1. Besin su ve artıkların depolandıkları hücresel yapı hangisidir a

advertisement
ayxmaz/biyoloji
1.
Besin su ve artıkların depolandıkları hücresel yapı hangisidir
a. çekirdek
c. Kloroplast
b. Koful
d. Mitokondri
2.
Hangi bu özellikler bir hayvanda kurmazlardı Hücre?
a. çekirdek
c. Sitoplazma
b. Kloroplast
d. Mitokondri
3.
Mikroskop çalışmasında bitki ve hayvan hücrelerini arasındaki farkları ayırt
etmek isteyen bir öğrenci kofullar arasında bir ayrımın olduğun fark etti. Bitki ve
hayvan hücresi kofulları arsındaki farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
Bitki hücreyi kofulları genellikle
a.
c. Bitki hücresi nadiren kaful içerir
daha geniş
Bitki hücresi kofulları genellikle
Hayvan hücreleri genellikle daha
b.
d.
daha küçük
fazla koful içerir
ayxmaz/biyoloji
Bir organik molekülün temel yapısı gösterilir Altında
4.
a. Bir Lipit
b. Bir Protein
c. Bir nükleik Asit
d. Bir Karbon hidrat
Bir öğrenci iyot eklediği bilinmeyen bir çözeltide renk mavi-mor olarak değişti.
Bu renk değişim çözeltide hangi maddenin olduğunu gösterir.
5. a. Lipit
c. Dna
d. Nişasta
b. Protein
Öğrencilerin dört bilinmeyen numuneyi analiz ettikleri bir laboratuar
çalışmasında üç farklı deney düzenlerler. Sonuçlar tabloda gösterilmiştir.
6.
Hangi numune büyük ihtimalle lipid içerir?
a. 1.
c. 3.
b. 2.
d. 4.
Verilen moleküllerden hangisi hücrelerde sadece bir kez üretilir?
a. ATP
c. Lipit
7.
b. DNA
d. Karbon hidrat
Aşağıda verilen diyagramda hücre ,zardan geçemeyen maddelerin, çözünmüş
olarak bulunduğu bir ortama konulmuştur.Hücre ve ortam yoğunlukları
içerdikleri madde miktarıyla belirlenir.
8.
şağıdakilerden hangisi ortama konulan hücrede gerçekleşecek ilk olay olacaktır?
a. Hücreye su girişi olur
c. Hücre su alış verişi yapmayacak
ayxmaz/biyoloji
b. Hücreden su çıkışı olur
d.
Su hücre dışına,çözünmüş
madde hücre içine geçecek
Fotosentez yapan bitki hücrenin,bu özellikte olmayan komşu hücre ile gün boyu
gerçekleştirdiği,su alış verişi aşağıdakilerden hangisi gibidir?
Sabah su alır akşam su verir
c. Sabah ve akşam devamlı su alır
9. a.
b.
Sabah su verir akşam su alır
d. Sabah
10
Verilen mitoz aşamalarını doğru sıralamasını aşağıdakilerden hangisi gösterir?
a. 1 ; 4 ; 3 ; 2
c. 4 ; 1 ; 2 ; 3
b. 2 ; 4 ; 1 ; 3
d. 4 ; 2 ; 1 ; 3
11
Hangi şekil hücre döngüsü denetim noktasına sahip evreyi göstermektedir?
c. 3
a. 1
b. 2
d. 4
Bitki hücre altında iki çekirdeği içerip civarında tamamlamak onun bölüm ol Iki
ayrı göze
Hücre bölünmesi ile ilgili şekilde verilen ok ……………………göstermektedir.
a. Sentriyol
c. Metafaz kromozomu
b. Hücre çeperi
d. Sitokinezi
12
Hücrelerde gerçekleşen çeşitli yaşamsal için oksijeni gereklidir. Oksijen yüksek
yoğunluklardan alçak yoğunluklara doğru hücre zarından geçerek taşınır.
Oksijenin bu taşınma biçimi aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilir?
13
a. Basit difüzyon
c. Aktif nakliye
b. Osmoz
d. Kolaylaştırılmış difüzyon
Bir organizmanın tipi siyah ya da beyaz olabilir. Hangi bu işlemler iki siyah
bireyin iki beyaz döl oluşturmasına neden olmuştur?
14a. Mayoz
c. Evrim
b. Mitoz
d. Metamorfoz
15Şekilde kaya sineği yaşam döngüsü gösterilmektedir
ayxmaz/biyoloji
Kaya sineğinin yaşam döngüsü incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru
olamaz?
Oluşan bireylerde kalıtsal
a. Mayoz ve döllenme görülür
c.
farklılık görülmez
b. Metamorfoz görülür
d. Metagenez görülür
Opossums deri hücreleri incelendiğinde 22 kromozoma sahip olduğu görülür. Bu
bilgiye göre Erkek opossum üreme hücrelerinde kaç kromozom bulunur?
16
c. 10+X
a. 11+X
b. 22+Y
d. 20+XY
Homeostasis bir organizmanın iç ortamını değişmez tutmasıdır.Memeli
organizmalardan köpekler ve insanlar sık sık ürperrler. Ürpermenin başlıca
yararı nedir?
17
a. Tansiyon artar
c. Isı kaybını azaltır
b. Soluyan oranı azalır
d. Đçsel vücut sıcaklığı artar
Mercanlar ihtiyacı olan besinlerinin %90 kadarını su yosunlarını alırlar.
Su yosunları mercanlar için karbon hidratları temin ederler.Mercanlar ise su
yosunları için sığınak ve azot temin ederler. Bu bilgi göre mercan ve su yosunları
18arasında ………….. ilişki görülür.
a. Predatörlük
c. Parazitlik
b. Mutualizm
d. Kommensalizm
Kerevit tatlı su ortamında topluluklar oluşturur. Kerevitler bitki örtüsünü ya da
dip posadaki kayaların altını sığınak olarak kullanır. Böcekler ve salyangozlar
kerevit avlar ,kerevitler ise bitkileri ve su yosunlarını tüketir. Kerevitin rolünü
19hangisi en iyi tanımlar?
a. Asalak
c. Ayrıştırıcı
b. Tüketici
d. Üretici
Bir grup bilim adamı mağara keşfinde birçok abiyotik ve biyotik faktörlerle
karşılaştılar. Hangisi bu faktörlerden olamaz?
20a. Bakteri
c. Karayosunu
b. Mantar
d. Örümcek
ayxmaz/biyoloji
Şekilde bir yaşam alanı verilmiştir.
21
Bu ekosistemde aşağıda verilenlerden hangisi abiyotik faktörler içinde yer alır?
a. Çimen
c. Ağaç
b. Su
d. Sivrisinek
Bir bilim adamı yeni oluşmuş ağ ören örümcek yavrularını laboratuarda uygun
şartlarda her birinin türe özgü ağ örebildiğini deneysel olarak ortaya koymuştur.
Örümcek yavrularının sergilediği bu davranış aşağıdakilerden hangisine örnek
22gösterilebilir?
a. Taklit etme
c. Doğuştan gelen davranış
b. Alışkanlık
d. Öğrenilmiş davranış
Aşağıdaki şekil farklı zamanlarda farklı kaya katmanlarında fosilleşmiş canlıları
göstermektedir.
23
Bu şekle göre kaya katmanlarındaki fosiller için aşağıdakilerden hangisi
doğrudeğildir?
a. Fosil 1 en genç fosildir
c. Fosil 3 Fosil 1'den daha eskidir
b. Fosil 5 en yaşlı fosildir
d. Fosil 4 fosil 2'den daha eskidir
Tahıl → Tarla faresi → Peçeli baykuş
24
Yukarıda verilen besin zincirinin bulunduğu yaşam alanı birçok yıl ortalamanın
altında yağış alması büyük ihtimalle aşağıdakilerden hangisine neden olacaktır.
a. Alanın fare nüfusundaki artış
c. Peçeli baykuşların nüfusu
ayxmaz/biyoloji
azalması
Baykuşun yediği fare sayındaki
Baykuş başına düşen fare sayısı
d.
b.
artışı
azalması
Şekilde, bir ekosistemde enerji piramidi gösterilmektedir
25
Piramitte enerji yoluyla enerjinin akışı hakkında hangi ifade doğrudur?
Enerji 3 ve 4.düzeylerden 1 ve 2.
Dengeli ekosistemlerde düzeyler
a.
c.
düzeylere hareket eder
arasında az enerji kaybı vardır.
1. düzeyden 4.düzey hareket
1.düzeyden 4. Düzeye harekette
d.
b.
ettiği için enerji miktarı artar
enerji her düzeyde azalır.
Tarım alanlarına sık sık pestisidler püskürtülür. Kuşlar ve küçük memeli
tohumları yerler. Bu besinlerle aldıkları pestisidleri dokularında biriktirirler.
Yırtıcı hayvanlar bu pestisidli kuş ve küçük memelileri yedikleri zaman ………….
Pestisid konsantrasyonu besin
Pestisidler yırtıcılar tarafından
a.
c. zincirinin sonuna doğru gittikçe
26 besin zinciri dışına çıkarılır.
azalır
Pestisid konsantrasyon besin
Pestisidler benin sonuna kadar
b. zincirin yukarısına doğru gittikçe d.
aynı konsantrasyonda kalırlar
artar.
Bir tatlı su eko sistem bulunan besin zinciri aşağıda hazırlanmıştır.
Đnsanların levreklerin çoğunu yakalayıp besin olarak tüketseydi besin zincirinde
27aşağıdakilerden hangisi görülmezdi?
Zamanla ekosistemde yeni
a. Zamanla böcek Nüfusu azalırdı c.
denge kurulurdu
Ekosistem tamamen ortadan
b. Đlk etapta ay balığı nüfus artardı d.
kalkardı
Şekilde bir böcek nüfusun büyüklüğü zamana bağlı değişimi grafik olarak
verilmiştir.
28
Grafiğin hangi bölümünde Böcek nüfus büyüklüğündeki değişim en az zamanda
en fazla miktarında meydana gelmiştir?
ayxmaz/biyoloji
a. 1.evre
b. 2.evre
c. 3.evre
d. 4.evre
Bir bitki türü kesin olarak sadece bir Pervane türüyle tozlaşılır. Bu pervanenin
larvası için Bitki tek besin kanağıdır. Birçok yılın,bir döneminde bir hastalık bitki
nüfusunun tümünü öldürdü. Bitki hastalığının bir sonucu olarak büyük ihtimalle
pervane nüfusu ile ilgili olarak hangi senaryolar meydana gelir?
Pervane nüfus en sonunda bitmiş Pervane yeni türü oluşturmak
29a.
c.
olacak
için nüfus geliştirecek
Yetişkin aşamaya daha fazla
Pervane larvaları çabukça diğer
b.
d. girmek için pervane larvaları
bitkiyi yemeye adapte olurlar
çabuk değişecek
Dev pandanın ataları beş kısa ayak parmağıyla pençeler. Dev pandalar ise sık sık
kullandığı bir altıncı ilave tırnağa sahiptir. Bir tırnak şeklinde olan bu yapı
pandaya bambu filizlerini tutup, koparıp,yemeye yarar. Dev pandaların
pençelerinde bu tırnaksı yapının bulunması büyük ihtimalle ……………
30
sonuçudur.
a. Mitoz
c. Doğal seçme
b. Süksesyon
d. Melezleme
Hücrede gerçekleşen iki yaşamsal süreç aşağıda verilmiştir.
31Denklemlerin birisi solunumu temsil eder. Solunum sırasında reaktifler
hangileridir.
a. Enerji ve O 2
c. C6H12O2 ve H2O
b. C6H12O6 ve O 2
d. Enerji , H 2O ve CO 2
32
Hangi organelle besin üretir?
a. Kloroplast
b. Ribozom
c. Koful
d. Çekirdekler
ayxmaz/biyoloji
33
Şekilde bir ekosistemde oksijen ve karbondioksitin akışı göserilmiştir.
Karbondioksit kullanılmıştır
a. Solunum sırasında hayvan
Solunum sırasında hayvan,
b.
bitkiler ve mantar
c. Fotosentez sırasında Bitki
Fotosentez sırasında Bitkiler ve
d.
mantar
Mehmet Doğan bey hızlı koştuğu zaman kas dokusu oksijeni daha hızlı kullanır.
Yüksek performansta yeterli oksijen olmadığında, enerjiyi temin etmek için
pirüvik asit, laktik aside yıkılır. Hangi işlem kaslarda laktik asidi üretir?
34
c. Aerobik Solunum
a. Kramp
b. Kemosentez
d. Anaerobi solunum
Đki hücrelinin tipinin oksijen ihtiyacı ve solunum ürünleri aşağıda verilmiştir.
Hangi ifade doğru biçimde solunumun tiplerini teşhis eder Masa üstünde?
35
1'i işlemden geçir Oksijensiz
1 ve 2'yi işlemden geçir iki farklı
c. yaşayabilen solunum ve işlem 2
a.
aerobikin tipleri mi Solunum
aerobik solunumdur
1'in aerobik solunum ve 2'yi
1'i işlemden geçir ve 2 iki farklı
işlemden geçirdiği işlem
b. oksijensiz yaşayabilen
d.
oksijensiz yaşayabilendir
solunumun tipleri mi
Solunum
36Şovların altında diyagram karbondioksit ve oksijenin akışı bir Eko sistem
ayxmaz/biyoloji
Mantar, hayvanlar ve bitkiler; bitkiler tarafından üetilen oksijeni kullanırlar. Bu
organizmalar kullandıkları oksijeni dış ortama ne şekilde verirler?
c. Karbon dioksit
a. Glikoz
d. Oksijen
b. Su
Fotosentez doğada hangi maddenin döngüsünde doğrudan rol almaz?
a. Karbon döngüsü
c. Oksijen döngüsü
37
b. Azot döngüsü
d. Su döngüsü
Đnsan mide hücrelerinde hidrojen iyonu pompaları bulunur.Bu pompalar hidrojen
iyonlarını, düşük yoğunluktaki hücre içerisinden, yüksek yoğunluktaki hücre dışı
ortama geçmelerini sağlarlar.Hidrojen iyonlarının hareketinin gerçekleşmesi için,
38hangi denklemin gerçekleşmesi gerekir.
a. ATP →ADP + P + Enerji
c. O2+ H 2O + enerji → ATP + CO 2
d. ATP + CO 2→ O2+ H 2O + enerji
b. ATP + P + enerji →ADP
Bir tek bakteriyel hücreden iki yeni bakteri hücresinin oluşumunda aşağıda
verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?
39
a. Sitokinez
b. DNA eşlenmesi
c. Kardeş kromatidlerin ayrılması
Kalıtsal olarak eş hücrelerin
d.
oluşumu
Meraklı bir bahçıvan çiçek bahçesinde mor çiçek açan bir bitki keşfetti, bu bitkiyi
kendi kendine tozlaştırıp, ürettiği yeni dölü incelediğinde % 76’sı mor çiçek ve %
24 ‘ü kırmızı çiçek açtığını gördü. Bu sonuçlara göre çiçek rengi oluşturan kırmızı
40alel için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsız
a. Kodominant
c. Resesif
b. Dominant
d. Eşeye bağladı
Kıvırcık saç tipi baskın (W), düz saç tipi çekiniktir (w).Kıvırcık saçlı heterozigot
anne ve babadan olabilecek kıvırcık saçlı çocukların oranını Punnett karesinde
41
ayxmaz/biyoloji
çaprazlayarak gösterin ve oranını işaretleyin?
a. 25%
c. 75%
d. 100%
b. 50%
42
Soy ağacında; bir insan soyundaki, bir genetik özelliğin dört nesil boyu
gerçekleşme olayı tablo edilmiştir. Bu soy ağacındaki kalıtsal özelliğin biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Otozomal dominant
c. Kodominant
b. X’e bağlı dominant
d. Eksik baskınlık
43
Soy ağacında verilen özellik resesif bir alel nedeniyle oluşur. x D normal şartlarda
x d aleline baskındır. Verilen soy ağacı tablosuna göre hangi fert
X D Xd
genetik özelliğine sahiptir?
a. 2.birey
c. 4.birey
b. 3.birey
d. 6.birey
Insanlar için mümkün olan 4 kan tip A, B, AB ve O dur. A ve B kodominant
özellikte olup O kan tipi resesiftir. A fenotipinde kişinin genotipi AA veya AO
olabilir.B fenotipinde bir kişinin genotipi BB veya BO olabilir. B kan olan anne A
ve B kan bulunduran çocuklara sahipse ,bu kadının ve kocasının kan grupları
44
aşağıdakilerden hangisidir?
a. AO ve BB
c. AO ve BO
b. AA ve BO
d. AA ve BB
45Soy ağacı tablosunda insan genetik hastalığın geçiş şekli gösterilmektedir
ayxmaz/biyoloji
3. nesilde hastalığa sahip olan erkek taşıyıcı olan bir kadınla evlidir. Çift bir kıza
çocuğuna sahip olursa çocuğun kalıtsal hastalığı sahip olma olasılığı nedir?
a. % 25
c. % 75
b. % 50
d. % 100
Bir Adam ve bir kadın çocuk sahibi olmayı düşünüyorlar. Genetik test sonucu iki
ebeveyninde Tay sachs için taşıyıcı olduğunu meydana çıkarır. Çiftin Tay sachs
çocuk sahibi olma olasılığı nedir?
46
a. % 25
c. % 75
b. % 50
d. % 100
Bir evli çift çocuk sahibi olmayı isterler. Ebeveynlerin birisi kalıtsal olarak resesif
alelle taşınan hastalık kistsel fibrosise sahiptir. Diğer ebeveyn resesif alele sahip
değildir. Çiftin olacak çocuğunun kistsel fibrosisle sahibi olma şansı nedir?
c. %75
a. %0
d. %100
47b. % 50
Bir böcek türünde geniş(R) kanat baskındır dar(r) kanata ve benekli(P) gövde
baskındır renksiz(p) gövdeye özellikleri ayrı kromozomlar üzerinde
bulunmaktadır. Aşağıda bu iki özellik bakımından böcek gelecek nesildeki kalıtsal
dağılım görülmektedir.
48
Bulunulan ekolojik çevrede benekli gövde üstün özelliktir. Punnett kareye göre
bulunulan ekolojik çevrede yaşama şansı olan bireylerin olasılığı nedir?
ayxmaz/biyoloji
a. 1/16
b. 3/16
c. 9/16
d. 12/16
Bir hücre bölmeden önce DNA sının kopyalarını yapar. Şekil bir DNA parçasının
bir kopyası yapıldıktan sonra oluşan yeni DNA ları gösterir. DNA ‘nın parçasını
kopyalanmasında oluşan bir hata * ile gösterilmektedir.
49
* ile gösterilen hata nedir?
a. Bir çeviri hatası
b. Bir yapı değişimi
c. Bir kopyalama hatası
d. Bir onarım hatası
Bir hücre bölmeden önce DNA sının kopyalarını yapar. Şekil bir DNA parçasının
bir kopyası yapıldıktan sonra oluşan yeni DNA ları gösterir. DNA ‘nın parçasını
kopyalanmasında oluşan bir hata * ile gösterilmektedir.
50
Gösterilen hata * büyük ihtimalle onun meydana geldiği hücrede
…………………….. değiştirerek etkileyecek
c. yağdaki bir yağ asidini
a. bir t-RNA yı
b. protein sentezini
d. proteindeki bir amino asiti
Bir DNA molekülünün kalıp ödevi gördüğü sırasında oluşacak yanlış sıralama,
aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşirse sonuçları diğerlerine göre daha etkili
olur?
51
a. r-RNA
c. m-RNA
b. t-RNA
d. DNA
Hangi hücresel işlem genin doğrudan yol göstermesi ile gerçekleşir?
a. Genetik yapı değişimi
c. Protein sentez
52
b. Dna kopyalama
d. Oksijensiz solunum
Bir hücre bölmeden önce DNA sının kopyalarını yapar. Şekil bir DNA parçasının
53bir kopyası yapıldıktan sonra oluşan yeni DNA ları gösterir. DNA ‘nın parçasını
kopyalanmasında oluşan bir hata * ile gösterilmektedir.
ayxmaz/biyoloji
Yukarıda hatanın gerçekleştiği yaşamsal olay aşağıda verilen hücresel
aktivitelerden hangisinden önce gerçekleşir?
a. Replikasyon
c. Döllenme
b. m-RNA sentezi
d. Protein sentezi
DNA’nın bir bölümünün temel sırası aşağıda gösterilmektedir.
ATG AAA CGC ATT
54
Hangisi bir nokta mutasyonu ile meydana gelen yapı değişimini gösterir?
a. TAC GCG TAA
c. AGU AAA CGC AUU
b. UAC UUU GCG UAA
d. ATG ATA CGC ATT
Bilim adamı DNA’nın bir bölümünde dizilimi incelemektedir.
TAC GGC CAT GAA
55DNA molekülünün yukarıda verilen diziliminde bir nükleotid kaybı gerçekleşerek
yapı değişimine uğrar.Aşağıda verilen dizilimlerden hangisi bu olayın sonucudur?
a. TAG GCC ATG AA
c. TAC GGG CAT GAA
b. ATG CGG GTA CTT
d. TAC CGG CCA TGA A
Dört farklı bireyin DNA parmak izleri tabloda verimiştir
56
Hangi iki birey akrabalıkları diğerlerinden daha fazladır?
a. 1 ve 2 Birey
c. 2 ve 3 Birey
b. 1 ve 4 Birey
d. 3 ve 4 Birey
57Alışkın olan DNA’nın bir bölümü bir RNA kopyasını üretir.
ayxmaz/biyoloji
Burada hangi yaşamsal süreç gerçekleşmiştir?
a. Mitoz
c. Replikasyon
b. Translasyon
d. Transkripsiyon
Bilim adamı dört türünden yarasaların DNA’larının belirli bir loksu üzerine
çalıştı. DNA’nın sıraları aşağıda çizelgede gösterildiği gibidir.
58
çizelgeye göre hangi iki yarasanın akrabalık derecesi diğerlerine göre daha
fazladır ?
a. 1 ve 2 Tür
c. 2 ve 4 Tür
b. 1 ve 3 Tür
d. 3 ve 4 Tür
Bir çevre iklimsel olarak kışlar sık sık donma ve yazın sık sık 30 oC üstünde
sıcaklıklar görülür.Her sene bir miktar yağmur ve kar yağar . Bu çevrede büyük
ihtimalle hangi organizma uyum sağlamıştır?
59
a. A
b. B
c. C
d. D
Bir hayvan, bir kalın kürk ve yağ tabakasının koruyuculuğuna sahiptir. Bu
60
hayvan aşağıda verilen biomlardan hangisinde yaşamaktadır?
ayxmaz/biyoloji
a. F
b. G
c. H
d. J
Tablo dört organizmanın sınıflandırılmasını göstermektedir
61
Sınıflama çizelgesine göre hangi iki organizma daha yakın akrabadır?
a. 1 ve 2 Organizma
c. 2 ve 4 Organizma
b. 1 ve 3 Organizma
d. 3 ve 4 Organizma
62
Verilen esimdeki memelinin sınıflama anahtarına göre tür tesbitini yapın?
a. Dicrostonyx Groenlandicus
c. Citellus Lateralis
b. Synaptomys cooperi
d. Citellus columbianus
63Iki farklı tilki türünün karakteristik özelliklerini gösteren şekil aşağıda verilmiştir.
ayxmaz/biyoloji
Kırmızı tilki kızıl renkleme ile orman doğal ortamına, cüce tilki bej renklenme ile
bozkır doğal ortamına uyum sağlar.Cüce tilkinin kepçekulakları ısı düzenlemesine
yardımcı olurken kırmızı tilkinin küçük kulağı ısı kaybını önler. Aşağıdaki
ifadelerden hangisi bunlar arasındaki ayrımı en doğru açıklamasıdır?
Tilkilerde farklı çevreye uyma
Aynı kaynak için rekabeti
gelişmiş, Cüce tilki kırmızı
a.
c. engellemek amacıyla farklı
tilkiden daha güneşli çevreyi
olarak geliştiler
tercih ettiği için değişmiştir
Tilkiler farklıya çevre uyum
Tilkiler farklı olarak gelişti
b. sağlamaları onların görünüşlerini d. ataları birbirlerinden uzaklaştığı
de değiştirdi
için farklılık arttı
Şeklide iki homolog yapı gösterilmiştir
Bu yapılar bir………………………. örnektir
64 popülasyondaki bireylerin
farklılaşmayı gerçekleştiren
a. arasında bulunan genetik
c. köken deş organizma
çeşitliliğe
özelliklerine
farklı ancak benzer oramda,
genetik mühendislik tarafından
d. benzer özellik geliştiren
b.
genetiği değiştirilen bireylere
organizmalara
Bilim adamlarının sık sık benzer yapıları kıyaslayarak türler arası bağlantıları
kurarlar. Aşağıda dört farklı memeliye ait çene kemikleri ve dişler
gösterilmektedir.
65
Hangi iki memeli diğerlerine göre aralarında daha fazla akrabalık vardır?
a. 1 ve 2 Memeli
c. 2 ve 3 Memeli
b. 1 ve 3 Memeli
d. 2 ve 4 Memeli
ayxmaz/biyoloji
66
Kaya sineğinin yaşam dönemi bir ……………. örneğidir.
a. Eşeysiz üreme
c. Metamorfoz
b. Rejenerasyon
d. Eksik metamorfoz
67
Kaya sineğinin metamorfozu niçin eksik metamorfozdur?
Kanatlı yetişkinden önce tek
Yaşam dönemi tek bölüm ve
a.
c. larva evresi vardır pupa
sudadır
evresinin görülmemesi.
Larvalar dönem sonunda kanatlı
Her ikiyi bireyi, bir erkek ve bir
b.
d. yetişkinin değil kanatsız yetişkin
dişi gerektirir
olmaları
ayxmaz/biyoloji
bir boynuzlu kertenkele şekli verilmiştir.
68
Hangi boynuzlu kertenkelenin vücut planını en iyi tanımlar?
c. Küresel Simetri
a. Asimetrik
d. Iki yanlı (Biletaral) simetri
b. Radyal simetri
Belirli vücut sistem geniş yüzey alanına sahiptir.Bu yüzeyde organik maddeleri
kimyasal değişime uğratacak reaksiyonlar gerçekleşir.Endodermden köken almış
bu sistem en ilkel sistemdir.Özellikleri verilen bu sistem aşağıdaki fonksiyonlardan
69hangisine sahiptir.
a. Gaz alış verişi
c. Kontrol ve denetim
b. Yemek partiküllerinin sindirimi d. Enfeksiyona karşı koruma
Vücudun çatısını oluşturur, insan vücudundaki kalsiyumun çoğunu içerir. Bu
organlar kan hücrelerini üreten bir kırmızı kemik iliği içerir.Bu organın asıl
fonksiyonu nedir?
70a. Sindirim ürünlerini emmek
c. Destek ve korumayı sağlamak
Boşaltım artıklarını
Tüm vücut bölümlerini Kontrol
b.
d.
uzaklaştırmak
ve koordine etmek
Bir kaya sineği ve bir karayosunun yaşam dönemleri diyagramda gösterilmiştir.
71
Hangisi kaya sineğinin yaşam dönemindegörülür fakat karayosununda görülmez?
a. Mitoz
c. Metagenez
b. Tozlaşma
d. Eksik metamorfoz
Download