PowerPoint Sunusu

advertisement
12. SINIF KONU
ANLATIMI
8
SORU ÇÖZÜMÜ
Bir DNA molekülünde pirimidin bazlarının sayısı
biliniyorsa,
I) Toplam nükleotit sayısı
II) Hidrojen bağ sayısı
III) Fosfat sayısı
IV) Pürin bazlarının toplam sayısı
Hangileri hesaplanabilir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV
I) Hidrojen bağlarının kopması ile iki ipliğin
ayrılması
II) Genetik şifreye uygun olarak mRNA üretilmesi
III) Kodonlara uygun tRNA’ların ribozoma gelmesi
Yukarıda bazı hücresel olaylar verilmiştir. Bu
olaylardan hangileri prokaryot ve ökaryotlarda
aynı yerde gerçekleşebilir?
A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
Bir hücrede protein sentezi için
I) Ribozom
II) Mitokondri
III) RNA çeşitleri
IV) Aminoasit
Yapı ve moleküllerinden hangilerinin bulunması
şarttır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV
DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden
hangisi yanlıştır?
A)Nükleotitlerden meydana gelir
B)Tüm canlılarda çekirdek içerisinde bulunur
C) Çift zincirden oluşur
D) Yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin
nükleotiti bulunur
E) Kalıtım materyali olarak görev alır
Bir DNA’nın tamamlayıcı zincirinin nükleotit dizilimi
GCTATGATTCCG şeklindedir. Bu DNA’dan üretilecek
olan mRNA’nın nükleotit dizilimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) GCTATGATTCCG
B) CGATACTAAGGC
C) GCUAUGAUUCCG
D) CGAUACUAAGGC
Replikasyon sırasında DNA’nın hidrojen bağlarını kıran
enzim aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNA polimeraz
B) RNA polimeraz
C) Ligaz
D) Helikaz
E) ATP sentaz
E) CGUTUGTUUCCG
Ağır azotlu DNA taşıyan bir bakterinin normal azotlu besi
ortamında 3 kez bölünmesi sağlanmıştır. Bölünmeler
sonucu oluşan melez DNA miktarının normal DNA
miktarına oranı nedir?
A)1/2
B) 1/3 C) 1/4
D) 1/6 E) 1/8
Bir hücrede tespit edilen 5 ayrı mRNA molekülünün aşağıda verilen
özelliklerinden hangisi sentezlenecek proteinlerin farklı olmasında etkili
değildir?
Bir hücrenin çekirdeğinde replikasyon olayının gerçekleşmesi
sırasında,
A) mRNA’lardaki kodon sayılarının farklı olması
1) Hidrojen bağlarının kopması sonucu iki zincirin birbirinden
uzaklaşması
B) mRNA’lardaki nükleotit sayılarının farklı olması
C) mRNA’lardaki nükleotit sıralarının farklı olması
D) mRNA’lardaki zincir uzunluklarının farklı olması
E) mRNA’nın üretileceği organelin farklı olması
Bir hücre çekirdeğinde 500 Adenin organik bazı, 200 Timin organik bazı, 800
fosfat ve 400 deoksiriboz şekeri vardır. Belirtilen maddeler kullanılarak en
fazla kaç nükleotit sentezlenebilir?
A)200
B) 400
C) 500
D) 700
E) 800
2) Uygun nükleotitlerin karşılıklı gelerek birbirine bağlanması
3) DNA’nın yeniden sarmal yapı kazanması
Olaylarının meydana gelme sırası nasıldır?
A) 1 – 2 – 3
B) 1 – 3 – 2
C) 2 – 1 – 3
D) 2 – 3 – 1
E) 3 – 2 – 1
I. Deoksiriboz şekeri
II. Riboz şekeri
III. Urasil organik bazı
IV. Fosfat
V. Timin organik bazı
Yukarıda verilen moleküllerden hangilerini birleşimi sonucu DNA
molekülüne ait bir nükleotit üretilebilir?
A) I – II – III B) I – III – IV C) I – IV – V
D) II – III – IV
E) III – IV – V
Bir protein sentezine kalıplık eden mRNA da 142 kodon bulunduğuna
göre;
a)
DNA nın anlamlı ipliğinde kaç nükleotit vardır?
b)
Üretilen proteinin yapısında kaç aminoasit vardır? (durdurma kodonu
dahil değil)
c)
Üretilen proteinin yapısında kaç aminoasit vardır? (durdurma kodonu
dahil )
d)
Protein üretimi sırasında kaç tane peptit bağı oluşur ve kaç tane su
açığa çıkar? (durdurma kodonu dahil değil)
e)
Protein üretimi sırasında kaç tane peptit bağı oluşur ve kaç tane su
açığa çıkar? (durdurma kodonu dahil )
f)
En fazla kaç çeşit tRNA ve aminoasit görev alabilir?
Download