BAŞBAKANLIK DAHİL 7 KAMU KURUMUNDA “1.000`den Fazla

advertisement
BAŞBAKANLIK DAHİL 7 KAMU KURUMUNDA “1.000’den Fazla” İŞÇİ, ÜCRETLERİNİ ALAMIYOR
AKP Hükümeti döneminde yaygınlaştırılan taşeron çalıştırma kamu kurumlarında ısrarla
uygulanmaya devam ediliyor. Kamuda asgari yasal hükümler bile hiçe sayılarak çalıştırılan
taşeron işçilere; taşeron şirketler ve patron bürokratlarca “keyfi işten atma”, “görev tanımı
dışında çalıştırılma”, “uzun çalıştırılma”, “angarya işlerde çalıştırılma” “örgütsüzleştirme,
sendikasızlaştırma” ve de “yıllık izin, kıdem tazminatı gibi en temel hakları bile tırpanlandığı”
kölelik sistemi olarak dayatılmaktadır.
Taşeron düzen her geçen gün can almaya devam ederken, geride kalanların da canlarını tüm
şiddetiyle yakmaya devam etmektedir. Şimdi de Başbakanlık dahil kamu kurumlarında
çalışan “1.000’den fazla” işçi ücretlerini bir aydır alamamaktadır.
KURUMLAR FARKLI İHALEYİ ALAN AYNI
2004 yılından bu yana temizlik, halkla ilişkiler ve peyzaj işlerinde 31 ayrı kamu kurumundan,
bu kurumların bir kısmından her yıl üst üste olmak üzere, ihaleyi CERIT Endüstriyel Hizmetleri
A.Ş. almıştır. (kaynak-http://www.cerit.com.tr/index.php?s=icerikoku&id=3)Başbakanlık,
Devlet Planlama Teşkilatı, BOTAŞ, ÇSGB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TPAO,YSK, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi, TÜİK,TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, Tarımsal ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ve de Zonguldak’da
bulunan kamu hastaneleri ile birçok ilde özellikle üniversiteler, belediyeler, il sağlık
müdürlükleri…
2015 yılında da Başbakanlık dahil 7 ayrı kamu kurumunda temizlik işleri ihalesi alan CERIT
Endüstriyel Hizmetleri A.Ş. bunca ihaleye, bunca kıyağa rağmen iflas ettiğini açıkladı ve
erteleme kararı alınmıştır. Mahkeme kararı ile şirketin idare ve temsili etmesi kayyıma
devredilmiştir.
1000 işçi Temmuz ayı maaşlarını alamamıştır. Kurumlar hakedişleri Kayyım hesabına yatırmış
ancak her nasılsa 27 Ağustos Temmuz maaşlarının keyfi bir şekilde 200’er 300’er TL olarak
şirket hesabından işçilerin hesabına yatırılmıştır.
CERIT Endüstriyel Hizmetleri A.Ş. 2015 yılında temizlik işleri ihalesi aldığı kurumlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Başbakanlık,
TOKİ,
Türkiye Kömür İşletmeleri,
Devlet Malzeme Ofisi,
İŞKUR,
Milli Piyango İdaresi,
Zonguldak’taki Bazı Kamu Hastaneleri, (Yaklaşık 400 taşeron işçi sadece bu kapsamda
çalıştırılmaktadır)
Buradan sözkonusu kamu kurumlarına sesleniyor, sorumluluklarını hatırlatıyoruz. İşçi
ücretlerinin ödenmesinde üst işveren olarak sorumluluk altındadırlar. Şirketin hakedeşinden,
işçi ücretlerini keserek, işçilerin hesabına ödemeleri gerekmektedir. Diğer yandan da şirket
ile ilgili, yasalar(torba yasa) sözleşme hükümlerini yerine getirmelidir. Bu kurumlardan
İŞKUR’un işçi şikâyetlerinin yapıldığı kurum olması da ayrı bir ironidir. Şimdi asgari ücretle
çalıştırılan 1000 işçi ücretlerini alamadıkları için mağdur edilmiş durumdadır. Bu mağduriyet
sebebiyle işe gelip gidecek yol paraları dahi kalmayan bu işçiler zaten mutlak yoksulluk
sınırında yaşamını idame etmektedirler.
HİLELİ İFLAS ŞÜPHESİ
CERIT Endüstriyel Hizmetleri A.Ş. 27 Temmuz’da Ankara 6. Asliye Mahkemesinde açtığı dava
4 gün içinde bilirkişi raporu ile birlikte sonuçlandırılmış ve firma biri akademisyen diğeri mali
müşavir olan iki kayyımın yönetimine devredilmiştir. Kayyımlardan birinin ülke sınırları
içerisinde olmadığı, diğerinin ise tek başına yalnızca giriş çıkış hesaplarını kontrol ettiği ifade
edilmektedir. Temel koruyucu mevzuat hükümlerine rağmen bu iflas erteleme kararının
işçilerin ücretlerinin ödenmemesi ile sonuçlanacağından endişe duyan işçiler Kayyımın
öncelikle kendi ücretlerini eksiksiz ödemesi gerektiğini ifade etmektedirler. 1000’den fazla
işçinin ücretinin gasp edilmesi ile firmanın diğer borçlarının ödenmesi riski dolayısıyla işçiler
kamuoyu ve sendikalardan destek beklemektedir.
FİRMA KAMU ALACAKLARINI ÖDEYECEK Mİ?
Binlerce kişiyi bünyesinde taşeron işçi olarak çalıştıran firmanın vergi ve SGK borçlarına ilişkin
nasıl bir ödeme planı sunacağı da net olmayan durumlardan biri. Taşeron işçilerin ücretlerini
vermeyen firma ve kayyımın SGK ve vergi ödemelerini de yapmadığı ifade edilmektedir. 2001
yılında kurulan bu firma 13 yıldır kamu kurumlarından birçok ihale alarak ve yukarıda
belirtilen kurumlara taşeron olarak hizmet vermektedir. Firmanın bu kadar ihaleyi alması ve
bir anda iflasını istemesi şüphe toplamaktadır.
YANDAŞ SENDİKA SESSİZ
Güvencesiz çalıştırma nedeniyle taşeron büro işçileri, istedikleri sendikalara özgürce üye
olamamakta, çoğunlukla rızaları dışında veya seçeneksiz bırakılmak koşulu ile gerek Kurum
idarecileri gerekse taşeron şirket tarafından yandaş sendikalara üye yaptırılmaktadırlar. Aynı
biçimde saydığımız kurumlarda çalışan taşeron işçiler, ağırlıkla yandaş HAK-İŞ’e bağlı Hizmetİş sendikasına üye kaydedilmiştir. Bir yandan emekçileri insanlık dışı koşullarda çalışmaya
mahkum eden AKP, diğer taraftan onların olası hak mücadelelerini daha doğmadan yandaş
sendikaları eliyle boğmaya çalışmaktadır.
AKP hükümetinin Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle gündeme getirdiği “Toplu
Sözleşme Fiyat Farkı” uygulaması sonrasında kurum ve şirket yetkililerince zorla HAK-İŞ’e üye
yapılan işçiler, sendikaları tarafından sahipsiz bırakılmıştır. Yaklaşık iki aydır ücret ile ilgili
sorun yaşanmasına rağmen yandaş Hizmet-İş’ten halen bir adım atılmış değildir. Maaşlarını
alamayan işçiler geçim derdiyle itirazlarını yükseltirken üyesi olduğu sendikalarının tek çabası
istifa ettikleri taktirde işten atılacakları tehdidini yaymak olmaktadır.
Soruyoruz. 4857 Sayılı İş Yasası üst işveren olan kamu kurumlarını işçi ücretleriyle ilgili alt
işverenle birlikte sorumlu tutulmasına, şirketin sorunlu olduğu bilinmesine rağmen ücretler
neden işçilerin hesaplarına değil de şirket hesabına aktarılmıştır? Şirketin kayyıma
devredildiği bilinmesine rağmen bu kamu kurumları neden işçi ücretlerini güvence altına
almamakta ısrar etmektedir? Şirketin durumu bilinmesine rağmen neden hizmet alımı
ihalesinin iptali yoluna gidilmemektedir? Bu kamu kurumu idarecileriyle şirket arasında
yandaşlık ilişkisi mi vardır?
Zaten açlık sınırının altında sefalet ücretiyle çalıştırılan taşeron işçilerin geçim derdini hiçe
sayarak işçilerin değil şirketin korunması yoluna giden kamu kurumları derhal bu
tutumlarından vazgeçmelidir. İşçilerin geçmişe yönelik alacakları bir an önce ödenmeli,
bundan sonraki maaşların zamanında ve tam ödenmesi konusunda tedbir alınmalıdır. İşçilere
yönelik baskılara son verilmeli özgürce sendika seçme hakkı güvence altına alınmalıdır.
Gerekli adımlar atılmadığı taktirde her türlü yasal hukuki ve meşru girişimlerde
bulunacağımız bilinmelidir.
Büro Emekçileri Sendikası olarak bugüne kadar sadece üyelerimizin değil örgütlü olduğumuz
işyerlerindeki tüm emekçilerin onurlu sesi olmayı amaç edindik. Bugün birçoğu işkolumuzda
bulunan kamu kurumlarındaki taşeron işçi arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar için bir kez daha
itirazımızı yükseltiyoruz.
Kuşkusuz kamuda yıllardır yaygınlaştırılmaya çalışılan taşeron sistemi yaşanan sorunların
temelinde yatmaktadır. Modern kölelik olarak adlandırdığımız taşeron sisteminin kaldırılması
ve taşeron işçilerin güvenceli çalıştırılması talebimiz öncelikli taleplerimizden biridir. Tüm
taşeron büro işçilerini yandaş sendikalardan istifa etmeye ve güvenceli iş insanca yaşam
mücadelemize katılmaya davet ediyoruz. İnanmaktayız ki farklı statülere bölünerek
birbirleriyle rekabete zorlanan emekçilerin insanca yaşam özlemi ancak ortak örgütlenme ve
mücadele anlayışıyla gerçekleşecektir.
TAŞERON ÇALIŞTIRMA KÖLELİKTİR, YASAKLANSIN!
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Download