İSTANBUL ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE VE BİLİŞİM

advertisement
İSTANBUL ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE VE BİLİŞİM
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
BİLİŞİM SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASININ
ÇIKARTILMASI TEKLİF ŞARTNAMESİ
İSTANBUL, 2012
1. TARAFLAR
Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları
Birliği (İEEMBİB olarak anılacaktır) teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır.
2. ŞARTNAMENİN KONUSU
Bu Şartname, İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğince
gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili olarak İEEMBİB’in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ
tarafından İEEMBİB’e verilecek "Bilişim Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı URGE projesi
ihtiyaç analizinin 2010/8 sayılı tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve Bilişim ve İletişim
Teknolojileri (BİT olarak anılacaktır) Sektörü İçin Stratejik Yol Haritasının Çıkartılması"
hizmetlerinin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, usul ve esaslarını belirlemek üzere
düzenlenmiştir.
3. ALINACAK HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI
İSTEKLİ’den İEEMBİB’e "Bilişim Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı URGE projesi ihtiyaç
analizinin 2010/8 sayılı tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve Bilişim ve İletişim
Teknolojileri Sektörü İçin Stratejik Yol Haritasının Çıkartılması" konularında hizmet vermesi
beklenmektedir. Bu kapsamda İSTEKLİ İEEMBİB’e ;
a) Türkiye'deki BİT sektörü için sürdürülebilir ihracat artışı hedefi doğrultusunda
sektörün genel durum profilinin çıkarılması ve başarı örnekleriyle karşılaştırılması, aynı hedef
doğrultusunda pazar analizi, hedef pazar analizi, SWOT analizi, Trend analizi, Benchmarking
ve Rekabet analizi yapılması ve bu analizlerin raporlanarak Türkiye'deki BİT sektörü için
stratejik eylem planı ve yol haritası hazırlanması hizmetlerini sağlayacaktır.
b) Ekte detayları belirtilen sayı ve ölçekteki firmalar için ihracat yol haritasının,
ihracatın geliştirilmesi için gereken eğitim kalemlerinin, danışmanlık kalemlerinin ve hedef
pazar verilerinin belirlenmesi hizmetlerini sağlayacaktır.
c) Türkiye BİT sektöründeki ihracat verilerinin takibinin yapılabilmesi için bir sistem
önerisi hususunda da hizmet sağlayacaktır.
Bu tanımlar standart hizmetleri içermektedir. İhale neticesine göre, İEEMBİB ile ihaleyi alan
firma arasında imzalanacak Sözleşme ile hizmet kapsamı, taraflarca ayrıca tek tek karşılıklı
olarak anlaşılarak belirlenecektir.
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
4.1. İSTEKLİ tarafından verilen hizmetler kapsamındaki bilgi, belge, analiz ve
raporlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm materyallerin fikri sınai
mülkiyet hakları İEEMBİB’ye aittir. Söz konusu materyallerin münhasıran kullanım, çoğaltma,
yayma ve kopyalama hakları da İEEMBİB’ye aittir. İSTEKLİ tarafından herhangi bir şekilde telif
ya da başka nam altında ücret talep edilmeyecektir.
4.2. İSTEKLİ tarafından bu Şartname konusu iş kapsamında üretilen, geliştirilen ve
hazırlanan dokümanlar, raporlar ve materyaller ile ilgili olarak 3. Şahıslar tarafından Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden
doğacak tüm sorumluluklar İSTEKLİ’ye aittir.
5. TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA
5.1. İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen "Bilişim Sektörü Yurtdışı Pazarlama
Takımı URGE projesi ihtiyaç analizinin 2010/8 sayılı tebliğ çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sektörü İçin Stratejik Yol Haritasının Çıkartılması" hizmetleri
için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı 3 numaralı başlıkta belirtilen a, b, ve c
başlıklarında hizmetler bazında birbirinden bağımsız olarak fiyatlandırarak tek bir teklif
dosyasında rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ’ye ait imza sirküleri
ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile zarfın üzerine İSTEKLİ’nin isim ve
teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle
elden veya posta yoluyla en geç 8 Şubat 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar,
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi A Blok 6. Kat IMMIB ElektrikElektronik, Makine Bilişim Sektörü Şubesi’ne elden veya kargo ile teslim edilmesi
gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette
değerlendirilmeyecektir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden İEEMBİB sorumluluk kabul
etmez.
Teklif zarfında bulunması gerekenler:
1. Fiyat Teklifi
2. Referans Listesi
3. İmza sirküleri
4. Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres: Dış Ticaret Kompleksi A Blok Çobançeşme Mevkii
Sanayi Cad. Yenibosna Bahçelievler /İstanbul İMMİB Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim
Sektörü Şubesi
5.2
Teklif içeriğini oluşturan 3 ayrı hizmet kalemi için ayrı ayrı ve bağımsız fiyat
teklifi verilecektir.
İhtiyaç analizi için verilecek olan teklif, firma başına verilmelidir.
İSTEKLİ, söz konusu hizmet kalemlerine ilişkin vereceği tekliflerde önereceği
yaklaşım ve metodolojisini açıklayıcı bir şekilde belirtecektir.
5.3
Teklifte fiyatlar, KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.
5.4
Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi
tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
5.5
İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin
uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta
belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İEEMBİB’i
bilgilendirecektir. Sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü vergi, resim, harç ve
masraflar İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır.
5.6
Teklif Veremeyecek Olanlar:
Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş
olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.






TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik
personeli,
TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış
bulunanlar, ayrıldıkları tarihten üç yıl müddetle,
Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî
hısımları,
Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen
istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler
dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit
edilen istekliler,
Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar
5.7
İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı
bırakılacaktır;
 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik borcu olan,
 Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu
olan,
 İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyenler.
6. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ
6.1
Teklifler, İEEMBİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir
Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
6.2
Değerlendirmede; uygun fiyat, zaman ve İSTEKLİ’nin benzer işlerde tecrübe
ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.
6.3
Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ’lere yazılı olarak bildirilecektir.
6.4
İSTEKLİ’ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı
verilmemesi halinde İEEMBİB’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve
sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
7. İHALEDEN VAZGEÇME
7.1
İEEMBİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.
7.2
İSTEKLİLER, İEEMBİB’in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi
halinde İEEMBİB’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep
haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.
8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde münhasıran İstanbul Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkilidir.
EK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FİRMA ADI
4 Biz Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti
ANKAREF Bilişim Teknolojileri Mühendislik İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti
ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEK. GÜÇ. KAYN. ÜR. VE PAZ. TİC. A.Ş.
BİS Sistem Entegrasyon Bis Elektronik Bilişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şirketleri
Genom Bilişim Teknolojileri Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.
HİTİT Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti
IPC Mühendislik Elektronik San. Ve Tic. Ltd. Şti
İDEA Teknoloji Müh. Dan. Tic. Ltd. Şti
Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orm.Ürün. Teks. İth. Ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Komote Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti
KONFİDES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
Korgün Bilgisayar Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti
METUS Teknoloji Bilgi Bilişim Teknoloji Telek. Sin. San. Tic. Ltd. Şti
Mikrosay Yazılım ve Erlektronik Enerji A.Ş.
NETSİS Yazılım San ve Tic. A.Ş.
Onair Medya Komünikasyon Rek. Ve Yay. Hiz. Ltd. Şti
TECPRO Bilgi Teknolojileri Tic. Ve San. Ltd. Şti
TEPE International Sağlık Bilgi Sistemleri A.Ş.
ULUKOM Bilg. Yaz. Don. Dan.ve Tic. Ltd. Şti.
Yazevi Yazılım
Proline Bilişim
ÇALIŞAN SAYISI
1-50
1-50
100-150
1-50
1-50
100-150
1-50
1-50
200-250
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
100-150
1-50
50-100
50-100
1-50
1-50
250-300
Download