ağırlıklı bir finansman
gerçekleştirmiştir.
•
Örnek 3: Z Hastanesinin 2010 yılı Proforma Bilançosu aşağıdaki
gibidir. Bilançodaki özkaynak ve yabancı kaynak bileşimini dikkate
alarak sermaye yapısını değerlendiriniz.
Y Hastanesinin 2010 yılı Proforma Bilançosu
Aktif
Pasif
Dönen Varlıklar
100.000 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 50.000
Duran Varlıklar
300.000 Uzun
Vadeli
Yabancı 50.000
Kaynaklar
Özsermaye
Toplam
400.000 Toplam
300.000
400.000
Yabancı Kaynaklar Toplamı = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar Toplamı = 50.000 + 50.000 = 100.000 TL
Özkaynaklar = 300.000 TL
Toplam Kaynaklar = Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar = 100.000 + 300.000 = 400.000 TL
Y Hastanesi’nin toplam kaynakları 400.000 TL olup 100.000 TL’si (% 25) yabancı
kaynaklardan, 300.000 TL’si (% 75) ise özkaynaklardan (özsermaye) finanse edilmiştir.
Bu durumda hastane öz kaynak ağırlıklı bir finansman gerçekleştirmiştir.
2. SERMAYE YAPISINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
•
•
•
•
Yöneticilerin Borca Karşı Tutumu
Finansman İmkanlarının Varlığı
Vergi Uygulamalarından Faydalanmak
Kaynakların Risk ve Maliyet Düzeyi
3. OPTİMAL SERMAYE YAPISI
• Bir firmanın optimal sermaye yapısı, en düşük ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti ile sonuçlanan, firmanın hisse
senetlerinin fiyatını maksimize eden borç ve sermaye
karışımıdır.
• Optimal sermaye yapısına ulaşmak için borç ve
özkaynak bileşimini oluştururken finansal kaldıraç
kullanımının hissedarların karında yarattığı artış avantajı
ile neden olunan risk artışının dengelenmesi
gerekmektedir.
• Bu dengede, firmanın ağırlıklı ortalama sermaye
maliyetini minimum ve hisse senetlerini fiyatını
maksimum yapan sermaye bileşimi söz konusudur.
Optimal Sermaye Yapısı
Sermaye Yapısı
Borç
%
Özkaynak
%
10
Sermaye Maliyeti
Ağırlıklı
Ortalama
Sermaye
Maliyeti
90
Borç
Maliyeti
%
11
Özkaynak
Maliyeti
%
22
20
80
12
22,5
20,4
30
70
13
23
20
40
60
14
23,5
19,7
50
50
15
24
19,5
60
40
16
24,5
19,4
70
30
20
26
21,8
80
20
27
27
27
90
10
29
28
28,9
20,9
Download