Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

advertisement
Erken Evre Küçük Hücreli Dışı
Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi
Akciğer kanseri olgularının ancak %15-25’i operabıldır.
Tanı sırasında Evre I-II hastaların oranı %25-30’dur.
Yeterli pulmoner fonksiyonu olan ve ciddi bir medikal
komobiditesi olmayan klinik evre I-II olgular için başlangıç tedavisi cerrahi rezeksiyondur.
Göğüs Cerrahisi
Santral yerleşim veya lokal ilerleme nedeniyle lobektominin yetersiz kaldığı durumlarda ve N1 lenf nodu metastazlı evre II olgularında komplet rezeksiyon sağlanabiliyorsa sleeve lobektomi, pnömonektomiye tercih
edilmelidir.
Torokoskopik olarak anatomik akciğer rezeksiyonuna uygun özelliklerde olan evre I olgularında, deneyimli
cerrah tarafından VATS ile rezeksiyon uygulanması açık
torakotomi yanında kabul edilebilir bir seçenektir.
Evre I-II olgularında doğru patolojik evreleme için intraoperatif sistemik lenf nodu diseksiyonu veya örneklemesi yapılmalıdır.
Sistematik Medistinal Lenf Nodu Diseksiyonu; Tüm lenf
nodu istasyonları ve lenfatik kanallar etraf yağlı dokularla birlikte en-blok şekilde çıkartılır.
1
221
Akın Yıldızhan
Komorbit hastalık veya solunum fonksiyonlarından dolayı, operasyonu tolere edip, lober veya daha büyük rezeksiyonu tolere edemeyecek evre I olgularında, sublobar rezeksiyonlar cerrahi dışı tedavilere tercih edilmelidir. Ancak sublobar rezeksiyonlarda teorik olarak lokal
rekürrens riski yüksektir.
Göğüs Cerrahisi
Journal of Clinical and Analytical Medicine
Medikal olarak cerrahi rezeksiyona uygun evre I-II olgularda, lobektomi ve daha büyük rezeksiyonlar, sublobar
rezeksiyonlara (segmentektomi, wedge rezeksiyon) tercih edilmelidir.
-Sağ taraf tümörler için 1-4 ve 7-9 nolu mediastinal
lenfnodları çıkarılır.
-Sol taraf tümörler için bunlara ek olarak 5, 6 nolu lenfnodları çıkarılır.
Hiler ve intrapulmoner lenfnodları ayrı şekilde çıkartılır.
Komplet rezeksiyon;
-R0: Rezeksiyon sınırı mikroskopik olarak temiz ve en az
6 nodal istasyon örneklenmeli ve histolojik olarak tutulum olmamalı,
-R0(un): Rezeksiyon sınırı mikroskopi olarak temiz, rezidüel hastalık yok ancak önerilen sayıda lenf nodu bölgesi örneklenmemiş ise ve en üst mediastinal nodlarda
tutulum var ise,
-R1: Mikroskopik olarak inkomplet rezeksiyon,
-R2: Makroskopik olarak inkomplet rezeksiyon.
Cerrahi yöntem, komplet rezeksiyon (R0) ile cerrahi sınırların negatif olmasıdır.
Komplet rezeksiyon (R0) uygulanmış, evre IA-IB olgularında postoperatif radyoterapi survive azaltır ve önerilmez.
Cerrahi sınır pozitif ise tamamlayıcı cerrahi uygulanabilir. Uygulanamaz ise postoperatif radyotrapi uygulanır.
Medikal inoperabl evre I-II olgularında, küratif fraksiyone radyoterapi önerilir.
Tümör çapı 3-4 cm den küçük ve cerrahi rezeksiyona
engel teşkil eden medikal komorbid durumu olan olgulara stereotaktik vücut ışınlaması (SBRT) veya radyof2
222
rekans ablasyon (RFA) ile ablatif tedavi önerilir.
Daha büyük tümörü olan olgulara definitif radyoterapi
önerilmektedir.
Komplet rezeksiyon uygulanmış, evre IA-IB olgularında
adjuvan kemoterapi rutinde önerilmez.
Komplet rezeksiyon uygulanmış evre II olgularda, performansı iyi ise platin bazlı adjuvan kemoterapi önerilir.
Komplet rezeksiyon uygulanmış, evre II olgularında postoperatif radyoterapi, lokal rekürrensi azaltır ancak survive üzerinde etkisi olmadığından önerilmez.
3
223
Download