bölüm 1

advertisement
SOSYOLOJİ NEDİR?
SOSYOLOJİ NEDİR?
• İnsanın toplum yaşamının, insan grupları ile
toplumlarının bilimsel incelenmesi
• Kapsam, bireyler arasında geçen
karşılaşmalardan küresel toplumsal süreçlere
kadar geniş
• Kendi yaşamlarımızın bildik özelliklerinin
ötesine geçme zorunluluğu
• Doğal, kaçınılmaz gördüklerimizden, verili
olduğunu sandıklarımızdan uzaklaşma.
SOSYOLOJİK İMGELEM
•
•
•
•
•
Bir fincan kahve içmenin anlamları:
İçmenin törensel yönünün kahvenin kendisini
tüketmekten daha önemli olduğu sembolik değer
Sosyal olarak kabul edilmiş uyarıcı içecek
Uluslararası ticaretteki en değerli mal
1800lerin sömürgeci yayılma dönemine uzanan
köken
“markalaşmış” ve “siyasallaşmış” tüketim maddesi
SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN
GELİŞİMİ
• Olgular, şeylerin oluşunu ve bazen de nasıl
meydana geldiğini gösterir.
• Teoriler, olguların neden meydana geldiğini
göstermede gereklidir.
• Teoriler çeşitli görgül durumları açıklamada
kullanılabilecek yapılaşmış kuramsal
yorumları kapsar.
• Teori ile pratiği tamamen birbirinden ayırmak
mümkün değildir.
İLK KURAMCILAR
Auguste Comte (1798-1857)
• Fransız devrimi sonrasının çalkantılı döneminde
“sosyoloji” terimini ortaya atmıştır.
• Yasaların açıklayabildiği toplum bilimine inanmıştır.
• Pozitivizm, bilimin yalnızca doğrudan deney yoluyla
bilinebilen, gözlenebilir büyüklüklerle ilgilenmesi
gerektiğini ileri sürer.
• Sosyolojiyi bütün bilimlerin en karmaşığı, gelişim
çizgisinin en sonu olarak görür.
İLK KURAMCILAR
Emile Durkheim (1858-1917)
• “Toplumsal olguları şeyler olarak incele!”
• Toplumsal olgular, bireylere dışsal olan ve kendi
gerçekliklerine sahip olan davranış, düşünce biçimleridir.
• Kilit kavramı, mekanik ve organik dayanışma arasında
ayrım yapan işbölümüdür.
• Hızlı değişim geleneksel yaşamı altüst eder; amaçsızlık
ve umutsuzluk duygusu olan anomi ile sonuçlanır.
• İntihar tipolojisi çözümlemesi ile ün kazanmıştır.
İLK KURAMCILAR
Karl Marx (1818-1883)
• Yazılarının merkezinde kapitalizm ve sınıf
mücadelesi yer alır: kapitalistler ve proletarya
• Tarihin Materyalist Yorumu - Ekonomik etkiler
toplumsal değişimi yönlendirir.
• Toplumsal düzen evrelerin sıralaması:
ilkel
feodal
kapitalist
komünist
• Son evre kaçınılmaz olarak işçilerin devrimi ile
kazanılır.
İLK KURAMCILAR
Max Weber (1864-1920)
• Ekonomik etkileri önemli kabul eder, ancak düşünce
ve değerlere de odaklanır.
• Eyleme vurgu yapar, yapılara değil!
• Protestan Etik kapitalizmin ortaya çıkışına neden
olmuştur.
• İdeal tip nosyonunu türetmiştir.
• Rasyonelleştirme sürecinin ilerlemesini (bilim ve
bürokrasi ile) “büyünün bozulması” olarak ifade
etmiştir.
MODERN
KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
• Sembolik Etkileşimcilik: Küçük çaplı etkileşimlerde
bireyler arasındaki sembollerin değiş tokuşu
• İşlevselcilik: Topluma bir bütün olarak yoğunlaşır.
Merton, fonksiyonları, açık ve örtülü olarak ayırır.
• Çatışma Kuramları: Sınıf ve eşitsizlik konularına
odaklanır. Marx’ın etkisi görülür.
• Düşünmeyi kolaylaştırmanın farklı analiz seviyeleri:
mikro sosyoloji ve makro sosyoloji
NİÇİN SOSYOLOJİ?
• Farklı bakış açılarının değerini bilme imkanı
verir.
• Politik girişimleri değerlendirmede pratik destek
sunar.
• Bireysel aydınlanmayı sağlar ve kendimize ait
yaşamlarımızı kontrol etmemize yardım eder.
• Tasarım, sosyal hizmet, yönetim ve gazetecilik
gibi uygulamalı bir meslek sunar.
Download