TBMM B : 89 8 . 4 . 1993 0 : 1 dırılar sonucunda, Yukarı Karabağ ile

advertisement
T.B.M.M.
B : 89
8 . 4 . 1993
0:1
dırılar sonucunda, Yukarı Karabağ ile Ermenistan arasında kalan ve Azerbaycan Cumhuriyeti­
ne ait olan topraklar, Ermenistan'ın kontrolü altına girmiştir. Halen, güneyde, Zengjlan ve Kubatlı bölgelerine yönelik saldırılar devam etmektedir.
Ermenistan'ın amacının, güneyde Fizuli bölgesini de ele geçirip, batı Azerbaycanı toprak­
larına katmak olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, Ermenistan Savunma Bakanı Vekilinin, ülke­
lerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gereğine ve sınırların kuvvet yoluyla değiştirileme­
yeceğine ilişkin uluslararası hukuk ilkelerini hiçe sayan beyanı, Erivan'ın yayılmacı politikası­
nın en son1 kanıtıdır.
Türkiye, kardeş ve dost Azerbaycan'a karşı genişleyen Ermeni saldırılarını şiddetle kına­
maktadır.
Ermenistan, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ve AGlK ilkelerini çiğneyerek, komşu
bir ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmektedir. Ermenistan'ın halen izlemekte
olduğu yayılmacı tutum kabul edilemez.
Ermenistan'ın, Cenevre'de AGÎK ve Minsk süreci çerçevesinde barışçı çözüme yönelik da­
nışmaların yapıldığı bir sırada saldırıya geçmiş olması; bu görüşmeleri saldırısını maskelemek,
vakit kazanmak ve uluslararası toplumu oyalamak için kullandığını ortaya çıkarmaktadır.
Genişleyen saldırılar, uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Sorun, Azerbaycan
ile Ermenistan arasında ikili bir ihtilaf olmaktan çıkarak, bölgesel bir nitelik kazanma istidadındadır.
Bu nedenle, uluslararası toplumun çağdaş değerlerini paylaşan bütün üyelerinin ve özel­
likle Kafkasya bölgesinin istikrarına önem veren bütün ülkeler, sorumluluklarının bilinci için­
de hareket ederek, Ermenistan'ı, işgal ettiği son Azerî topraklarından çıkarmak ve bu saldırı­
lar nedeniyle engellenmiş olan barış sürecini yeniden başlatmak hususunda özel bir yükümlü­
lük taşımaktadırlar.
/
Türkiye, bu alanda üzerine düşen görevin bilinci içerisinde, gerekli tüm girişimleri kararlı..
••
•
•
•
•
\
lıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvnelik Konseyine de baş­
vurmuştur. Ayrıca, Dışişleri Bakanımız, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğu ül­
keleri dışişleri bakanlarına 4 Nisan günü birer mektup göndermiştir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, konuyu görüşmüş ve bir başkanlık açıklaması yap­
mıştır. Söz konusu açıklama, beklentilerimizi karşılamaktan uzak kalmıştır. Bununla birlikte,
içinde bazı olumlu unsurlar da vardır. Konsey, Azerbaycan ve Ermenistan arasında, bölgedeki
barış ve güvenliği tehdit eden çatışmalara derhal son verilmesini ve askerî birliklerin, işgal edi­
len topraklardan çekilmesini talep etmiştir. Konsey, ayrıca, bölgedeki bütün devletlerin ege­
menliğini ve toprak bütünlüğünü teyit etmiş ve AGlK barış sürecine desteğini dile getirmiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bölgedeki durumu değerlendiren bir raporu acilen Konse­
ye sunmakla görevlendirilmiştir.
Böylece, bu açıklamalarla, Azerbaycan topraklarının saldırıya uğradığı, tescil; durumun,
bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiği, teyit ve işgalci güçlerin çekilmesi, talep edilmiş ol­
maktadır. Ayrıca, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığı da vurgu­
lanmıştır. Ancak, sorunun arz ettiği vahamet nedeniyle, Güvenlik Konseyinin, bu konuyu bir
açıklamayla geçiştirebilmesi mümkün değildir.
— 570 —
Download