2017 güz dönemi ara sınavı

advertisement
TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ
118
2017 GÜZ DÖNEMİ
ARA SINAVI
1.
3.
I. Hücre zarı sınırında bir molekül,
hücre dışında bir taşıyıcı proteine bağlanır.
II.Molekül-taşıyıcı protein kompleksi zar boyunca hareket eder.
Aşağıdakilerden hangisi solunuma bağlı alkalozis nedenlerinden
biridir?
III.Sonunda bir enzim aracılığıyla
ve ATP den gelen enerji ile molekül ve taşıyıcı protein ayrılır.
Molekül serbest bırakılır.
A) Nefritis
B) Ateşli hastalıklar
IV. Taşıyıcı protein tekrar eski durumuna döner.
C) İshal sonucu bikarbonat kaybı
Aktif taşıma ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
D) Şeker hastalığında keto asitlerin meydana gelmesi
E) Ruminantlarda tane yemin az
alınması
A) I ve III
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
2.
Erişkin bir insanda beden ağırlığının yaklaşık % kaçı sudan oluşur?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 78
E) 92
4.
Protoplazma ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Protein ve lipit olmak üzere 2
maddeden oluşur.
B) Protein, lipit ve su olmak üzere
3 maddeden oluşur.
C) Su, protein, karbonhidrat ve
lipit olmak üzere 4 maddeden
oluşur.
D) Su, protein ve karbonhidrat olmak üzere 3 maddeden oluşur.
E) Su, protein, karbonhidrat, lipit
ve iyonlar olmak üzere 5 maddeden oluşur.
MURAT YAYINLARI
5.
İyon ve moleküllerin hareketlerine bağlı olarak bir maddenin diğer bir madde içinde yayılmasına
ne ad verilir?
8.
B) Sedimentasyon
B) Difüzyon
C) Hemoraji
C) Hemodiyaliz
D) Diapedez
D) Filtrasyon
E) Hemolizis
E) Osmoz
9.
Ekstrinsik sistemle olan pıhtılaşmada görevli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plazma Tromboplastin Öncüsü
B) Hageman Faktörü
Hemoglobinin alyuvar membranından dışarı çıkması durumuna
ne ad verilir?
A) Anemi
A) Diyaliz
6.
119
Aşağıdakilerden hangisi kanın
pıhtılaşma mekanizmasında görevli mineraldir?
A) Bakır
B) Potasyum
C) Demir
D) Kalsiyum
E) Fosfor
C) Doku Tromboplastini
D) Antihemofilik Faktör
E) Plazma Tromboplastin Komponent
10. Anemilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kan kaybı anemisinde alyuvarların azalmasının yanında
kanın plazmasında da azalma
görülür.
7.
Hemoglobinin karbondioksit ile
yaptığı bileşiğe ne ad verilir?
A) Myoglobin
B) Oksihemoglobin
C) Methemoglobin
D) Karbominohemoglobin
E) Karboksihemoglobin
B) Hatalı kan aktarımı sonucu hemolitik anemi oluşur.
C) B12 vitamini eksikliği sonucu
aplastik anemi meydana gelir.
D) Kemik iliği tahribatına bağlı olarak aplastik anemi oluşur.
E) Demir, bakır ve folik asit eksikliğinde olgunlaşma yetersizliği
anemisi oluşur.
TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ
120
11. Kanın ya da kanın sıvı kısmının
azalması sonucu aşağıdaki şok
çeşitlerinden hangisi meydana
gelir?
A) Hipovolemik şok
B) Travmatik şok
13. Kalbin sistolü sırasında kapakçıkların durumu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Triküspidal kapakçık açık
B) Aortik semilunar kapak kapalı
C) Kardiyojenik şok
C) Pulmonik semilunar kapak kapalı
E) Anaflaktik şok
E) Kalbin tüm kapakçıkları açık
D) Septik şok
12. Kalbin çalışmasının kontrolü ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sempatik sinir sistemi kalbin
tüm bölümlerine etki edebilir.
B) Sempatik sinir sistemi sadece
atriyoventriküler düğüm üzerinde etkilidir.
C) Parasempatik sinir sistemi kalbin tüm bölümlerine etki edebilir.
D) Parasempatik sinir sistemi kalbin karıncıkları üzerinde etkilidir.
E) Sempatik sinir sistemi sadece
sinoatriyel düğüm üzerinde etkilidir.
D) Mitral kapakçık kapalı
14. Kan basıncı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanın damar sistemi içinde dolaşabilmesi için gereklidir.
B) Diyastolik kan basıncı sistolik
kan basıncından daha yüksektir.
C) Kalbin ritmik atışı kan basıncının oluşumunda bir etmendir.
D) Damarların direnci kan basıncını belirler.
E) Kanın damar çeperine sürekli
olarak yaptığı basınç olarak tanımlanır.
MURAT YAYINLARI
15. Aşağıdakilerden hangisinde kalbin anatomik yeri doğru tanımlanmıştır?
A) Göğüs boşluğu içinde akciğerlerin sağında
B) Göğüs boşluğu içinde akciğerlerin solunda
C) Göğüs boşluğu içinde akciğerlerin arasında
D) Karın boşluğu içinde midenin
hemen üstünde
E) Karın boşluğu içinde midenin
hemen altında
121
18. Dinlenme halinde yapılan solunum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dsypnea
B) Eupnea
C) Polipnea
D) Hyperpnea
E) Apnea
19. Bir dakikada oluşan idrarla atılan
maddeyi içeren plazma miktarına ne ad verilir?
A) Makula densa
B) Tubuler sekresyon
C) Vasopressin
16. Böbreğe gelen kanın süzüldüğü
kısım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glomerulus
B) Henle kulpu
C) Distal tubul
D) Toplama kanalları
E) Proksimal tubul
D) Maksimal transport
E) Klirens
20. Solunumun sinirsel kontrolünde, inspirasyon sonunda aşağıdaki merkezlerden hangisinden
inhibe edici uyarımlar nedeniyle
inspirasyon durur ve ekspirasyon başlar?
A) İnspirasyon merkezi
B) Rezidüel merkez
17. İki plevra zarının arasında kalan
boşluktaki ve mediastinumdaki
basınç aşağıdakilerden hangisidir?
C) Apneustik merkez
D) Pneumotaksik merkez
E) Ekspirasyon merkezi
A) İntratorakal
B) Pneumotoraks
C) Tidal
D) Rezidüel
E) İntrapulmonik
1. B
2. C
3. E
4. E
5. B
YANITLAR
6. C
7. D
8. E
9. D
10. C
11. A
12. A
13. D
14. B
15. C
16. A
17. A
18. B
19. E
20. D
Download