ROMA TARİHİ II (1-7.HAFTA) - Oyunlar

advertisement
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
T
k
iç
BÖLÜM:
TARİH
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
BAHAR
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
2013-2014
ROMA TARİHİ II
DOÇ. DR. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
2 / 17
1. HAFTA
DERS NOTU
3 / 17
İÇİNDEKİLER
1. İMPARATOR BÜYÜK KONSTANTINOS ve HALEFLERİ
1.1. İmparator Büyük Konstantinos Dönemi (306-337)
1.2. İmparator Büyük Konstantinos ve Halefleri
1.3. İmparator Büyük Konstantinos ve Halefleri
4 / 17
ÖZET
Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun yani IMPERIUM
ROMANUM’un devamı olup Roma tarihinin yeni bir dönemini teşkil eder. Sonraki
dönemlerde araştırmacılar tarafından bu devleti ifade etmek için kullanılan “Bizans” tabiri ne
imparatorluk tarafından ne de dönemindeki diğer devletlerce hiçbir zaman kullanılmamış,
imparatorluk son gününe kadar kendisini Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak görmüş ve
bu sebeple Imperium Romanum adını kullanmıştır. İmparatorları da bundan dolayı kendilerini
Roma imparatorları olarak kabul etmişlerdir. Halkı ise Romaio (Romalı) olarak adlandırılmış
ve farklı etnik kökenlere sahip unsurlar Romalılık fikri sayesinde bir arada tutulmaya
çalışılmıştır.
Roma İmparatorluğu’nu 324-337 arasında tek başına idare eden İmparator Büyük
Konstantinos oldu. İmparatorun yaptığı işlerden en önemlisi Byzantion’u yani İstanbul’u
başkent yapmasıydı. Konstantinos, Roma’nın artık eskisi gibi başkentlik görevini
yapamadığını düşündüğünden yeni bir arayışa girişti. Aradığı bu yeni şehir doğudan ve
batıdan gelebilecek dış saldırılara karşı hemen müdahale edebileceği bir yer olmalıydı.
İmparator aralarında Dioclatianus’un başkenti İzmit olmak üzere Niş, Sofya ve Selanik’i
düşündü. Hatta Truva’da bir şehir plânladı. Üstelik bu şehrin sınırlarını bizzat kendisi çizdi.
Fakat gördüğü bir rüya üzerine burayı bırakmak zorunda kalarak coğrafi konumu kadar siyasî,
askerî ve ticarî bakımdan merkez olma özelliğine sahip Asya ile Avrupa’nın birleştiği yerde
bulunan Byzantion’u seçti. Yeni başkente saray, senato binası, hipodrom ve Forum yapıldı.
Birbirinden hoş pek çok sanat eseriyle süslenen şehir 11 Mayıs 330’da kırk gün süren
eğlenceler sonunda resmen açıldı. Başkent, Yeni Roma (Nea Roma), İkinci Roma (Secunda
Roma) veya kurucusuna izafeten Konstantinopolis olarak adlandırıldı.
İmparator Konstantinos vasiyetname ile devletini 3 oğlu II. Konstantinos, Konstantios ve
Konstans arasında paylaştırdı. Ancak bu oğullar babalarının ölümünden sonra anlaşamadılar
ikisinin erken ölümleri ile iktidar büyük oğul Konstantios’a kaldı. İmparatorluğun batı
tarafında kendisini imparator ilan eden Magnentius isimli bir asiyi 351 yılında yenilgiye
uğratan Konstantios döneminde doğuda İranlılar, batıda germenler imparatorluğu tehdit etti.
Halefi Iulianus zamanında da bu tehdit sürdü. İmparator Valens zamanındaki en önemli dış
sorun ise Gotlardı ve imparator bunlarla mücadelesi esnasında hayatını kaybetti.
5 / 17
1. İMPARATOR BÜYÜK KONSTANTINOS ve HALEFLERİ
1.1.İmparator Diocletianus’tan Büyük Konstantinos’a Roma İmparatorluğu
Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun yani IMPERIUM
ROMANUM’un devamı olup Roma tarihinin yeni bir dönemini teşkil eder. Sonraki
dönemlerde araştırmacılar tarafından bu devleti ifade etmek için kullanılan “Bizans” tabiri ne
imparatorluk tarafından ne de dönemindeki diğer devletlerce hiçbir zaman kullanılmamış,
imparatorluk son gününe kadar kendisini Roma İmparatorluğu’nun devamı olarak görmüş ve
bu sebeple Imperium Romanum adını kullanmıştır. İmparatorları da bundan dolayı kendilerini
Roma imparatorları olarak kabul etmişlerdir. Halkı ise Romaio (Romalı) olarak adlandırılmış
ve farklı etnik kökenlere sahip unsurlar Romalılık fikri sayesinde bir arada tutulmaya
çalışılmıştır.
Roma İmparatorluğu MS 3. yüzyılda siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan çok zor günler
yaşamaya başlamış, doğuda İran, batıda germen kavimleri bu durumu daha da ağırlaştırmıştı.
Bu güç dönemde imparatorluğun başına bir asker olan Diocletianus (284-305) geçti.
İmparator krize son vermek için çalışmalar başlattı ve bu sayede yeni bir dönemin
başlamasına zemin hazırladı. Diocletianus, son derece geniş bu toprakların artık bir elden
idaresinin mümkün olmadığını gördü ve ülkeyi düştüğü bu kötü durumdan kurtarmak için
geniş kapsamlı bir reform hareketine girişti. İlk olarak Roma imparatorluğunun hâkimiyet
merkezini doğuya İzmit’e (Nikomedia) nakleden imparator ayrıca imparatorluğu 285 yılından
sonra 2 Augustus ve 2 Caesar idaresinde 4 parçaya ayırdı (TETRARKHİA/ Dörtlü yönetim)
Kendisi İzmit’ten, diğeri yani Maximianus Milano’dan ülkeyi yönetecekti. Bunların her
birinin emrinde de ayrı bölgeleri idare edecek birer Caesar bulunacaktı. Aslında devlet
görünüşte 4 parçaya bölünmüştü fakat devletin bütünlüğü fikrinden asla vazgeçilmedi. Mesela
bir imparatorun çıkardığı yasa bütün ülkede geçerliydi ve her bir yönetici diğerine danışmak
ve işbirliği yapmak zorundaydı. Augustuslar 20 yıl sonra kendi arzularıyla idareden çekildi ve
yerlerine Caesarlar Doğuda Galerius, batıda ise Konstantius Khlorus Augustus oldu.
Diocletianus döneminde Hristiyanlar bir kez daha takibata uğradı. Hatta imparator
Hristiyanlığı seçenlerin ve din adamlarının kontrolü ile kiliselerin yakılmasını içeren
fermanlar yayınladı. Yönetim ve orduda görev yapan Hristiyanların kovulmasını isteyen
imparator aynı zamanda onların tutuklanması, işkenceler yapılarak öldürülmesini emretti.
6 / 17
1.2. İmparator Büyük Konstantinos Dönemi (306-337)
Konstantius Khlorus’un 306 yılında birdenbire ölümünden sonra yerine askerler tarafından
oğlu Konstantinos imparator olarak seçildi. Niş doğumlu olan Konstantinos’un askerin tercihi
ile gelişi herkesi rahatsız ettiğinden Konstantinos uzun süre muhalifleri ile uğraşmak
durumunda kaldı. Bu muhaliflerden biri olan Licinius’u 324 yılında yapılan Chrysopolis
(Üsküdar) Savaşı’nda yenilgiye uğratan Konstantinos bundan sonra 324-337 yılları arasında
Roma İmparatorluğu’nu tek başına idare etti. Büyük Konstantinos’un yaptığı işlerden en
önemlisi Byzantion’u yani İstanbul’u başkent yapmasıydı. Konstantinos, Roma’nın artık
eskisi gibi başkentlik görevini yapamadığını düşündüğünden yeni bir arayışa girişti. Aradığı
bu yeni şehir doğudan ve batıdan gelebilecek dış saldırılara karşı hemen müdahale edebileceği
bir yer olmalıydı. İmparator aralarında Dioclatianus’un başkenti İzmit olmak üzere Niş, Sofya
ve Selanik’i düşündü. Hatta Truva’da bir şehir plânladı. Üstelik bu şehrin sınırlarını bizzat
kendisi çizdi. Fakat gördüğü bir rüya üzerine burayı bırakmak zorunda kalarak coğrafi
konumu kadar siyasî, askerî ve ticarî bakımdan merkez olma özelliğine sahip Asya ile
Avrupa’nın birleştiği yerde bulunan Byzantion’u seçti.
Konstantinos’un beğendiği ve seçtiği bu şehir o zamanlarda büyük bir ihtimalle 20.000
kişinin yaşayacağı büyüklükte bir yerleşim yeriydi. Şehrin inşasına muhtemelen 324 yılında
başlandı ve alanı öncekinden 4 kat daha genişletildi. Pek çok işçi, usta, kalfa ve mimar şehrin
imarı için çalıştı. Hatta imparatorun bu şehrin inşasında 40 bin Got askerini işçi olarak
çalıştırdığından bahsedilmektedir.
Konstantinos, şehri düşmanlara karşı korumak için kara tarafını Marmara’dan Haliç’e kadar
uzanan bir surla çevirtti. Yeni başkente saray, senato binası, hipodrom ve Forum yapıldı.
Birbirinden hoş pek çok sanat eseriyle süslenen şehir 11 Mayıs 330’da kırk gün süren
eğlenceler sonunda resmen açıldı. Başkent, Yeni Roma (Nea Roma), İkinci Roma (Secunda
Roma) veya kurucusuna izafeten Konstantinopolis olarak adlandırıldı.
İmparator az olan nüfusu artırmak için senatör ailelerinin Roma’dan İstanbul’a gelmesini
sağlarken, başka şehirlerden insanların da buraya gelmesini emretti. Şehirde bulunanlara ve
gelenlere yiyecek tedarikinde bulundu. Konstantinopolis’in yönetim biçimi de zamanla
Roma’ya benzetildi. Şehir aynen Roma’da olduğu gibi “praefectus (vali)” tarafından idare
edildi. Bu valiler yani Konstantinopolis ve Roma valileri, imparatorluk valileri olan
7 / 17
“Praefectus praetorio’lardan sonra tüm devlet memurları içindeki en yüksek dereceli
görevlilerdi. Yeni başkentin valisi sonraları eparkhos adını alarak şehrin hayatında önemli rol
oynayacaktı. Konstantinopolis’in adalet mekanizması ona teslim edilmiş; asayişin temini de
onun emrine verilmişti. Ayrıca şehre ait ekonomik ve ticari hayat da valinin kontrolü altında
bulunuyordu.
İmparator tarafından yaptırılan ve Palatium Magnum olarak adlandırılan Büyük Saray I.
bölgede inşa edilmiş olup, bugün Sultanahmet Camii’nin bulunduğu yerden Marmara kıyısına
kadar yaklaşık 100.000 m² lik bir alanı içine almaktaydı. Etrafı duvarlarla çevrili bu alanın
içinde çeşitli binalar, bahçeler, hamamlar, kütüphaneler, kiliseler, yönetim mekânları,
hapishane ve sütunlu revaklar bulunduğundan başlı başına bir şehir görünümü vermekteydi.
Bu kompleksin ilk binaları olan Daphne, Magnaura ve Khalke ile 19 Divanlı Triklinos, Büyük
Konstantinos tarafından yaptırılmıştı ve her gelen imparatorun ilave binalarıyla büyümeye
devam etti. Büyük Saray imparatorluğun debdebesini ve görkemini gösteren en büyük
yapılardan biri olarak varlığını XI. yüzyılın sonlarına kadar devam ettirdi. Bu tarihten sonra
önemini kaybeden Büyük Saray’ın yerine genelde Komnenos hanedanı zamanında Blakhernai
Sarayı tercih edildi.
Septimus Severus zamanında yapımına başlanan ancak bitirilemeyen Hipodrom ise Büyük
Konstantinos tarafından yeniden ele alındı ve daha da genişletilerek kapasitesi 20.000’den
80.000’e çıkarıldı. Büyük Saray’ın kuzeybatısında inşa edilen Hipodromun uzunluğu takriben
500, genişliği ise 117 m. olup, basamak basamak yükselen sıralara sahipti. İlk başlarda ahşap
olarak yapılan oturma sıraları daha sonra mermerden inşa edildi. Hipodromda atların ahırları
ile gösteriler için malzemelerin saklandığı yerler bulunmakta, altında ise özel olarak yapılmış
bölümler yer almaktaydı. Buralarda görevliler ile başka yerlerden getirilen hayvanlar
kalmaktaydı. İstanbul’daki hipodromda Roma’da uygulanan vahşet görülmemekteydi.
Hipodromun ortasında uzunlamasına duran duvar spina olarak adlandırılmaktaydı ve bu spina
dünyanın çeşitli yerlerinden getirilmiş sanat eserleri ile süslenmişti. Mesela Yılanlı Sütun,
Örme Sütun ile Dikilitaş (Obelisk) bunlardan bir kaçıydı. İmparator Büyük Konstantinos
tarafından hipodromda kathisma denilen imparatorluk locası yaptırıldı ve bu loca spiral bir
merdivenle Büyük Saray’a çıkabilmekteydi. Hipodrom çok yönlü kullanılabilen bir alan
olmakla beraber en çok atlı araba yarışları ile tiyatro gösterileri için kullanılmaktaydı. Girişin
serbest olduğu hipodromda oyunlar, imparatorun elinde tuttuğu beyaz bir mendili yere atması
ile başlamaktaydı. Atlı araba yarışları Mavi, Yeşil, Kırmızı ve Beyaz denen gruplar tarafından
8 / 17
gerçekleştirilmekteydi; ancak zaman içinde bu gruplardan sadece Mavi ve Yeşiller kaldı. Bu
iki grup ilerleyen dönemlerde siyasi bir hüviyet kazanarak halkın dinî, siyasi ve sosyal
anlamda duygularının tercümanı oldu. Bu iki grubun kavgaları yüzünden başkent kimi zaman
büyük sıkıntılar yaşamıştı. Hipodrom bu yarışlar dışında zamanla törenlerin tertip edildiği ve
siyasi olayların yaşandığı bir yer olmaya başladı. Halk yönetime karşı tavrını en fazla
hipodromda gösterebilmekte, yeni imparatorun tahta çıkışını burada toplanarak onaylamakta
veya imparatorun tavrına buradan itiraz edebilmekteydi. Hipodrom en şiddetli vahşeti
İmparator Iustinianos zamanında Nika isyanı sırasında gördü. 532 yılındaki bu isyanda
kaynaklara göre 30.000-40.000 arasındaki isyancı hipodroma kapatılarak katledildi.
Hipodrom, ayrıca imparatorluğa sorun olmuş dış devlet başkanlarının yenilgisi ve sonrasında
esir alınarak başkente getirilmesinde halka teşhir için de kullanılmaktaydı. Mesela İmparator
Iustinianos zamanında 533 yılında Kuzey Afrika’daki Vandal krallığına karşı yapılan seferde
Belisarios komutasında başarılı olan imparatorluk ordusu Vandal Kralı Gelimer’i esir almış
ve kral ile birlikte başkent İstanbul’a dönmüştü. Bu zaferi kutlamak için hipodromda yapılan
gösteriler esnasında Gelimer halka burada gösterilmişti.
İmparator Konstantinos tarafından yaptırılan ve Mese caddesinin sonunda bulunan
Konstantinos Forumu bugünkü Çemberlitaş’ta bulunmaktaydı. Forum, zemini mermerle
kaplanmış iki sıra sütunlu revaklar ve doğu-batı yönlerinde iki mermer kemerle
biçimlendirilmişti. Forumda Helana’nın heykelinden başka fil, aslan ve domuz heykelleri
bulunmaktaydı. Büyük Konstantinos Forum’un orta yerine Roma Apollon Tapınağı’ndan 50
m. yüksekliğindeki porfir sütunu getirtmiş ve bunun üzerine heykelini koydurmuştu.
İmparator, Ayasofya’nın önünde bulunan meydanı yeniden düzenlemiş ve annesi Helena
adına buraya bir heykel diktirmişti. Bundan dolayı burası Augusteion Meydanı olarak
anılmaya başlandı. Sonraki dönemde buraya İmparator Iustinianos’un yaldızlanmış bronzdan
yapılmış atlı bir heykeli dikildi.
Başkentin kuruluşu sırasında İmparator Konstantinos şehir halkının su ihtiyacını karşılamak
için, Istranca Dağları’ndan, Byzantion’a kadar uzanan takriben 250 km. uzunluğunda bir su
kemeri yaptırmaya başlamıştı. Ancak bu su kemerinin tamamlanışı onun ölümünden 36 yıl
sonra, İmparator Valens (364-378) döneminde 373 yılında gerçekleşti. Günümüzde
“Bozdoğan Kemeri” olarak bilinen bu su kemeri o dönemlerde “Valens Kemeri olarak
adlandırılmıştı.
9 / 17
Licinius ile birlikte 313 yılında ilan ettikleri Milano Fermanı ile Konstantinos, Hristiyanlığa
serbestlik tanımış, Hristiyanlığa girmek isteyenlere dokunulmayacağını, önceden el konmuş
ev ve kiliselerinin hiçbir tazminat gerekmeksizin ve kendilerine zorluk çıkartmaksızın geri
verileceği ifade edilmişti. İmparator Konstantinos ayrıca 325 yılında İznik’te toplanan I.
Genel Konsil ile Hristiyanlığa yeni bir güç kazandırdı. İmparator doğunun ve batının bütün
piskoposlarını bu konsile davet etmişti. Konsil 20 Mayıs 325’te 300 piskopos ve din adamının
katılımı ile gerçekleşti. Papa Silvester’in katılmadığı ancak temsilcilerini gönderdiği konsilde
İskenderiyeli bir din adamı olan Arius’un görüşü reddedilerek Baba ile Oğul’un aynı olduğu
fikrine varıldı ve Hristiyanlığın iman esasları ilk kez bu konsil ile ortaya çıkmış oldu.
İmparator konsilde alınan kararlarda etkili olmuş, hristiyanlığı kabul etmemiş olsa bile
kilisenin başkanı konumunda kalmıştır.
İmparator Konstantinos, Diocletianus tarafından başlatılan reform sistemini geliştirerek
tamamladı. Devlet merkezileştirildi ve devlet ile kilise arasındaki bağlılık sonuna kadar
devam etti. İmparator sadece devletin ve ordunun değil aynı zamanda kilisenin de hâkimiydi.
Sivil ve askeri, merkezi ve eyalet idarelerinin yetkileri birbirine karşı sınırlandırılırken
imparator en büyük otorite olarak varlığını sürdürdü. Eyaletlerin sivil idaresi eyalet valisinin
(prokonsül), askeri idaresi ise bir veya birkaç eyaleti yöneten kumandanların emrine verildi.
İmparator solidus denen altın parayı kullanıma sundu ki uzun yüzyıllar hem imparatorluğun
benimsediği hem de dünya genelinde özellikle ticari alanda geçerliliği korunan bir para oldu.
İmparator Konstantinos’un trajik bir aile hayatı oldu. İlk eşi Minervina’dan Crispus adında bir
oğlu dünyaya gelmişti. İmparator Minervina’dan ayrıldıktan sonra Maximianus’un kızı Fausta
ile evlendi. 326 yılında Fausta üvey oğlu Crispus’u kendisine uygun olmayan davranışta
bulunmakla suçladı. İmparator bunun üzerine Crispus’u pek çok başarısına ve kendisinden
sonra tahta çıkacak olmasına bakmaksızın idam ettirdi. Konstantinos’un annesi Helena ise
Fausta’nın doğru söylemediğini ifade ederek onunla ilgili hoş olmayan açıklamalarda
bulundu. Rivayete göre bir süre sonra imparator duyduklarının etkisiyle Fausta’yı öldürttü.
1.3. İmparator Büyük Konstantinos ve Halefleri
İmparator Konstantinos dış güçlere karşı mücadeleyi elden bırakmadı. 332 yılında Gotlara
karşı başarı kazanırken, 337 yılında da İran hükümdarı II. Şapur (309-380)’un imparatorluğun
10 / 17
Mezopotamia bölgesine saldırması nedeniyle İran üzerine sefere çıktı. İmparator bu sefer
esnasında İzmit yakınlarında hastalandı ve 22 Mayıs 337 tarihinde İzmit’teki sarayda vefat
etti. Daha sonra imparatorun cenazesi İstanbul’a getirilerek Havariyun Kilisesi’ne gömüldü.
İmparator vasiyetname ile devletini 3 oğlu II. Konstantinos, Konstantios ve Konstans arasında
paylaştırdı. Zaten bu üç oğul daha babalarının zamanında Caesar olmuşlardı ve babalarının
yönetimi altında kendilerine verilen bölgelerde deneyim kazanmışlardı. Ancak bu oğullar
babalarının ölümünden sonra anlaşamadılar ikisinin erken ölümleri ile iktidar büyük oğul
Konstantios’a kaldı. İmparatorluğun batı tarafında kendisini imparator ilan eden Magnentius
isimli bir asiyi 351 yılında yenilgiye uğratan Konstantios döneminde doğuda İranlılar, batıda
germenler imparatorluğu tehdit etti. Kendisinin hiç çocuğu olmadığı için babasının üvey
kardeşi Iulius’un oğlu Gallus’u yardımcı olarak seçti. Ayrıca onu kızkardeşi Konstantia ile
evlendirerek 347 yılında Caesar unvanı verip Doğu’nun idaresi ile görevlendirdi ve
Antakya’ya gönderdi. İmparatorun bundaki amacı kendisi batıda meşgulken onun doğuda
güvenliği sağlamasını temin etmesi olacaktı. Ancak Gallus’un hırslı ve geçimsiz tavrı ve
kendisini Augustus ilan etmesi Konstantios’u çok sinirlendirdi ve onun bu davranışını 354
yılında ölümle cezalandırdı. Gallus’un kardeşi Iulianus’u ise Atina’ya sürgün etti. Ancak bir
süre sonra devleti Iulianus’a bırakmayı düşündü. Bunun için öncelikle Iulianus’u 355 yılı
Kasım ayında caesar ilan etti ve tecrübe kazanması maksadıyla Galya bölgesinin idaresine
verdi. Iulianus Galia’ya gittiği zaman Rhein bölgesindeki imparatorluk şehirlerinin tahrip
edildiğini gördü ve her şeyden önemlisi Romalı askerî birliklerin tamamen disiplinsiz
olduklarını fark etti. Iulianus daha önceden hiçbir askeri tecrübesi olmamasına ve zamanının
büyük bir kısmını okumakla geçirmiş olmasına rağmen kısa sürede germen kavimlerine karşı
büyük başarılar kazandı. Iulianus bu bölgede mücadele ederken Konstantios’ta Sirmium’da
bulunmakta, Quad, Sarmat ve Suevilerle uğraşmaktaydı. Iulianus’a karşı sürekli kuşkulu
yaklaşan, güvenmeyen Konstantios bir süre sonra ona karşı harekete geçme kararı aldı ancak
361 yılı Kasım ayında ölümü buna fırsat vermedi. Aryanist olan Konstantios zamanında
Ayasofya Kilisesi’nin ilk inşası tamamlandı.
Iulianus, Konstantios’un ölümünden sonra Aralık 361’de başkent İstanbul’da imparator ilan
edildi. İmparatorluğun batısını huzura kavuşturduğunu düşünen imparator doğusunda İran’a
karşı da aynısını gerçekleştirmeyi istedi ve 363 yılında Sasani İmparatorluğu’na karşı bir sefer
düzenledi. Ancak Iulianus birliklerini topladığı bir sırada nereden geldiği belli olmayan bir
mızrakla vurularak öldü. Henüz 32 yaşındaydı ve onun ölümüyle Konstantinos hanedanı sona
11 / 17
ermiş oldu. Iulianus döneminde eski ilahlar kültü yani putperestlik yeniden canlanmış,
Hristiyanları resmi kurumlardan ve ordudan uzaklaştırırken yerlerine paganları getirmişti.
İmparator ayrıca tapınakların açılmasını ve ilahlara kurbanlar kesilmesini emretmişti.
Iulianus’un ölümünden sonra muhafız kuvvetleri kumandanı Iovianus imparator seçildi (363364). Bu dönemin en önemli özelliği Sasanilerle imparatorluğun aleyhine çok aşağılayıcı
şartlarla bir antlaşma imzalanması oldu. Bu anlaşma ile Nisibis (Nusaybin) ve Dicle’nin
ötesindeki bütün topraklar İranlılara bırakıldı. Ayrıca imparatorluk Armenia bölgesinin
himayesinden de vazgeçti üstelik Sasanilere yüklü miktarda altın ödemeyi kabul etti. Bu
Roma için kesin yenilgi demekti. İmparatorluk güçte olsa bunu kabul etti. Ancak imparator
anlaşmayı imzalayan elçilerin beceriksiz ve yeteneksiz olduklarına hükmederek onları kınadı.
Çünkü şartlar ne olursa olsun bir elçi imparatorluk çıkarlarını her şeyin üstünde tutmalıydı.
Iovianus İznik Konsili görüşlerini desteklemekteydi. Döneminde hristiyanlık yeniden
güçlendi ama putperestleri korkutacak herhangi bir davranışta bulunmadı.
Iovianus 364 yılında birdenbire ölünce yerine kumandan Valentianus imparator seçildi (364375) Valentianus kısa süre sonra kardeşi Valens’i augustus unvanıyla müşterek imparator ilan
etti (364-378) ve onu Tuna’dan Van bölgesine kadar imparatorluğun doğu yarısının idaresi ile
görevlendirdi. Kendisi de batı yarısının idaresini üzerine aldı. Valentianus İznik Konsili
taraftarıydı kardeşi Valens ise aryanistti. Bu yüzden Valens hristiyanlara hoşgörü ile bakmadı
ve döneminde imparatorluğun doğusunda karışıklılar hiç bitmedi. I. Valentianus 375 yılında
Macaristan’daki karargâhında bulunurken germen kavmi Quadların gönderdiği bir elçi
heyetine öfkelendi ve muhtemelen geçirdiği beyin kanaması sebebiyle birkaç gün içinde öldü.
Yerine oğlu Gratianus geçti.
Valens ise yönetiminin başından beri germen kavimleri ile uğraşmaktaydı. İmparatorluğun
Gotlarla mücadele ettiği bu dönemlerde Türk asıllı Hunların bölgeye geldikleri görüldü.
Hazar-Aral Gölü ile Don Irmağı arasında hüküm süren Alanları; ardından Don Irmağı ile
Dinyester arasındaki bölgede yerleşmiş olan Ostrogotları yenilgiye uğratan Hunlar bu tarihten
itibaren Batı Gotları olarak bilinen ve Romanya civarında yaşayan Vizigotlarla da uğraştı ve
kralları olan Athanarik’i yenilgiye uğratarak Macaristan taraflarına sürdü. Athanarik ile
gitmek istemeyen Vizigotlar ise rakibi Fritigern komutasında hareket etmeyi uygun buldu
fakat onlarda Hunlara yenilmekten kurtulamadı.
12 / 17
Hunlara yenilen Fritigern komutasındaki Vizigotlar 376 yılı bahar aylarında imparatorluk
topraklarına sığınmak için izin istedi. Valens devlet ileri gelenleri ile istişare sonucu
Vizigotların imparatorluk topraklarına yerleşmelerine müsaade etti. İmparatorluk özellikle
tarım alanlarında ve orduda Vizigotlardan istifade etmeyi düşünmüş, Hunlardan veya başka
kavimlerden gelebilecek tehlike için onların tampon görevi üstlenebileceğini plânlamıştı. Bu
sebeple Vizigotları iyi karşıladı ve imparatorluğun Balkan topraklarında iskân edilmelerini
istedi. Fakat zamanla sayıları artınca durum değişti. Zira sayılarının 200 bin ve üzeri olduğu
sanılmaktaydı. Bu nedenle imparatorluk Marcianopolis’in güneyine doğru ilerlemelerini
emretti. Zaten Vizigotlar da kısa sürede imparatorluktan rahatsız olmaya başlamışlardı. Çünkü
yeterince yiyecek bulamamakta, temin edebildiklerini de çok yüksek fiyatlarla satın almak
durumunda kalmaktaydılar. 377 yılında Marcianopolis şehrinde iki taraf arasında çıkan
tartışma büyüyerek Vizigotların isyan etmesine sebep oldu. Kuzey Balkanlardan başlayarak
imparatorluğu ele geçirmeye niyetlendiler. Kızgın bir şekilde civardaki köylere, şehirlere
saldıran, her tarafı yakıp yıkan Gotları imparatorluk Sasanilerle mücadeleye gönderdiği
ordunun bir kısmını bölgeye nakletmek suretiyle önlemeye çalıştı. Bu sayede Gotları Balkan
Dağları ile Tuna nehri arasında yok etmeyi düşünmekteydi ancak imparatorluk Fritigern
yüzünden bunu başaramadı. Zira Vizigot lideri Fritigern, imparatorluk ile mücadele
edebilmek için Hun ve Alanlarla anlaşmıştı. Üstelik aynı sıralarda Ostrogotların çocuk yaştaki
kralı Viderik de Makedonya ve Trakya’da bulunan Hunlardan kaçmak sureti ile Tuna
bölgesine gelmişti. Bu yeni gelen gruba imparatorluğun yerleşme izni vermemesi Fritigern ile
birleşmesine sebep oldu. Böylece hem Vizigotlar hem de Ostrogotlar 377 yılı sonlarına doğru
tüm Trakya’yı işgal ve tahrip etti. Valens bu yaşananlar yüzünden zor durumdaydı üstelik
savunma zafiyeti gösterdiği için hipodromda halkı tarafından eleştirilmişti. İmparator bu
duruma son verebilmek için Valentianus’un halefi olan yeğeni Gratianus (375-383) ile
birleşip Vizigotlara karşı ortak bir sefer yapmaya karar verdi. Fakat bu savaş Gratianus’un
Alemanlar üzerine hazırladığı sefer yüzünden gecikti. Sonunda Valens yeğenini beklemeden
Vizigotlar ile savaşı göze aldı. Edirne yakınlarında 9 Ağustos 378 günü yapılan çok şiddetli
savaşta 30.000 kişi olduğu söylenen imparatorluk ordusu müthiş bir yenilgiye uğradı.
Ordunun üçte ikisi kılıçtan geçirilirken, Valens de savaş alanında öldü. Vizigotlar önem
arzeden şehirleri başta İstanbul olmak üzere ele geçirememişlerdi.
13 / 17
ÇALIŞMA SORULARI
1- İmparator Diocletianus dönemindeki yönetim sistemi hakkında bilgi veriniz.
2- Büyük Konstantinos tarafından İstanbul’un başkent seçilmesini anlatınız.
3- Başkent İstanbul hangi tarihte resmen açıldı?
4- Büyük Konstantinos’un halefi aşağıdakilerden hangisidir?
a- Valens
b- Konstans
c- Konstantios
d- Iulianus
e- Diocletianus
5- Milano Fermanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a- Hristiyanların takip edilmesini sağladı.
b- Hristiyanların özgürlüğünü kısıtladı.
c- Hristiyanlara eziyet ve zulüm edilmesine sebep oldu.
d- Hristiyanlara ait kiliselerin yakılmasını sağladı.
e- Hristiyanlara dinlerini yaşama konusunda serbestlik tanıdı.
CEVAPLAR
1- İmparator Diocletianus çok geniş olan Roma topraklarının tek bir elden idaresinin mümkün
olmadığını gördü ve ülkeyi düştüğü bu kötü durumdan kurtarmak için geniş kapsamlı bir
reform hareketine girişti. İlk olarak Roma imparatorluğunun hâkimiyet merkezini doğuya
İzmit’e (Nikomedia) nakleden imparator ayrıca imparatorluğu 285 yılından sonra 2 Augustus
ve 2 Caesar idaresinde 4 parçaya ayırdı (TETRARKHİA/ Dörtlü yönetim). Kendisi İzmit’ten,
diğeri yani Maximianus Milano’dan ülkeyi yönetecekti. Bunların her birinin emrinde de ayrı
bölgeleri idare edecek birer Caesar bulunacaktı. Aslında devlet görünüşte 4 parçaya
bölünmüştü fakat devletin bütünlüğü fikrinden asla vazgeçilmedi. Mesela bir imparatorun
çıkardığı yasa bütün ülkede geçerliydi ve her bir yönetici diğerine danışmak ve işbirliği
14 / 17
yapmak zorundaydı. Augustuslar 20 yıl sonra kendi arzularıyla idareden çekildi ve yerlerine
Caesarlar Doğuda Galerius, batıda ise Konstantius Khlorus Augustus oldu.
2- Büyük Konstantinos’un yaptığı işlerden en önemlisi Byzantion’u yani İstanbul’u başkent
yapmasıydı. Konstantinos, Roma’nın artık eskisi gibi başkentlik görevini yapamadığını
düşündüğünden yeni bir arayışa girişti. Aradığı bu yeni şehir doğudan ve batıdan gelebilecek
dış saldırılara karşı hemen müdahale edebileceği bir yer olmalıydı. İmparator aralarında
Dioclatianus’un başkenti İzmit olmak üzere Niş, Sofya ve Selanik’i düşündü. Hatta Truva’da
bir şehir plânladı. Üstelik bu şehrin sınırlarını bizzat kendisi çizdi. Fakat gördüğü bir rüya
üzerine burayı bırakmak zorunda kalarak coğrafi konumu kadar siyasî, askerî ve ticarî
bakımdan merkez olma özelliğine sahip Asya ile Avrupa’nın birleştiği yerde bulunan
Byzantion’u seçti.
3- Yeni başkent İstanbul 11 Mayıs 330’da kırk gün süren eğlenceler sonunda resmen açıldı.
Yeni Roma (Nea Roma), İkinci Roma (Secunda Roma) veya kurucusuna izafeten
Konstantinopolis olarak adlandırıldı.
4- c
5- e
15 / 17
KAYNAKLAR
Akşit, O. (1985). Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul.
Bailly, A.(2006), Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev. H. Şaman) İstanbul.
Barnes, T.D. (1982). The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge.
Brown, P.(2000). Geç Antikçağda Roma ve Bizans Dünyası, (Çev. T. Kaçar) İstanbul.
Bury, J. B.(1958). History of the Later Roman Empire, New-York.
Chronicon Paschale, 284-628, (Çev. Michael Whitby-Mary Whitby) Liverpool.
Diehl C. (2006). Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev. A. Göke Bozkurt) İstanbul.
Dikici, R. (2007). Şu Bizim Bizans, İstanbul.
Gregory, T. E. (2008). Bizans Tarihi, (Çev. E. Ermert) İstanbul.
Kaçar, T. (2004). “Üsküdar Savaşı ve Bizans’ın Temelleri”, Üsküdar Sempozyumu I, 23-25
Mayıs 2003, Bildiriler (C. I, s. 21-22) İstanbul.
Küçüksipahioğlu, B. (2010). “Osmanlı Öncesi İstanbul Tarihi”, Akademik Araştırmalar
Dergisi,( I, s. 1-15) İstanbul.
Küçüksipahioğlu, B. (Şubat, 2005). “İstanbul Nasıl Başkent oldu?”, Popüler Tarih, (54, ss.
18-23).
Küçüksipahioğlu, B. (Haziran 2005). “Hristiyan Dünyasında İlk Ayrılıklar”, Popüler Tarih,
(58, s. 34-40).
16 / 17
Küçüksipahioğlu, B. (2013). “Bizans İmparatorluğu Zamanında Hipodrom”, İstanbul’un
Kitabı Fatih II, Eminönü-I, Fatih Güldal (Ed.), İstanbul, s. 635 vd.
Ostrogorsky, G. (1991). Bizans Devleti Tarihi, Ankara.
Sayar, M. (2009). “Geç Antik Devir”, Doğu Batı, (49, s. 235-261).
Tekin, O. (2011). Helen ve Roma Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir.
Vasiliev, A.A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi, Türkçe (Çev. A. Müfit Mansel) Ankara.
Yalçın, A.B. (2000). Bizans Büyük Saray Yapıları ve Kurumları, (Basılmamış Doktora Tezi),
İstanbul.
17 / 17
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde
kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının
içeriğinden yazarları sorumludur.
BÖLÜM:
TARİH
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
BAHAR
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
2013-2014
ROMA TARİHİ II
DOÇ. DR. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
2 / 19
2. HAFTA
DERS NOTU
3 / 19
İÇİNDEKİLER
2. İMPARATOR I.THEODOSİOS VE HALEFLERİ
2.1. İmparator I. Theodosios Dönemi (379-395)
2.2. İmparator Arkadios ve Dönemi (395-408)
2.3. İmparator II. Theodosios ve Dönemi (408-450)
2.4. İmparator II. Theodosios ve Halefleri
4 / 19
ÖZET
İmparator I. Theodosios dönemindeki en büyük tehlike yine Gotlardı ve imparatorun bu
sebeple ilk siyasi faaliyetlerinden biri Balkanlarda asayişi sağlamak oldu. İmparator Gotları
savaş ile yenemeyeceğini bildiğinden onları Roma medeniyetine alıştırmanın ve orduya ilgi
duymalarını sağlamanın başka bir yolu olması gerektiğini düşündü. Sonunda Theodosios,
Gotlarla 3 Ekim 382’de bir antlaşma imzaladı (Foedus yani tabilik anlaşması). Bu antlaşma
ile Gotlar, imparatorluğa bağlı olarak Roma topraklarında oturma izni almakta neredeyse
Romalılarla aynı haklara sahip olmakta ve millet olarak varlıklarını devam ettirebilmekteydi.
Böylelikle hem barış sağlanırken hem de orduya alınan Gotlarla ordunun sayısı ve gücü arttı.
Büyük Theodosios zamanında ikinci ekümenik genel konsil başkent İstanbul’da toplandı ve
bu konsille Hristiyanlık resmen devlet dini olarak kabul edildi. İmparator bu din dışındaki her
tür siyasi akım ve görüşe hoşgörü ile bakmadı. Büyük Theodosios’un 395 yılında Milano’da
ölümü ile devlet, oğulları Arkadios ve Honarios arasında babalarının isteği üzerine idari
bakımdan ikiye ayrıldı. Honarios ülkenin batısı ile ilgilenirken, Arkadios Doğusu ile
ilgilenecekti. Bu imparatorluğun iki ayrı toprak parçası veya iki devlet şeklinde bölünmesi
demek değildi. Sadece idari bakımdan ikiye ayrılmış ve devletin bütünlüğü düşüncesinden
kesinlikle vazgeçilmemişti.
İmparator Arkadios zamanında Gotlar gerek Anadolu’da gerekse Balkanlarda sorun olurken,
halefleri II. Theodosios, Markianos ve Leon zamanında da Hunlar imparatorluk için ciddi
sorun teşkil etti. İmparator Zenon döneminde ise Ostrogotlar önemli bir problemdi ve
imparatorluk onları batıya göndermekle rahatlayabildi. Bu süreçte imparatorluğun batı tarafı
Odovakar tarafından sona erdirildi ve İmparator Zenon bu duruma tepkisiz kalmakla suçlandı.
5 / 19
2. İMPARATOR I.THEODOSİOS VE HALEFLERİ
2.1. İmparator I. Theodosios Dönemi (379-395)
Valens’in ölümü üzerine Gratianus bir asker olan Theodosios’u imparatorluğun doğu tarafının
idaresiyle görevlendirdi. 379’da Sirmium’da imparatorluğa yükseltilen Theodosios,
Gratianus’un ölümü ile birlikte imparatorluğun batısını da idare edecek ve imparatorluğun
hem doğusunda hem de batısında hüküm süren son imparator olarak kayıtlara geçecekti.
Tarihin “büyük” olarak kendisinden bahsettiği Theodosios dönemindeki en büyük tehlike yine
Gotlardı ve imparatorun bu sebeple ilk siyasi faaliyetlerinden biri Balkanlar da asayişi
sağlamak oldu. İmparator Gotları savaş ile yenemeyeceğini bildiğinden onları Roma
medeniyetine alıştırmanın ve orduya ilgi duymalarını sağlamanın başka bir yolu olması
gerektiğini düşündü. Sonunda Theodosios, Gotlarla 3 Ekim 382’de bir antlaşma imzaladı
(Foedus yani tabilik anlaşması). Bu antlaşma ile Gotlar, imparatorluğa bağlı olarak Roma
topraklarında oturma izni almakta neredeyse Romalılarla aynı haklara sahip olmakta ve millet
olarak varlıklarını devam ettirebilmekteydi. Böylelikle hem barış sağlanırken hem de orduya
alınan Gotlarla ordunun sayısı ve gücü arttı. Ostrogotlar, Pannonia ve Moesia’nun yukarı
taraflarında; Fritigern komutasındaki Vizigotlar ise Trakya’nın kuzey kesimlerine, Dacia’ya
ve Moesia’nın aşağı kısımlarına yerleştirildi. Bunlara özgürlük, vergi kolaylığı ve orduda
asker olarak en yüksek ücretler verileceği belirtildi ayrıca kendilerine yiyecek yardımının da
yapılacağı bildirildi. Gotların bir kısmı ise imparatorun hizmetinde kalmayı tercih etti. Yine
Theodosios döneminde Magnus Maximus isminde bir asker isyan hareketinde bulundu.
İmparatorun arkadaşı da olan Maximus kendisini imparator olarak ilan etti. İmparatorluğun
batı yakasını idare eden Gratianus’u katleden, Valens’in oğlu II. Valentianus’u annesi ile
birlikte Sirmium’a kaçmaya zorlayan Maximus’a karşı Theodosios ciddi hazırlıklar yaptıktan
sonra mücadeleye başladı ve onu Sava Nehri kenarında büyük bir yenilgiye uğrattı. Kısa süre
sonra Maximus askerler tarafından öldürüldü. Maximus’a karşı kazanılan bu başarıyı
ebedileştirmek için imparator başkent İstanbul’daki hipodroma Obelisk’in (dikilitaş)
dikilmesini emretti. Obelisk, bir mermer kaide üzerinde olup, bu mermer kaidede imparator
ve ailesi ile ilgili kabartmalar, saray ve hipodroma dair sahneler ve değişik oyunlar tasvir
edilmiş, hipodromda yapılan araba yarışlarını, dans figürlerini gösteren kabartmalar ile
birlikte itaate alınan devletlerin elçilerinin hediyeler verişi betimlenmişti.
6 / 19
İmparator, şimdiki Bayezıt Meydanı’nın olduğu yere Forum Tauri olarak bilinen forumu
yaptırdı. Bu yapı büyük bir ihtimalle Gotlara karşı kazanılan zaferden sonra inşa edilmeye
başlanmıştı. Forumda yer alan ve 393 yılında dikildiği sanılan sütunun üzerinde imparatorun
gümüş kaplama tunç bir heykeli yer almaktaydı.
Theodosios, Konstantinos gibi bir hanedanlık kurmayı istemişti. Bu düşüncenin oluşmasında
ilk eşi Aelia Flaccilla’nın da payı olduğu ifade edilmekteydi. Theodosios 376 yılında bu
bayanla evlenmiş ve aralarında Arkadios ile Honorios’un da bulunduğu 3 çocuk bu hanımdan
dünyaya gelmişti. 385 veya 386 yılında birdenbire vefat ettiği belirtilen Flaccilla’nın resmi,
paralara darb edilmiş ve Flaccilla, paraların üzerinde resmi olan ilk imparatoriçe olarak
kayıtlara geçmişti.
Büyük Theodosios zamanında ikinci ekümenik genel konsil başkent İstanbul’da toplandı ve
bu konsille Hristiyanlık resmen devlet dini olarak kabul edildi. İmparator bu din dışındaki her
tür siyasi akım ve görüşe hoşgörü ile bakmadı. Üstelik imparator zamanla pagan tapınakların
kapatılmasını ve kurban törenlerinin yasaklanmasını emrederken bununla da yetinmeyerek
pagan tapınakların yıkılmasını sağladı. Hatta 392 yılında çıkarttığı bir kanunla bunu
yasalaştırdı. Büyük Theodosios’un 395 yılında Milano’da ölümü ile devlet, oğulları Arkadios
ve Honarios arasında babalarının isteği üzerine idari bakımdan ikiye ayrıldı. Honarios ülkenin
batısı ile ilgilenirken, Arkadios Doğusu ile ilgilenecekti. Bu imparatorluğun iki ayrı toprak
parçası veya iki devlet şeklinde bölünmesi demek değildi. Sadece idari bakımdan ikiye
ayrılmış ve devletin bütünlüğü düşüncesinden kesinlikle vazgeçilmemişti. Bu yönetimde
kanunlar her iki imparator adına çıkarılmakta ve bir imparator tarafından çıkarılan kanunlar
yayınlanmak üzere diğer imparatora gönderilerek her iki devlet yarısında da geçerli olması
sağlanmaktaydı. Bir imparatorun vefatı hâlinde onun yerine birini atamak diğer tarafın
imparatoru tarafından yapılmaktaydı. Bununla birlikte bu kesin bir ayrılık oldu ve devlet
hiçbir zaman birleşemedi.
2.2. İmparator Arkadios ve Dönemi (395-408)
18 yaşında imparatorluğun doğu tarafının yönetimine getirilen Arkadios, ilk başlarda hocası
Rufinus’un yardımıyla devleti idare etmeye çalıştı. Dönemin en dikkat çekici kişisi 398
yılında İstanbul Patriği olarak seçilen Ioannes Khrysostomos oldu. Kararlı ve sert yapısı,
inandığını savunması ve özellikle yanlış gördüğü her şeyi söylemesi ile bilinen patriğin bu
7 / 19
hâli aralarında İmparatoriçe Eudokia’nın da bulunduğu bir kesimin ona karşı muhalif bir
duruş sergilemesine yol açtı. Bu muhalif kesime başkaları da dâhil olunca patrik 403 yılında
görevden alınarak sürgüne yollandı. Ancak halkın ona olan sevgisi ve lehine gösteriler
yapması sonucu patrik yeniden görevinin başına getirildi. Fakat yine eski bildik tavrını devam
ettirince tekrar sürgünle cezalandırıldı ve 404 yılında başkentten ayrılmak zorunda kaldı. Bu
dönemde Balkanlarda, Anadolu’da ve başkent İstanbul’da Gotlar imparatorluğun en büyük
sorunlarından birini teşkil etti.
Arkadios döneminin en önemli olayı Fritigern’in ölümü üzerine Vizigotların başına geçen
liderleri Alarich’in 395 yılında imparatorluk topraklarına girerek Romanya, Trakya ve
Makedonya bölgelerini istila ile Yunanistan’ı yağma etmesi oldu. Bunun sebebi olarak
İmparator Arkadios’un Got paralı askerlerine ücretlerini ödememesi gösterildi. Alarich bunu
bahane ederek isyan etti ve kendisine katılan çok sayıda Got ile birlikte adı geçen bölgeleri
yağmalamaya başladı. İmparatorluk Alarich tehlikesini onu lllyricum orduları başkumandanı
(magister militum per lllyricum) yaparak kurtulmaya çalıştı. Üstelik Gotların lllyricum
bölgesinde yerleşmesine izin verdi.
Got tehdidi sadece Balkan yarımadasında hissedilmekle kalmadı. Gotlar Theodosios
döneminden beri ordunun en yüksek mevkiilerini ve birçok sivil makamı ellerine
geçirmişlerdi. İmparator Arkadios zamanında da ilk başlarda bu üstünlüklerini devam
ettirdikleri görüldü. Hatta başlarında imparatorluk askerlerinin en ünlüsü ve magister militum
praesentalis unvanına sahip Got asıllı Gainas bulunmaktaydı. Arianist olan Gotların
Anadolu’da imparatorluğa karşı başlattıkları isyan ve bu isyanı bastırmak için gönderilen
Gainas’ın belli etmeden onların yanında yer alması imparatorluğun yenilgisiyle sonuçlandı.
Bu başkentteki Gotları ve özellikle reisleri Gainas’ı cesaretlendirdi ve imparatorluğa karşı
tavır takınmaya ve sonrasında da İmparator Arkadios’tan taleplerde bulunmaya itti. Arkadios,
Gainas’tan çekindiği için onun her isteğini yerine getirmek zorunda kaldı. İmparatorun
Gotlara verdiği bu taviz halkı endişelendirdi ve onlara karşı büyük bir kıyım başlatıldı. Gainas
Trakya’ya sığınmak zorunda kaldı ve Hun Hakanı Uldız onun kafasını keserek dostluk
göstergesi olarak İmparator Arkadios’a yolladı. Bu şekilde Gotlar Arkadios döneminde
nüfuzlarını kaybetti.
Lllyricum bölgesinde bulunan Alarich, Gainas’ın başına gelenlerden çekindiği için 401
yılında yönünü batıya çevirerek İtalya’ya yöneldi. Niyeti imparatorluktan kesin olarak
8 / 19
yerleşebileceği topraklara sahip olmaktı. Ancak Batı Roma onun bu isteğini şiddetle reddetti.
Bunun üzerine Alarich uzun uğraşlar sonucu 410 yılında Roma şehrini ele geçirmeyi başardı.
2.3. İmparator II. Theodosios ve Dönemi (408-450)
Arkadios’un 408’de ölümü sonrası yerine 7 yaş civarında olduğu ifade edilen oğlu II.
Theodosios tahta çıktı. Ancak yaşı sebebiyle devleti yönetemeyeceğinden 408-415 yılları
arasında senato kararı ile üst düzey bir görevli olan Anthemius imparatorluğu idare etti.
Theodosios döneminin en önemli olayı hiç şüphesiz Hunlar oldu. 355-370’li yıllarda Alanlar,
Ostrogotlar ve Vizigotları yenilgiye uğratmış ve bulundukları coğrafyalardaki kavimlerin göç
etmelerine neden olmuş Hunlar, imparatorluğu da tedirgin etmişlerdi.
Theodosios döneminde Hun Hakanı Uldız, Doğu Roma İmparatorluğu’na bir akında
bulunarak Olt Nehri’nden Demirkapı’ya kadar olan yerleri ele geçirdi. Moesia bölgesinde
bulunan ve imparatorluğa ait olan Castra Martis Kalesi’ni zaptetti. Doğu Roma bu durumu
barışçıl yollardan çözmeye çalıştı ve Trakya magister militumunu elçi olarak Uldız’a yolladı
ancak Uldız, Castra Martis’in ve sınır boylarındaki kalelerin boşaltılması ve oldukça ağır
vergi talebi karşılığında anlaşma yapabileceğini ifade etti. Hatta gökyüzünü göstererek
“güneşin aydınlattığı her yeri zabtederim” dedi. Fakat imparatorluk Uldız’ın teklifini kabul
etmedi ve Castra Martis’e yeniden sahip oldu.
Uldız’ın haleflerinden Rua döneminde Doğu Roma ile mücadeleye devam edildi ve Hunlar
422 yılında Makedonya ve Trakya’ya girdi. Zaten uzun süreden beri Tuna civarında
görünmemişlerdi. Rua’nın böyle bir harekette bulunmasının sebebi Bizans’ın Hunlara bağlı
kavimleri onlardan ayırma çabaları, Hun ordusunu isyana teşvik etmesi ve bu gaye ile Hun
topraklarında casusluk faaliyetlerine girişmesi idi. Bu durumu öğrenen Rua tepkisiz kalamadı
ve Makedonya ile Trakya’yı içine alan Balkan seferine çıktı. Bu saldırı karşısında Doğu
Roma barış istemek zorunda kaldı ve muhtemelen aynı yıl yapılan anlaşma sonucu
İmparatorluk Hunlara 350 libre altın (25.000 solidus) vermeyi kabul etti.
422 yılından sonra Hunların ağırlık merkezi Orta Tuna bölgesi oldu. Zira Doğu ve Batı Roma
İmparatorluğu’nun sınırlarına yakın, yolların kesiştiği ve savunma yapabilecekleri bir yer
olmasına özen gösterilmişti. İmparatorluğun Doğu tarafı onların bu bölgede bulunmalarından
rahatsız oldu ve hemen savunma tedbirleri almaya başladı. Bu tedbirlerin başında gerek
9 / 19
doğuya gerekse batıya açılan kapı olarak görülen ve Batı Roma’nın payına düşmüş olan
Sirmium’un 427 yılında ele geçirilmesi oldu. Ancak bu durum Batı Roma tarafından ancak 10
yıl sonra kabul edilebildi.
II. Theodosios Rua ile 422 yılında 350 libre altın karşılığında anlaşmış olmasına rağmen Hun
idaresinde bulunan kavimleri kışkırtmaktan geri durmamaktaydı. Bu nedenle Rua Bizans’ın
Hun topraklarından ücretli asker toplamasını ve Doğu Romalı veya Bizanslı tacirlerin Hun
topraklarında alış veriş yapmalarını yasakladı. Hiçbir Bizanslının ülkesinde serbestçe
dolaşmasına müsaade etmedi. Bizans’a sığınmış Hunların önde gelenlerinden Mama ile
Atakam’ın ve diğer Hun kaçaklarının iadesi için Esla’yı başkent İstanbul’a elçi olarak yolladı.
Eğer iade söz konusu olmazsa imparatorluğa savaş açılacaktı. Rua da ordusuyla birlikte
Tuna’ya doğru harekete geçti. Sonunda Theodosios büyük panik içinde Hunlarla anlaşmak
için elçi heyeti göndermeye karar verdi. Trakya’dan consül Plinthas ve Skytia’dan ordu
kumandanı Dionysius’u elçilik vazifesiyle Hunlara yolladı. Elçiler Illyricum bölgesinde
Morova’da bulunan Margus (Dubravica) şehrine geldiklerinde Rua’nın hayatını kaybettiğini,
yerine Attila ile kardeşi Bleda’nın geçtiğini öğrendiler.
Doğu Roma’nın gönderdiği bu elçilik heyetini Attila karşıladı ve “daimi olacaktır” diye ifade
edilen Margus anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma, Romalıların, Hunların hâkimiyeti altındaki
kabilelerle anlaşma yapmamalarını, esir olanlar ve mültecileri kurtarmak için Hunlara belirli
bir ücret ödemelerini, Hunlardan Doğu Roma’ya ve Doğu Roma’dan Hunlara sığınmak
isteyenlerin kabul edilmemesini, Romalıların Hunlara ödedikleri 350 libre verginin
arttırılması ve 700 libre olması gibi şartları içermekteydi. İmparatorluk aralarında Mama ve
Atacam’ın olduğu kaçakları geri yolladı ve bu ikisi Carsus’ta (Hırsova, Bulgaristan) herkesin
gözü önünde çarmıha gerilerek öldürüldü.
Margus anlaşmasının yapıldığı tarihten 441 yılına kadar Hunların başında bulunan Attila’nın
Doğu Roma ile görüldüğü kadar herhangi bir sorunu olmadı. Ancak bu yılda Margus
piskoposunun Hun topraklarına girerek onlara ait olan ve kutsal addedilen mezarları soyması
Attila’yı çok sinirlendirdi. Ayrıca İmparator II. Theodosios, Hunlardan Bizans’a sığınanları
göndermek istemiyor hatta onlardan bazılarına önemli makamlar vererek kendi yanlarında
kalmasını sağlıyordu. Hepsi bir araya gelince Attila derhal Doğu Roma’ya elçi göndererek
Margus anlaşması hükümlerince mezarlarını soyan piskoposun kendilerine verilmesini istedi.
Ancak Doğu Roma böyle bir olayın olmadığını söyleyip reddedince Attila Doğu Roma’ya
10 / 19
yönelik Birinci Balkan Seferi’ne çıktı (441-442). Attila ordusunun başında Viminacium’u
(Kostolaç) ele geçirdikten sonra Tuna’yı geçti ve Belgrad (Singidunum), Sirmium, lllyricum
ve Niş’i ele geçirdi. Bu sefere çıkmasındaki en önemli sebep olan Margus piskoposunun
kendi tarafına geçmesi ile onun da yardımını alarak Margus şehrine sahip oldu. Bu gelişmeler
Bizans’ı ciddi şekilde zora soktu çünkü kendileri için mühim olan yollar Hunların eline
geçmişti. Artık Hunlara İstanbul yolu açılmıştı. Hemen Batı Roma araya girdi ve önde gelen
devlet adamlarından Aetius’u Attila’ya göndererek barış yapmak istediklerini bildirdi. Bu
isteği kabul eden Attila, Roma ile Margus anlaşması uyarınca yıllık verginin ödenmesi,
kendilerine sığınan kaçakları Hunlara iade etme gibi şartlarla 442 yılında barış yaptı.
Anlaşmayı Doğu Roma adına consül Nomus imzalamış, İmparator II. Theodosios’ta 443’te
onaylamıştı. 441-442 seferi ile Bizans için önem arzeden şehir ve kaleler Hunların eline
geçmiş ve Hunları durdurması muhtemel Tuna sınır hattı ortadan kaldırılmıştı.
447 yılına kadar Attila’nın Doğu Roma ile ciddi bir çatışmaya girmediği ama bu tarihten
sonra ona karşı tutumunu ağırlaştırdığı görülmektedir. Bunda II. Theodosios’un Hun
tehlikesini daha önemsemesi ve bu gaye ile Hunlara karşı bir savunma hattı oluşturmasının
etkisi vardı. Zira imparator Balkanlarda Hunları engelleyebilmek için yeni bir sınır tanzimine
girişmişti. İkinci kez imparatorluğa karşı harekete geçen Attila’nın niyeti Doğu Roma’yı ele
geçirmek ve ardından Batı Roma’ya yönelmekti. Bu sebeple kaçakların iade edilmemesini ve
yıllık verginin ödenmemesini bahane ederek Doğu Roma’ya karşı İkinci Balkan Seferi’ne
(447) çıktı. Hunlar, Bulgaristan’a girerek imparatorluk orduları ile burada yapılan savaşı
kazandı. Ardından Attila, Hunların bir kısmını Niğbolu (Nikopolis) taraflarına gönderirken bir
kısmını da Tuna civarına yolladı. Kendisi ise esas Hun ordusu ile güneye doğru ilerleyerek
Sofya ve Filibe’yi ele geçirip Edirne’yi kuşattı. Bu kuşatma sürerken yanındaki birlikleriyle
birlikte Silistre, Markianopolis, Lüleburgaz (Arkadiopolis) ve Gelibolu (Kallipolis)’yu
zabtetti ve İstanbul Büyükçekmece’ye (Athyra) kadar gelerek imparatorluğu tehdit etti. Bu
tehdit karşısında Doğu Roma her zaman olduğu gibi anlaşma isteğini ön plana çıkarmış ve
Doğu orduları komutanı Anatolius başkanlığındaki bir elçi heyetini Attila’ya göndermişti.
Muhtemelen Büyükçekmece’de yapılan görüşmeler sonucunda Doğu Roma’ya sığınan
Hunların geri gönderilmesi ve bir daha kaçanların Doğu Roma topraklarına alınmaması, yıllık
verginin de 700 libreden 2100 libreye yani 3 katına çıkarılması gibi şartlarla anlaşma yapıldı.
Anatolius adı verilen bu anlaşmasının şartları görüldüğü üzere öncekiler gibi ağır değildi.
Attila’nın bu Balkan Seferleri sonucunda Doğu Roma’nın Tuna bölgesindeki savunma hatları
ağır yara aldı.
11 / 19
İmparatorluğun anlaşma gereği Hunlara ödemesi gereken vergide zorlandığı ifade
edilmektedir. Hatta Hunlara elçi olarak gönderilen ve bu sayede bilgi sahibi olmamızı
sağlayan Priskos’un kaydına göre imparatorluk halktan zor kullanarak ve haksız yere vergi
almaya başlamış, toprak vergisi ödememesi gerekenlerden bile istemiş hatta zenginler
eşlerinin süs eşyaları ve kıymetli mallarını satarak verginin ödenmesinde yardımcı olmaya
çalışmışlardı. II. Theodosios döneminde imparatorluk Attila’dan ona yapacakları bir suikast
ile kurtulmayı denedi fakat başaramadı.
İmparatorluk hem Hun korkusu yüzünden hem de uzun süredir duyulan ihtiyaç sebebiyle
surların yapımına başladı. Bu işi Prefektus Antemius üstlendi. 413 yılında yapımına
başlandığı ifade edilen surlar muhtemelen 447’deki Attila’nın Balkan Seferi’nden önce
bitirildi. Ancak 26 Ocak 447’de meydana gelen korkunç depremde yeni surlar büyük bir
hasara uğradı ve yıkıldı. Attila’nın tehdidi devam ettiği için imparatorluk bir an önce tedbir
aldı ve muhafız kuvvetleri komutanı Kontantinos Cyrus 2 ay içinde surun yıkılan yerlerini
onarmayı başardı. 5650 metre uzunluğunda olan ve Marmara’dan Haliç’e kadar uzanan Kara
surları üzerindeki en önemli kapılardan bazıları, Belgrat Kapı, Yaldızlı Kapı (Porta Aurea
veya Altın Kapı), Topkapı, Edirne Kapı ve Eğri Kapı’dır. Bunların içinde şüphesiz en çok
bilineni Yaldızlı Kapı veya Altın Kapı oldu. Zira bu kapı kapıların en büyüğü idi ve batıdan
gelen Via Egnatia (Draç-Okhrida-Vodena-Selânik-Silivri’den geçerek İstanbul’a giden yol)
yoluna açılmaktaydı. Üç kemerli olarak inşa edilen kapı mermer bloklu iki kule arasında yer
almakta ve ortadaki giriş kısmı altın yaldızla kaplanmaktaydı. Surun günlük geçişe mahsus
olan diğer kapılarına mukabil bu Yaldızlı Kapı sadece askeri ve dini törenlerde, imparatorun
ve ordunun zafer alayları ile şehre girişinde kullanılırdı.
II. Theodosios devrinin diğer bir olayı da İmparator Büyük Konstantinos zamanından beri var
olan üniversitenin imparatorun 27 Mart 425’de yayınladığı ferman ile genişletilerek yeniden
düzenlenmesi oldu. Üniversite muhtemelen Theodosios Forumu’na yakın bir yerde
bulunmaktaydı. Bu yüksekokulda 31 profesör ders vermekteydi. 20 yaşına kadar olan tahsil
süresi sonunda okulu bitirenlere diploma verilirdi. Burada görev yapan Profesörlerin özel ders
vermeye hakları yoktu. Bunlar bütün çalışmalarını ve zamanlarını dersleri için
harcayacaklardı. Hocaların maaşları devlet tarafından ödenmekteydi. Bunların mal ve
mülkleri vergiden muaftı. Ayrıca mahkeme huzuruna da çıkarılamazlardı. Üniversite kısa
zamanda bütün imparatorluğun ilim merkezi hâline geldi. Yine bu dönemde kanun mecmuası
Codex neşrolundu. Bu kanunlar, Büyük Konstantinos’dan II. Theodosios dönemine kadar
12 / 19
uzanan ve Hristiyan imparatorlar tarafından çıkarılmış olan kanunları içine almaktaydı.
Theodosios tarafından kurulan bir komisyon 8 yıllık bir çalışmadan sonra Latince olarak
yazılmış “Codex Theodosiani”yi meydana getirmiş ve bu 438 yılında neşrolunmuştu.
İmparator II. Theodosios zamanında başkent İstanbul’da şiddetli depremler yaşandı.
Bunlardan biri 25 Eylül 437 tarihinde görüldü. Üç veya dört ay sürdüğü belirtilen deprem
yüzünden şehir halkının büyük bir bölümü surlar dışında toplanmış, İmparator Theodosios ve
din adamlarının da hazır bulunduğu bu yerde hep birlikte dua edilmişti. 447 yılının Ocak
ayında daha önce söylendiği gibi deprem olmuş, surların büyük bir kısmı yıkılırken,
Theodosios Forumu’ndaki heykel ile farklı bölgelerde bulunan çok sayıdaki heykel de sarsıntı
yüzünden düşerek parçalanmıştı. 447 depreminin ardından 26 Ocak 450’de yaşanan şiddetli
depremde İmparator II. Theodosios senato ve din adamları ile birlikte çıplak ayak halkın
okuduğu dualara iştirak etmişti.
2.4. İmparator II. Theodosios ve Halefleri
İmparator II. Theodosios’un 450 yılında ölümünden sonra yerine ablası Pulcheria ile evlenen
Markianos (450-457) geçmiş ve ifade edildiğine göre imparatorluğun kaybolduğu söylenen
prestijini
yeniden
kazandırmaya
çalışmıştı.
İmparator
Hunlara
ödenen
verginin
ödenmeyeceğini belirterek tepkileri üzerine çekti. Attila bu esnada imparatorluğun batı tarafı
ile uğraştığından duruma sert tepki vermedi. 453 yılında ölümü ile de imparatorluk Hun
tehlikesinden kurtulmuş oldu.
Markianos döneminde 451 yılında Kadıköy’de IV. Genel Konsil toplandı. Papa’nın gelmediği
ancak legatlerini gönderdiği bu konsilde İsa’nın 2 tam teşekkül etmiş birbirinden ayrılmaz,
fakat birbirine karıştırılamaz düşüncesi kabul edilerek Monofizitlik ve Nasturîlik reddedildi.
Ayrıca bu konsilde Roma ve İstanbul piskoposlarının birbirine eşit olduğu belirtilerek İstanbul
Kilisesi’nin, Roma Kilisesi’nin yanında ikinci kilise olması benimsendi. Bu durum sonraki
yıllarda iki kilise arasındaki rekabetinde başlangıcı oldu.
Markianos döneminden günümüze gelen eser bugün Fatih’te bulunan Markianos Sütunu veya
Kıztaşı adıyla bilinen anıttır. Granitten yapılmış olan bu sütun 3 basamaklı bir kaide üzerinde
yükselir. Yüksekliği 10 m olup kitabesine göre İstanbul Valisi Tatianus tarafından
imparatorun şerefine dikilmiştir. Sütunun üzerinde Korent uslubunda büyük bir başlık ve
13 / 19
başlığın üzerinde de melek tasvirleri vardır. Fakat heykel kaybolmuştur. Heykelin Dördüncü
Haçlı Seferi esnasında Lâtinlerin İstanbul’u yağmalaması esnasında çalındığı ve İtalya’ya
götürüldüğü sanılmaktadır.
Markianos’un 457 yılında ölümü ile I. Theodosios hanedanı sona erdi. Çocuğu olmadığı için
yerine bir asker olan Leon geçti. Şubat 457’de Hebdemon Sarayı’nda İstanbul Patriği
Anatolios tarafından taçlandırılan Leon, patrik eliyle taçlandırılan ilk imparatordu. Bu
döneme Attila’nın ölümü sonrası yaşananlar damgasını vurdu. Zira Attila’nın üç oğlundan biri
olan İlek’in 454 yılında ölümü üzerine kardeşleri Dengizik ve İrnek Tuna Nehri’nin doğusuna
doğru çekilerek Dobruca ile Beserabya bölgesi civarına geldi. 460 yılından itibaren ise
toparlanma gayreti göstererek Tuna’nın aşağılarında görünmeye başladılar. Hatta 466 yılında
Bizans İmparatoru Leon’a dost olmak istediklerini ve bunun için bir anlaşma yapmayı
düşündüklerini belirterek Hun tüccarlarının tekrar Tuna sahillerinde ticaret yapmalarına
müsaade edilmesi için elçiler gönderdiler. Fakat imparatorluk böyle bir ticarete izin
vermeyince Dengizik Doğu Roma’ya saldırmayı plânladı ancak kardeşi İrnek buna karşı çıktı.
Dengizik 466/467 kış aylarında askerleri ile Tuna’yı geçerek Transilvanya’nın batı taraflarına
yöneldi. Buradan bir elçilik heyetini tekrar imparator Leon’a göndererek toprak ve vergi
talebinde bulundu. Dengizik’in bu tavrı ilk başlarda imparatoru endişelendirmiş fakat sonra
önemsiz olduğunu düşünmüştü. Dengizik imparatorlukla yaptığı mücadelede 469 yılında
hayatını kaybetti.
Dengizik’in ölümü üzerine Hunlar, iç mücadelelerle tamamen dağılmaya başladılar. Bir kısmı
imparatorluk topraklarına yerleşirken bir kısmı da arkalarından gelen Türk boylarının
içerisinde yer aldı. İrnek ve beraberindekiler ise Karadeniz’in kuzeybatı taraflarına geldi ve
burada karşılaştıkları Türk grupları ile birleşerek yeni bir toplum oluşturdu ve böylece
İrnek’in liderliğinde Bulgar adı altında yeni bir toplum ortaya çıktı.
Leon’un 3 Şubat 474 yılında ölümü üzerine yerine önce torunu II. Leon ancak onun ölümü
üzerine Leon’un damadı ve ölen çocuğun babası Zenon (476-491) imparatorluğun başına
geçti. Bu dönemde Batı Roma germen asıllı Odovakar tarafından son imparatorları Romulus
zamanında 476 yılında yıkılırken Doğu Roma yoluna devam etti. Zenon Batı Roma’nın
yıkılışına tepki göstermemekle suçlandı. Trakya’da Theodorich Strabon ile Moesia’da
Theodorich komutasında Ostrogot birlikleri imparatorluk için sorun oluşturmaktaydı.
14 / 19
İmparatorluk Theodorich Strabon’un 481’de ölümü ile ondan kurtulurken diğer Theodorich’i
batıya Odavakar’ın hükmettiği İtalya’ya gitmeye zorladı. Theodorich gerçekten İtalya’ya
geldi ve Odovakar ile mücadelesi sonucu 493’te Ravenna’yı ele geçirerek İtalya’ya sahip oldu
ve burada Ostrogot Krallığı’nı kurmayı başardı. Bu sayede Balkanlar Ostrogot tehlikesinden
kurtuldu.
Zenon zamanında Henetikon denilen birlik fermanı yayımlandı. İmparator bu sayede ülkenin
doğusunda yaşayan ve devlete kin duyan Monofizit ve Nasturileri Ortodoks inançla
uzlaştırmaya çalıştı fakat başarılı olamadığı gibi kimseyi de memnun edemedi. Papa da
Henetikon’u reddederek İstanbul patriğini aforoz etti. Bunun üzerine İstanbul Patriği de
papanın adını listelerden silerek tepki gösterdi. Böylece Doğu ve Batı Kiliseleri arasındaki ilk
ayrılık (Schisma) ortaya çıkmış oldu.
Zenon’un Nisan 491’de ölümü üzerine yerine memur olan Anastasios getirildi.
15 / 19
ÇALIŞMA SORULARI
1-Dikilitaş’ın (Obelisk) İmparator Theodosios döneminde hipodroma dikilmesi hakkında bilgi
veriniz.
2-Büyük Theodosios’un ölümü sonrası yaşananlar nelerdir? Anlatınız.
3- II. Theodosios zamanında yapılan surlar hakkında bilgi veriniz.
4-II. Ekümenik konsilin toplandığı dönem ve yer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a- Büyük Konstantinos-İznik
b- Konstantios-Sirmium
c- Iulianus-Sofya
d- I. Theodosios-İstanbul
e- Markianos-İstanbul
5- İmparator I. Leon dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a- Attila’nın çocukları ile mücadele etmesi
b- İmparatorluğun batı tarafının onun döneminde yıkılması
c- Henetikon adı verilen birlik fermanı çıkarması
d- IV. İstanbul Konsili’nin İstanbul’da toplanması
e- İstanbul Patriği Ioannes Khrysostomos ile mücadele etmesi
CEVAPLAR
1- Theodosios döneminde Magnus Maximus isminde bir askerin isyan etmesi ve ona karşı
yapılan kapsamlı mücadele sonrası başarı kazanılması üzerine İmparator Theodosios
Maximus’a karşı kazanılan bu başarıyı ebedileştirmek için başkent İstanbul’daki hipodroma
obeliskin (dikilitaş) dikilmesini emretti. Obelisk, bir mermer kaide üzerinde olup, bu mermer
kaidede imparator ve ailesi ile ilgili kabartmalar, saray ve hipodroma dair sahneler ve değişik
oyunlar tasvir edilmiş, hipodromda yapılan araba yarışlarını, dans figürlerini gösteren
kabartmalar ile birlikte itaate alınan devletlerin elçilerinin hediyeler verişi betimlenmişti.
16 / 19
2- Büyük Theodosios’un 395 yılında Milano’da ölümü ile devlet, oğulları Arkadios ve
Honarios arasında babalarının isteği üzerine idari bakımdan ikiye ayrıldı. Honarios ülkenin
batısı ile ilgilenirken, Arkadios doğusu ile ilgilenecekti. Bu imparatorluğun iki ayrı toprak
parçası veya iki devlet şeklinde bölünmesi demek değildi. Sadece idari bakımdan ikiye
ayrılmış ve devletin bütünlüğü düşüncesinden kesinlikle vazgeçilmemişti. Bu yönetimde
kanunlar her iki imparator adına çıkarılmakta ve bir imparator tarafından çıkarılan kanunlar
yayınlanmak üzere diğer imparatora gönderilerek her iki devlet yarısında da geçerli olması
sağlanmaktaydı. Bir imparatorun vefatı hâlinde onun yerine birini atamak diğer tarafın
imparatoru tarafından yapılmaktaydı. Bununla birlikte bu kesin bir ayrılık oldu ve devlet
hiçbir zaman birleşemedi.
3- İmparatorluk hem Hun korkusu yüzünden hem de uzun süredir duyulan ihtiyaç sebebiyle
surların yapımına başladı. Bu işi Prefektus Antemius üstlendi. 413 yılında yapımına
başlandığı ifade edilen surlar muhtemelen 447’deki Attila’nın Balkan Seferi’nden önce
bitirildi. Ancak 26 Ocak 447’de meydana gelen korkunç depremde yeni surlar büyük bir
hasara uğradı ve yıkıldı. Attila’nın tehdidi devam ettiği için imparatorluk bir an önce tedbir
aldı ve muhafız kuvvetleri komutanı Kontantinos Cyrus 2 ay içinde surun yıkılan yerlerini
onarmayı başardı. 5650 metre uzunluğunda olan ve Marmara’dan Haliç’e kadar uzanan Kara
surları üzerindeki en önemli kapılardan bazıları, Belgrat Kapı, Yaldızlı Kapı (Porta Aurea
veya Altın Kapı), Topkapı, Edirne Kapı ve Eğri Kapı’dır. Bunların içinde şüphesiz en çok
bilineni Yaldızlı Kapı oldu. Zira bu kapı kapıların en büyüğü idi ve batıdan gelen Via Egnatia
(Draç-Okhrida-Vodena-Selânik-Silivri’den
geçerek
İstanbul’a
giden
yol)
yoluna
açılmaktaydı. Üç kemerli olarak inşa edilen kapı mermer bloklu iki kule arasında yer almakta
ve ortadaki giriş kısmı altın yaldızla kaplanmaktaydı. Surun günlük geçişe mahsus olan diğer
kapılarına mukabil bu Yaldızlı Kapı sadece askeri ve dini törenlerde, imparatorun ve ordunun
zafer alayları ile şehre girişinde kullanılırdı.
4- d
5- a
17 / 19
KAYNAKLAR
Ahmetbeyoğlu, A. (2001). Avrupa Hun İmparatorluğu, Ankara.
Ahmetbeyoğlu, A. (Aralık, 2012). “Attila’nın Oğlu Dengizik’in Devleti İhya Mücadelesi”,
Tarih İncelemeleri Dergisi, (2, C. XXVII, s. 301-314).
Bailly, A. (2006). Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev. H. Şaman) İstanbul.
Brown, P. (2000). Geç Antikçağda Roma ve Bizans Dünyası, (Çev. T. Kaçar) İstanbul.
Bury, J. B. (1958). History of the Later Roman Empire. New-York.
Chronicon Paschale, 284-628, (1989). (Çev. Michael Whitby-Mary Whitby) Liverpool.
Diehl, C.(2006). Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev.A. Göke Bozkurt) İstanbul.
Gregory, T. E.(2008). Bizans Tarihi, (Çev. E. Ermert) İstanbul.
Kelly, C. (2011). Attila. Hunlar ve Roma İmparatorluğu’nun Çöküşü, (Çev.. T. Kaçar)
İstanbul.
Küçüksipahioğlu, B. (2010). “Osmanlı Öncesi İstanbul Tarihi”, Akademik Araştırmalar
Dergisi, (I, s. 1-15) İstanbul.
Küçüksipahioğlu, B. (Şubat 2005). “İstanbul Nasıl Başkent oldu?”, Popüler Tarih, (54 s. 1823).
Küçüksipahioğlu, B. (Haziran 2005). “Hristiyan Dünyasında İlk Ayrılıklar”, Popüler Tarih,
(58, s. 34-40).
Küçüksipahioğlu, B. (2009). “IV-VII. Yüzyıllarda İstanbul’da Doğal Afetler”, Afetlerin
Gölgesinde İstanbul, (ss. 15-42) S. Öztürk (Ed.), İstanbul , ss. 15-42.
18 / 19
Küçüksipahioğlu, B. (2013). “Bizans İmparatorluğu Zamanında Hipodrom”, İstanbul’un
Kitabı Fatih II, Eminönü-I, F. Güldal (Ed.), İstanbul, s. 635 vd.
Ostrogorsky, G. (1991). Bizans Devleti Tarihi, Ankara.
Priskos (1995). Grek Seyyahı Priskos (V.Asır)’a Göre Avrupa Hunları, (Çev. A.
Ahmetbeyoğlu) İstanbul.
Theophanes, Chronographia,(1997) (İng. Çev. The Chronicle of Theophanes Confessor A.D.
284-813,(Çev.. Cyril Mango-Roger Scoth), New York.
Thompson E.A. (1948). A History of Attila and the Huns, Oxford.
Vaczy P. (1996). “Avrupa’da Hunlar”, Hunlar ve Tanrıların Kırbacı Attila, hazırlayan, G.
Nemeth, (Çev. T. Demirkan) İstanbul.
Vasiliev A.A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi, Türkçe (Çev. A. Müfit Mansel) Ankara.
19 / 19
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde
kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının
içeriğinden yazarları sorumludur.
BÖLÜM:
TARİH
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
BAHAR
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
2013-2014
ROMA TARİHİ II
DOÇ. DR. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
2 / 18
3. HAFTA
DERS NOTU
3 / 18
İÇİNDEKİLER
3. İMPARATOR ANASTASIOS ve HALEFLERİ
3.1.İmparator Anastasios Dönemi (491-518)
3.2.İmparator Iustinos Dönemi (518-527)
3.3.İmparator Iustinianos Dönemi (527-565)
4 / 18
ÖZET
491 yılında imparatorluğun başına geçen Anastasios mali alanda yaptığı reformlarla anılan bir
imparator oldu. Vergi toplamayı düzenli ve adaletli bir şekle dönüştüren imparator aynı
zamanda ilk başlarda bütün meslek gruplarından alınan ancak daha sonra neredeyse halkın
tümüne yayılan ve bu yüzden insanları sıkıntıya sokan Hrisargiros vergisini 498 Mayıs ayında
kaldırdı. Anastasius ekonomiye çok dikkat ederek izlediği ciddi politika ile hazinenin
dolmasını sağladı. Ayrıca para reformunda bulunarak 498 yılında 40 sesterce değerinde bakır
para “follis”i çıkarttı. 518 yılında hayatını kaybeden Anastasios’un yerine Iustinos imparator
oldu ama bütün işleri yeğeni olan Iustinianos gerçekleştirdi. Zira imparator bütün yetkileri ona
vermiş hatta sağlığında yeğenini müşterek imparator ilan etmişti.
527 yılında Iustinos’un ölümüyle tahta çıkan Iustinianos en değişik ve çekici imparatorlardan
biri olarak kayıtlara geçti. Evrensel imparatorluk iddiasıyla ortaya çıkan imparator bir
zamanlar imparatorluğa ait olan fakat o an için kaybedilmiş bulunan toprakların yeniden
kazandırılması için çalışmalar başlattı. Bunun için batıda Vizigot, Ostrogot ve Kuzey
Afrika’da Vandallarla uğraştı ve başarılar elde etti. Bu sayede kaybedilmiş toprakların
yeniden ele geçirilmesi sağlandı. İmparator Balkanlarda da Avar, Bulgar ve Slavlarla, doğuda
ise Sasanilerle uğraştı. Nika isyanı sadece o dönemin değil tüm imparatorluk tarihinin en
önemli olaylarından biriydi. Siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerin etkisiyle Ocak 532’de
çıkan bu isyan esnasında başkent her taraftan ateşe verildi ve şehirde büyük yangınlar çıktı.
Ayasofya Kilisesi’nin olduğu bölgeden başlayan yangın süratle etrafa yayıldı. Senato binası,
Zeuxippos Hamamı, Augusteion Meydanı, Hagia Eirene Kilisesi (Aya İrini) mevkii, Million,
Sampson Hastanesi, Hipodrom, deri dükkânlarının olduğu kısım ve Konstantinos Forumu kısa
sürede yanarken imparatorluk sarayı olan Büyük Saray’ın büyük bir kısmı da bundan payını
aldı. Iustinianos bu zor durum karşısında maiyeti ile birlikte Hipodrom’a giderek halkla
konuşmaya ve onları yatıştırmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca kaçmayı düşündü fakat
eşi Theodora’nın etkisiyle bu düşüncesinden vazgeçti. Sonunda imparator Belisarios’un
kumandanlığında isyanın bastırılması emrini verdi ve 30.000-40.000 asi hipodroma
kapatılarak katledildi. 6 gün süren, imparatorluk başkentini alt üst eden ve binlerce kişinin
ölümü ile neticelenen isyan böylece bastırılmış oldu.
5 / 18
3.İMPARATOR ANASTASIOS ve HALEFLERİ
3.1. İmparator Anastasios Dönemi (491-518)
Zenon’un ölümü üzerine eşi Ariadne’nin isteği, senatonun onayı ile dürüst hayatı ile bilinen
Draç doğumlu saray memuru Anastasios’un imparator olması sağlandı. Monofizit olması
sebebiyle İstanbul Patriğinin karşı çıktığı bu seçim patriğin, Anastasios’un taç giymeden önce
Ortodoks yemini etmesini ve kilisede herhangi bir değişiklik yapmayacağına dair belge
imzalamasını istemesiyle çözümlendi. Bundan sonra Anastasios 491 Nisan ayında patrik
tarafından taçlandırılarak imparator ilan edildi ve ardından Ariadne ile evlendi.
Anastasios mali alanda yaptığı reformlarla anılan bir imparator oldu. Vergi toplamayı düzenli
ve adaletli bir şekle dönüştüren imparator aynı zamanda ilk başlarda bütün meslek
gruplarından alınan ancak daha sonra neredeyse halkın tümüne yayılan ve bu yüzden insanları
sıkıntıya sokan Hrisargiros vergisini 498 Mayıs ayında kaldırdı. Halk bu verginin
kaldırılmasını sevinçle karşıladı ve bu sebeple imparatora minnet duydu. Konuyla ilgili bir
kaynak Urfa da geçen kutlamalara dair bilgiler aktarmakta ve bütün şehrin neşe içinde
olduğunu, her yaştan insanın beyaz elbiseler giyip, meşaleler ellerinde ilahiler okuyarak
Tanrı’ya şükrettiklerini, şehirde bir hafta bayram yapıldığını ve bu bayramın her yıl
kutlanmasının istendiğini ifade etmektedir.
Anastasius ekonomiye çok dikkat etti ve izlediği ciddi politika ile hazinenin dolmasını
sağladı. Onun bu hâli üst düzey bazı görevliler ile asilleri rahatsız ettiğinden imparatoru
cimrilikle suçlamalarına neden oldu. Fakat Anastasios buna aldırış etmeyerek devletin mali
yapısını güçlendirmeye devam etti. Ayrıca para reformunda bulunarak 498 yılında 40 sesterce
değerinde bakır para “follis”i çıkarttı. Anastasios’un yaptığı bir diğer önemli iş hipodromda
insanlarla vahşi hayvanların mücadelesini yasaklaması oldu.
İmparator Monofizit inancını sürdürdüğünden ve zamanla Monofizitleri yani Yeşilleri
desteklediğinden ona karşı başkent halkının özellikle Mavilerin tepkileri oldu. Bu yüzden 4
Kasım 512 Pazar gününden başlayarak İstanbul’da karışıklıklar yaşandı. Halk Konstantinos
Forumu’nda toplanarak imparatoru protesto etti ve heykellerini kırdı. Anastasios bu
yaşananlar karşısında tahtını bırakabileceğini söyleyip tacını çıkarmış bir hâlde hipodromda
6 / 18
halkın karşısında çıktı. Onlardan özür dileyerek yaşananlar için affını talep etti. İmparatorun
bu konuşması halkta öylesine tesir bıraktı ki kendisinden görevine devam etmesi ve tacını
başına takması istendi. Bununla birlikte, Monofizit inancı ve aldığı ekonomik önlemler
yüzünden Anastasios, tebaasının çeşitli sınıflarında sevilmedi ve onu tahttan indirmeye
yönelik girişimler oldu. 513 yılında Vitalianus adlı bir askerin isyanı buna bir örnekti. Bulgar
ve Slavlardan oluşturduğu ordu ve donanma ile İstanbul’a gelen Vitalianus’un gayesi
Anastasios’u tahttan indirerek onun yerine geçmekti fakat bunu açıkça söyleyemediğinden
Ortodoks düşünceyi savunmak iddiasıyla ortaya çıktı. Bu şekilde halkın kendisini
destekleyeceğine inanmaktaydı. İmparatorluk yönetimi Vitalianus’a karşı gerekli önlemleri
aldı ve onun söylemlerinin doğruluk payı olmadığını belirtti. Ayrıca şehrin kapılarına
yönetimin görüşlerini yansıtan yazılar astı. Bu ilk gelişinde Vitalianus başarılı olamayarak
geri çekildi. Ancak 514 yılında iki kez yine İstanbul önlerinde görüldü. 514’teki ilk gelişinde
yapılan görüşme ve verilen tavizlerle uzaklaştırılan asi aynı yılın sonbaharında geldiğinde
ordugâhını Galata’da kurdu. Anastasios için durum zor gibi görünse de imparatorluk güçleri
kısa sürede asiye karşı başarı sağladı. Haliç önlerinde yapılan savaşta Vitalianus’un
donanması imha edildi. İmparatorluk birlikleri Galata’ya çıkarak Boğaziçi’ne kadar ilerleyip
yakaladıkları asileri öldürdü. Vitalianus ise kaçmayı başardı. Böylece uzun ve kanlı bir
mücadeleden sonra nihayet isyan bastırılmış oldu.
Anastasios, İtalya’da Ostrogot Kralı olan Theodorich’i tanırken, Galia’da kurulan Frank
Krallığı’nın yöneticisi Clodwig’e konsüllük payesi vererek Galia üzerindeki hâkimiyetini
kabul etmiş oldu. Böylece bu iki devlet imparatorluğu yüksek hâkimleri olarak görmeye
devam etti. Bu süreçte doğuda Sasanilerle başlayan savaş imparatorluğun yenilgisiyle
sonuçlandığından 506 yılında iki taraf arasında yeniden anlaşma imzalandı. İmparator
Anastasios döneminde Balkanlar bölgesi ve dolayısıyla devlet en çok Türk asıllı Bulgarlarla
mücadele etmek durumunda kaldı. Dokuz Ogur Bulgarlarının 493, 499, 502 ve 506 yıllarında
Bizans’a karşı saldırıları olmuş, özellikle 499 yılındaki saldırıda 15.000 kişilik Bizans ordusu
hezimete uğrayarak Trakya’ya kadar ilerlemişti. İmparator Bulgar tehlikesini bertaraf
edebilmek için 497 yılında Silivri’den başlayıp Karadeniz’e uzanan Uzun Sur’un yapılması
emrini verdi. Ayrıca bu dönemde Slavlar imparatorluk topraklarına yavaş yavaş girerek
Balkan bölgesinde ve özellikle de Tuna’nın kuzeyinde görünmeye başlamışlardı.
515 yılında eşi Ariadne’yi kaybeden imparator 518’de öldü. Kendisi çok fazla sevilmese de
imparatorluk lehine çabası olmuş, bu sayede ülke ekonomisini düzeltebilmişti. Anastasios’un
7 / 18
çocuğu olmadığı için yerine muhafız kuvvetleri komutanı Iustinos imparator olmayı
başarabildi.
3.2. İmparator Iustinos Dönemi (518-527)
518-527 yılları arasında hüküm süren I. Iustinos’un 450-452 yılları arasında Makedonya
Üsküp’te doğduğu ifade edilmekte, çocukluğu ve gençlik yıllarının fakirlik içinde geçtiği, 470
yılında memleketini terk ederek İstanbul’a geldiği ve orduya yazıldığı kaydedilmektedir. I.
Leon zamanında muhafız kıtasına alınan Iustinos, Anastasios’un hükümdarlığı esnasında hem
Sasanilerle yapılan savaşlara hem de asi Vitalianus’a karşı mücadeleye katılmış ve başarısıyla
öne çıkmıştı. Anastasios’un ölümü ile senato tarafından imparator seçilerek ordu ve halkın
onayını aldıktan sonra İstanbul patriğinin Temmuz 518’de taçlandırmasıyla resmen imparator
ilan edildi.
İmparator olduğunda 70 yaş civarında olduğu bilinen ve okuma yazması olmadığı söylenen
Iustinos dönemine yeğeni Iustinianos damgasını vurdu ve bu süreçte imparatorluğu yöneten
aslında Iustinianos oldu. Bununla birlikte Iustinos’un Balkanlarda Slavlarla mücadele ettiği,
imparatorluğun doğu bölgelerinde Monofizitleri takip ettirdiği ve papalıkla arasını düzelttiği
kaydedildi. 527 bahar aylarında rahatsızlanan Iustinos ölmeden önce yeğeni Iustinianos’u
müşterek imparator ilan etti ve Ağustos 527’de hayatını kaybetti. Ölümünden sonra yerine
yeğeni Iustinianos geçti.
3.3. İmparator Iustinianos Dönemi (527-565)
Bizans İmparatorluğu’nun en değişik ve ilgi çekici imparatorlarından olan Iustinianos amcası
Iustinos tarafından İstanbul’a getirilmiş, evlatlık edinilerek burada iyi bir eğitim alması
sağlanmıştı. Iustinos, imparator olduğu zaman 35 yaşında olduğu ifade edilen Iustinianos’a
tüm unvanları bahşederek yönetimde söz sahibi olmasını sağladı. Üstelik son zamanlarında
onu müşterek imparatoru ilan etti. Iustinianos amcasının sağlığında eşi olacak Theodora ile
karşılamış ve etkisinde kalarak evlenmek istemişti. Ancak Theodora’nın gençliğinde yaşadığı
serbest hayat sebebiyle bir senatör ile evlenmesi mümkün olmadığından Iustinianos, amcasını
ikna etmek suretiyle bu kanunun yumuşatılmasını sağlayarak 524 yılında Theodora ile
evlenebildi. İmparator olduğunda da ona tüm yetkileri ve unvanları bahşedip kendisine
müşterek imparator yaptı.
8 / 18
527-565 yılları arasında hüküm süren Iustinianos döneminin en önemli olayı tüm zamanların
en ciddi isyan hareketlerinden biri olan Nika İsyanı’nın yaşanmasıydı. Siyasi, sosyal ve
ekonomik sebeplerin etkisiyle Ocak 532’de çıkan bu isyan esnasında başkent her taraftan
ateşe verildi ve şehirde büyük yangınlar çıktı. Ayasofya Kilisesi’nin olduğu bölgeden
başlayan yangın süratle etrafa yayıldı. Senato binası, Probus’un evinin olduğu bölge,
Zeuxippos Hamamı, Augusteion Meydanı, Hagia Eirene Kilisesi (Aya İrini) mevkii, Million,
Sampson Hastanesi, Hipodrom, deri dükkânlarının olduğu kısım ve Konstantinos Forumu kısa
sürede yanarken imparatorluk sarayı olan Büyük Saray’ın büyük bir kısmı da bundan payını
aldı. Iustinianos bu zor durum karşısında maiyeti ile birlikte Hipodrom’a giderek halkla
konuşmaya ve onları yatıştırmaya çalıştı. Hatta hepsini affettiğini, hiç kimsenin
yakalanmaması için emir verdiğini söyledi. Ancak bu vaadler sonuçsuz kaldı ve imparator çok
sert bir tepki ile karşılaştı. Sonunda durumun ümitsiz olduğunu gören imparator sarayın arka
kapısından deniz yolu ile kaçmayı düşündü. Fakat eşi Theodora’nın etkileyici konuşmasıyla
cesaretlenerek bundan vazgeçti ve isyanın bastırılması için tedbirler almaya başladı. Önemli
kumandanlarını Belisarios başta olmak üzere bu isyanı bastırmakla görevlendirdi. 30.00040.000 asi hipodroma kapatılarak katledildi. 6 gün süren, imparatorluk başkentini alt üst eden
ve binlerce kişinin ölümü ile neticelenen isyan bastırılmış oldu. İsyanın bastırılmasından
sonra şehir sessizliğe bürünmüş ve hiç kimse dışarı çıkmaya cesaret edememişti. Başkent
günlerce ticari faaliyetlerden yoksun kalmış, şehirde sadece ekmek ve yiyecek satılan
dükkânlar açık kalmıştı.
İmparator Iustinianos bundan sonra süratle başkentin imar edilmesi için uğraştı. Yangın
sırasında tahrip olan Million ve civarı ile katliamın yapıldığı Hipodrom imparatorluk locası
kathisma dâhil yeniden onarıldı. Hatta bu nedenle oyunlar birkaç yıl ertelenmek zorunda
kaldı. İmparator bundan başka Zeuksippos Hamamı’nı, Senato’yu ve Büyük Saray’ın bir
kısmını onarttı. Augusteion Meydanı’nın da yeniden düzenlenmesini istedi ve zeminin
mermerlerle kaplanmasını, meydanın çevresinin de mermer sütunlarla çevrilmesini emretti.
İmparatorun bronzdan yapılmış büyük atlı heykeli Augusteion Meydanı’nda yüksek bir sütun
üzerinde durmaktaydı. İsyanda çok zarar gören Hagia Eirene Kilisesi’ni de yeniden ve daha
büyük olarak yaptırdı. Yine Nika isyanı sırasında yok olan ve Ayasofya ile Hagia Eirene
arasında olduğu ifade edilen Sampson sağlık tesisleri de yeniden ve daha geniş bir şekilde
inşa ettirildi.
9 / 18
İsyan sırasında Ayasofya da yandığından İmparator Iustinianos çok geçmeden elinde bulunan
bütün imkânları kullanarak ve hiçbir masraftan çekinmeyerek Ayasofya’nın yeniden
yapılması emrini verdi. Dönemin en iyi iki mimarı Trallesli Anthemios ve Miletli Isidoros
tarafından 532-537 yılları arasında inşa edilen Ayasofya 26 Aralık 537’de açıldı. Rivayete
göre, Iustinianos, binanın kilise olarak takdis günü olan bugün İmparator Kapısı’ndan
girdikten sonra muazzam kubbenin altına kadar “Ey Süleyman, seni mağlup ettim” diye
bağırarak koşmuştu. Ayasofya günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş nadir yapılardan biridir.
Iustianinos, evrensel imparatorluk iddiasıyla ortaya çıktığı için bir zamanlar imparatorluğa ait
olan fakat o an için kaybedilmiş bulunan toprakların yeniden kazandırılması için çalışmalar
başlattı. Bunun için önceliği bir germen kavmi olan Vandalların işgal ettiği Kuzey Afrika’ya
verdi. Belisarios komutasında 18.000 kişilik bir ordu 533’te bölgeye gönderilerek başarılar
kazanıldı. Vandal Kralı Gelimer esir edilerek 534 yılında İstanbul’a getirildi ve hipodromda
halka gösterildi. İmparator İtalya’da kurulan Ostrogot Krallığı’na karşı da benzer harekette
bulundu. Ancak buradaki mücadele daha uzun ve zorlu oldu. Yine Belisarios komutasında
gönderilen ordu 536 yılında İtalya’ya girerek Napoli ve Roma’yı ele geçirip, 540 yılında
Ravenna’yı zapt etse de Totila ile güçlenen Ostrogotların imparatorluğa karşı mücadelesi
devam etti. 544 yılında yeniden bölgeye gönderilen Belisarios üst üste yenilgiye uğradı ve
548’de geri döndü. İtalya’dan aldığı haberlerle dehşete düşen Iustinianos sonunda Narses
komutasında 35.000 kişilik orduyla 552 yılında yeniden harekete geçti. Ostrogotların büyük
yenilgiye uğradığı mücadele de Totila hayatını kaybetti. Bu tarihten sonra Ostrogotların
devlet ve millet olarak varlıklarını kaybettiği iddia edilmektedir. 555 yılında tüm İtalya
imparatorluğun eline geçmiş oldu. İmparator bu başarılardan aldığı güçle Vizigotların elinde
bulunan İspanya’ya yönelmeyi de ihmal etmedi. 554 yılında Cordoba ve Malaga ele
geçirilerek Kuzey Afrika valisinin yönetimine verildi. Böylece imparatorun istediği Imperium
Romanum yeniden kurulmuş görünmekteydi.
Iustinianos zamanında Sasanilerle mücadele yine devam etti. Her ne kadar imparatorluk 532
yılında “ebedi barış” anlaşması yapsa da 540 yılında bu anlaşma bozuldu ve aralarında savaş
yine başladı. İmparator yüksek vergi karşılığında onlarla yeniden anlaşma yaparak barışı
sağlayabildi. Bu dönemde Slavların Balkanlarda faaliyetleri artarak devam etti. İmparator
onların bu hâlini takip etmekle birlikte Slavları bölgeden uzaklaştıracak herhangi bir girişimde
bulunmakta zorlanmaktaydı. Her ne kadar bölgede sınır güçlendirmesi yaparak duruma
müdahil olmaya çalışsa da yeterli olamıyordu. İmparatorluğun germen kavimleri ile
10 / 18
mücadelesi Slavları daha cüretkâr yaptı ve onlar Balkanların güneyine doğru ilerleyerek
Korinth Boğazı’na kadar geldi, Adriyatik Denizi ve Ege Denizi kıyılarına ve sonraları
Dalmaçya’ya kadar geniş bir alana yayıldı. Bu bölgeleri tahrip edip yağmalayan Slavlar
bundan sonra hızla Tuna’nın ötesine çekildi. Onların bu ilerlemelerinde Avarların da etkisi
olmakta, kimi zaman müşterek hareket ederek kimi zaman ise Avarların teşviki ile
Balkanlarda siyasi olaylarda yer aldıkları görülmekteydi. Selanik’in Slavlar ve Avarlarla
birlikte birkaç kez kuşatılması buna bir örnekti.
Iustinianos zamanında Avarlar 558 yılında Güney-Rusya düzlüklerinde iken Bizans
İmparatorluğu ile temasa geçmişlerdi. Ogur ve Alanların da bulunduğu boyları itaat altına
aldıktan sonra Bizans İmparatorluğu’na elçi göndererek kendilerine yaşamaları için toprak
verilmesini istemişlerdi. Avarların Bizans ile ilişki kurmasını sağlayan muhtemelen Alanların
reisi Sarosius’tu. Avarlar 558 yılında Kandik isimli bir elçiyi başkent İstanbul’a gönderdi.
Kandik burada kendi kavminin çok üstün ve kudretli bir kavim olduğunu ve onun karşısında
hiçbir gücün duramayacağını ifade ederek kendi kavmini tanıttı. İmparatorluk bu esnada
Kutrigur Bulgarları ile uğraşmak zorunda kaldığından Avarları reddetmemiş ve Kutrigurlara
karşı onları kullanabileceğini düşünmüştü. Bu nedenle elçiye iyi davranmış ve ona ipekli
elbiseler ve altından süs eşyaları vererek memnun bir şekilde geri göndermişti. Ayrıca
imparatorlukta bu elçiye mukabil Valentinianus adlı elçisini Avarlara gönderdi. Bu karşılıklı
elçi teatisinden sonra iki taraf arasında 558 yılında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre
imparatorluk düşmanları olan Slav ve Bulgarlar ile savaşmada kendisine yardım ederse
Avarlara her yıl vergi vereceğini belirtti.
Avarlar bu tarihten sonra bölgedeki Türk kavimlerini Onogur, Utrigur ve Kutrigurları itaatleri
altına alarak hızlı bir şekilde genişlerken; Slavlara ait Antlar ve diğer Slav boylarını da
kendilerine boyun eğdirmeye çalıştı. Avarlar rivayete göre 559 yılında başkent İstanbul’a yine
bir elçi heyeti göndermiş ve bu heyet özellikle uzun saçları ve kıyafetleriyle dikkat çekmişti.
Bu ziyaret neticesinde iki taraf arasında bir anlaşmanın olduğu ve imparatorluğun onların
Dobruca bölgesinde kalmalarına müsaade ettiği ifade edilmekteydi. Ayrıca Avar hanına para
vermeyi kabul eden imparatorluk karşılığında ise onlardan Bulgar ve Slavlara karşı yardım
sözü aldı. Bu sayede Avarlar 560 yılı civarında Dinyeper ve Dinyester arasındaki bölgeye
hâkim oldukları gibi genişleme ve büyüme sonucunda Aşağı Tuna kıyılarına kadar dayandı.
Bu esnada başlarında Bayan isminde bir hakanları vardı ve 561 yılında onun liderliğinde
Pannonia bölgesine gelmişlerdi. Avarlar 562 yılında yine İmparator Iustinianos zamanında
11 / 18
Bizans’a başvurarak kendilerine imparatorluk arazisinde daima yaşayabilecekleri topraklar
verilmesini istedi. Ancak Iustinianos bu teklife sıcak bakmadı ve onların Tuna’nın güneyine
inmelerine de karşı çıktı. Rivayete göre bu esnada Avarlar, Dobruca ve Aşağı Tuna
bölgesinde bulunan toprakları işgal etmişlerdi ve burayı imparatordan talep ediyorlardı.
Ancak imparator onların çok yakınına gelmesini istemediği için karşı çıktı ve Bayan’a Aşağı
Pannonia bölgesindeki toprakları teklif etti. Fakat Bayan bunu reddederek kuzey batıya
çekildi ve Franklarla mücadeleye girişti. İmparatorlukta onların Tuna’yı geçmemesi için tüm
önlemleri aldı.
Iustinianos zamanında Bulgarlar Bizans ile mücadele etmeye devam etti. 528 veya 529 yılında
iki kumandanları liderliğinde Scythia ve Moesia bölgelerine akınlarda bulunan Bulgarlar daha
sonra Trakya’ya kadar ilerledi. İmparatorluk bu akınlara karşı koymaya çalıştı ve ilk başlarda
başarı da kazandı. Ancak Bulgarlar takviye güç alarak Bizans ordusuna arkadan saldırıya
geçince Bizans yenilmekten kurtulamadı. Yine İrnek’ten sonra Bulgarların başına geçen
Mundo (veya Mundos) İmparator Iustinianos’a elçiler göndererek onun himayesine girmek
istediğini bildirdi. İmparator bu isteğe olumlu yaklaştı, hatta onu “magister militum per
Illyricum” olarak görevlendirdi. Ancak Mundo’nun bu göreve getirilmesi kendi halkını
rahatsız etti. Öyle ki, Mundo Illyricum topraklarına geldiği zaman Bulgarların saldırısına
uğradı ve mukabil bir saldırıyla onlara karşılık vermek zorunda kaldı. Sonuçta Bulgarları
mağlup etmeyi başaran Mundo onlardan aldığı ganimeti samimiyetinin bir ifadesi olarak
imparatora gönderdi. Mundo’nun bu davranışı himayeden ziyade müttefik sıfatıyla
Mundo’nun Bizans’ın yanında yer almış olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Bulgarların
Bizans’la birlikte hareket etmelerine ve müttefik sıfatıyla seferlere katılmalarına rağmen
zaman zaman imparatorluğa karşı gelmekten geri durmadıkları görülmektedir. Mesela
Bulgarların yine Iustinianos devrinde Bizans’a saldırıları oldu. Bunun üzerine bölgedeki
kumandanlar bu saldırıya hemen karşılık vermek istedi. Ancak İmparator Iustinianos’un
göndermiş olduğu bir mektup kumandanların bu girişimini engelledi. Zira mektupta imparator
Bulgarlara saldırmayı kesin bir dille yasaklamakta ve onları düşmanları olan Gotlara ve
diğerlerine karşı müttefik olarak gördüğünü belirtmekteydi. Buna rağmen Bulgarların
imparatorluğa yaklaşımları ve imparatorluk karşısındaki başarıları onların hiç de kolay
durdurulabilecek bir kavim olmadığını gösterdi. Bunun için imparator tedbirler almaya
başladı ve Tuna boyunca kaleler yaptırdı. Ancak bu tedbirlerin ne kadar yetersiz olduğu
Dokuz Ogur Bulgarlarının Bizans’a karşı 552 yılında saldırıya geçmeleri ile ortaya çıktı.
Dokuz Ogurlar liderleri Kinal idaresinde Balkanlara kadar ilerleyerek etrafı tahrip etmeye
12 / 18
başladı. Durumun ciddiyetini kavrayan imparator geleneksel politikalarından birini, yani aynı
kandan gelenleri birbirine düşürme ve onları birbirine kırdırma politikasını uygulamaya karar
verdi. Bu sebeple hemen Otuz Ogurların (Utrigur) lideri Sandil’e elçiler göndererek Dokuz
Ogurlara saldırmasını istedi ve karşılığında Dokuz Ogurlara ödemesi gereken vergiyi
vereceğini belirtti. Ancak Sandil kardeşlerini öldüremeyeceğini çünkü dillerinin, kültürlerinin,
giyimlerinin kısaca her şeylerinin aynı olduğunu ve bundan dolayı karşı koyamayacağını
belirtti. Iustinianos o kadar baskı yaptı ki sonunda Sandil, Dokuz Ogur Bulgarlarına saldırmak
zorunda kaldı ve onların topraklarına girdi. Sonuçta Iustinianos’un iki kardeşi birbirine
düşürme politikası başarıya ulaşmış oldu. Bununla birlikte Zabergan (veya Zaberhan)
liderliğindeki Dokuz Ogur Bulgarlarının 558 yılında üç ordu hâlinde tekrar Bizans’a karşı
harekete geçtiği ve Bizans’ın bu defa kumandan Belisarios sayesinde kurtulmayı başardığı
görülmektedir. Ayrıca imparatorun elçilerini Sandil’e göndererek onu daha önce olduğu gibi
yine Dokuz Ogurlar üzerine sefer yapmaya ikna ettiği ve hemen hemen aynı taktiklerle onları
bertaraf etmeye çalıştığı söylenmektedir. Sonuçta Bizans’ın hilesi ile zor durumda kalan
Dokuz Ogurlardan bir kısmı Orta Avrupa’ya Macaristan’a doğru giderek Avarların hükmü
altına girerken; bir kısmı da Bizans’a iltica etmek sureti ile Trakya’ya yerleştirildi.
Başkent İstanbul, tarih boyunca görülen en tehlikeli veba salgınlarından birisini İmparator
Iustinianos zamanında 542 yılında yaşadı. O günkü dünyayı etkileyen ve pandemi yani kıtalar
arası salgın olarak görülen bu tehlike 541 yılı Temmuz ayı ortalarına doğru Mısır’da bulunan
Pelusium’da ortaya çıkmış ve buradan tüm dünyaya yayılarak 542 yılının ilkbahar aylarında
muhtemelen mart sonu veya nisan başlarında başkente ulaşmıştı. Vebanın yıkıcı etkisi
başkentte özellikle ilk üç ayda kendini göstermiş, ilk başlarda ölenlerin sayısı günde 5. 000
iken sonraları 10.000 olmuştu. Şehirde ölenler çok fazla olduğu için mezarlıklar yetersiz
kalmış ve bu nedenle İstanbul surları dışında mezarlar kazılmaya başlanmıştı. Hatta Galata
bölgesinde nöbetçi kuleleri rastgele atılmış cesetlerle dolmuş ve mezarlık hâline getirilmişti.
Bu durum karşısında İmparator Iustinianos önlemler almak sureti ile düzenin yürümesini
sağlamış ve sosyal hizmet kurumlarının daha aktif çalışmasını emretmişti. Üstelik salgın
esnasında şehri teftişe çıkan imparatorun kendisi de hastalanmış aylarca hasta yatmıştı. Bu
yüzden bu salgın Iustinianos Vebası olarak ta bilinmekteydi. İmparator uzun uğraşlar sonucu
hatta biraz da mucizevi olarak hastalığı atlatmayı başarabildi.
Bu dönemde özellikle başkent İstanbul’da deprem, yangın ve kıtlık gibi olağan üstü durumlar
yaşandı. Mesela 16 Ağustos 542 tarihinde yaşanan depremde şehir çok zarar görürken,
13 / 18
surların bir kısmında çökme oldu. Binaların, kiliselerin yıkıldığı depremde can kaybı oldukça
fazlaydı. Yine 554 yılı Ağustos ayındaki depremin en korkunç olanlardan biri olduğu
söylenmekteydi. Zira sabahın erken saatlerinde şiddetli bir gürültü ve sarsıntı ile başlayan
deprem çok sayıda ev, bina, kilise ve surların yıkılmasına yol açmıştı. Aşağı yukarı 40 gün
devam ettiği ifade edilen depremden İzmit de etkilenmiş ve şehir büyük bir zarara uğramıştı.
Bizans tarih yazarı Theophanes, insanların deprem sonrasında pişmanlık duyarak Tanrı’ya
dua ettiklerini, kiliseleri ziyaret ederek Tanrı’nın merhametini dilediklerini belirtmekteydi.
557 yılında görülen ve fasılalarla uzun bir süre devam eden deprem en korkunç olanlarından
biriydi. Şehirdeki çoğu ev, kilise, kamu binası yıkılmış, surların büyük bir kısmı da zarar
görmüştü. İmparator Iustinianos bu felaket yüzünden 40 gün tacını takmamıştı. İmparatorun
yönetimi esnasında başkentte görülen yangınlarda dikkat çekiciydi. Halk organizasyonu olan
Mavi ve Yeşiller yüzünden 548 yılında çıkan yangın da insanların büyük bir kısmı hayatını
kaybederken; 561 yılının Ekim ayında İmparatorluk sarayının bulunduğu bölgede çıkan
yangında tüm evler, işyerleri, öksüzler yurdu, Bovis Forumu ve Theodosios Forumu yanmıştı.
Bu süreçte başkentte görülen kıtlıklarda önemliydi. 556 yılının Mayıs ayında ekmekte
yaşanan kıtlık yüzünden halk sıkıntı yaşamış ve imparatora kendilerine yiyecek bulması için
tepki göstermişlerdi. 3 ay sürdüğü belirtilen bu kıtlıktan sonra 560 yılında imparatorun öldüğü
söylentileri üzerine halkın olabilecek muhtemelen bir kaos sebebiyle ekmek dükkânlarında ve
fırınlardaki ekmeklere saldırdıkları ve bu yüzden üç saat içinde koca şehirde ekmeğin
kalmadığı kaydedilmişti.
İmparator Iustinianos zamanında başkent İstanbul’da ticaret çok gelişmiş, ihracat ve ithalat
yapılan bir yer durumuna gelmişti. Üstelik bu dönemde keşiş kılığındaki casuslar sayesinde
Çin’den ipek böceği kaçırılmış ve ipek endüstrisi kurulması için uğraşılmıştı. Bu çalışmalar
başarılı da oldu ve kısa zamanda İstanbul başta olmak üzere Antakya, Beyrut, İskenderiye ve
Thebai gibi merkezlerde ipek ile uğraşan atölyeler kuruldu.
İmparator Iustinianos Kasım 565’te hayatını kaybetti. Hiç kimseyi sağlığında müşterek
imparator yapmadığı gibi kendisinden sonra kimin tahta geçeceği konusunda da bir şey
söylememişti. Bu yüzden ölümünden sonra senato hemen Iustinianos’un yeğeni Iustinos’u
imparator seçti ve böylece 565-578 yılları arasında imparatorlukta II. Iustinos hüküm sürdü.
14 / 18
ÇALIŞMA SORULARI
1- İmparator Anastasios’un ekonomik politikaları hakkında bilgi veriniz.
2- İmparator Iustinianos zamanında görülen Nika isyanının genel olarak sebepleri nelerdir?
Belirtiniz.
3- İmparator Iustinianos’un dış politikası neyi hedeflemekteydi? Anlatınız.
4- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- İmparator Anastasios zamanında Vitalianus’un isyanı görüldü.
b- İmparator Anastasios Monofizit eğitimliydi.
c- İmparator Iustinos’un hiç okuma yazması yoktu.
d- İmparator Anastasios’tan sonra Iustinianos tahta geçti.
e- İmparator Iustinianos döneminde başkentte depremler yaşandı.
5- Aşağıdakilerden hangisi İmparator Iustinianos zamanında imparatorluğun batıdaki
sorunlarından biri değildir?
a- Vizigotlar
b- Sasaniler
c- Ostrogotlar
d- Slavlar
e- Bulgarlar
CEVAPLAR
1- Anastasios mali alanda yaptığı reformlarla anılan bir imparator oldu. Vergi toplamayı
düzenli ve adaletli bir şekle dönüştüren imparator aynı zamanda ilk başlarda bütün meslek
gruplarından alınan ancak daha sonra neredeyse halkın tümüne yayılan ve bu yüzden insanları
sıkıntıya sokan Hrisargiros vergisini 498 Mayıs ayında kaldırdı. Halk bu verginin
kaldırılmasını sevinçle karşıladı ve bu sebeple imparatora minnet duydu. İmparator
ekonomiye çok dikkat etti ve izlediği ciddi politika ile hazinenin dolmasını sağladı. Onun bu
hâli üst düzey bazı görevliler ile asilleri rahatsız ettiğinden imparatoru cimrilikle
15 / 18
suçlamalarına neden oldu. Fakat Anastasios buna aldırış etmeyerek devletin mali yapısını
güçlendirmeye devam etti. Ayrıca para reformunda bulunarak 498 yılında 40 sesterce
değerinde bakır para “follis”i çıkarttı.
2- Iustinianos döneminin en önemli olayı tüm zamanların en ciddi isyan hareketlerinden biri
olan Nika İsyanı’nın yaşanmasıydı. Siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerin etkisiyle Ocak
532’de çıkan bu isyan esnasında başkent her taraftan ateşe verildi ve şehirde büyük yangınlar
çıktı.
3- Iustianinos, evrensel imparatorluk iddiasıyla ortaya çıktığı için bir zamanlar imparatorluğa
ait olan fakat o an için kaybedilmiş bulunan toprakların yeniden kazandırılması için
çalışmalar başlattı. Bunun için Vandallar, Vizigotlar ve Ostrogotlarla mücadele etti.
4- d
5- b
16 / 18
KAYNAKLAR
Browning, R.(1975). Byzantium and Bulgaria. London.
Bury, B.(1958). History of the Later Roman Empire. New-York.
Herak, E. Avarlar: Etnik Yaradılış ve Tarihlerine Bir Bakış. Türkler (C. II, Ss. 641-657).
Kafesoğlu, İ. (1988). Türk Milli Kültürü. İstanbul.
Karatay, O. (2013). “Avar Hâkimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, Balkanlar El Kitabı,
(2.bsk, s. 91-98) Ankara.
Kurat, A.N. (2002). IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve
Devletleri, Ankara.
Küçüksipahioğlu, B. (2008). “Ankhialos Savaşı’nın Sonuna Kadar Bizans-Bulgar İlişkileri”,
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (14, s. 209-226).
Küçüksipahioğlu, B. (2009). “IV-VII. Yüzyıllarda İstanbul’da Doğal Afetler”, Afetlerin
Gölgesinde İstanbul, (ss. 15-42.) S. Öztürk (Ed.), İstanbul.
Küçüksipahioğlu, B. (2011). “Bizans İmparatoru Iustinianos Döneminde (527-565) İstanbul”,
Tarih İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu, 11-17 Aralık 2010, Bildiriler, ss. 157 vd.
İstanbul.
Küçüksipahioğlu, B. (2013). “Bizans İmparatorluğu Zamanında Hipodrom”, İstanbul’un
Kitabı Fatih II, Eminönü-I, F. Güldal (Ed.), s. 635 vd. İstanbul.
Levtchenko, M.V. (1999). Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Bizans Tarihi, (Çev. M. Selen),
İstanbul.
Malalas, I. (1986). The Chronicle of John Malalas, (İng. çev. E. Jeffreys, M. Jeffreys, R.
Scott) Melbourne.
17 / 18
Ostrogorsky, G. (1991). Bizans Devleti Tarihi. Ankara.
Prokopios, Bizans’ın Gizli Tarihi, (2001). (Türkçe Çev. O. Duru) İstanbul.
Theophanes, Chronographia, İng.çev. The Chronicle of Theophanes Confessor A.D. 284-813,
(1997). (Çev. Cyril Mango-Roger Scoth) New York.
Treadgold, W. (1997). A History of the Byzantine State and Society, California.
Runciman, S. (1930). A History of the First Bulgarian Empire, London.
Vasiliev A.A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi, Türkçe trc. A. Müfit Mansel, Ankara, I.
18 / 18
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde
kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının
içeriğinden yazarları sorumludur.
BÖLÜM:
TARİH
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
BAHAR
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
2013-2014
ROMA TARİHİ II
DOÇ. DR. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
2 / 15
4. HAFTA
DERS NOTU
3 / 15
İÇİNDEKİLER
4. 565-610 YILLARI ARASINDA BİZANS İMPARATORLUĞU
4.1. İmparator II. Iustinos Dönemi (565-578)
4.2. İmparator Tiberios Dönemi (578-582)
4.3. İmparator Mavrikios Dönemi (582-602)
4.4. İmparator Phokas Dönemi (602-610)
4 / 15
ÖZET
565-578 yılları arasında hüküm süren İmparator II. Iustinos dönemini Kuzey İtalya’yı Avar
korkusu yüzünden istila eden Lombardlar ile batıda Avar ve doğuda siyasi ve diplomatik
düzeyde ilişki başlattıkları Göktürkler belirledi. İmparatorluk İran tehlikesi ve ipek meselesi
sebebiyle doğuda ki Göktürk Hakanlığı ile diplomatik ve siyasi ilişkiler kurdu. 567 yılı
sonlarında ipek taciri ve diplomat Maniakh başkanlığında bir heyet Bizans’a gelirken,
imparatorlukta daha ayrıntılı görüşmeler yapılması için Zemerkhos başkanlığında bir heyeti
568 veya 569 yılı başlarında Göktürklere yolladı. Bu dostluk, imparatorluğun Göktürklerin
düşmanı olan kavimlerle dost olması yüzünden bozulunca devlet bu kırgınlığa son vermek
için Valentianos başkanlığında bir heyetini Göktürklere yolladı.
Avarlar II. Iustinos döneminde Kutrigur ve Utrigurların mirasçısı olduklarını söyleyerek
toprak istedi. Ancak Avarların bu isteğine olumlu yanıt verilmedi. Tiberios zamanında Avar
Hakanı Bayan’ın Sirmium’u ele geçirmesi imparatorluğu derinden etkiledi. Çünkü aralarında
başkent İstanbul’un da olduğu devletin batısı Avar akınlarıyla karşı karşıya kaldı. Sirmium’un
düşmesinden sonra iki taraf arasında Ağustos 582 yılında bir anlaşma imzalandı. Fakat bu
anlaşma esnasında İmparator Tiberios ölmüş ve yerine Mavrikios geçmişti. Mavrikios
zamanında imparatorluk Avarlara karşı savunmadan taarruza geçmiş ve İran ile anlaşma
hâlinde olduğu için bu bölgedeki ordularını da Balkanlara kaydırmıştı. Avarlara karşı
mücadelenin zorlu ve yorucu olması yüzünden imparatora karşı oluşan tepkiler Phokas
isminde bir askerin isyanı ile sonuçlandı. Kendisini imparator ilan eden Phokas’ın dönemi
kaos ve kargaşa dönemi olarak kayıtlara geçti. İmparator Mavrikios ve ailesine karşı
gerçekleştirdiği katliam ile yetinmeyen Phokas, pek çok üst düzey görevliye de aynı zulmü
reva gördü. Onun bu acımasız tavrına karşı tepkiler olmuş hatta onu ortadan kaldırmak için
suikastlar bile tertip edilmişti. Ama sonuç alınamadı. Phokas’ın inanılmaz zulümleri ve
dayanılmaz işkencelerine seyirci kalamayacağını anlayan Kartaca exzarkh’ı Herakleios, oğlu
Herakleios kumandasında bir filoyu Phokas’ın yönetimine son vermek için İstanbul’a
gönderdi. Yakalanan Phokas yaptığı zulümler gibi en ağır şekilde cezalandırılarak öldürüldü
ve yerine onu tahtından eden Herakleios çıktı.
5 / 15
4. 565-610 YILLARI ARASINDA BİZANS İMPARATORLUĞU
4.1. İmparator II. Iustinos Dönemi (565-578)
II. Iustinos döneminin en önemli olayı Kuzey İtalya’nın Lombardlar tarafından istilası oldu.
Avarlar yüzünden gerçekleştiği ifade edilen bu hareket imparatorluğun aleyhine bir gelişme
olarak kayıtlara geçti. Yine bu dönemde Vizigotların imparatorluğa yönelik isyan girişimleri
görüldü. Iustinianos tarafından zapt edilen Cordoba 584 yılında Vizigotlar tarafından alındı ve
zamanla imparatorluk bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.
II. Iustinos zamanında Avarlar Kutrigur ve Utrigurların mirasçısı olduklarını söyleyerek
toprak talebinde bulunmak için imparatorluğa elçi gönderdi. Ama imparatorluk onların bu
isteğini görmezden geldi. Üstelik Iustinianos’un ödediği yıllık vergiyi de vermeyeceğini
belirtti. 568 yılında Lombardların muhtemelen Avar korkusu sebebiyle kuzey İtalya bölgesine
gitmelerinden sonra Panonia’nın da aralarında olduğu geniş bir coğrafya Avarların hâkimiyeti
altına girdi. Yani Sava ile Tuna Nehirlerinin kuzeyi artık Avarlara aitti. Böylece Orta
Avrupa’da Bayan liderliğinde büyük bir devlet kurulmuş oldu.
568 yılında Bayan, imparatorluk için önemli bir şehir olan Sirmium ve çevresini ele geçirmek
istedi. Bunun için hakan başkent İstanbul’a elçiler gönderdi ve Sirmium’un kendisine
verilmesini ve yıllık vergi ödenmesini talep etti. İmparator II. Iustinos bu isteği reddettiği gibi
önemli devlet adamlarından Bonos’a Avarlara karşı hazırlıklar yapmasını ve onların Tuna’yı
geçmemelerinin sağlanmasını emretti. Bayan Hakan bu esnada Sirmium’u alamadı fakat
şehirden de vazgeçmedi.
Bu dönemde Sasanilerle sorunlar devam etti ve imparatorluk ödediği vergiyi kestiği için iki
taraf arasında yine savaş başladı. 531 yılından beri İran’ın başında olan Hüsrev Anuşirvan 573
yılında Dârâ Kalesi’ni ele geçirdikten sonra Anadolu ve Suriye’ye girdi. İmparatorluk prestij
ve toprak kaybını göze alıp güçlükle barış yapmak durumunda kaldı. İmparatorluk İran
tehlikesi ve ipek meselesi sebebiyle doğuda ki Göktürk Hakanlığı ile diplomatik ve siyasi
ilişkiler kurdu. 567 yılı sonlarında ipek taciri ve diplomat Maniakh başkanlığında bir heyet
Bizans’a geldi. İmparator tarafından ilgi ile karşılanan bu heyete hakanları ve ülkeleri ile ilgili
sorular soran Iustinos Göktürk Hakanı İstemi’nin Türkçe yazdığı mektubunda okunmasını
sağladı. Burada yapılan görüşmelerden sonra imparatorluk ipek meselesi ve Sasaniler
6 / 15
konusunda Göktürkler ile anlaşarak resmen ikili müzakereleri başlatıp birbirleri ile dost oldu.
Ardından imparator daha ayrıntılı görüşmeler yapılması için Zemerkhos başkanlığında bir
heyeti 568 veya 569 yılı başlarında Göktürklere yolladı. Elçi heyeti İstemi’nin huzuruna
varınca Türk töresine göre hakanı selamladıktan sonra hediyelerini sundu ve ardından
Zemakhos bir konuşma yaptı. İstemi’de aynı şekilde karşılık verdi. Bundan sonra iki taraf
arasında görüşmeler yeniden başladı ve İstemi heyeti son derece şık ve ihtişamlı otağlarda
misafir etti.
II. Iustinos 578’de öldü. Sağlığında kendisinden sonra devleti yönetmesi için asker olan
Tiberios’u müşterek imparator yapmıştı. Bu sebeple ölümü sonrası herhangi bir karışıklık
yaşanmaksızın Tiberios imparator oldu.
4.2. İmparator Tiberios Dönemi (578-582)
II. Iustinos’un halefi olan Tiberios’un düzgün ve disiplinli bir imparator olduğu ifade
edilmekteydi. 4 yıl süren yönetimi esnasında Lombardlara karşı imparatorluğun ciddi bir
mukavemette
bulunmadığı
bilinmekle
birlikte
Frankları
onlara
karşı
kışkırttığı
söylenmekteydi. Ama istenen sonuç alınamadı. Iustinianos’un evrensel imparatorluk
düşüncesi sebebiyle ele geçirdiği topraklar yavaş yavaş elden çıkmaya başlamıştı. Bu
dönemde Balear Adaları dışında İspanya’da elde edilen bütün topraklar kaybedilirken, doğuda
İran ile savaş yine devam etti. Balkanlarda Avarların imparatorluğa yönelik hareketleri ise bu
süreçte sürdü. Bayan Hakan Sirmium’un savaş yapılmadan kendisine verilmesini
istemekteydi. Tiberios bunu reddedince Bayan zorlu bir mücadeleden sonra şehri zabtetti.
Sirmium’un kaybı imparatorluğu derinden etkiledi. Çünkü aralarında başkent İstanbul’un da
olduğu devletin batısı Avar akınlarıyla karşı karşıya kalmış oluyordu. Sirmium’un
düşmesinden sonra iki taraf arasında Ağustos 582 yılında bir anlaşma imzalandı. Ancak bu
anlaşma esnasında İmparator Tiberios ölmüş ve yerine Mavrikios (582-602) geçmişti. Slavlar
ise artık Balkanlarda yerleşmeye başlamıştı.
Tiberios zamanında Göktürklerle ilişkilerde sorunlar yaşanmaya başladı. Bu duruma
gelinmesinde imparatorluğun Göktürklerin düşmanı olan kavimlerle dost olması yatmaktaydı.
İmparatorluk bu kırgınlığa son vermek için Valentianos başkanlığında bir heyeti Göktürklere
gönderdi. Heyet gemi ile Sinop üzerinden Kırım’a oradan da aşılması zor ormanlardan,
dağlardan ve bataklıklardan geçerek Türkşad’ın (Turksanthos) topraklarına geldi. Valantianos
7 / 15
kendini karşılayan Türk-Şad’a yeni Bizans İmparatoru Tiberios’tan bahsetti ve onun
selamlarını ileterek Tiberios’un iktidara geldiğini bildirdi. Elçi iki ülke arasındaki dostluğun
devam etmesini ve İstemi ile Iustinos arasındaki anlaşmanın yürürlükte kalmasını temenni
etti. Ancak Türk-Şad Bizans’ın yaptıklarından haberdar olduğu için heyete çok ağır sözler
sarfetti.
Tiberios, kendisinden sonra bir asker olan ve Sasanilere karşı başarı ile mücadele etmiş
Mavrikios’u müşterek imparator ilan etti ve kızı Konstantina ile evlendirdi. 582 yılında
hayatını kaybeden Tiberios’tan sonra Mavrikios imparatorluğun başına geçti.
4.3. İmparator Mavrikios Dönemi (582-602)
İmparatorluk tarihinin en önemli imparatorlarından biri olarak kabul edilen Mavrikios zamanı
yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Asker olması ve yıllar boyu doğuda
Sasanilere, batıda Avar ve Slavlara yönelik mücadelesi sebebiyle savaş meydanlarını iyi
tanıması, Avar, Slav ve İranlılar ile birlikte diğer milletler hakkındaki tecrübeleri
Mavrikios’un “Strategion” adlı eseri kaleme almasına neden olmuştur
İmparatorluğun doğuda İran ile mücadelesi bu dönemde devam etse de farklı bir boyut
kazandı. Zira Hüsrev Anuşirvan’ın 579 yılında ölümü ile yerine geçen oğlu IV. Hürmüzd
(579-590) ölümüne kadar imparatorlukla mücadele etti. Hatta bu mücadele sırasında Bizans’a
yenildiği için kumandanı Behram Çupin’i ağır hakaretlerle görevinden azletti. Bu davranışı
içine sindiremeyen Behram Çupin, Hürmüzd’e isyan ederek hakkını almaya çalıştı. İkisi
arasındaki bu mücadeleden IV. Hürmüzd’ün oğlu II. Hüsrev Perviz yararlanarak Sasani
imparatoru ilan edildi. Üstelik II. Hüsrev’in babasının ölümünde rolü olduğu rivayet
edilmekteydi. II. Hüsrev, babasının görevden azlettiği Behram Çupin ile mücadeleye devam
etse de yenildi ve İmparator Mavrikios’a mektup yazarak yardım istedi. Bu isteğe olumlu
yaklaşan imparator verdiği destekle Hüsrev’in yeniden imparator olmasını sağlarken aynı
zamanda iki ülke arasında dostluğun oluşmasına yol açtı. Bu sayede iki taraf arasında 591
yılında barış yapıldı. İran Armenia’sının büyük bir kısmı ile Mezapotamya’nın bir bölümü ve
Dara Bizans’a verilirken; Iustinianos tarafından kabul edilmiş verginin kaldırılması istendi.
Mavrikios imparatorluğun batıda kalan topraklarının uzun zaman muhafaza altında kalmasını
sağlamak için tedbirler aldı. Bunun için karakol diyebileceğimiz iki Exarkhlık kurdu. Bu
exarklıklardan birisi İtalya Ravenna’da; diğeri Kuzey Afrika Kartaca’da idi. Bunlar askerî
8 / 15
teşkilat olup bütün sivil idare buraya tayin olunan askeri kumandanların yani Exarkların eline
verildi. Exarklar, imparator naibi gibi hareket etmekte sadece idari değil dinî konularda da söz
sahibi olmaya çalışmaktaydı.
Mavrikios zamanında Balkanlarda Avarlarla mücadele yine devam etti. Avarlar tarafından
584 yılında Viminacium ve ardından Singidinum ele geçirildi ve artık imparatorluk Avar
tehdidine doğrudan açık hâle geldi. Hatta Avarların Uzun Sur’un önlerine kadar gelerek
imparatorluğa korku dolu anlar yaşattıkları görüldü. Bunun üzerine Mavrikios aynı yıl
verginin artırılması koşuluyla Avarlarla anlaşma yapmayı tercih etti. Kaynakların ifadesine
göre bu olaydan sonra Avar Hakanı Ankhialos şehrini kuşattı. Muhtemelen yine aynı
dönemlerde (584) Avarlar Slavlar ile birlikte Teselya, Attika’ya akında bulunup Peloponnes’e
gitti. Selanik ilk defa bu akın esnasında Slavlar tarafından kuşatıldı. Slavlar bu andan itibaren
artık sadece yağma ile yetinmeyerek Bizans arazisine resmen yerleşmeye başladı ve
Balkanları yurt edindi.
584 yılında yapılan anlaşma 1 yıl kadar sürdükten sonra bozuldu ve 585’ten itibaren Avarların
Trakya bölgesine akınları başladı. Hatta 586 yılında Slavlar ile birlikte 100 bin kişilik orduyla
Selanik kuşatıldı. İmparatorluk her ne kadar Avarlarla mücadele etse de Tuna ila Balkan
Dağları arasındaki bölgeyi kaybetmiş durumdaydı. Yine 588 yılında Avarlar Slavlarla hareket
ederek Trakya’ya akında bulundu.
591 yılında imparatorluk doğuda Sasanilerle savaşı bitirerek anlaşma yaptığından bölgedeki
ordularının bir kısmını Avarlarla mücadele için Balkanlara çekti. Çünkü İmparator Mavrikios
tahta çıktığından beri savunma durumundaydı ve bu tarihten sonra tüm gücüyle Tuna
bölgesinde Avar ve Slavlara karşı mücadele etmeye başladı. 593 yılında hakan kendisine
ödenen yıllık verginin artırılmasını talep edince imparator Mavrikios buna itiraz etti. Bu
sebeple Avarlar Singidunum’a akında bulundu fakat bir hafta içinde buradan ayrılmak
durumunda kaldı. İmparator Mavrikios kumandanlarından Priskus’u 594 yılında Aşağı Tuna
bölgesinde yerleşmiş olan Slavların üzerine göndermesi Avarlar tarafından anlaşmaya aykırı
bulundu. Bu yüzden Avar hakanı 596 yılında Belgrad’a yöneldi fakat imparatorluğun
müdahalesi olunca bölgeyi terk ederek Dalmaçya’ya gitti. Üstelik aynı sıralarda Slavlarla
birlikte yine Selanik’i kuşattı. İmparatorluk 599 yılında Köstence’ye (Tomis) akında bulunan
ardından Edirne’den İstanbul’a kadar olan alan içinde önemli mevkileri ele geçiren Avarlarla
Tuna’nın aralarında sınır olması ve yıllık ödenen verginin 120 bin altına çıkarılması
9 / 15
hususunda anlaşma yaptı. Ancak imparatorluk büyük bir ihtimalle 601 yılında bu anlaşmayı
hiçe sayarak Avarların üzerine yürüdü ve onları Tisa Nehri civarında büyük bir yenilgiye
uğrattı. Hakanın dört oğlunu bu mücadele esnasında kaybettiği ifade edilir. İmparator
Mavrikios’un Phokas isminde bir askerin 602 yılında isyan ederek imparatorluğu ele
geçirmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle Avarlarla mücadele başka boyutlarda ilerleyen
dönemlerde yine devam etti.
4.4. İmparator Phokas Dönemi (602-610)
Phokas 602-610 yılları arasında imparatorluğu idare etti. Dönemi, kaos, kargaşa ve karanlık
bir dönemdi. İmparator Mavrikios ve ailesine karşı gerçekleştirdiği katliam ile yetinmeyen
Phokas, pek çok üst düzey görevliye de aynı zulmü reva gördü. Onun bu acımasız tavrına
karşı tepkiler olmuş hatta onu ortadan kaldırmak için suikastlar bile tertip edilmişti. Ama
sonuç alınamadı. Bu zor yıllarda İmparator Büyük Konstantinos tarafından kurulan, daha
sonra 425 yılında İmparator II. Theodosios tarafından genişletilerek yeniden şekillendirilen ve
o ana kadar eğitimine kesintisiz devam eden Üniversite kapanmış ve Phokas bunun açılması
için hiçbir şey yapmamıştı.
İşkence ve zulüm kokan iktidarı döneminde Doğuda İran ve batıda Avarlar ile mücadele
etmesi kendisinden çok fazla beklenmese de özellikle İran’ın saldırıları karşısında Phokas’ın
tepki vermek zorunda kaldığı görüldü. Ancak çok fazla başarılı olamadı. Bizans tarih yazarı
Theophanes’in kaydına göre Hüsrev, Narses’in kışkırtması ile harekete geçse de aslında o,
çok önceden İmparator Mavrikios’un intikamcısı olduğunu söyleyerek ayağa kalkmış, üstelik
Mavrikios’un kaçtığı rivayet edilen oğlu Theodosios’un kendi yanında olduğu ve onu Bizans
imparatoru yapacağını söyleyerek Phokas’a gözdağı vermişti. Phokas ona karşı ılımlı
davranmaya çalıştıysa da Hüsrev’in hareketlerine ve kendisine aşağılayıcı tarzda mektuplar
yazmasına engel olamamıştı. Sonuçta Hüsrev ordusu ile pek çok kere imparatorluğa saldırmış
ve her defasında Bizans için önem arz eden yerleri ele geçirmeyi başarmıştı. 605 yılında
Dara’nın düşmesi ile Sâsânîler Anadolu’ya kadar gelerek Kayseri’yi ele geçirmiş, hatta bir
birlik Kadıköy’e kadar ilerlemişti. Bizans ise buna karşılık hiçbir şey yapamamıştı. Sâsânîler
ile mücadele etmek için görevlendirilen General Germanos da bu saldırılardan birinde ağır
şekilde yaralanmış, daha sonra da hayatını kaybetmişti. Üstelik Phokas, İran ile daha iyi
mücadele edebilmek için 604 yılında Avar hakanı ile anlaşmayı tercih etmiş ve ona verdiği
10 / 15
haracı artırma yoluna giderek batıdaki askerlerini doğuya kaydırabilmişti. Ne yazık ki bu
tedbir bile İran karşısında pek fazla etkili olamadı.
603 yılında İmparator Phokas döneminde ayaklanma sonrasında çıkan yangında, Mese
caddesinden Lausus Sarayı’na kadar olan bölge ile Konstantinos Forumu tahrip oldu.
Phokas’ın inanılmaz zulümleri ve dayanılmaz işkencelerine seyirci kalamayacağını anlayan
Kartaca exzarkh’ı Herakleios, oğlu Herakleios kumandasında bir filoyu Phokas’ın yönetimine
son vermek için İstanbul’a gönderdi. Yakalanan Phokas yaptığı zulümler gibi en ağır şekilde
cezalandırılarak öldürüldü ve yerine onu tahtından eden Herakleios çıktı.
İmparatorluğun İslamiyet’ten önce Araplarla ilişkileri görülmekte ve ittifak anlaşması yaparak
düşmanlarına karşı onlardan tampon devlet oluşturmakta aynı zamanda onlardan gelebilecek
tehlikenin önüne geçmeyi hedeflenmekteydi. Ayrıca bu devletçik ve kabileler ekonomik
olarak da imparatorluktan çıkar sağlamaktaydı. Üstelik Bizans, müttefiki olan bu kabile ve
devlet başkanlarını, idari ve askeri kadrosu içinde görerek onlara patrikios, philarkhos gibi
unvanlar vermekteydi. Bu kabile ve devletçikler IV. yüzyılda Tenûhiler, V. yüzyılda Selîhîler,
VII. yüzyılın başlarına kadar Gassaniler olurken, Kinde, Cüzam, Amile, Kelb, Iyad gibi
kabilelerde bu grup içinde değerlendirildi. Gassaniler VI. Yüzyılda özellikle İmparator
Anastasios zamanında imparatorluğun en güçlü vassal devleti durumundaydı. Anastasios’un
502 yılında Gassani reisi Haris b. Sa’lebe ve Kinde reisi Haris b. Amr ile imzaladığı anlaşma
önemli olup, iki taraf arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaktaydı. İmparatorluğun başta
Sasaniler olmak üzere yaptığı savaşlarda Gassaniler imparatorluğun yanında yer aldı. Bununla
birlikte II. Iustinos, Tiberios ve Mavrikios zamanlarında Gassaniler ile sorunların yaşandığı
oldu. Hatta II. Iustinos, Gassani lideri Münzir b. Haris’in öldürülmesini istemiş ancak daha
sonra bundan vazgeçilmişti. Münzir 580 yılında imparatorluk için zaferler kazandığında
İmparator Tiberios tarafından taç giydirilerek ödüllendirilmişti. Fakat Münzir İmparator
Mavrikios döneminde yakalanarak hapse atılırken bir süre sonra da Sicilya’ya sürgün edildi.
Phokas’ın ise bu sürgün cezasına son verdiği ifade edilmekteydi.
11 / 15
ÇALIŞMA SORULARI
1- İmparator II. Iustinos’un Göktürklerle olan siyasi ve diplomatik ilişkileri nasıl başlamıştır?
Anlatınız.
2- İmparator Mavrikios zamanında batı topraklarında uygulanan idari düzenleme hakkında
bilgi veriniz.
3- İmparator Phokas döneminde Sasanilerle ilişkiler hakkında bir değerlendirme yapınız.
4- Aşağıdakilerden hangisi Tiberios döneminin olayları arasında yer almaz?
a- Lombardlarla sorunların olması
b- Avarlar ile mücadele
c- Göktürklere elçi heyeti gönderilmesi
d- Mavrikios’u müşterek imparator yapması
e- İmparatora karşı Phokas isimli bir askerin isyan etmesi
5- Tiberios döneminde Göktürklere gönderilen elçinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a- Maniakh
b- Zemerkhos
c- Valentianos
d- Germanos
e- Herakleios
CEVAPLAR
1- İmparatorluk İran tehlikesi ve ipek meselesi sebebiyle doğuda ki Göktürk Hakanlığı ile
diplomatik ve siyasi ilişkiler kurdu. 567 yılı sonlarında ipek taciri ve diplomat Maniakh
başkanlığında bir heyet Bizans’a geldi. Burada yapılan görüşmelerden sonra imparatorluk
ipek meselesi ve Sasaniler konusunda Göktürkler ile anlaşarak resmen ikili müzakereleri
başlatıp birbirleri ile dost oldu. Ardından imparator daha ayrıntılı görüşmeler yapılması için
Zemerkhos başkanlığında bir heyeti 568 veya 569 yılı başlarında Göktürklere yolladı.
12 / 15
2- Mavrikios imparatorluğun batıda kalan topraklarının uzun zaman muhafaza altında
kalmasını sağlamak için tedbirler aldı. Bunun için karakol diyebileceğimiz iki exarkhlık
kurdu. Bu exarkhlıklardan birisi İtalya Ravenna’da; diğeri Kuzey Afrika Kartaca’da idi.
Bunlar askerî teşkilat olup bütün sivil idare buraya tayin olunan askeri kumandanların yani
exarkhların eline verildi. Exarkhlar, imparator naibi gibi hareket etmekte sadece idari değil
dinî konularda da söz sahibi olmaya çalışmaktaydı.
3- İran hükümdarı Hüsrev, Narses’in kışkırtması ile harekete geçse de aslında o, çok önceden
İmparator
Mavrikios’un
intikamcısı
olduğunu
söyleyerek
ayağa
kalkmış,
üstelik
Mavrikios’un kaçtığı rivayet edilen oğlu Theodosios’un kendi yanında olduğu ve onu Bizans
imparatoru yapacağını söyleyerek Phokas’a gözdağı vermişti. Phokas ona karşı ılımlı
davranmaya çalıştıysa da Hüsrev’in hareketlerine ve kendisine aşağılayıcı tarzda mektuplar
yazmasına engel olamamıştı. Sonuçta Hüsrev ordusu ile pek çok kere imparatorluğa saldırmış
ve her defasında Bizans için önem arz eden yerleri ele geçirmeyi başarmıştı. 605 yılında
Dara’nın düşmesi ile Sâsânîler Anadolu’ya kadar gelerek Kayseri’yi ele geçirmişler, hatta bir
birlik Kadıköy’e kadar ilerlemişti. Bizans ise buna karşılık hiçbir şey yapamamıştı. Sâsânîler
ile mücadele etmek için görevlendirilen General Germanos da bu saldırılardan birinde ağır
şekilde yaralanmış, daha sonra da hayatını kaybetmişti. Üstelik Phokas, İran ile daha iyi
mücadele edebilmek için 604 yılında Avar hakanı ile anlaşmayı tercih etmiş ve ona verdiği
haracı artırma yoluna giderek batıdaki askerlerini doğuya kaydırabilmişti. Ne yazık ki bu
tedbir bile İran karşısında pek fazla etkili olamadı.
4- e
5- c
13 / 15
KAYNAKLAR
Avcı, C. (2003). İslâm-Bizans İlişkileri, İstanbul.
Bury, B. (1958). History of the Later Roman Empire, New-York.
Chronicon Paschale, 284-628, (1989). (Çev. Michael Whitby-Mary Whitby) Liverpool.
Herak, E. “Avarlar: Etnik Yaradılış ve Tarihlerine Bir Bakış”, Türkler, (C. II, ss. 641-657).
Kafesoğlu, İ. (1988). Türk Milli Kültürü, İstanbul.
Karatay, O. (2013). “Avar Hâkimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, Balkanlar El Kitabı,
(2.bsk, s. 91-98) Ankara.
Kurat, A.N. (2002). IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve
Devletleri, Ankara.
Küçüksipahioğlu B. (2008). “Bizans’ın Karanlık Günleri: İmparator Phokas Dönemi (602610)”, Prof. Dr. Işın Demirkent’e Armağan, (ss. 189-195) İstanbul.
Malalas, I. (1986). The Chronicle of John Malalas, İng. çev. E. Jeffreys, M. Jeffreys, R. Scott,
Melbourne.
Mavrikios, Strategion, (1984). İng. Çev. George T. Dennis, Maurice’s Strategion,
Philadelphia.
Ostrogorsky, G. (1991). Bizans Devleti Tarihi, Ankara.
Theophanes, Chronographia, (1997). İng. çev. The Chronicle of Theophanes Confessor A.D.
284-813, çev. Cyril Mango-Roger Scoth, New York.
14 / 15
Theophylactus Simocatta, Historia, (1986). İng. çev. Michael and Mary Whitby, The History
of
Theophylact Simocatta. An English Translation with Introduction and Notes, Oxford.
Treadgold W. (1997). A History of the Byzantine State and Society, California.
Vasiliev A.A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Türkçe çev. A. Müfit Mansel), Ankara,
I.
15 / 15
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde
kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının
içeriğinden yazarları sorumludur.
BÖLÜM:
TARİH
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
BAHAR
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
2013-2014
ROMA TARİHİ II
DOÇ. DR. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
2 / 18
5. HAFTA
DERS NOTU
3 / 18
İÇİNDEKİLER
5. VII. YÜZYILDA BİZANS İMPARATORLUĞU
5.1. VII. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu’na Bakış ve İmparator Herakleios (610-641)
5.2. İmparator Herakleios ve İran
5.3. İmparator Herakleios ve Avarlar
5.4. İmparator Herakleios ve Bulgarlar
5.5. İmparator Herakleios ve Müslüman Araplar
4 / 18
ÖZET
610-641 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nu Herakleios idare etti. O yönetimi ele
aldığında devlet idari, iktisadi ve mali bakımdan çok zor günler geçirirken, doğuda Sasaniler,
batıda Avar ve Slavlar ülkeyi tehdit etmekteydi. İran, Dımaşk’ı ardından 615’te Kudüs’ü ele
geçirdi. Büyük Konstantinos tarafından inşa ettirilmiş olan Kutsal Mezar Kilisesi yakılırken;
İsa’nın gerildiği haç Sasaniler tarafından başkentleri Ktesiphon (Medayin)’a götürüldü. 615
yılında Anadolu’ya yeni akınlara başlayan Sasaniler Boğaziçi’ne kadar ulaştı ve 619 yılı
baharında Mısır’a girdi. Buranın kaybı imparatorluk için çok ağır oldu. Zira Mısır
imparatorluğun tahıl ambarı durumundaydı ve özellikle başkent İstanbul’un buğday ihtiyacı
buradan sağlanmaktaydı. Batıda da Avar ve Slavların imparatorluğu tedirgin eden hareketleri
sürmekteydi.
Herakleios böylesi ağır bir durumdan reform hareketiyle kurtulmaya çalıştı. İmparator henüz
işgale uğramamış Anadolu topraklarını thema adı verilen 4 askeri bölgeye ayırdı. Bu themalar
Armeniakon, Anatolikon, Opsikion ve Kibyraioton themalarıydı. Özellikle İran’a karşı sefere
çıkmadan önce bu themalarda askerlerine talim yaptıran imparator 622 yılı itibarıyla İran’a
yönelik seferlerine başladı ve 627 Ninova Savaşı ile onlara ağır bir yenilgi yaşattı. Bu sayede
imparatorluğun kaybolan prestijini yeniden kazandırırken aynı zamanda İran’a bırakmış
olduğu topraklarını geri alabildi.
Sasanilere karşı başarılı olan imparator Müslüman Araplar karşısında aynı başarıyı
gösteremedi ve ard arda aldığı yenilgilerle Suriye ve Filistin bölgesini Müslümanlara
bırakmak durumunda kaldı. Hz. Muhammed’in İslama davet mektubu yolladığı devlet
hükümdarlarından biri olan Herakleios bu mektubu kabul etmiş ancak Müslüman olmamıştı.
641 yılı Şubat ayında vefat eden Herakleios dönemi Bizans devrinin başladığı dönem olarak
kabul görmekte ve sadece askerî değil, siyasi, dinî ve kültürel bakımdan da imparatorluk için
dönüm noktası kabul edilmektedir. Herakleios’tan önce devletin resmî dili Latince iken
onunla birlikte Grekçe olmuş, unvanlar bile Latince yerine Grekçe olarak söylenmeye
başlamıştı.
5 / 18
5. VII. YÜZYILDA BİZANS İMPARATORLUĞU
5.1. VII. Yüzyılda Bizans İmparatorluğu’na Bakış ve İmparator Herakleios (610-641)
610-641 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nu Herakleios idare etti. O yönetimi ele
aldığında devlet idari, iktisadi ve mali bakımdan çok zor günler geçirirken doğuda Sasaniler,
batıda Avar ve Slavlar ülkeyi tehdit etmekteydi. İran, Dımaşk’ı ardından 615’te Kudüs’ü ele
geçirirken Büyük Konstantinos tarafından inşa ettirilmiş olan Kutsal Mezar Kilisesi’ni
yakmış, İsa’nın gerildiği haçı da başkentleri Ktesiphon (Medayin)’a götürmüşlerdi. 615
yılında Anadolu’ya yeni akınlara başlayan Sasaniler Boğaziçi’ne kadar ulaştı ve 619 yılı
baharında Mısır’a girdi. Buranın kaybı imparatorluk için çok ağır oldu. Zira Mısır
imparatorluğun tahıl ambarı durumundaydı ve özellikle başkent İstanbul’un buğday ihtiyacı
buradan sağlanmaktaydı. İmparatorluğun en kıymetli bölgelerinin İran’ın eline geçmesi,
batıda Avar ve Slavların hareketleri imparatoru 619 yılında başkenti Kartaca’ya nakletmeye
sevketti. Ancak İstanbul halkı ve Patrik Sergios onu bu düşüncesinden vazgeçirdi. Rivayete
göre Herakleios hazinelerinin gemilere yüklenmesini emretmiş kendisi de gemiye binmeye
hazırlanmıştı ki patriğin yakarışlarıyla karşılaştı. İmparator hem bu yakarışlar hem de halkın
beklentisi üzerine gitmekten vazgeçti. Sergios imparatoru Ayasofya’da dua etmeye zorlayarak
başkenti terk etmeyeceğine dair yemin ettirdi.
Herakleios böylesi ağır bir durumdan reform hareketiyle kurtulmaya çalıştı. İmparator henüz
işgale uğramamış Anadolu topraklarını thema adı verilen 4 askeri bölgeye ayırdı. Bu themalar
Armeniakon, Anatolikon, Opsikion ve Kibyraioton themalarıydı. Armeniakon theması,
günümüzde Sinop’tan başlayıp Hopa’ya kadar uzayan ve güneye doğru bir üçgen şeklinde
daralan araziyi kapsamaktaydı. Sinop, Amasya, Trabzon, Sivas, Kayseri ve Niğde bu themaya
bağlıydı. Anatolikon theması, Ege Denizi sahilleri boyunca uzanan ve içeriye doğru Konya
bölgesini de içine alan bir alandan oluşmakta, İzmir, Efes, Afyon ve Konya bu themada yer
almaktaydı. Opsikion theması, Batı Karadeniz sahilleri ve Marmara bölgesini ihtiva etmekte,
Çanakkale, İznik, İzmit, Eskişehir ve Ankara burada bulunmaktaydı. Kibyraioton theması ise
Antalya ve Alanya bölgesi ile Adaları kapsamakta Deniz Theması olarak ta anılmaktaydı. Bu
themalar strategos’lar tarafından idare edildi ve bunlar sebebiyle eyaletler kaldırılmayarak
themalar içinde varlıklarını sürdürmeye devam etti. Strategosların yanında eyalet idaresinin
6 / 18
yani sivil idarenin başında bulunan prokonsül’ler önceden olduğu gibi görevlerini aynen
devam ettirdi. Ancak her thema birkaç eyaleti içine aldığı için strategosun mevkii
prokonsülün mevkiinden daha üstün görüldü. Themaların özelliği askerî birliklerin
Anadolu’da iskân edilmiş olmasıydı ve babadan oğula geçebilmekteydi. Themalar sayesinde
imparatorluk ücretli asker istihdamından kurtulmuş ve kendi ordusunu yetiştirmeye
başlamıştı. Bu süreçte Avar ve Slav tehlikesi yüzünden Balkanlarda ve İran sebebiyle de
doğuda themalar kurulmadı ama ilerleyen dönemlerde bu bölgelerde de themaların kurulduğu
gözlendi.
5.2. İmparator Herakleios ve İran
İmparator Herakleios themaların oluşumu sonrası plânlarını gerçekleştirmeye başladı.
Önceliği İran’a Sasanilere veren imparator 622 yılı baharında İstanbul’dan ayrıldı. Yaz ayları
boyunca ordusuyla birlikte Anadolu’da yeni kurulan themalarda talim yaptıktan sonra
sonbaharda sefere başladı. İran’ı önce Armenia bölgesinde yenilgiye uğratan Herakleios
ardından 623 yılında Gence’yi ele geçirdi. 624, 625 ve 626 yıllarında İran ile mücadele devam
etse de imparator kesin darbeyi indiremedi. Hatta 626’da İran’ın imparatorluğa karşı harekete
geçtiği görüldü. İran kumandanı Şahrbârâz Kadıköy-Üsküdar civarına kadar gelerek Avarlarla
birlikte İstanbul’u kuşattı. Ancak bu kuşatma başarılı olmayınca Sasaniler bölgeden ayrılmak
durumunda kaldı. İmparator 627 yılının Sonbaharında İran’a karşı son büyük seferine
başladı. Ninova önlerinde yapılan savaşı Bizans kazandı. 628 yılında Hüsrev Perviz’in tahttan
indirilerek öldürülmesi sonucu yerine geçen oğlu Şîrûye Bizanslılarla anlaşma yolunu seçti.
Buna göre, önceden Bizans’a ait toprakların Armenia, Roma Mezopotamyası, Suriye, Filistin
ve Mısır’ın Bizans imparatoruna verilmesi kararlaştırıldı. Hatta Şîrûye ölümüne yakın Bizans
imparatorunu oğluna vâsi tayin etti ve kendi oğlunu neredeyse Bizans hükümdarının kölesi
olarak tanımladı.
Bizans İmparatorluğu ile Sasaniler arasında meydana gelen bu savaşlarda Müslümanlar ehl-i
kitap oldukları için Bizans’ı, Müslüman olmayan Araplar da Mecûsi Sasanileri
desteklemekteydi. İlk başlarda kaybeden Bizans’a üzülen Müslümanlar er-Rûm suresi ile
teselli buldu. Zira bu surenin ilk ayetlerinde Bizanslıların yenilgiye uğradıkları ancak bu
yenilgilerden sonra üç ila dokuz sene içinde başarılı olacakları söylenmekte, Müslümanların
da Allah’ın yardımıyla sevinecekleri belirtilmekteydi. Hakikaten görüldüğü üzere
7 / 18
imparatorluk Sasaniler karşısında zaferler kazanmış ve Müslümanlarda bu duruma çok
sevinmişlerdi.
5.3. İmparator Herakleios ve Avarlar
İmparator Heraklios zamanında Avar ve Slavların hareketleri Balkanların geneline yayılmış,
batıda Adriyatik sahillerine, doğu ve güneyde ise Ege sahillerine kadar ulaşmışlardı. Bunlar
imparatorluk topraklarını tahrip ettikten sonra hızla Tuna’nın gerisine çekilmekteydi. Ancak
Slavların bölgeyi istilası Avarlar gibi olmamakta ve onlar kalıcı bir şekilde Balkanlara uzun
zamandır yerleşmekteydi. Bu da imparatorluğun Balkanlardaki varlığını tehlikeye
düşürüyordu. Hatta bazen Avar ve Slavların müşterek hareketleri de olmaktaydı. 614 yılında
Dalmaçya bölgesinde bulunan Salona ile birlikte Belgrad, Viminacium, Sofya ve Niş tahrip
edilirken; 617’de Avarlar yine Slavlarla birlikte, Teselya, Epiros ve Trakya’ya girerek
Selanik’e saldırmışlardı. Hatta imparatorun esir düşmekten son anda kurtulduğu ifade
ediliyordu. Rivayete göre, Avar hakanı ona bir haberci vasıtasıyla barış teklifinde bulunmuş
ve imparatorda hakan ile ayrıntıları görüşmek üzere Marmara Ereğlisi’ne gitmişti. Ayrıca
hakana vermek üzere yanında son derece kıymetli hediyeler de bulunmaktaydı. Hatta
yapacakları anlaşmayı eğlencelerle kutlamak için atlı arabalar, yarış atları ve tiyatrocuları da
beraberinde götürmüştü. Burada imparator Avarlar tarafından yakalanmak istenmiş fakat
kaçarak kurtulmayı başarabilmişti. Söylendiğine göre imparatorun kaçarken tanınmamak için
kıyafetlerini değiştirdiği ve sıradan bir insan gibi uzaklaştığı ifade edilmekteydi. Avarlar
imparatorun kaçtığını fark edince onu yakalamak için peşinden gitmiş, İstanbul surları önüne
kadar gelerek etrafı tahrip etmişlerdi.
Herakleios, Doğu’da Sasaniler ile mücadele edebilmek için harekete geçmeden önce Avar
Hakanı ile 619 yılında bir anlaşma yaptı ve bu şekilde imparatorluğun batı tarafını güvence
altına aldı. Üstelik bu bölgedeki birliklerinin bir kısmını doğuya kaydırdı. İmparator İran ile
mücadele ederken Avarların akını sebebiyle 622 yılında anlaşmayı bir kez daha yeniledi.
Söylendiğine göre Avarlar imparatorluktan 200 bin altın ve aralarında Herakleios’un
oğullarından birinin de bulunduğu üst düzey esirler almışlardı. Yapılan bu barışa rağmen
Avarlar imparatorun Sasaniler ile mücadelesi sırasında başkent İstanbul’da olmadığı bir
zamanda şehri kuşattı. 626 yılında gerçekleşen bu kuşatmanın bir özelliği Sasaniler ile
müşterek olmasıydı. Rivayete göre Avarların İstanbul üzerine doğru yürümesi hususunda
Sasanilerin teşviki söz konusuydu. Bu sayede doğuda yoğun bir şekilde Sasanilerle mücadele
8 / 18
içinde olan Herakleios’un buradan ayrılmasını ve süratle başkent İstanbul’a geri dönmesini
sağlayarak bu tehlikeden kurtulmayı düşünüyorlardı. Sasani İmparatoru II. Hüsrev’in emri ile
Şahbaraz komutasında büyük bir ordu Boğaziçi sahillerine kadar gelerek 626 yılı Haziran ayı
başlarında Kadıköy ile Üsküdar arasında karargâh kurdu.
Bizans İmparatoru bu esnada şehirde olmadığından şehrin savunmasını oğlu III. Konstantinos,
Patrik Sergios ve diğer devlet görevlileri yapmaktaydı. Bunlar surların tahkimi, erzak temini
gibi işlerle uğraşırken Patrik Sergius da şehrin savunması hususunda halkı teşvik etmekte,
yapmaları gerekenleri anlatmaya çalışmaktaydı. Sergius’un bizzat Ayasofya ve hipodromda
halka konuşmalar yaptığı ve onları cesaretlendirdiği söylenmekte; Hz. İsa ve Meryem
tasvirlerinin surlar üzerinde dolaştırılmasını emrederek Avarlara korku verilmesini istediği
belirtilmekteydi.
Haziran sonlarında 30.000 kişiden oluşan Avarların öncü birlikleri Uzun Sur civarına kadar
gelerek bir keşif seferinde bulunurken, Temmuz ayı başında da İstanbul’a 20-25 km. yaklaşıp
geri çekildikleri gözlendi. Bununla birlikte aynı tarihlerde 1000 kişiden oluşan bir Avar birliği
Galata civarına giderek Üsküdar-Kadıköy arasında karargâh kurmuş olan Sasanilerle uzaktan
anlaşmaya çalışmışlardı. İmparatorluk durumun ciddiyeti üzerine Edirne civarında
beklemekte olduğu ifade edilen Avar hakanına anlaşma yapmak için senatör Athanasius
liderliğinde bir elçi heyeti göndermeye karar verdi. Bu heyete hakan, karşılanması mümkün
olmayan isteklerde bulundu ve kendisini ikna etmeleri için yapmaları gerekenleri bildirdi.
Hiçbir başarı sağlayamadan Avar karargâhından ayrılan Athanasius ikinci kez elçi olarak
hakana gönderildiğinde ise çok ağır muamele ile karşılaştı. Bu heyetin dönmesinden sonra
Avar hakanı içlerinde Slavların da olduğu 80.000 kişilik ordusu ile Temmuz sonlarında
İstanbul surları önüne geldi ve 31 Temmuz’dan itibaren şehri kuşatmaya başladı.
İmparatorluk elindeki imkânlarla karşı koymaya çalışırken ayrıca diplomasiyi kullanarak
kuşatmayı kaldırdığı takdirde hakana yüksek miktarda vergi vereceklerini söyleyerek barış
talebinde bulundu. Ancak Avarlar tarafından bu reddedildi. Hatta barışı temin için hakanla
görüşmeye giden aralarında Patrik Sergius, Patricus Bonos ile İmparator Herakleios’un oğlu
Konstantinos’un da bulunduğu 5 kişilik heyet de eli boş geri gönderildi. Hakana göre şehri
savunmak sonucu olmayan bir hareketti. Bu sebeple bir an önce teslim edilmesi gerektiğine
inanmaktaydı. Aksi hâlde şehri yerle bir edeceğine yemin etmekte ve halkı öldüreceğini
söylemekteydi. Bundan sonra şehre hücumlarını daha da artıran hakan Sasanilerden de yardım
almaya çalıştı. Ağustos’un ilk haftası denizden ve karadan şehre yönelik hücumlarını
9 / 18
sıklaştıran Avar hakanı ne yazık ki tüm gayretine ve başkentte imparatorun olmamasına
rağmen şehri ele geçiremedi. Söylendiğinin aksine Avarlar imparatorluktan para koparmak
için bu kuşatmayı gerçekleştirmemişlerdi. Onların niyeti doğrudan başkent İstanbul’u zapt
etmek ve böylece imparatorluğa hâkim olabilmekti.
Askerleri ile birlikte geri çekilen hakan bu davranışıyla imparatorlukta büyük sevinç
yaşanmasına neden oldu. İmparatorluk Avarlardan kurtuluşu her yıl bayram olarak kutlama
kararı aldı. Avarların geri çekilmesinden sonra Sasaniler de bulundukları bölgeden ayrılmak
durumunda kaldılar. Bu kuşatmanın sonucu Avarları derinden etkiledi. Onlara tabi olan birçok
kavim özellikle de Slavlar Avarlardan kurtulmak için çaba sarfetti. Avar ülkesi siyasi otorite
boşluğu ve huzursuzlukla yüz yüze geldi. Hakan’ın 630 yılındaki ölümünden sonra bu çöküş
daha da hızlı oldu.
Avar tehlikesinin bertaraf edilmesinden sonra Balkanlarda bu seferde Sırplar ve Hırvatlar
göründü. Bölgenin kuzey batı kısmına Hırvatlar, güney batı taraflarına ise Sırplar yerleşti.
Hırvatların İmparator Herakleios ile anlaşarak Dalmaçya civarına geldikleri ve zaman içinde
Avarları uzaklaştırarak bölgeye hâkim oldukları söylenmekteydi. İlk siyasi oluşumlarını
burada meydana getiren Hırvatlar zamanla Slavlaşırken, VII. Yüzyılda da Hristiyanlığı kabul
etti.
5.4. İmparator Herakleios ve Bulgarlar
Iustinianos döneminde Bulgarlarla yaşanan gelişmeler sonrası neler olduğu hakkında çok
ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte Herakleios zamanında Bulgarların ama bu sefer Onogur
Bulgarlarının lideri Orkhan veya Orhan’ın 619 yılında maiyeti ile birlikte İstanbul’a geldiği
görülmektedir. İmparator tarafından memnuniyetle karşılanan Orkhan’ın bu ziyaret esnasında
vaftiz edildiği rivayet edilmektedir. İmparator Herakleios tarafından çok iyi ağırlanan
Orkhan’a hediyeler verilmiş, “patrikios” unvanı tevcih edilmişti. Orkhan’ın yeğeni Kubrat ile
birlikte dağınık boylar hâlinde yaşamlarını sürdüren Bulgarlar 635 yılında bir devlet kurdu.
Bizans kaynakları tarafından “Büyük Bulgarya” (Magna Bulgaria) olarak isimlendirilen bu
devlet aşağı yukarı Kafkasların kuzeyi ile Azak Denizi ve civarını kapsamaktaydı. 635-665
yılları arasında hüküm süren Kubrat zamanında imparatorluğun başında yine Herakleios
bulunmaktaydı. Kubrat sınır komşusu ve dönemin en büyük imparatorluklarından biri olan
Bizans İmparatorluğu ile dostane ilişkiler kurmanın önemini anladığından İmparator
10 / 18
Herakleios’a bir elçi göndererek anlaşma yapmak istediğini bildirdi. Bizans Tarih yazarı
Nikephoros’un kaydına göre Kubrat’ın bu isteği imparator tarafından kabul edildi ve iki taraf
arasında hayatlarının sonuna kadar süreceği ifade edilen bir anlaşma yapıldı. Üstelik
imparator bununla yetinmeyerek Kubrat’a pek çok hediye ile birlikte “patrikios” unvanını
bahşetti ve bu şekilde Bizans-Bulgar ilişkileri yeni bir mahiyet kazandı. Hatta İmparator
Herakleios’un ölümünden sonra Kubrat’ın Herakleios’un eşi Martina ve çocuklarına özellikle
tahtta çıkması istenen Heraklonas’a yardım ettiği ve imparatorun diğer eşinden olan
çocuklarına karşı Martina’yı ve evlatlarını desteklediği rivayet edilmekteydi. Ayrıca
Martina’nın Heraklonas’un ilk eşinden olan üvey oğlu III. Konstantinos’a karşı kurduğu ve
onun ölümüyle sonuçlanan komploya Kubrat’ın da karıştığına dair halkın kuşkusu olduğu
ifade edilmekteydi.
Kubrat’ın kurduğu bu devlet uzun süreli olmadı. Onun 665 yılında ölümü üzerine beş oğlu
rivayete göre babalarının isteği üzerine ülkeyi yönetmeye başladı. Ancak kardeşler arasında
sorunlar çıkınca birbirlerinden ayrıldılar ve her biri kendilerine bağlı gruplarla bir tarafa gitti.
Bunlardan sadece en büyükleri olan Bayan, baba topraklarında kalmayı tercih etti, fakat
ilerleyen dönemde Hazarlar’ın hâkimiyetini benimsemek zorunda kaldı. Kubrat’ın üçüncü
oğlu Asparuh (veya Esperüh) Dinyeper ve Dinyester nehirlerini Hazarlar’ın baskısı sonucu
geçerek Tuna Nehri civarına geldi ve bu bölgede yaşamaya başladı. Burası çok iyi bir
seçimdi, çünkü az ilerisinde geniş bir bataklık bulunmaktaydı ve bu bataklık savunma
açısından düşmanlarına karşı onlara kolaylık sağlayacaktı.
5.5. İmparator Herakleios ve Müslüman Araplar
İmparatorluğun Müslüman Araplarla ilk ilişkisi ismi İslam kaynaklarında “Hiraki” şeklinde
geçen ve diğer Bizans imparatorları gibi “kayser”, kayserü’r-Rûm”, “azimü’r-Rûm”,
“melikü’r-Rûm” unvanlarıyla anılan Herakleios döneminde başladı. Hazreti Muhammed, pek
çok devlet liderine İslama davet mektupları gönderdiği gibi İmparator Herakleios’a da davet
mektubu yolladı. Hudeybiye antlaşmasından sonra 628 yılında gönderilen bu mektubu
imparatora Suriye bölgesini iyi bilen Dihye b. Halife el-Kelbî getirdi. Bu sırada Herakleios,
İran’a karşı Ninova’da kazandığı başarıdan sonra İranlılardan geri aldığı kutsal haçı dikmek
için Kudüs’e gelmişti. İmparator Busra valisi aracılığıyla Dihye’yi kabul etti ve onu iyi
karşıladı.
11 / 18
Herakleios mektubu kabul etmiş hatta Suriye’ye ticaret için gitmiş Ebu Sufyan ve arkadaşları
ile de görüşerek Hz. Muhammed hakkında bilgi almıştı. Ancak imparator İslamiyeti kabul
etmedi. Üstelik 630 yılındaki Tebük Seferi sırasında yeniden gönderilen İslama davet
mektubuna da olumlu yanıt vermedi. Hatta Müslümanlarla savaşmayı tercih etti. Nitekim
Müslümanlarla Bizans orduları ilk kez 629 yılında Mute’de karşı karşıya geldi. Savaşın sebebi
Hz. Muhammed’in Bursa valisini İslam’a davet etmek üzere görevlendirdiği elçisi Haris b.
Umeyr el-Ezdi’nin Hristiyan Gassani emiri Şurahbil b. Amr’ın topraklarından geçerken adı
geçen emir tarafından öldürülmesiydi. Hz. Muhammed elçisinin dokunulmazlığının hiçe
sayılması üzerine 3000 kişilik bir ordu hazırlayarak Zeyd b. Harise komutasında Bizans’a
gönderdi. Müslümanların savaş hazırlıkları hakkında bilgi edinen kumandan Theodoros,
Şurahbil b. Amr’ın kumandasında bölgedeki hristiyan Arap kabilelerinin de katıldığı 100.000
veya 200.000 kişiden oluştuğu rivayet edilen Bizans ordusu ile birlikte İslam ordusunun
karşısına çıktı. Zeyd b. Harise ile birlikte 3 kumandanını kaybeden İslam ordusu Halid b.
Velid’in taktikleri ile geri çekildi.
630 yılında Herakleios’un büyük bir ordu hazırladığı haberi üzerine Hz. Peygamber kuraklık
ve kıtlığın hüküm sürmesine rağmen 30.000 kişilik bir ordu hazırladı ve hedefin Bizans
olduğunu açıkladı. Hz. Peygamber’in bizzat kumanda ettiği İslam ordusu Medine’nin 700 km.
kuzeyinde Suriye yolu üzerine Tebük’te konakladı. 15-20 gün burada kalındıktan sonra
Bizans ordusuna rastlanmadığı için geri dönüldü. Bu arada çevredeki kabileleri İslam’a davet
etmek için birlikler gönderildiği gibi belirtildiği üzere imparatora da davet mektubu yollandı.
Müslüman Arapların Herakleios ile ilişkileri Hz. Ebubekir zamanında da devam etti. Rivayete
göre Hz. Ebubekir İslama davet için bir heyeti Herakleios’a göndermiş, imparator da
Müslümanların inanç, ibadet ve adetleri hakkında elçilerden bilgi aldıktan sonra onları 3 gün
ağırlamış ardından hediyelerle yolcu etmişti.
Ridde Savaşlarından sonra iç huzuru sağlayan halife bundan sonra Suriye, Filistin ve Ürdün’e
ordular göndererek Herakleios’a zor anlar yaşattı. Herakleios, İslam ordularının Bizans
topraklarına girmeye başlamasını ilk zamanlar, Araplar’ın yüzyıllardan beri Suriye sınırlarına
yaptıkları akınların bir devamı olarak düşünmüştü. Fakat bunun böyle olmadığını anlaması
uzun sürmedi. Nitekim Arapların Suriye’nin güneyine yaptığı hücumları engellemek ve onları
Bizans topraklarından çıkarmak için kardeşi Theodoros kumandasındaki bir orduyu güneye
gönderdi. İmparatorluk ordusu, Halid b. Velid kumandasındaki İslam orduları ile 30 Temmuz
12 / 18
634 tarihinde Ecnadeyn’de yaptığı savaşta ağır bir yenilgiye uğradı. Bu savaşla Suriye ve
Filistin kapıları Müslümanlara açıldı. Bu savaşı Hz. Ömer zamanında Ocak 635’te Busra’nın
elden çıkmasına neden olacak Fihl Savaşı takip etti. Ardından 25 Şubat 635’te Bizans
birliklerinin Mercüssuffer’deki yenilgisinden sonra 635 yılı Eylül ayında Dımaşk
Müslümanlara teslim oldu. Aynı yıl Bizans ordusu Mercürrum Savaşı’nda ağır kayıplar verdi
ve Ba’lebek, Humus ve Hama Müslümanların eline geçti.
İmparator Herakleios, ard arda gelen bu yenilgilere son vermek ve zafer kazanmak için
Suriyeli Hristiyan Arapların katıldığı 50-100.000 kişilik bir orduyu Theodoros kumandasında
Müslümanlara karşı yolladı. Bundan haberdar olan Halid b. Velid, Humus ve Dımaşk’taki
kuvvetlerini geri çekerek 25.000 kişilik birliği ile Yermük Vadisi’ne geldi. 20 Ağustos 636 da
meydana gelen savaşta imparatorluk ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Theodoros’un öldüğü
bu savaşta Suriye Bizans’ın elinden çıkmış oldu. Bundan sonra Antakya, Halep ve bölgenin
diğer önemli şehirleri Müslümanların eline geçerken, Kudüs 638 yılı Şubat ayında Patrik
Sophronios tarafından Halife Ömer’e bizzat teslim edildi. Bunu 640 yılında Kaysariye’nin
641 veya 642 yılında Mısır’ın fethi izledi.
İran’a karşı başarı kazanan Herakleios’un Araplara yenilmesi moralini çok bozdu. Suriye’den
döndükten sonra uzun bir süre Anadolu yakasında Hieria sarayında kaldı. Daha sonra boğazı
geçerek İstanbul’a geldi. Bir süre sonra rahatsızlandı ve 11 Şubat 641’de vefat etti.
Herakleios’un aile hayatının trajik olduğu ifade edilmekteydi. Çünkü 610 yılında taç giydiği
gün Fabia-Eudokia ile evlenmiş ve bu hanımdan bir kızı ile bir oğlu olmuştu. Fakat FabiaEudokia’nın rahatsız olması ve 612 yılında oğlunun doğumundan kısa bir süre sonra ölmesi
üzerine imparator rivayete göre yeğeni Martina ile evlendi. Bununla birlikte bu evlilik kilise
ve halk nezdinde hoş karşılanmadı. Zaten Martina’dan dünyaya gelen 9 çocuktan 4 tanesinin
çok erken ölmesi, ilk 2 oğlunun dünyaya sakat gelmesi Tanrı’nın bu evliliğe iyi bakmadığı
şeklinde algılandı. Ayrıca Martina, Eudokia’nın oğlu Konstantinos’un yerine kendi
çocuklarına imparatorluğu bırakmaya çalışmaktaydı. Bu da halkın ona duyduğu nefreti daha
da artırdı.
Herakleios dönemi Bizans devrinin başladığı dönem olarak kabul görmekte ve sadece askerî
değil, siyasi, dinî ve kültürel bakımdan da imparatorluk için dönüm noktası kabul
13 / 18
edilmektedir. Herakleios’tan önce devletin resmi dili Latince iken onunla birlikte Grekçe
olmuş, unvanlar bile Latince yerine Grekçe olarak söylenmeye başlamıştı.
Herakleios zamanında başkent İstanbul doğal afetlerle karşılaştı. 618 yılı Nisan ayının ilk
günü yağdığı söylenen şiddetli yağmur yüzünden şehirde bulunan evler sular altında kalırken,
başkent gündüz vakti gece karanlığı veren bir havaya bürünmüştü. Yine bu dönemde Mısır’ın
Sasaniler tarafından alınması bölgenin imparatorluk için tahıl ambarı olması sebebiyle tam bir
felaket oldu. Çünkü tahılın kesilmesi başkentin hem aç kalması hem de ekonomik olarak
zorlanması demekti.
Ancak imparator 627 yılında İran’ı yenilgiye uğratarak kaybettiği
toprakları yeniden kazanabildi. Fakat kısa süre sonra bu toprakların Müslüman Arapların eline
geçmesi imparatorluk için çok ağır oldu. Devlet bundan sonra gıda ihtiyacını farklı
bölgelerden temin etmeye çalıştı ve zaman zaman da zorlandığı görüldü.
14 / 18
ÇALIŞMA SORULARI
1- İmparator Herakleios zamanında İran ile olan ilişkileri anlatınız.
2- 626 yılında gerçekleşen Avarların İstanbul kuşatmasının önemi hakkında bilgi veriniz.
3- İmparator Herakleios döneminde devlette görülen değişiklikler nelerdir? Belirtiniz.
4- İmparator Herakleios dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a- Kartaca ve Ravenna exarklıklarının kurulması
b- Themaların kurulması
c- Avarlarla mücadele edilmesi
d- İran’ı yenilgiye uğratması
e- Müslüman Araplarla mücadele etmesi
5- İmparator Herakleios’un Müslüman Araplarla yaptığı mücadele esnasında Suriye bölgesini
kaybettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a- Ninova
b-Yermuk
c- Fihl
d- Mercüssuffer
e- Mercürrum
CEVAPLAR
1- İmparator Herakleios 622 yılı baharında İstanbul’dan ayrıldıktan sonra yaz ayları boyunca
ordusuyla birlikte Anadolu’da yeni kurulan themalarda talim yaptı ve sonbaharda İran’a karşı
sefere başladı. Sasanileri önce Armenia bölgesinde yenilgiye uğratan Herakleios ardından 623
yılında Gence’yi ele geçirdi. 624, 625 ve 626 yıllarında İran ile mücadele devam etse de
imparator kesin darbeyi indiremedi. Hatta 626’da İran’ın imparatorluğa karşı harekete geçtiği
görüldü. İran kumandanı Şahrbârâz Kadıköy-Üsküdar civarına kadar gelerek Avarlarla
birlikte İstanbul’u kuşattı. Ancak bu kuşatma başarılı olmayınca Sasaniler bölgeden ayrılmak
durumunda kaldı. İmparator 627 yılının Sonbaharında İran’a karşı son büyük seferine
15 / 18
başladı. Ninova önlerinde yapılan savaşı Bizans kazandı. 628 yılında Hüsrev Perviz’in tahttan
indirilerek öldürülmesi sonucu yerine geçen oğlu Şîrûye Bizanslılarla anlaşma yolunu seçti.
Buna göre, önceden Bizans’a ait toprakların Armenia, Roma Mezopotamyası, Suriye, Filistin
ve Mısır’ın Bizans imparatoruna verilmesi kararlaştırıldı. Hatta Şîrûye ölümüne yakın Bizans
imparatorunu oğluna vâsi tayin etti ve kendi oğlunu neredeyse Bizans hükümdarının kölesi
olarak tanımladı.
2- Avarlar başkent İstanbul’u zapt etmek ve böylece imparatorluğa hâkim olmayı istemişlerdi.
Sasanilerle birlikte gerçekleştirilen bu kuşatma istenen sonucu veremedi ve hakan askerleri ile
birlikte geri çekildi. Avarların bu geri çekilmesi imparatorlukta büyük sevinç yaşanmasına
neden oldu ve imparatorluk Avarlardan kurtuluşu her yıl bayram olarak kutlama kararı aldı.
Bu kuşatmanın sonucu Avarları derinden etkiledi. Onlara tabi olan birçok kavim özellikle de
Slavlar Avarlardan kurtulmak için çaba sarfetti. Avar ülkesi siyasi otorite boşluğu ve
huzursuzlukla yüz yüze geldi. Hakan’ın 630 yılındaki ölümünden sonra bu çöküş daha da
hızlı oldu.
3- Herakleios dönemi Bizans devrinin başladığı dönem olarak kabul görmekte ve sadece
askerî değil, siyasi, dinî ve kültürel bakımdan da imparatorluk için dönüm noktası kabul
edilmektedir. Herakleios’tan önce devletin resmi dili Lâtince iken onunla birlikte Grekçe
olmuş, unvanlar bile Latince yerine Grekçe olarak söylenmeye başlamıştı.
4- a
5- b
16 / 18
KAYNAKLAR
Avcı, C. (2003). İslâm-Bizans İlişkileri, İstanbul.
Bailly, A. (2006). Bizans İmparatorluğu Tarihi, trc. Haluk Şaman, İstanbul.
Barisic, F. (1954). “Le Siége De Constantinople Par Les Avares et Les Slaves En 626”,
Byzantion, Tome XXIV ss. 378 vd.
Baynes, N. (1912). “The Date of the Avar Suprise”, BZ, (XXI, s. 110 vd).
Chronicon Paschale, 284-628, (1989). Çev. Michael Whitby-Mary Whitby, Liverpool.
Demirkent I. (1916). “Herakleios”, DİA, The Chronicle of John, Bishop of Nikiu, İng. çev.
R.H. Charles, Oxford.
Kafesoğlu, İ. (1988). Türk Milli Kültürü, İstanbul.
Kafesoğlu, İ.(1957). “XII. Asra Kadar İstanbul’un Türkler Tarafından Muhasaraları”, İstanbul
Enstitüsü Dergisi, (III, s. 7) İstanbul.
Karatay, O. (2013). “Avar Hakimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, Balkanlar El Kitabı,
Bilgehan A. Gökdağ-Osman Karatay (Ed.), (I, s. 91-98) Ankara.
Küçüksipahioğlu, B. (2008). “Ankhialos Savaşı’nın Sonuna Kadar Bizans-Bulgar İlişkileri”,
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (14, s. 209-226).
Küçüksipahioğlu, B. (2009). IV-VII. Yüzyıllarda İstanbul’da Doğal Afetler”, Afetlerin
Gölgesinde İstanbul, Sait Öztürk (Ed), (ss. 15-42) İstanbul,.
Ostrogorsky G.(1991). Bizans Devleti Tarihi, Ankara.
Stratos A. (1968). Byzantium in the Seventh Century, (çev. M. Ogilvie-Grant) Amsterdam.
17 / 18
Stratos A.(1967). “The Avar’s Attack on Byzantium in the year 626”, BF,(II, s. 370 vd.)
Theophanes, Chronographia, (1997). İng. trc. The Chronicle of Theophanes Confessor A.D.
284-813, Çev. Cyril Mango-Roger Scoth, New York.
Treadgold, W. (1997). A History of the Byzantine State and Society, California.
Vasiliev, A.A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Türkçe Çev. A. Müfit Mansel). Ankara.
18 / 18
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde
kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının
içeriğinden yazarları sorumludur.
BÖLÜM:
TARİH
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
BAHAR
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
2013-2014
ROMA TARİHİ II
DOÇ. DR. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
2 / 18
6. HAFTA
DERS NOTU
3 / 18
İÇİNDEKİLER
6. İMPARATOR HERAKLEİOS ve HALEFLERİ
6.1. İmparator Konstans Dönemi (641-668)
6.2. İmparator IV. Konstantinos Dönemi (668-685)
6.3. İmparator II. Iustinianos Dönemi (685-695;705-711)
4 / 18
ÖZET
Herakleios’un 641 yılında ölümü üzerine yerine torunu Konstans geçti. (641-668). Bu
dönemde Müslümanlar Amr b.el As kumandasında Nisan 641’de Babilon’u, Eylül 642’de
İskenderiye’yi ardından 643’te Trablus’u ele geçirmiş, 647 yılında Ifrıkiyye’nin (Tunus ve
civarı) fethine başlanmıştı. Müslüman Araplarla imparatorluğun ilk deniz savaşı da bu
dönemde yapıldı. 655 yılında Finike civarında yapılan ve Zât-üs-Savârî Savaşı (Direkler
Harbi) olarak kayıtlara geçen savaş esnasında Müslümanlar büyük başarı kazanmış,
İmparator Konstans bile güçlükle ve kılık değiştirerek kaçabilmişti. Rivayete göre
Müslümanlar imparatorluk gemileriyle kendi gemilerini birbirine bağlayarak hücuma geçmiş
ve böylece alışkın olmadıkları deniz savaşını adeta kara savaşına dönüştürerek büyük bir zafer
kazanmışlardı. Müslümanların bu başarısı ile Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz
hâkimiyeti sona erdi. Konstans izlediği kilise siyaseti ve kardeşini öldürtmesi yüzünden kilise
ve halk nezdinde tepkiyle karşılandı. Bu yüzden başkent İstanbul’da kalmayarak batıya
Syrakuza’ya gitti ve burada uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
Konstans’ın oğlu olan IV. Konstantinos (668-685) zamanında Müslüman Arapların 668-669
ve 674-678 yıllarında yapılan iki İstanbul kuşatması yaşandı. Açlık, salgın hastalık ve Grek
ateşinin kullanılması gibi nedenler yüzünden bu kuşatmalar başarılı olamadı. Bu dönemde
imparatorluğun Balkan topraklarında Bulgarların Asparuh liderliğinde Tuna Bulgar Devleti’ni
kurdukları görüldü.
IV. Konstantinos’un 685 yılında ölümü üzerine yerine oğlu II. Iustinianos geçti (685-695;705711). İki dönem imparatorluk yapan Iustinianos ilk yönetimi sırasında tahtan indirilerek
Kırım’a sürgün edildi ve buradan Hazar hakanının yanına sığınmayı başardı. Bulgar Hanı
Tervel’in yardımıyla ikinci kez imparatorluğun başına geçebildi.
5 / 18
6. İMPARATOR HERAKLEİOS ve HALEFLERİ
6.1. İmparator Konstans Dönemi (641-668)
Herakleios’un 641 yılında ölümü aile için de sorunları beraberinde getirdi. İlk eşinden
dünyaya gelen oğlu III. Konstantinos’un imparator olmasını isteyen ancak ikinci eşi
Martina’dan dünyaya gelen oğlu Heraklonas’ı da müşterek imparator yapan Herakleios aynı
zamanda eşi Martina’nın da devlet yönetiminde nüfuz sağlamasının önünü açmıştı. Ancak
Martina’nın yönetimde olması istenmediğinden III. Konstantinos taraftarları ile Martina ve
oğlunu destekleyenler arasında gruplaşmalar görüldü. Hatta Bulgar Hanı Kubrat’ın da
Martina’nın yanında olduğu ifade edilmekteydi. Olaylar bu şekilde devam ederken III.
Konstantinos’un babasından hemen sonra hayatını kaybetmesi şüpheli bir olay olarak kabul
edildi ve sorumlusu Martina gösterildi. İmparatorluk idaresini eline alan Martina’ya karşı bir
muhalefet oluştu ve kısa sürede Martina ile oğlu idareden uzaklaştırılarak yönetimin III.
Konstantinos’un oğlu ve Herakleios’un torunu Konstans’a geçmesi sağlandı. Bu esnada
senato kararı gereğince Martina ve Heraklenos azledildi. Henüz 11 yaşında bir çocuk olan
Konstans devleti yönetebilecek yaşa gelene kadar senato desteği aldı. Bu dönem yine
Müslümanlarla mücadelenin çok yoğun olarak yaşandığı bir süreç olarak kayıtlara geçti.
Müslümanlar Hz. Ömer zamanında, Amr b.el As kumandasında Nisan 641’de Babilon’u,
Eylül 642’de İskenderiye’yi ardından 643’te Trablus’u ele geçirdi. Hz. Osman zamanında
Mısır’a vali tayin edilen Abdullah b. Sa’d b. Ebu Serh ile 647 yılında Ifrıkiyye’nin (Tunus ve
civarı) fethine çıkıldı. Trablusgarb’tan Ifrıkiyye’ye kadar ilerleyen Abdullah Sübeytıla’da
yapılan savaşta imparatorluğa isyan etmiş olan Kartaca ekzarkı Gregorius’u yenilgiye
uğratarak büyük bir başarı kazandı. Suriye Valisi Muaviye’nin liderliğinde aynı dönemde
Armenia bölgesine akında bulunulurken, 647 yılında Muaviye bizzat Anadolu’ya girdi ve
Kayseri’yi işgal etti. Yine Muaviye’nin tavsiyesi ile oluşturulan donanma ile ilk deniz seferi
Kıbrıs üzerine gerçekleştirilerek adanın merkezi Kostantia ele geçirildi. İmparatorluk
Müslümanlarla 3 yıllık anlaşma imzalamak durumunda kaldı. Bundan sonra Muaviye 654
yılında Rodos adasını tahrip ederken Kos adasını da zabt etti. Müslüman Araplarla
imparatorluğun ilk deniz savaşı da bu dönemde yapıldı. 655 yılında Finike civarında yapılan
ve Zât-üs-Savârî Savaşı (Direkler Harbi) olarak kayıtlara geçen savaş esnasında Müslümanlar
büyük başarı kazanmış, İmparator Konstans bile güçlükle ve kılık değiştirerek kaçabilmişti.
Rivayete göre Müslümanlar imparatorluk gemileriyle kendi gemilerini birbirine bağlayarak
hücuma geçmiş ve böylece alışkın olmadıkları deniz savaşını adeta kara savaşına
6 / 18
dönüştürerek büyük bir zafer kazanmışlardı. Müslümanların bu başarısı ile Bizans
İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz hâkimiyeti sona erdi.
Konstans uzun süredir imparatorluk halkından farklı bir kilise siyaseti üzerinde durmakta ve
bu yüzden halkın tepkisini çekmekteydi. Bu siyaset, İsa’da bir tek tabiatın olduğunu ileri
süren Monotheletismus denilen görüştü ve Mısır ile Suriye Monofizitlerinin Ortodoks inançla
uzlaşmasını sağlamak için ortaya atılmıştı. İmparator Herakleios’tan beri de sürdüğü
bilinmekteydi. Bu yüzden Roma ile Kuzey Afrika’daki kiliselerde dinî kavgalar yaşandı.
İmparator yaşananlar üzerine dinî bütünleşmeyi sağlayacak adımlar atmayı düşündü ve
“typos” adını verdiği bir görüş ortaya koydu. Fakat typosu ne Ortodokslar ne de
Monotheletismus görüşünü savunanlar kabul etti. Hatta Papa Martinus’ta buna karşı çıktı.
Papanın bu hareketine kızan imparator onun yakalanarak İstanbul’a getirilmesini istedi ve 653
yılı Aralık ayında senato önüne çıkarılmasını sağladı. Papa önce ölüme mahkûm edildi ancak
daha sonra hasta olduğu için halkın önünde dövüldükten ve yarı çıplak vaziyette zincire
vurulup sokaklarda dolaştırıldıktan sonra Kırım’a sürüldü. 655 veya 656 yılında çok güç
şartlarda burada hayatını kaybetti. İmparator dinî tutumuna itiraz eden Ortodoks din bilgini
Maximos Konfessor’a da benzer muamelede bulundu. İstanbul’a getirilen Maximos’un dili ve
sağ kolu kesildikten sonra sürgüne gönderildi.
Bu yaşananlar halk ve kilise nezdinde
Konstans’ın durumunu sarstı. Ayrıca imparatorun kardeşine yönelik davranışları durumu daha
da ağırlaştırdı. Zira Konstans’ın müşterek imparator olmak isteyen kardeşi Theodosios’u
öldürtmesi tepkilere yol açtı. Çünkü Theodosios halkın da çok sevdiği bir isimdi. İmparatorun
kardeşi ile arasındaki bu anlaşmazlık ve ona reva gördüğü muamele ordu ve halk nezdinde
büyük tepki uyandırdı. Halk büyük bir kinle imparatordan nefret etmeye ve hatta kardeşine
yaptıklarından dolayı ona “Kâbil” demeye başladı. Bu yaşadığı olaylar yüzünden Konstans
İstanbul’u terk ederek 663 yılında Sicilya Syrakuza’ya gitti ve başkenti buraya nakletmeyi
düşündü. Çünkü burasını hem çok sevmiş hem de buradan Langobardtlar’a ve Araplar’a karşı
daha etkili mücadele edebileceğini düşünmüştü. İmparator karısını ve çocuklarını da buraya
getirtmek isteyerek ne kadar kararlı olduğunu ispatlamaya çalıştı. Ancak İstanbul halkı
imparatorun başkent İstanbul’u bırakacağı düşüncesine sert tepki göstererek buna asla
müsaade etmeyeceklerini belirtti. Konstans oldukça uzun süre batıda Syrakuza’da ikamet etti
ve onun olmadığı bu süreç içinde başkent, müşterek imparator olan oğlu Konstantinos
tarafından idare edildi. İmparatorun başkentten uzak kalması devletin geleceği için aslında bir
sorun teşkil etmekte; hem içteki hem de dıştaki düşmanlarına fırsat vermekteydi. Nitekim 668
yılında Armeniakon theması strategosu Saborios’un imparatorluğa karşı isyanı imparatorun
7 / 18
başkentte olmadığı bu zamana denk geldi ve böylesi zor bir durumla oğlu Konstantinos
ilgilenmek zorunda kaldı. Bu esnada Saborios’un Emevi Halifesi Muaviye’den yardım
talebinde bulunduğu, Muaviye’nin onun yanında yer alarak Fedâle b. Ubeyd komutasında 668
yılında bir ordu gönderdiği görüldü. Bu ordu Saborios’un ölüm haberi üzerine geri
dönmeyerek İstanbul’a yöneldi ve Kadıköy’e geldi. Bu esnada muhtemelen Konstans
Syrakuza’da suikast sonucu hayatını kaybetmiş ve yerine müşterek imparator olan oğlu IV.
Konstantinos geçmişti. Müslüman Arapların 668-669 İstanbul kuşatması imparatorlukta
böylesi siyasi bir kaos ortamında cereyan etti. Fedâle b. Ubeyd kuşatma esnasında
Muaviye’den yardım istemiş ve kendisine önce Süfyan b. Avf ardından oğlu Yezid
komutasında bir ordu ile Yezid b. Şecere komutasında bir donanma gönderilmişti.
Muaviyenin oğlu Yezid komutasındaki orduda Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas,
Abdullah b. Zübeyr ve Ebu Eyyub el-Ensari gibi sahabelerde bulunmaktaydı. Ancak kuşatma
erzakın tükenmesi, açlığın baş göstermesi ve salgın hastalıklar yüzünden başarılı olamadı ve
669 yaz aylarında kuşatma kaldırıldı. Müslümanlar bu kuşatma da aralarında Ebu Eyyub elEnsari’nin de olduğu pek çok şehit verdi.
Konstans zamanında Balkanlar’da Slav hâkimiyeti söz konusuydu ve imparatorun bölgeye
yönelik 658 yılında bir seferi oldu. Belirtildiğine göre imparator bu sefer ile özellikle
Makedonya taraflarında bulunan Slavlara imparatorluğun gücünü göstermiş ve onları
imparatorluğun hâkimiyetine boyun eğdirmişti. Bu sefer Mavrikios döneminden bu tarafa
Slavlara karşı yapılan en ciddi saldırıydı. Zira seferden sonra imparator çok sayıda Slavı
Anadolu’ya getirerek iskân ettirdi.
6.2. İmparator IV. Konstantinos Dönemi (668-685)
IV. Konstantinos dönemi Bizans-Arap mücadelesinin en yoğun olarak yaşandığı yıllardı. Bu
dönemde Müslümanlar Bizans’a karşı mücadeleyi sürdürmeye devam etti ve 670 yılında
Kapıdağ Yarımadası’nı (Kyzikos) ele geçirerek İstanbul’a karşı yapacakları sefer için önemli
bir üs elde etti. Müslümanlar 674 yılında Bizans başkentine karşı ciddi sayılabilecek harekâta
başladılar ve muazzam bir donanma ile İstanbul surları önüne gelerek şehri kuşattılar. 678
yılına kadar süren bu kuşatma başarılı olamadı ve Müslümanlar geri çekilmek zorunda kaldı.
Ancak donanma geri dönerken Pamphlia’da (Antalya) fırtınaya tutularak büyük kayıplar
verdi. Sefer sonunda İslam dünyasında ortaya çıkan karışıklıklar yüzünden Muâviye barış
istedi. Sonuçta 30 yıl geçerli bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Muâviye imparatora yıllık
8 / 18
3000 dinar, 50 savaş esiri ve 50 Arap atı vermeyi kabul etti. Bu başarısızlığın altında
Bizans’ın sahip olduğu Grek ateşi etkili olmuştu.
IV. Konstantinos da babası gibi ailesi ile sorunlar yaşadı. Zira daha babası Konstans
zamanında 659 yılında müşterek imparator olarak taçlandırılmış olan kardeşlerinin
imparatorluk haklarını ellerinden almak ve onları tahttan uzaklaştırmak kararını verdi.
İmparatorun bu kararına ordu ve senato itiraz etse de sonuç değişmedi. Halk, kardeşlerine
gösterdiği bu davranışın babasının kardeşi Theodosios’a yapılan davranıştan bir farkı
olmadığını düşünmekteydi. Fakat imparator kardeşlerine yönelik düşüncesinden vazgeçmedi.
Kuşatmadan dört yıl önce yaşanan ve kardeşlerine yaptıklarından dolayı halkın sevgisini
kaybeden imparator, aynı şekilde babası zamanından beri devam eden dinî düşünce sebebiyle
de halkını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü bu görüş yani Monotheletismus gerek
imparatorlukta gerekse Batı dünyasında karışıkların yaşanmasına sebep olmuş ve imparator
bu kilise siyasetine devam etmesi yüzünden halkın sert tepkisi ile karşılaşmıştı. Bu inanç
meselesi ancak kuşatmanın bitiminden sonra çözüme kavuştu ve imparatorun desteği ile 7
Kasım 680-16 Eylül 681 tarihleri arasında İstanbul’da VI. Ekümenik konsil toplandı. Bu
konsilde Monotheletismus mahkûm edilerek Kadıköy Konsili kararlarına dönüldü. Bu görüşü
savunan eski papa ve patrikler de aforoz edildi.
İmparator IV. Konstantinos devrinde Azak Denizi’nin batısında yaşayan Asparuh
liderliğindeki Bulgarlar Hazarların baskısıyla, bulundukları toprakları bırakmak zorunda
kalarak batıya doğru ilerledi ve muhtemelen 670’li yıllardan itibaren Tuna nehri civarında
görünmeye başladı. İmparator IV. Konstantinos, bu kadar kalabalık bir topluluğun gelişinden
haberdardı ve bunların ileride ciddi sorunlar çıkarabileceği düşüncesiyle kendi sınırlarında
bulunmasından rahatsız oldu. Ancak ilk başlarda doğrudan bir müdahaleye gidemedi. Çünkü
Araplar tarafından 674-678 yıllarında İstanbul kuşatılmıştı ve imparatorluk bütün gücüyle
buraya odaklanmıştı. İmparator ancak Arapların bu başarısız İstanbul kuşatmasından sonra
gözünü batıya çevirebildi. Zaten bu sıralarda Bulgarların imparatorluğa ait topraklara
saldırılarda bulunması ve Tuna’nın güneyine doğru ilerleyerek Dobruca’ya girmesi hem
imparatorun ne kadar isabetli bir zamanda harekete geçtiğini hem de Bulgarlara karşı
tedirginlik duymakta ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmış oldu. Bulgarların saldırılarını
cezasız bırakmamak ve onları bulundukları topraklardan sürüp çıkarmak için hemen ordu ve
takviye güç olarak bir filo hazırlanmasını emreden imparator 680 yılında büyük bir orduyu
Trakya’ya sevk ederken bizzat başında bulunduğu filo ile Tuna’nın kuzeyinden Bulgar
9 / 18
topraklarına girdi. Bulgarlar bu muazzam güç karşısında hiçbir şey yapmadan beklemeyi
düşünmüşlerdi. Ancak imparatorluk ordularının bulundukları toprakların sulu ve bataklık
olması yüzünden savaşamadıklarını görünce cesaretlendikleri görüldü. Hakikaten arazinin
güçlüğü Bizans’ın ilerleyişini zorlaştırmakta ve savaşma gücünü yok etmekteydi. Buna bir de
imparatorun gut hastalığının artması yüzünden 5 savaş gemisi ve kendisine bağlı adamlarla
Mesembria’ya gitmesi eklenince mevcut durum daha da ağırlaştı. Üstelik bu ayrılışın, geride
bıraktığı orduda imparatorun kaçtığı şeklinde yayılması infiale yol açtı. Oysa imparator daha
Mesembria’ya gitmeden önce arkasında bırakacağı kumandanlarına ve adamlarına Bulgarları
bulundukları yerlerden dışarı çekmek için uğraşmalarını, dışarı çıktıklarında ise onlara
saldırmalarını emretmişti. Fakat şimdi imparatorun kaçtığına inanan orduda çözülmeler olmuş
ve geriye dönme sesleri yükselmeye başlamıştı. Bu durum Bulgarların bulundukları yerden
dışarı çıkıp Bizans’a saldırıya geçmelerine imkân verdi. Bulgarlar süratle Bizans ordusuna
saldırarak neredeyse darmadağın ettiler. Çok sayıda Bizans askeri öldürülürken birçoğu da
yaralandı. Bulgarlar kaçabilen askerlerin peşinden giderek onları Tuna Nehri’nin ötesine
Varna’ya kadar takip etmeye başladı. Böylece Bizans bu seferden hiçbir başarı elde
edemeden, üstelik prestiji tamamen sarsılmış olarak geri dönmek zorunda kaldı.
Bulgarların bu başarı sonrası 681 yılında Tuna Nehri ile Balkan Dağları arasındaki yerde
Tuna Bulgar Devleti’ni kurmaları ve yine Bizans ait olan şehir ve kasabaları alarak
devletlerini genişletmeye çalışmaları imparatorluk için endişe verici bir gelişmeydi. Çünkü
kendi sınırlarında bir devlet kurulmuştu ve bunu kabullenmesi mümkün değildi. Fakat o an
içinde bulunduğu şartlar ve Bulgarlar karşısında aldığı ağır hezimet, istemeden de olsa
Bizans’ı bu devleti kabul etmeye zorladı. Ayrıca imparatorun yaşanan bu gelişmelerden sonra
Bulgarlarla anlaşma yapması ve onlara yıllık vergi ödemeye söz vermesi de Bizans için ağır
bir darbe oldu. Oysa daha yeni ortaya çıkmış bir devletin köklü bir geçmişe sahip olan
Bizans’tan vergi alması asla düşünülemezdi. Zaten Bizans tarih yazarı Theophanes de
Bulgarlar karşısında yaşanan yenilgiden ötürü Bizans’ın perişan olduğunu söylemekte, kabile
ve kavimleri kendisine tebâ haline getiren imparatorun böyle bir kavme yenilmesine herkesin
şaşırdığını ifade etmektedir. Bir süre sonra Bulgarlar karşısında aldığı hezimet ve kendisine
yönelik eleştiriler karşısında Bizans İmparatoru IV. Konstantinos’un Bulgarlara karşı daha iyi
savunma yapabilmek için Balkanlar bölgesinde Trakya themasını oluşturduğu görülmektedir.
10 / 18
6.3. İmparator II. Iustinianos Dönemi (685-695; 705-711)
IV. Konstantinos’un ölümü üzerine yerine oğlu II. Iustinianos tahta çıktı. İki dönem
imparatorluk yapan Iustinianos zamanında imparatorun İslam dünyasındaki karışıklıklardan
istifade ederek Suriye’ye bir ordu yolladığı görüldü. Antakya’nın işgal edildiği bu süreçte
Müslümanlar elçi göndererek anlaşma talebinde bulundu. Emevi Halifesi Abdülmelik b.
Mervan (685-705) zamanında yapılan anlaşma Müslümanların imparatorluğa ödedikleri
parayı devam ettirmelerini, Armenia, Gürcistan ve Kıbrıs’ın gelirlerinin iki taraf arasında pay
edilmesini içermekteydi. İmparator bu anlaşmayı yaptıktan sonra Balkan topraklarına
yönelebildi.
IV. Konstantinos’un Bulgarlarla imzaladığı barış anlaşması İmparator II. Iustinianos devrinde
bozulmuş ve taraflar arasında ufak çaplı çatışmalar görülmüştü. İmparatorun bu esnadaki
hedefi Slavlar oldu ve oldukça kalabalık bir orduyu Anadolu’dan Trakya’ya geçirerek 688689 yıllarında Slavlara karşı harekete geçti. Bu sırada Selanik civarında Bulgarlarla çatışmaya
girdi. Ancak esas gayesi Slavlara yönelik olduğu için bütün gücüyle onlara yöneldi ve geri
püskürtmeyi başararak pek çok esir aldı. Tehcir ve iskân politikası, takip eden imparator bu
esirler ile birlikte rivayete göre Balkanlardaki Slavların bir kısmını da Opsikion themasına
göndererek yerleşmelerini sağladı. Bu sayede Anadolu’daki nüfusu artırmayı düşündü. Bu
başarıdan sonra ordusu ile birlikte geri dönerken Bulgarların saldırısına uğradı. Bir dağ
geçidinin dar yerinde sıkıştırılan imparator ve ordusu oldukça zor anlar yaşamış ancak güç de
olsa bu durumdan kurtulmayı başarmıştı.
Slavları Opsikion themasına yerleştiren imparator Toros ve Amanos bölgesinde yaşayan
Mardaitleri de Pamphylia bölgesine yerleştirdi. Ayrıca Kıbrıs halkının bir kısmının da
Kyzikos (Kapıdağ) bölgesinde oturmasını sağladı. Bu duruma Emevi Halifesi Abdülmelik b.
Mervan itiraz edince imparator kendisine ödenen Kıbrıs haracının üzerlerinde haç yerine
Kuran ayetleri bulunan yeni darp edilmiş Arap sikkeleri ile ödenmesini kabul etmediğini
belirtti. Bu yüzden iki taraf arasında 692-693 yılında Sivas civarında yapılan savaşı
imparatorluk kaybetti. İmparatorun inat ve ısrarla sürdürdüğü tehcir politikası tüm hızıyla
devam etti. Bu sayede imparatorun askeri birliklerini güçlendirdiği ve sayı olarak artırdığı,
ekonomik açıdan devleti iyi konuma getirdiği ve köylü sınıfının desteklendiği bildirildi.
Ancak bu politika asalet ve aristokrat sınıfını rahatsız ettiğinden başka bahanelerde
bulunularak 695 yılında imparatora isyan girişimi oldu. Hellas theması Strategos’u Leontios
11 / 18
(695-698) imparatorluk tahtına çıkarılırken; II. Iustinianos’un burnu kesilerek Kırım’a
sürgüne gönderildi.
II. Iustinianos’un sürgüne gönderilmesinden sonra imparatorluk bir kargaşa döneminde girdi.
697 yılında Araplar imparatorluğa ait olan Kartaca’yı zapt ederken imparatorun Araplara karşı
gönderdiği filo isyan ederek Kibyration deniz themasının drungariosu olan Apsimar’ı II.
Tiberios (698-705) unvanıyla imparatorluğa yükseltti. Tiberios, Arapların Afrika’daki
ilerlemeleri karşısında aciz kaldı.
Kırım’a sürgüne giden II. Iustinianos buradan Hazar Hakanı’nın yanına sığındı. Ancak
başkentin Hakan üzerindeki baskıları sonucu Hazar ülkesinden ayrılmak zorunda kalarak
Kırım üzerinden Karadeniz’in batı taraflarına gelmeyi başarabildi. Buradan Bulgar Hanı
Asparuh’un 702’de ölümü üzerine yerine geçen oğlu Tervel (Terbelis) ile temasa geçen
Iustinianos, tekrar Bizans tahtına çıkabilmek için ondan yardım istedi. Bu yardıma karşılık
Tervel’e pek çok hediye ile birlikte kendi kızını eş olarak vereceği vaadinde bulundu. Bu
teklifi kabul eden Tervel onunla iş birliği yapacağına ve yardımda bulunacağına yemin
ettikten sonra bizzat kumanda ettiği ordu ile birlikte yanında II. Iustinianos da olduğu halde
705 yılında İstanbul’a geldi. Surlar önünde karargâh kuran ordu aşılmaz surlar karşısında
hiçbir şey yapılamayacağını anlamakta gecikmedi. Iustinianos, Bizans askerleri ile konuşup
onları ikna etmeye çalışsa da askerler tarafından aşağılanarak geri çevrildi. Sonunda
Iustinianos güvendiği birkaç adamla birlikte şehre su sağlayan boruların birinden başkente
girmeyi başardı ve yeniden tahtını elde etti. İmparator kendisine tekrar tahtı elde etmesini
sağlayan Tervel’e “Caesar” unvanını bahşederek ona verdiği değeri göstermeye çalıştı. Bu
unvan en önemli şeref unvanı idi ve bir yabancı hükümdara ilk kez verilmekteydi. Tervel’e bu
unvandan başka pek çok hediye de verildi ve imparatorun yanında tahtta oturma şerefine nail
oldu. Bu durum onun değerini gerek ülkesinde gerekse dış dünyada artırdığı gibi imparator,
Balkan Dağları’nın doğusundaki bölgeyi de ona bıraktı. Ayrıca II. Iustinianos, IV.
Konstantinos zamanında Bulgarlara ödenen vergiyi vermeyi de kabul etti.
İmparator Iustinianos’un ikinci yönetiminde Müslümanlar yine imparatorluğa karşı akınlarını
devam ettirdi. Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik döneminde Bizans ile mücadeleye tayin
edilen Mesleme b. Abdülmelik 707 ve 708 yıllarında iki kez Bizans İmparatorluğu’nu mağlup
ederek Pozantı, Tyana ve Ammuriye’yi fethetti.
12 / 18
Bizans- Bulgar ilişkileri 708 veya 709 yılında birdenbire bozuldu. İmparator Iustinianos
büyükçe bir ordu ve donanma ile Tervel’in vergi isteğini bahane ederek Bulgarlara karşı
harekete geçti. Donanmanın Karadeniz’in batı sahilinde bulunan Ankhialos’ta demirlemesini
emreden imparator ordusuna da iç kısımlara giderek karargâh kurmak için araştırma yapmaya
gönderdi. Bizans askerlerinin hem iyi bir yer hem de yiyecek bulmak için etrafta dolaşmaları
Bulgarların gözünden kaçmadı ve hızla Bizanslılara saldırma fırsatı verdi. Bulgarlar pek çok
Bizans askerini öldürürken çoğunu da esir aldı. Iustinianos ve yanındakiler Ankhialos’a
sığınarak şehrin kapılarını kapattılar. Buradan çıkmanın çok zor olduğunu bilen imparator,
şehrin surlarına yiyecek koydurarak gizlice gemiye binmeyi başardı ve İstanbul’a doğru yola
koyularak perişan olmuş bir şekilde başkente geldi. Tervel ise imparatorun aksine, kazandığı
bu zaferin sonuçlarından istifade bile etmediği gibi Iustinianos’a olan sadakatini sonuna kadar
gösterdi. Hatta imparatora Kırım üzerine yapacağı sefer için yardım amacıyla 3000 Bulgar
askeri göndermekten de geri durmadı.
II. Iustinianos 711 yılında kendisine karşı başlatılan bir isyan hareketi sonucu öldürüldü ve
başı teşhir edilmek üzere Ravenna ve Roma’ya gönderildi. Hazar prensesi ile yaptığı
evlilikten doğan oğlu Tiberios’ta katledildi. Böylece Herakleios hanedanı sona erdi.
II. Iustinianos’un 711 yılında bir darbe ile öldürülmesinden sonra tahtta çıkan İmparator
Philippikos devrinde (711-713) Tervel, Iustinianos’un intikamcısı olarak ortaya çıktı ve
Bizans’a savaş açtı. Altın Kapı’ya kadar gelerek şehrin civarını tahrip etti. Çaresiz kalan
Philippikos, Opsikion theması birliklerinin Tervel’e karşı mücadele için Trakya’ya
geçirilmesini emretti. Ancak bu birlikler İmparator Philippikos’a karşı ayaklanarak onu
tahttan indirip yerine II. Anastasios’u (713-715) getirdiler. II. Anastasios’un tahttan
indirilmesi ve yerine III. Theodosios’un geçmesi (715-717) ile başlayan süreçte Anastasios’un
tekrar tahtı elde etmek için çalışmalar yaptığı görüldü. Hatta Anastasios Bulgarlardan yardım
istedi. Bu teklifi kabul eden Bulgarlar Anastasios ile birlikte hareket ederek Selanik’e kadar
geldi. Ancak İmparator III. Theodosios durumun ciddiyetini anlayarak hemen Bulgarlara
haber gönderdi ve barış yapmalarını ayrıca düşmanlarını kendisine teslim etmelerini istedi.
Bulgarlar bu durum karşısında yaptıklarının yanlış olduğunu anladılar ve imparatordan
bağışlanmalarını isteyerek barış sözü verdiler. Ayrıca onlar imparatorun istediği esirleri
göndereceklerini de kabul ettiler ve Anastasios ile birlikte Selanikli din adamlarının da
aralarında olduğu pek çok esiri imparatora gönderdiler.
13 / 18
Bizans’ın Tervel ile anlaşma yapmak istemesinde imparatorun hâkimiyetini devam ettirme
isteği olduğu gibi, herhâlde Araplarla olan mücadelenin başlayacak olmasının da etkisi
bulunmaktadır. Bu nedenle Bizans Tervel ile anlaşma yapmayı uygun gördü. Buna göre
İmparatorluk Tervel’e yıllık vergi vermeyi kabul ederken, değerli hediyelerle birlikte 30 libre
altın göndermeyi, iki ülke arasındaki pazarların serbest bırakılmasını, esir ve mülteci
değişimini ve iki ülke tüccarlarının serbest ticaret yapmaları gibi bir takım maddeleri kabul
etti. İmparator III. Theodosios bu anlaşmayı yapmayı istemiş olsa bile kabule pek yanaşmadı.
Ancak kendisinden sonra gelen imparator III. Leon bu anlaşmayı kabul etti.
14 / 18
ÇALIŞMA SORULARI
1- İmparator Konstans’ın Syrakuza’yı başkent olarak düşünme nedenleri nelerdir?
Açıklayınız.
2- İmparator IV. Konstantinos döneminde yapılan Müslüman Arapların ikinci İstanbul
kuşatmasının sonuçları hakkında bilgi veriniz.
3- II. Iustinianos’un ikinci hükümdarlığı zamanında Arapların Anadolu seferlerini anlatınız.
4- İmparator IV. Konstantinos dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a- İmparator Konstans’ın oğlu olması
b- Bulgar Hanı Tervel’den yardım istemesi
c- Arapların ikinci İstanbul kuşatması
d- Kardeşleri ile yaşadığı sorun
e- VI. Ekümenik konsilin toplanması
5- İmparator Konstans’ın Syrakuza’ya gittiğinde yerine bıraktığı kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a- II. Iustinianos
b- III. Theodosios
c- II. Anastasios
d- IV. Konstantinos
e- III. Konstantinos
CEVAPLAR
1- İzlediği kilise siyasetinin ruhani çevrelerce ve halk tarafından benimsenmemesi ve ayrıca
kardeşi Theodosios’u öldürtmesi yüzünden tepki çeken Konstans daha fazla başkent
İstanbul’da kalamayacağını düşündüğünden Syrakuza’ya gitmiş ve beğendiği bu şehri başkent
yapmayı düşünmüştü. Ayrıca buradan Langobartlar ve Araplarla daha iyi mücadele edeceğine
inanmıştı.
15 / 18
2- 674-678 ikinci İstanbul kuşatması başarılı olamadı ve Müslümanlar geri çekilmek zorunda
kaldı. Ancak donanma geri dönerken Pamphlia’da (Antalya) fırtınaya tutularak büyük
kayıplar verdi. Sefer sonunda İslam dünyasında ortaya çıkan karışıklıklar yüzünden Muâviye
barış istedi. Sonuçta 30 yıl geçerli bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Muâviye imparatora
yıllık 3000 dinar, 50 savaş esiri ve 50 Arap atı vermeyi kabul etti. Bu başarısızlığın altında
Bizans’ın sahip olduğu Grek ateşi etkili olmuştu.
3- İmparator Iustinianos’un ikinci yönetiminde Müslümanlar yine imparatorluğa karşı
akınlarını devam ettirdi. Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik döneminde Bizans ile
mücadeleye tayin edilen Mesleme b. Abdülmelik 707 ve 708 yıllarında iki kez Bizans
İmparatorluğu’nu mağlup ederek Pozantı, Tyana ve Ammuriye’yi fethetti.
4- b
5- d
16 / 18
KAYNAKLAR
Avcı, C. (2003). İslâm-Bizans İlişkileri, İstanbul.
Avcı, C. (2007). “Müslüman Arapların İstanbul Seferleri”, 2005-2006 Fatih Sempozyumları III Tebliğler, (ss. 108-115) İstanbul.
Browning, R.(1975). Byzantium and Bulgaria, London.
Canard, M. (1956). “Tarih ve Efsaneye Göre Araplar’ın İstanbul Seferleri”, (Çev. İsmail
Hami Danişmend) İstanbul Enstitüsü Dergisi, (II, s. 213-259).
Feher, G. (1984). Bulgar Türkleri Tarihi, Ankara.
Kafesoğlu, İ. (1988). Türk Milli Kültürü, İstanbul.
Kafesoğlu, İ. Türk-Bulgar’ların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış”, Güney-Doğu Avrupa
Araştırmaları Dergisi, (S. 10-11, s. 91-122).
Kayapınar, A. (2013). “Bulgarların Balkanlara Göçü ve Tuna Bulgar Devleti”, Balkanlar El
Kitabı, Bilgehan A. Gökdağ-Osman Karatay (Ed.), (I, s. 109-131) Ankara.
Küçüksipahioğlu, B. (2008). “Ankhialos Savaşı’nın Sonuna Kadar Bizans-Bulgar İlişkileri”,
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (14, s. 209-226).
Küçüksipahioğlu, B. (2012). “Emevilerin İstanbul’u Kuşatmaları Esnasında Bizans
İmparatorluğu’nun Durumu”, Beşinci Uluslar Arası Ortadoğu Semineri, İslamiyetin
Doğuşundan Osmanlı İdaresine Kadar Orta Doğu (Şam 2-4 Kasım 2010), Bildiriler, , (ss. 7787) Elazığ.
Ostrogorsky, G. (1991). Bizans Devleti Tarihi, Ankara.
17 / 18
Nikephoros, (1990) Patriarch of Constantinople, Short History, İng. çev C. Mango,
Washington D. C.
Runciman, S. (1930). A History of the First Bulgarian Empire, London.
Stratos, A.N. (1972). Byzantium in the Seventh Century, Amsterdam.
Theophanes, (1982). The Chronicle of Theophanes, İng. Çev. H. Turtledove, Philadelphia.
Treadgold, W. (1997). A History of the Byzantine State and Society, California.
Uçar Ş. (1990). Anadolu’da İslâm-Bizans Mücadelesi, İstanbul.
Vasiliev A.A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi, Türkçe Çev. A. Müfit Mansel, Ankara, I.
18 / 18
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK ve UZAKTAN EĞİTİM
FAKÜLTESİ
Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde
kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ders notlarının
içeriğinden yazarları sorumludur.
BÖLÜM:
TARİH
DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
BAHAR
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:
DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
2013-2014
ROMA TARİHİ II
DOÇ. DR. BİRSEL KÜÇÜKSİPAHİOĞLU
2 / 17
7. HAFTA
DERS NOTU
3 / 17
İÇİNDEKİLER
7. İMPARATOR III. LEON ve HALEFLERİ DÖNEMİNDE İMPARATORLUK
7.1. İmparator III. Leon ve Dönemi (717-741)
7.2. İmparator V. Konstantinos Dönemi (741-775)
7.3. İmparator V. Konstantinos ve Halefleri
7.4. İmparator Nikephoras Phokas Dönemi (802-811)
4 / 17
ÖZET
717-741 yılları arasında imparatorluğu III. Leon idare etti. Bu döneme Müslüman Arapların
Üçüncü İstanbul kuşatması ile Tasvir Kırıcılık hareketi damgasını vurdu. Müslüman Araplar,
Mesleme b. Abdülmelik komutasında 120.000 kişilik asker ile Ömer b. Hubeyre komutasında
1.000 gemiden meydana gelen donanma ile 717 yılı yaz aylarında şehri kuşattı. İmparatorluk
çok önceden Arapların İstanbul’a yönelik sefer hazırlıklarından haberdar olmuş ve önlemler
almaya başlamıştı. Araplar bir yıl boyunca şehri kuşatma altında tuttu. Ancak Müslüman
gemilerinin Bizans askerleri tarafından Grek ateşi ile yakılması, kış mevsiminin çok sert
geçmesi, gemilerin tahrip edilmesi yüzünden kıtlık ve açlığın baş göstermesi ve güçlü surların
da etkisiyle sefer başarılı olamadı.
Leon zamanında görülen “tasvir kırıcılık (İkonoklazma)” hareketi önemliydi. Zira III. Leon
uzun süredir halkının tasvirler önünde yani Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlarca kutsal
kabul edilen aziz resimleri önünde ibadet ettiğini izlemekte ve din adamlarının bunu teşvik
ederek kendi çıkarları için istismar ettiklerini görmekteydi. Bu sebeple 726 yılında Ekloga adı
verilen tasvir kırıcı bir ferman yayınlayarak tasvirlere ibadetin yasaklanmasını ve tasvirlerin
yok edilmesini istedi. İmparatorun oğlu V. Konstantinos zamanında bu hareket daha da
şiddetlendi. İmparatorun bu politikasından en çok rahipler etkilendi ve en ağır zulümlere onlar
maruz kaldı. Hipodromda kamçılananlar, başkent sokaklarında işkence edilerek öldürülenler,
canlı canlı gömülenler, sürülenler ve kör edilenler oldu. Manastırlar kapatılarak kışla, hamam
gibi kamu kurumlarına çevrildi. V. Konstantinos döneminde Bulgarlar ilk kez imparatorluktan
ağır darbe aldı. 30 Haziran 763 tarihinde Bulgar Hanı Teletz ile imparatorluk arasında
başlayan savaş tüm gün sürdü ve Bulgarların neredeyse yok olmaları ile sonuçlandı. Hem
karada hem de denizde aldığı mağlubiyet sonrası Teletz kaçmak zorunda kalırken geride
Bizanslılar tarafından öldürülmüş ve esir alınmış çok sayıda Bulgar bıraktı. Bununla birlikte
bu savaş Bulgar sorununu tamamen halleden bir savaş olmadı. Zira İmparator Nikephoros
Phokas zamanında Bulgarlar Krum Han ile güçlenerek imparatorlukla yine mücadele etti ve
bu mücadele esnasında Nikephoros Phokas hayatını kaybetti.
5 / 17
7. İMPARATOR
İMPARATORLUK
III.
LEON
ve
HALEFLERİ
DÖNEMİNDE
7.1. İmparator III. Leon ve Dönemi (717-741)
717-741 yılları arasında imparatorluğu III. Leon idare etti. II. Iustinianos’un imparatorluğu
esnasında ailesiyle birlikte Trakya’ya sürgüne gönderilen Leon, imparatorun 705 yılında tahtı
ele geçirebilmek için Tervel ile birlikte İstanbul’a yürüdüğü zaman Trakya’dan geçerken çok
sayıda hayvanı imparatora takdim etmesi ve bu sayede imparatorun gözüne girerek hizmetine
alınmasıyla dikkatleri çekmişti. Hızla yükselen Leon en son Anatolikon theması strategosu
iken isyan etmiş ve sonuçta da imparator olmayı başarmıştı. Leon döneminde uzun süredir
hazırlık içinde olan Müslüman Arapların üçüncü kez İstanbul’u kuşatmaları gerçekleşti.
Halife Velid b. Abdülmelik (705-715) zamanında başlayan hazırlıklar onun ölümüyle halefi
ve kardeşi Süleyman b. Abdülmelik (715-717) tarafından devam ettirildi ve sonunda Mesleme
b. Abdülmelik komutasında 120.000 kişilik asker ile Ömer b. Hubeyre komutasında 1000
gemiden meydana gelen donanma 717 yılı yaz aylarında şehri kuşattı. İmparatorluk çok
önceden Arapların İstanbul’a yönelik sefer hazırlıklarından haberdar olmuş ve önlemler
almaya başlamıştı. Halktan üç yıl yetecek kadar yiyecek hazırlamalarını bunu yapamayanların
şehri derhal terk etmesi gerektiğini belirten devlet surların güçlendirilmesi, savaş gemilerinin
inşası ve Grek ateşi imalini de talep etmişti. Dönemin Bizans İmparatoru III. Leon,
Mesleme’ye barış teklifinde bulunduysa da Mesleme tarafından bu teklif kabul edilmedi.
Araplar bir yıl boyunca şehri kuşatma altında tuttu. Ancak Müslüman gemilerinin Bizans
askerleri tarafından Grek ateşi ile yakılması, kış mevsiminin çok sert geçmesi, gemilerin
tahrip edilmesi yüzünden kıtlık ve açlığın baş göstermesi ve güçlü surların da etkisiyle sefer
başarılı olamadı. Bu esnada halifenin ölümü üzerine yerine geçen Ömer b. Abdülaziz’in (717720) emriyle 718 yılında kuşatma kaldırıldı. Böylece Arapların üçüncü İstanbul kuşatması da
sonuçsuz kalmış oldu.
III. Leon’un bu kuşatma sonrası Müslüman Araplarla ilişkileri Emevi Halifesi Ömer b.
Abdülaziz ile dinî konularda mektuplaşma yoluyla devam etti.
717-718’deki başarısız İstanbul seferi Arapların Anadolu içlerinde ilerlemesini engellemedi.
Halife Hişâm b. Abdülmelik (724-744) zamanında Konya ve Kemah’ı zapteden Araplar 726
yılından itibaren her yıl düzenli olarak Anadolu’ya akınlarda bulundu. İmparator bu
6 / 17
yaşananlar karşısında tedirgin olunca Hazarlarla anlaştı ve onlardan aldığı yardımla 740
yılında Akroinon (Afyon) bölgesinde Müslümanlara ağır bir darbe indirdi. Bu sayede
Arapların Anadolu’dan geri çekilmesi sağlanmış oldu.
Leon zamanı imparatorluğu uzun süre meşgul edecek “tasvir kırıcılık (İkonoklazma)”
hareketinin başladığı bir süreç olarak kayıtlara geçti. Zira III. Leon uzun süredir halkının
tasvirler önünde yani Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen aziz resimleri
önünde ibadet ettiğini izlemekte ve din adamlarının bunu teşvik ederek kendi çıkarları için
istismar ettiklerini görmekteydi. İmparator bu duruma son vermek için çareler ararken Girit
civarındaki Theras ve Therasias adalarında volkanik bir patlama oldu. Leon bu olayı tasvirlere
yapılan ibadeti Tanrı’nın cezası olarak kabul etti. Bu sebeple 726 yılında Ekloga adı verilen
tasvir kırıcı bir ferman yayınlayarak tasvirlere ibadetin yasaklanmasını ve tasvirlerin yok
edilmesini istedi. Ancak tepkileri de beraberinde getirdi. Hellas theması başta olmak üzere
bazı bölgelerde isyanlar çıktı. Fakat imparator vazgeçmedi. III. Leon başta Papa olmak üzere
kendi yanına destekçiler aradı. Ancak ne Papa II. Gregorios’un (715-731) ne de İstanbul
patriği Germanos’un (715-730) onaylarını alabildi. Bunun üzerine Leon İstanbul Patriği
Germanos’u aforoz ederek yerine Anastasios’u patrik tayin etti ve bu şekilde tasvir kırıcı
fermanın onaylanmasını sağladı.
7.2. İmparator V. Konstantinos Dönemi (741-775)
III. Leon’un ölümünden sonra yerine geçen oğlu V. Konstantinos taht iddiacısı kayınbiraderi
Artabasdos ile mücadelesi esnasında Müslüman Araplarla iyi geçinme yolunu aradı. Hatta
Emevi Halifesi II. Velid’in (743-744) dostluğunu kazanmaya çalıştı. Ancak Halife II. Mervan
zamanında (744-750) Müslüman topraklarına girerek Maraş (Germanikeia)’ı zabt edip çok
sayıda esiri Trakya’ya yerleştirdi. Emevilerin yıkılıp Abbasilerin ortaya çıktığı dönem V.
Konstantinos dönemine denk geldiğinden imparator artık mücadelesini bundan sonra
Abbasilerle sürdürdü. Üstelik bu süreçte imparatorluğun Müslümanlar karşısında daha aktif
olduğu kaydedildi. Fakat zabt edilen yerler çok kısada sürede el değiştirmekteydi. Mesela
imparator Abbâsîler’in ilk halifesi Ebü’l-Abbas es-Seffah (750-754) dönemine denk gelen
süreçte 752 yılında Armenia ve Mezopotamya bölgelerine yaptığı seferlerde başarılı olarak
sınır kaleleri olan Erzurum (Theodosiopolis) ve Malatya (Melitene)’yı ele geçirdi, aldığı
esirleri de Trakya bölgesine yerleştirdi.
7 / 17
V. Konstantinos babasının başlattığı tasvir kırıcılık hareketini devlet politikası hâline getirdi.
İmparator tasvir karşıtı görüşlerini 13 dinî makale yazarak dile getirdi. Ayrıca tasvir kırıcılığı
savunan 338 piskoposun katıldığı bir konsil tertip etti. 10 Şubat-8 Ağustos 754 tarihleri
arasında İstanbul’da yapılan konsil, aziz tasvirleri ile her türlü tasvirin yasaklanması kararını
aldı. Bundan sonra konsil kararları uygulanmaya başlanarak bütün dinî resimler yok edildi ve
yerlerine dinî olmayan av, araba yarışları gibi resimler ile bitki ve hayvan motifleri kullanıldı.
İmparatorun bu politikasından en çok rahipler etkilendi ve en ağır zulümlere onlar maruz
kaldı. Hipodromda kamçılananlar, başkent sokaklarında işkence edilerek öldürülenler, canlı
canlı gömülenler, sürülenler ve kör edilenler oldu. Manastırlar kapatılarak kışla, hamam gibi
kamu kurumlarına çevrildi.
V. Konstantinos döneminde 751 yılında Langobardların Bizans’ın kuzey ve orta İtalya’daki
hâkimiyetini yıktığı ve bunun sonucunda İtalya’daki Ravenna Ekzarklığı’nın ortadan
kaldırdığı görüldü. Bundan sonra artık papa imparatorluktan değil de Karolenjiyen
İmparatorluğu’ndan yardım almaya çalışacaktı.
İmparator V. Konstantinos devrinde Bulgarlarla savaş devam etti ve imparator onlara karşı 9
büyük sefer yaptı. Bulgarlar bu süreçte imparatorluğa yönelik akınlarda bulunmuş aynı
zamanda imparatorun Malatya ve Erzurum’dan tehcir ettirdiği insanları Trakya’ya
yerleştirmek için bu bölgelerde kasaba ve şehirler inşa ettirmeye başlamasından rahatsız
olmuşlardı. Bizans tarih yazarı Theophanes’in kaydına göre 755 veya 756’da gerçekleşen bu
olayda Bulgarlar Tervel’in 718 yılında ölümünden sonra haleflerinden biri olan hanları
muhtemelen Kormişos liderliğinde imparatorluğun bu şehirleri yaptırmak için çok parası
olduğunu düşündüklerinden haraç istemeye başlamışlardı. İmparator onların gösterdikleri bu
tavra çok sinirlendi ve haraç istemek için gönderilen elçileri aşağılayarak huzurundan kovdu.
Bulgarlar da imparatorun onur kırıcı bu davranışından duydukları kızgınlıkla Uzun Sur’un
olduğu bölgeye, hatta başkentin önlerine kadar gelerek etrafı tahrip ettikten ve pek çok
Bizanslıyı esir aldıktan sonra geri çekildi. İmparatorun buna tepkisi ağır oldu ve ordusu ile
birlikte üzerlerine yürüyerek pek çoğunu öldürdü. Hatta bununla da yetinmedi ve onlara karşı
hem karadan hem de denizden saldırıya geçti. Donanmayı Karadeniz yoluyla Tuna Nehri
civarına gönderirken ordu da Bulgar topraklarına girdi. İmparatorluk orduları her tarafı ateşe
vererek talan ettiler. İmparator Bulgarlarla Markellai olarak adlandırılan yerde savaşa tutuştu
ve galip gelerek onlardan pek çok esir aldı. Bu yaşananlar karşısında Bulgarlar barış istemek
zorunda kaldılar ve kendi çocukları arasından seçtikleri rehineleri imparatora gönderdiler.
8 / 17
Aldıkları bu yenilgiyi hiç unutamayan Bulgarlar üç yıl sonra 759 veya 760 yılında tekrar
saldırıda bulunarak imparatoru çok zor durumda bıraktılar. Üstelik imparatorun önemli
görevlerde bulunan adamlarından bazılarını öldürerek büyük başarılar kazandılar. Sonuçta
imparatorluk orduları onur kırıcı ve perişan bir şekilde geri çekilmek zorunda kaldı.
Bulgarlara karşı gerçekleştirdiği bu seferlerden bir sonuç alamayan Bizans’a 762 yılında bir
fırsat doğdu. Kaynakların bildirdiğine göre Bulgar tahtına 30 yaş civarında olduğu belirtilen
Teletz seçildi. İmparatorluğa karşı düşmanca tutumunu hemen belli eden ve Trakya bölgesine
saldırılarda bulunan Teletz’in bu davranışı uzun süredir Bulgar meselesini tamamen halletmek
isteyen imparatorluğu harekete geçirdi. Bizzat imparatorun başında olduğu büyükçe bir ordu
Trakya’ya intikâl ettirilirken 800 savaş gemisinden meydana geldiği belirtilen filo da
Karadeniz üzerinden yola çıkarıldı. Teletz etraftan topladığı 20.000 askeri en stratejik
bölgelere yerleştirerek bir güvenlik zinciri oluşturmaya çalışmıştı. İmparator Konstantinos
daha önceden II. Iustinianos zamanında yine Bulgarlarla savaşın yapıldığı Ankhialos’a kadar
geldi. Teletz ve ordusu da imparatorun bulunduğu yere gelerek beklemeye başladı. 30 Haziran
763’te iki taraf arasında başlayan savaş tüm gün sürdü ve Bulgarların neredeyse yok olmaları
ile sonuçlandı. Hem karada hem de denizde aldığı mağlubiyet sonrası Teletz kaçmak zorunda
kalırken geride Bizanslılar tarafından öldürülmüş ve esir alınmış çok sayıda Bulgar bıraktı.
Esirlerle birlikte başkent İstanbul’a dönen imparator kazandığı zaferden ötürü halkı tarafından
büyük sevinç gösterileri ile karşılandı. İmparator yanında getirdiği esirlerin işkence aletleri ile
sürüklendikten sonra öldürülmesini emretti. Bulgarlar karşısında elde ettiği bu başarı Bizans’a
büyük moral verdi. Bulgarlar ise başlarına gelen bu felaketi bir türlü içlerine sindiremedi ve
bu yenilginin Teletz yüzünden başlarına geldiğini düşündü. Sonuçta Teletz bir ayaklanmaya
kurban gitti ve adamları tarafından öldürüldü. Bundan sonra Bulgar tahtında belirsizlik
yaşanmaya başladı. Ancak kısa süre sonra eski hanlarından muhtemelen Kormişos’un damadı
Sabinos’u tahta geçirdiler. Sabinos’un imparatorluğa barış için elçi göndermesi halkını
memnun etmedi. Bulgarlar Sabinos’un Bizans ile barışma isteğine karşı çıktılar. Kısa süre
sonra çıkan isyan sonucu Sabinos tahtından indirildi ve perişan hâlde Mesembria’ya kaçmak
zorunda kaldı. Buradan da Bizans İmparatoru V. Kontantinos’a sığındı ve imparator
tarafından memnuniyetle kabul edildi.
770 yılında Telerig Bulgarların başına geçince imparatorluğa yönelik mücadeleye devam etti.
Ülkesini Bizans’a karşı günden güne güçlendirmeye çalışan Telerig’e karşı V. Konstantinos
773 yılında bir sefer düzenleyerek hanı anlaşma yapmaya zorladı. İmparator bundan sonra da
9 / 17
Bulgarlarla mücadelesini sürdürdü ve onlara karşı 775 yılında çıktığı bir seferde hayatını
kaybetti. Rivayete göre bu sefer esnasında imparatorun ateşi yükselmiş, ayakları şişmeye
başlamış ve doktorlar çaresizlik içinde teşhis koymakta zorlanmışlardı. Böylesi zor bir anda
orduya geri dön çağrısının yapıldığı ve imparatorun Silivri’ye kadar yatakta ağır bir vaziyete
getirildiği buradan da gemiye bindirilerek İstanbul’a taşındığı kısa süre içinde de öldüğü ifade
edilmekteydi. Bu olaydan sonra Bulgarlar arasında da sorunlar başladı ve ülkede bir kaos
görüldü. Hatta bu zor günlerde Telerig’in de imparatorluğa sığındığı ifade edildi.
Bulgarlar görüldüğü üzere gerçekleştirdikleri akınlarla imparatorluğu oldukça tedirgin etti.
Bulgarlara karşı imparatorluk çok mücadele etmişse de 763 yılındaki Ankhialos Savaşı’na
kadar onlara karşı ciddi bir başarı kazanamadı. Ancak bu da Bizans açısından Bulgar
sorununu kökten halleden sonuç olmadı.
7.3. İmparator V. Konstantinos ve Halefleri
V. Konstantinos’un 775 yılında ölümünden sonra yerine Hazar prensesi Çiçek ile evliliğinden
olan oğlu IV. Leon imparatorluğa yükseldi. Beş yıl süren hükümdarlığı süresinde çok aktif bir
duruş sergileyemeyen IV. Leon zamanında tasvirlere ibadet edenlere sert bir tutum
sergilenmedi. Bunda Atina kökenli eşi Irene’nin etkisi bulunmaktaydı. IV. Leon, 780 yılında
hayatını kaybedince yerine daha sağlığında veliaht ilan ettiği on yaşındaki oğlu VI.
Konstantinos geçti. Ancak yaşı küçük olduğu için annesi Irene kendisine vekâlet edecekti.
Konstantinos devleti yönetecek yaşa geldiği zaman annesi ona yönetimi vermek istemedi. Bu
yüzden ana oğul arasında kavga başladı ve Armeniakon theması askerlerinin yardımıyla
Konstantinos 790 yılında müstakil olarak imparator olmayı başarabildi. Fakat Irene kısa
sürede oğlu üzerinde otorite oluşturmayı başardı ve yeniden imparatorluğu VI. Konstantinos
ile paylaşmaya başladı. Ancak çok ihtiraslı bir kadın olduğu için yönetimde tek olmanın
hayalini kurduğundan 797 yılında oğlunun kör edilmesini sağlamak suretiyle bu müşterek
yönetimden kurtuldu. Bundan sonra müstakil olarak ve hiçbir Bizans imparatoriçesinin
kullanmadığı şekilde imparator unvanını kullanarak devleti beş yıl süreyle yönetmeye başladı
ve 802 yılında azledilmesine kadar iktidarı bu şekilde devam etti.
VI. Konstantinos ile annesi Irene’nin müşterek imparatorlukları döneminde Müslümanların
dördüncü ve son İstanbul seferi gerçekleşti. Abbasi Halifesi Mehdi Billah’ın (775-785) oğlu
Harun Reşid komutasında bir ordu 781-782 yılında Üsküdar’a geldi. İmparatorluk hemen
10 / 17
barış talebinde bulunarak ortamı normalleştirmeye çalıştı ve Harun Reşid ile anlaşma zemini
bulmayı istedi. 3 yıllığına imzalanan anlaşma ile Irene, Abbasilere anlaşma süresi boyunca
yılda iki kez 70.000 dinar ödemeyi, Abbasi ordusunun geri dönüşü sırasında ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri için pazarlar kurmayı ve rehber temininde bulunmayı kabul etti. Bundan
sonra Müslümanların geri çekildiği görüldü.
İmparatorluktaki sorunlara rağmen Müslümanlara karşı seferler devam etti. Aynı şekilde
Müslümanların da her yıl düzenli olarak sefer düzenledikleri görüldü. Halife Harun Reşid
dönemine denk gelen bu süreçte Avâsım ve Sugûr adı verilen sınır bölgeleri tahkîm edilerek
Bizans’ın saldırılarının önüne geçilmeye çalışıldı. Bundan sonra Müslümanların Anadolu
seferlerine başladıkları ve Ankara’ya kadar geldikleri tespit edildi. Bunun üzerine Irene barış
istedi. Halife, Hazarların hilafeti tehdit eden akınları üzerine 798 yılında bu isteği kabul etti.
Irene tasvir yanlısı düşünceye sahip olduğundan İznik’te topladığı VII. İznik Konsili ile tasvir
kırıcılığa son vererek tasvirlere ibadetin önünü açmış oldu. Ancak bu tasvir kırıcılığın
tamamen bittiği anlamına gelmemeliydi. Sadece hareketin ilk dönemi sona ermişti. Çünkü
hareket V. Leon ile yeniden başlayacaktı.
VI. Konstantinos zamanında Balkanlar bölgesinde yine Bulgarlarla mücadeleye devam edildi.
Bu esnada Bulgarların başında Kardam Han (777-802) bulunmaktaydı. Bizzat imparatorun
başında bulunduğu ordu 792 yılı Temmuz ayında Bulgarlara karşı sefere çıktı. Hazırlıksız
olduğu ifade edilen ordu Markellai yakınlarında Bulgarlarla yaptığı savaşta ağır bir yenilgi
aldı. İmparatorun kaçtığı bu sefer sonrası savaş alanında bırakılan tüm malzemeler,
yiyecekler, atlar, kıymetli eşyalar hatta imparatorun çadırı bile Bulgarların eline geçti ve
imparatorluk yüksek miktarda vergi ödemek suretiyle Bulgarlara karşı durumunu korumaya
çalıştı.
İmparatorluğun batıdaki durumu da bu süreçte iyi değildi. Büyük Karl (771-814) ile
Karolenjiyen Frank Krallığı önemli bir nüfuz kazanmış ve Franklar Langobardları yenerek
Avarların hâkimiyetine son vermişlerdi. Bu süreçte papalık Karolenjiyen Frank devletinin
yanındaydı ve Papa III. Leo (795-816), 25 Aralık 800 tarihinde Roma’da Karl’a imparatorluk
tacı giydirerek imparatorluğa adeta meydan okudu. Bu durum ise imparatorluk için
kabullenilmesi çok ağır bir gelişmeydi. Çünkü kendisini yüzyıllardır yeryüzünün meşru tek
imparatorluğu olarak görmekteydi. Büyük Karl, Bizans tarafından imparator olarak
11 / 17
tanınmasını istediğinden 802 yılında elçilerini başkent İstanbul’a gönderdi. Ancak bu süreçte
Irene’nin tahttan düşürülmesi onun bu isteklerine darbe indirdi. Yeni imparator Nikephoros da
Karl’ın isteklerine olumlu cevap vermedi.
7.4. İmparator Nikephoras Phokas Dönemi (802-811)
Nikephoros Phokas, Irene’nin mali işleri ile ilgilenen bir görevliyken imparator oldu. İzlediği
ekonomik politika ile devletin durumunu düzeltmeye çalışan Phokas, Müslüman Araplarla
sorunlar yaşadı. Zira o Irene tarafından Araplara ödenmekte olan vergiyi durdurdu. Üstelik
halifeye çok ağır bir mektup yazarak Irene’nin halifeyi şah, kendisini piyon yerine koyduğunu
bu sebeple devleti küçük düşürücü anlaşmalara imza attığını ifade etti. İmparatorun bu
tehditkâr tavrına çok sinirlenen Harun Reşid aynı sertlikte bir mektupla kendisine karşılık
verdikten sonra 806 yılında büyük bir ordu ile gelerek Ereğli ve Tuvâne’yi zabt etti. Bunun
üzerine Nikephoros derhâl elçiler göndererek anlaşma talebinde bulundu. Buna göre
imparator 30.000 dinar vergi ödediği gibi kendisi için dört, oğlu ve üst düzey devlet adamları
için ikişer dinar olmak üzere halifeye cizye vermeyi de kabul ettiğini belirtti.
Bulgarların Balkanlardaki faaliyetleri ve imparatorluğa karşı düşmanca tavırları İmparator I.
Nikephoros döneminde de sürdü. Bu esnada Bulgarların başında Krum isminde mücadeleci
bir hükümdar bulunmaktaydı. Avarların Franklar tarafından ortadan kaldırılmasından sonra
daha serbest hareket eden Bulgarlar Krum ile birlikte dahili sorunlarını çözdükten sonra
Bizans ile mücadeleye başlamışlardı. Krum’un niyeti Bulgarları birleştirmek ve sınırlarını
genişletmekti. Bu esnada Bulgarların sınırları tahminen batıda Belgrad, güneyde Selanik ve
kuzeyde Erdel’e uzanmış ve Tisa Nehri Karolenjiyen Frank Devleti ile arasında sınır
oluşturmuştu. İmparatorluk Krum’a karşı Burgaz (Develtos), Edirne, Filibe ve Sofya’dan
meydana gelen güçlü bir savunma hattı oluşturarak durumu kendi lehine çevirmeye çalıştı.
Ancak çok hırslı olan Krum 809 yılında Sofya’ya girmek suretiyle bu hattı geçersiz kıldı ve
garnizon ile birlikte sivil halktan 6000 kişiyi katlederek şehre hâkim oldu. Nikephoros buna
karşılık vermek için Bulgarların başkenti Piliska üzerinden Sofya’ya yöneldi ancak istediği
sonucu alamadı. Bununla birlikte bölgede güçlendirme çalışmalarında bulundu. Ayrıca
Krum’un Slavları birleştirme politikasının önünü kesmek için Anadolu’dan getirdiği halkı
Balkanlardaki Slav bölgelerine yerleştirdi. Çünkü bu sıralarda Peloponnes bölgesinde yaşayan
Slavların imparatorluğa karşı isyanı olmuş, güçlükle bastırılan bu isyan sonrası
Makedonya’da bulunan Slavlarda da hareketlenme başlamıştı. Hatta bu bölge Slavlarının
12 / 17
Bulgarlardan yardım istediği söylenmekteydi. Bu sebeple Krum’un Slavları birleştirme
politikası imparatorluğu tedirgin etmiş olabilirdi. İmparator mücadelesini bırakmadan iki yıl
süren ciddi hazırlıklardan sonra 811 yılında tekrar Krum’un karşısına çıktı. Pliska’yı tahrip
edip, Krum’un sarayını yıkarak Bulgar topraklarında hızla ilerledi. İmparatorun bu kararlı
tutumu karşısında Krum barış teklifinde bulundu. Ancak Nikephoros bu teklifi kabul etmedi
çünkü Bulgar meselesini kesin olarak halletme niyetindeydi. İmparatorluk ordusu Bulgar
topraklarında yürürken Bulgarlar dağlara sığınarak Bizans ordusunu izlemeye çalışmaktaydı.
Hatta Krum’un dağlarda pusuya yattığı bile ifade edilmekteydi. Gerçekten Nikephoros ve
ordusu dağ geçitlerindeyken Krum’un ani saldırısıyla karşılaştı ve imparatorluk ordusu 811
yılı Temmuz ayında Krum tarafından imha edildi. Kafası kesilen imparatorun kafatasının
Bulgarlar tarafından şarap kadehi olarak kullanıldığı rivayet edilmektedir. Bu yenilgi
imparatorluğu derinden etkiledi ve itibarına ağır bir darbe vurdu. Krum bu başarı sonrası
ülkesinin topraklarının güneybatıya doğru genişlemeyi başardı.
13 / 17
ÇALIŞMA SORULARI
1- İmparator III. Leon dönemindeki Tasvir Kırıcılık hakkında bilgi veriniz.
2- İmparator V. Konstantinos zamanında Müslüman Araplarla yaşanan siyasi gelişmeleri
anlatınız.
3- Irene döneminde Müslüman Arapların İstanbul seferini anlatınız.
4- İmparator Nikephoros Phokas dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a- İmparatorluğu ekonomik açıdan zor bir duruma getirmesi
b- Thema strategosu iken imparatorluğa karşı isyan ederek tahta geçmesi
c- Müslüman Araplarla yapılan anlaşmaya itiraz etmesi
d- Tasvir Kırıcılığı çok sert şekilde sürdürmesi
e- Arapların Üçüncü İstanbul kuşatmasının onun döneminde olması
5- İmparator Nikephoras Phokas’ın ölümüne neden olan Bulgar Hanı aşağıdakilerden
hangisidir?
a- Tervel
b- Kardam
c- Orkhan
d- Asparuh
e- Krum
CEVAPLAR
1- Leon zamanı imparatorluğu uzun süre meşgul edecek “tasvir kırıcılık (İkonoklazma)”
hareketinin başladığı bir süreç olarak kayıtlara geçti. Zira III. Leon uzun süredir halkının
tasvirler önünde yani Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlarca kutsal kabul edilen aziz resimleri
önünde ibadet ettiğini izlemekte ve din adamlarının bunu teşvik ederek kendi çıkarları için
istismar ettiklerini görmekteydi. İmparator bu duruma son vermek için çareler ararken Girit
civarındaki Theras ve Therasias adalarında volkanik bir patlama oldu. Leon bu olayı tasvirlere
yapılan ibadeti Tanrı’nın cezası olarak kabul etti. Bu sebeple 726 yılında Ekloga adı verilen
14 / 17
tasvir kırıcı bir ferman yayınlayarak tasvirlere ibadetin yasaklanmasını ve tasvirlerin yok
edilmesini istedi. Ancak tepkileri de beraberinde getirdi. Hellas theması başta olmak üzere
bazı bölgelerde isyanlar çıktı. Fakat imparator vazgeçmedi. III. Leon başta Papa olmak üzere
kendi yanına destekçiler aradı. Ancak ne Papa II. Gregorios’un (715-731) ne de İstanbul
patriği Germanos’un (715-730) onaylarını alabildi. Bunun üzerine Leon İstanbul Patriği
Germanos’u aforoz ederek yerine Anastasios’u patrik tayin etti ve bu şekilde tasvir kırıcı
fermanın onaylanmasını sağladı.
2- V. Konstantinos taht iddiacısı kayınbiraderi Artabasdos ile mücadelesi esnasında
Müslüman Araplarla iyi geçinme yolunu aradı. Hatta Emevi Halifesi II. Velid’in (743-744)
dostluğunu kazanmaya çalıştı. Ancak Halife II. Mervan zamanında (744-750) Müslüman
topraklarına girerek Maraş (Germanikeia)’ı zabt edip çok sayıda esiri Trakya’ya yerleştirdi.
Emevilerin yıkılıp Abbasilerin ortaya çıktığı dönem V. Konstantinos dönemine denk
geldiğinden imparator artık mücadelesini bundan sonra Abbasilerle sürdürdü. Üstelik bu
süreçte imparatorluğun Müslümanlar karşısında daha aktif olduğu kaydedildi. Fakat zapt
edilen yerler çok kısada sürede el değiştirmekteydi. Mesela imparator Abbâsîler’in ilk halifesi
Ebü’l-Abbas es-Seffah (750-754) dönemine denk gelen süreçte 752 yılında Armenia ve
Mezopotamya bölgelerine yaptığı seferlerde başarılı olarak sınır kaleleri olan Erzurum
(Theodosiopolis) ve Malatya (Melitene)’yı ele geçirdi, aldığı esirleri de Trakya bölgesine
yerleştirdi.
3- VI. Konstantinos ile annesi Irene’nin müşterek imparatorlukları döneminde Müslümanların
dördüncü ve son İstanbul seferi gerçekleşti. Abbasi Halifesi Mehdi Billah’ın (775-785) oğlu
Harun Reşid komutasında bir ordu 781-782 yılında Üsküdar’a geldi. İmparatorluk hemen
barış talebinde bulunarak ortamı normalleştirmeye çalıştı ve Harun Reşid ile anlaşma zemini
bulmayı istedi. 3 yıllığına imzalanan anlaşma ile Irene, Abbasilere anlaşma süresi boyunca
yılda iki kez 70.000 dinar ödemeyi, Abbasi ordusunun geri dönüşü sırasında ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri için pazarlar kurmayı ve rehber temininde bulunmayı kabul etti. Bundan
sonra Müslümanların geri çekildiği görüldü.
4- c
5- e
15 / 17
KAYNAKLAR
Avcı, C. (2003). İslâm-Bizans İlişkileri. İstanbul.
Bailly, A. (2006). Bizans İmparatorluğu Tarihi. trc. Haluk Şaman, İstanbul.
Demirkent, I. (2005). “14. Yüzyıla Kadar Balkan Yarımadasında Bizans Hakimiyeti”, Bizans
Tarihi Yazıları, (ss. 17-30) İstanbul.
Diehl, C. (2006). Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev. A. Göke Bozkurt) İstanbul.
Dikici R. (2007). Şu Bizim Bizans, İstanbul.
Kafesoğlu, İ. (1988). Türk Milli Kültürü, İstanbul.
Kafesoğlu, İ. (1957). “XII. Asra Kadar İstanbul’un Türkler Tarafından Muhasaraları”,
İstanbul Enstitüsü Dergisi, (III, s. 1-16) İstanbul.
Kafesoğlu, İ. Türk-Bulgar’ların Tarih ve Kültürüne Kısa Bir Bakış”, Güney-Doğu Avrupa
Araştırmaları Dergisi, (S. 10-11, s. 91-122).
Kayapınar, A. “Bulgarların Balkanlara Göçü ve Tuna Bulgar Devleti”, Balkanlar El Kitabı,
ed. Bilgehan A. Gökdağ-Osman Karatay, Ankara 2013, I, s. 109-131.
Küçüksipahioğlu, B. (2008). “Ankhialos Savaşı’nın Sonuna Kadar Bizans-Bulgar İlişkileri”,
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (14, s. 209-226).
Küçüksipahioğlu, B. (2012). “Emevilerin İstanbul’u Kuşatmaları Esnasında Bizans
İmparatorluğu’nun Durumu”, Beşinci Uluslar Arası Ortadoğu Semineri, İslamiyetin
Doğuşundan Osmanlı İdaresine Kadar Orta Doğu (Şam 2-4 Kasım 2010), Bildiriler, s. 77-87
Elazığ.
16 / 17
Nikephoros (1990). Patriarch of Constantinople, Short History, İng. Çev. C. Mango,
Washington D. C..
Ostrogorsky, G. (1991), Bizans Devleti Tarihi, Ankara.
Runciman, S. (1930). A History of the First Bulgarian Empire, London.
Theophanes (1982). The Chronicle of Theophanes, İng. trc. H. Turtledove, Philadelphia.
Treadgold, W. (1997). A History of the Byzantine State and Society, California.
Vasiliev, A.A. (1943). Bizans İmparatorluğu Tarihi, Türkçe trc. A. Müfit Mansel, Ankara. I.
17 / 17
Download