4- Ayasofya Müzesi`nin ibadete açılması yönünde bir başvuru söz

advertisement
4 . 1 1 . 2009
B: 13
T B M M
4- Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması yönünde bir başvuru söz konusu mudur?
Başvuru söz konusu ise, kimler tarafindan hangi amaçla bü başvuru yapılmıştır? Ne yanıt
verilmiştir? Ayasofya Müzesi de ibadete açılacak mıdır?
5- Tarihi yapıların ibadete açılması, Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'ye ne gibi
kazanımlar sağlayabileceği değerlendirilmektedir?
CEVAPLARIMIZ
(7/9649)
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 35
inci maddesine göre, sadece camii ve mescitlerin ibadete açılması ve yöneltilmesi Diyanet İşleri
Başkanlığına aittir.
^Ayasofya Müzesi ve Sümela Manastırı gibi tarihi yapıların idaresi ve yönetimi konusunda
Diyanet işleri Başkanlığının herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.
Bu itibarla, soru önergesinde yer alan sorular cevaplandırılamamıştır.
9.- Edirne
Milletvekili
Rasim
Çakır'ın,
Edirne
'de bazı kamu görevlilerinin
basına
yansıyan
sözlerine,
- Adana
Milletvekili
Nevingaye
Erbatur'un,
bütçe
hazırlanmasında
toplumsal
cinsiyetin
gözetilmesine,
Kadın yönetici
İlişkin
soruları
sayısına,
ve Devlet
Bakanı
Faruk
Çelik'in
cevabı(7/9767),
(7/9768)
,
(7/9769)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda gerekçesi belirtilen hususun Devlet Bakam Sayın Faruk ÇELİK tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını, arz ederim.
Saygılarımla, 04/09/2009
Edirne Milletvekili
j
3 Eylül 2009' da Edirne'de Sosyal Dayanışma Vakfının mütevelli heyetinin
toplantısında Sayın Edirne valisinin önünde Edirne il müftüsünün Edirnelilerin oruç tutan
insanlara saygılarının olmadığım ifade ederek bir Vali Yardımcısını da "benim önümde çay
içiyor" diyerek itfam ederek konuşma yaptığı ve aynı şekilde Edirne il milli eğitim
müdürünün de "Zaten Edirnelilerin dine ve oruç tutanlara karşı saygılarının olmadığını
"söyleyerek bütün Edirne 'fileri potansiyel dine karşı ve saygısız olarak ifade ettiği Edirne
yerel basınında yer almıştır. •
Soru: Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin ve Kuvayi Milliyenin önderlerinin yetiştiği
Edirne serhat kentine ve Edirnelilere karşı hükümetinizin atadığı bu devlet görevlilerinin
tutumunu uygun buluyor musunuz? Ve ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?
- 1 8 8 -
Download