Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi II. Dönem 2. Yazılı HAZIRLIK S. 1. Aile

advertisement
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
II. Dönem 2. Yazılı HAZIRLIK S.
1. Aile kurumunun toplum açısından önemi var mıdır, açıklayınız?
DERS KİTABINA BAKINIZ
2. Anne, babamıza karşı görev ve sorumluluklarımızı var mıdır, nelerdir?
DERS KİTABINA BAKINIZ
3. Ağıdakilerden hangisi İslam dininin evlilikle ulaşmak istediği sonuçlardan biridir?
A) Toplumda tek düzen oluşturmak
B) Eşlerin birbirlerine aşırı bağlılığını sağlamak
C) Sadece eşler arasında sevgi ve merhameti oluşturmak
D)Nesli korumak
4. Aşağıdaki haklardan hangisi olmadığı zaman diğerleri bir anlam taşımaz?
A) İbadet hürriyeti B) Hayat hakkı
C) İnanma hakkı D) Düşünce hürriyeti
5. “Eğer eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının
ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz
Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.” (Nisâ suresi, 35. ayet.) ayetine göre eşlerin
aralarında problem meydana gelir ve boşanma tehlikesi baş gösterirse ilk atılacak adım nedir?
A) Kadının mehir ve takılarını erkeğe sunup onun gönlünü razı etmesi
B) Her iki aileden bir hakem tayin edip eşleri barıştırması
C) Eşlerin boşanma yetkisini kullanarak evliliği sona erdirmesi
D) Hukuki mahkemeye başvurup boşanma davası açması
6. Aşağıdakilerden hangisi aile değerleri ve neslin güvenliği için alınmış önlemlerden biri değildir?
A) Zinanın haram oluşu B) Evlilik akdinin kutsallığı C) Boşanma yetkisi D) Konut dokunulmazlığı
7. Aşağıdakilerden hangisi İslam aile ve komşuluk ilişkilerini olumsuz yönde etkiler?
A) Doğruluk ve adalet B) Sevgi ve saygı C) Merhamet ve hoşgörü D) Dedikodu
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile
doldurunuz.
(nikah, insan, boşanma, bizden, ‘öf!’ , aile)
8.Toplumun temeli, çekirdeği yani en küçük birimi ................. dir.
A) İnsan
B) Hısım
C) Akraba
D) Aile
9. “Ana babadan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ….. bile deme, onları
azarlama!” (İsrâ suresi, 23. ayet.)
A) Anne
B) Baba
C) Öf D) İnsan
10. Peygamberimizin “Küçüklerimizi sevmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen …………..
değildir.” sözünü tamamlayınız.
A) Samimi
B) İnsan
C) Akraba
D) Bizden
1. Sağlıklı bir toplumun oluşmasında ailenin önemi var mıdır, açıklayınız?
DERS KİTABINA BAKINIZ
2. Aile bireylerinin birbirlerine karşı ne tür hak ve sorumlulukları var mıdır, açıklayınız?
DERS KİTABINA BAKINIZ
3. Ağıdakilerden hangisi İslam dininin evlilikle ulaşmak istediği sonuçlardan biridir?
A Eşlerin birbirlerine aşırı bağlılığını sağlamak
B) Sadece eşler arasında sevgi ve merhameti oluşturmak
C) Nesli korumak
D) Toplumda bireyselliği artırmak
4. Aşağıdaki haklardan hangisi olmadığı zaman diğerleri bir anlam taşımaz?
A) Mülkiyet hakkı
B) İnanma hakkı
C) İbadet hürriyeti
D) Yaşam hakkı
5. “Eğer eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının
ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz
Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.” (Nisâ suresi, 35. ayet.) ayetine göre eşlerin
aralarında problem meydana gelir ve boşanma tehlikesi baş gösterirse ilk atılacak adım nedir?
A) Her iki aileden bir hakem tayin edip eşleri barıştırması
B) Kadının mehir ve takılarını erkeğe sunup onun gönlünü razı etmesi
C) Eşlerin boşanma yetkisini kullanarak evliliği sona erdirmesi
D) Eşlerin anlaşarak belli bir süre ayrı kalması
6. Aşağıdakilerden hangisi aile değerleri ve neslin güvenliği için alınmış önlemlerden biri değildir?
A) Evlilik akdinin kutsallığı B) Evlere girerken izin alınması
C) Konut edinme hakkı
D) Zinanın haram oluşu
7. Aşağıdakilerden hangisi İslam aile ve komşuluk ilişkilerini olumsuz yönde etkiler?
A) Doğruluk ve adalet B) Gıybet C) Merhamet ve hoşgörü D) Sevgi ve saygı
8. Amca, hala, dayı ve teyze gibi yakınlardan meydana gelen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) akraba
B) soy
C)büyük aile
D) aile
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanları ile
doldurunuz.
(nikah, insan, boşanma, bizden, ‘öf!’ , aile)
9.Farklı cinsten iki yabancı kişinin meşru bir şekilde bir araya gelerek bir aile yuvası kurmaları
…………… akdi ile olur.
A) nikah
B)söz verme
C) anlaşma
D) nişan
10. “Allah katında en sevimsiz helal, ………………… dır.”
A) evlenme
B) düğün
C) nişan
D) boşanma
Download