Ders Kodu : TDE 206 Ders Adı: TÜRK HALKEDEBİYATI

advertisement
Ders Kodu : TDE 206
Ders Düzeyi : Lisans
Ders Türü :Zorunlu
DERS TANIMI
DERS AMAÇLARI
Ders Adı: TÜRK HALKEDEBİYATI - II
Yıl : II
Saat/Hafta :2+2
Dini-tasavvufi halk edebiyatı anlatılacaktır.
Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı sahasında eser veren şahsiyetleri,
bu şahsiyetlerin dilimize ve kültürümüze kazandırdıklarını; etik ve
estetik değerlerimize katkılarını, ulusal felsefemizin ve
kimliğimizin oluşmasında ortaya koydukları moral değerleri
öğretmek ve öğretebilir hale gelmek.
Bu derste, Halk Edebiyatının önemli bir bölümünü teşkil eden
Dinî-Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı derinliğine ele alınıp işlenir.
Tasavvufun tanımı, tarihi, kaynakları, felsefesi ve içeriği;
kavramları, edebî dilde geliştirdikleri metaforı hakkında bilgiler
verilir. Türk Edebiyatı'nın tarihî seyri içinde bu sahada yazılan
edebî türler ve şekiller ele alınır. XII. Asırdan itibaren yetişen Türk
Edebiyatının İlk Mutasavvıfları, Ahmed Yesevi ve Etkileri, Hacı
Bektaş-ı Velî ve Etkileri incelenir.
DERS İÇERİĞİ
AYRINTILI DERS İÇERİĞİ
Açıklama
1. Anlatım
2. Soru-Cevap
3. Uygulama
Öğretim Metotları
Açıklama(%)
Değerlendirme Ölçütleri
Öğrenim Çıktıları
Öğretim Dili
Ders Materyalleri
Homework
Arasınavination
Final Sınavıination
Bu derste, edebiyat ve düşünce dünyamız içinde önemli bir
merhale olan İslamiyet sonrasında gelişen Türk Edebiyatı tarihi
derinliğine anlaşılacak; Türk dilinin edebîleşmesinde önemli
katkıları olan Ahmet Yesevî, Yunus Emre gibi kişilerin
eserlerinden hareketle dil ve üslup anlayışları, dünya görüşleri ve
felsefeleri sistematik olarak öğrenilecektir.
Türkçe
1.Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş.
2.Erman ARTUN, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Kitapevi, İstanbul,
2004.
3. H. İbrahim ŞENER, Türk İslam Edebiyatı, Rağbet yayınları,
İstanbul, 2008.
4. Ethem CEBECİOĞLU, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü,
Anka, İstanbul, 2005.
5.Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlevilik Adap ve Erkanı, İnkılap, İstanbul,
2006.
Download