- Free Documents

advertisement
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
ATEMEL TANI YNTEMLER
KANSER TANIMI
Normal yap s de i mi hcrelerin kontrolsz bir ekilde evre dokulardan daha h zl o almas yla
ortaya kan bir hastal kt r. doku/organda yap sal ve fonksiyonel bozukluk
Selim benign tmrler gt Ur i lik Habis malign tmrler gt Kanser Malign a evre dokulara invazyon
b Uzak organlara metastaz
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
Kanserin tedavisinde ERKEN TANI nemlidir. Hastan n yks Fizik muayene lk de erlendirme
leri tetkik gtgtgtLaboratuar Grntleme yntemleri Endoskopiler Sitoloji Biyopsi Histopatoloji
..
KANSERL
ONKOLOJ DE HASTAYA YAKLA IM
KANSERDE ERKEN TANI Uzun sre kapanmayan yaralar
Uzun gn/ ay sren ksrk veya ses k s kl Si il veya benlerin h zl bymesi, de i iklik gstermesi
Devaml haz ms zl k veya yutma zorlu u Meme veya di er organlarda hissedilen i likler
Beklenmeyen kanamalar D k lama al kanl nda de i me Nedeni a klanamayan ate ve zay
flama
..
KANSERL
ONKOLOJ DE HASTAYA YAKLA IM
ERKEN TANI YNTEMLER
Erken tan iin kitle taramas yap l r Erken tan yntemleri iin saha al malar yap l r Etken ajan
belirlemek iin Kohort al mas yap l r Erken tan ya ula mak iin risk gruplar taran r Kitleler bas
nyay n yoluyla bilgilendirilir Kendi kendini muayene medya arac l ile retilir Okul konferanslar
ile yeni nesil e itilir Sigorta kurulu lar riskli ki ileri peryodik muayeneye tabi tutarlar Zararl
evresel faktrler elimine edilir Kimyasal ajanlara maruziyet nlenir
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
GRNTLEM YNTEMLER
Direkt grafiler Tomografiler Kontrastl grafiler Bilgisayarl tomografiler BT Magnetik rezonans
grntlemeMR Sintigrafiler
Ultrasonografiler Dopler sonografi Ekokardiyografi Bronkografi Kateterli kontrastl grafiler
Termografiler PETPozitron emisyon Tomografisi
..
KANSERL HASTAYA YAKLA IM
ENDOSKOP LER
st G S endoskopisi Rektoskopi Kolonoskopi Rektosigmoidoskopi ERCP Bronkoskopi
Artroskopi Sistoskopi Laparoskopi Torakoskopi
..
KANSERL HASTAYA YAKLA IM
EVRELEME
In situ kanser nvazyon yok, metastaz yok S n rl lokal kanserErken lokal invazyon var, met
yok leri lokal kanser S n rl lokal invazyon var, LN, met yok lerlemi kanser Geni lokal invazyon
var, LN, met yok Sistemik kanser Geni lokal invazyon var, LN , met var
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
TMR SINIFLANDIRMASI
Epitelyal tmrler KANSER Mezenkimal tmrler SARKOM Hemopoietik malignensiler LSEM ,
LENFOMA Germinal tmrler TERATOM ve D ERLER S n fland r lamayan
gt malign tmr tan mland
..
KANSERL HASTAYA YAKLA IM
TNM S STEM
T Primer tmr N Blgesel lenf nodu M Uzak metastaz pTNM gt cTNM rTNM
TX, T, T Nx, N, N Mx, M, M
..
KANSERL HASTAYA YAKLA IM
GRADELEME
G yi farkl la m tmr G Orta farkl la m tmr G Az farkl la m tmr Kt diferansiye G Farkl la mam tmr
Anaplastik
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
B YOLOJ K BEL RLEY C LER TMR MARKIRLARI Tedavi sonular n de erlendirmede Nksleri
saptamada Prognozu belirlemede Hastal n yayg nl n belirlemede kullan l r.
gtgtgtKesinlikle tan amac yla kullan lmaz gtgtgtKesinlikle tarama testi olarak kullan lmaz
gtHastal n takibinde nemlidirlt
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
BAZI TMR BEL RLEY C LER
CEA Kolorektal ca, mide ca, NSCLC AlfaFetoprotein HCC, testis nonseminomatz tm
BetaHCG Koriyokarsinom, testis embriyojenik tm NSE Kk hcreli akci er ca, nroendokrin tm
CA Over ca. CA Meme ca. CA G S tmrleri. CA Pankreas tmrleri CA G S tmrleri. Alkalen
fosfataz Kemik metastazlar , karaci er h. PSA Prostat karsinomu. Calsitonin Tiroid medller
ca.
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
BTEDAV PRENS PLER
Kanser tan ve tedavisi multidisipliner ekip al ma gerektirir. Cerrahi bran lar tan iin biyopsi
yapar. Cerrahi bran lar tedavi amac yla operasyon yaparlar. Cerrahi bran lar palyasyon amac
yla operatif yakla rlar. Tan amac yla gastroenterologlar, g s hastal klar uzman , kardiyologlar
devreye girerler. Tedavi amac yla medikal onkologlar ve radyasyon onkologlar hastalarla s k i
birli i iinde olurlar. Hasta takipleri o unlukla medikal onkolojide yap l r.
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
HASTANIN PERFORMANS STATS
ECOGKriterleri Kornofsky skalas quot. Normal aktivite. Semptomlu fakat ayakta, hafif i yapar.
Vaktinin yatakta / oturarak geer, yard m gerekir. Vaktinin quot yatakta / oturarak geer, t bbi
destek gerekir. Yata a ba ml , t bbi tedavi ile ya ar, pre ex.
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
TEDAV CEVABININ DE ERLEND R LMES
Tam cevap CR Bulgular yok olmu , met. yok, laboratuvar N K smi cevap PR Bulgular quot
gerilemi , yeni bulgu yok. Sabit hastal k SDPR d nda kalan klme veya minimal byme lerleyici
hastal k PD bilinen lezyonlar quot byr veya yeni lezyonlar ortaya kar.
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
TEDAV T PLER
CerrahiTedavi
Radyoizotoplar
Kratif Palyatif Tan sal Primer
Radyoterapi
Neoadjuvant Adjuvant palyatif Primer Adjuvant Neoadjuvant palyatif
Hormonal tedavi
Brakiterapi
Kemoterapi
Biyolojik ajanlar
DESTEK TEDAV S
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
BAZI TEDAV
EK LLER
nleyici cerrahi Ara t r c eksploratif cerrahi Redktif cerrahi Reoperasyon Second look Kozmetik
cerrahi Alternatif radyoterapi Tm vucut nlamas Tutulmu alan nlamas Mantl tipi nlama Ters Y
tipi nlama
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
KANSER TEDAV S Tedavi ncesi plan yap lmal d r Tedavi multidisipliner yakla mla
planlanmal ve srdrlmelidir Kesin histopatolojik tan olmas na zen gsterilmelidir Tedavinin kratif
mi, yoksa palyatif mi olmas gerekti ine karar verilmelidir Genel durumu d k hastalara sadece
destek tedavisi verilmelidir nceki tedavi protokollerinden yaralanmal d r nceden kazan lm
tecrbelerden istifade edilmelidir Hasta takipleri iyi yap lmal d r Tedavilerin yarar ve yan etkileri
mutlaka de erlendirilmelidir
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
KANSER HASTASININ TAK B Hastalar belli aral klarla kontrole a r lmal d r. Hastay
deneyimli bir ekibin takip etmesi artt r. Hastalar n sosyal sorunlar na e ilmek gerekir. Hastan
n psikolojik sorunlar zlmelidir. Tedavinim yan etkileri anlat lmal d r. Tedavi sonular ve yan
etkileri kaydedilmelidir. Tedavisi ba ar s z olanlarda yeni rejimlere geilmelidir. Tedavi sonular
de erlendirilmeli ve istatistiksel analizler yap lmal d r. Hasta tecrbeleri yeni hastalara
uyarlanmal d r. Dnya onkoloji literatr ve yenilikler izlenmelidir. Hizmet ii e itime nem
verilmelidir.
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
KL N K ALI MA
FAZ I lac n maksimal tolere edilen dozunun saptanmas farmakokineti i FAZ II lac n antitmr
etkinli i ve yan etkileri FAZ III Yeni ilac n klasik standart tedavilerle kar la t r lmas FAZ IV lac n
primer tedavilere entegrasyonu ve uzun dnem yan etkiler
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
BAZI KL N K ALI MALAR
Retrospektif al ma Geriye dnk olarak vakalar n bilimsel de erlendirilmesi Prospektif
randomize al ma leriye ynelik olarak hastalar n rast gele seilerek incelenmesi Vaka takdimi
lgin ve nadir grlen vakalar n sunulmas , t bbi kamuoyunun bilgilendirilmesi
..
ONKOLOJ DE KANSERL HASTAYA YAKLA IM
KANSERDEN KORUNMA
Biricil korunma Kansere neden olan maddenin bertaraf gtrnek Akci er ca. Sigara kincil
korunma Kanserin erken te hisi gtrnek Meme ca n n evre I ve II de te hisi ile kratif tedavi
edilir, evre IV de prognoz ktdr, palyatif tedavi edilebilir ncl korunma Tmrn en etkili yntemle
tedavisi gtrnek Over ca. Debulking cerrahisi M. Melanom cm emniyet s n r n gzeten cerrahi
rezeksiyon Meme ca.Aksilla LN diseksiyonu
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
A AKUT NEFES DARLI I Adult Respiratory Distress SyndromARDS
Nonspesifik pulmoner reaksiyon ok faktrl bir proes Larinks ca. SEPS S Pnmosistis carinii
Plevral s v Bron spazm Kemik metastazlar Kalp tamponad Yayg n asit Diafragma elavasyonu
Akci er elevasyonu
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR B TMR L Z S SENDROMU TLS
Kemoterapiye hassas byk tmrlerde Bulky disease grlr. Burkitt lenfoma ALL KMLBlastik kriz
KLL Lenfomalar SCLC Di er tmrler KT, IFN, Tamoksifen, Steroid, intratekal Metotreksat
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
TLS KL N K
HiPERR SEM H PERKALEM H PERFOSFATEM H POKALSEM rat nefropatisi lmcl aritmiler
Tetani , aritmi Genel durumu bozuk uur bulan k Dehidrate
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
TLS TEDAV
Hidratasyon, min. cc mayi/ saat Allopurinol, mg/gn oral, proflaksi mg /gn oral, tedavide
Dextroz, inslin infzyonu Kalsiyum glukonat i.v., acilaritmi Bbrek fonksiyonlar n n takibi, normal
tutulmas LDHgt U/L
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
CNTROPEN K ATE
En s k grlen KT yan etkisi Kemik ili inin bask lanmas Ntropenigt nfeksiyonlar nfeksiyon oda
ara t r l r Kltrler al n r Emprik antibiyotikler kullan l r SefalosporinAminoglikozid gt gn ate
srerse kinolon grubu ajan eklenir gt gn ate srerse Antifungal ajan eklenir reyen etkene,
antibiyograma uygun antibiyotik verilir.
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
NTROPEN K ATE KL N K
ATE gt.C ise kan kltr Atipik seyredebilir Ate dahi olmayabilir nflamasyon bulgular grlmeyebilir
Ate dahi olmayabilir nfeksiyonlar dkmante edilir GENEL TEDB RLER Hasta izolasyonu Pi mi
g da al m Soyulabilen meyve Hijyenik artlar gzetilir Oda dezenfekte edilir Ziyareti yasaklan r
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
D H PERKALSEM
En s k grlen endokrin acil sorundur kemik metastaz paraneoplastik sendrom Multipl myelom
Meme c a Akci er ca Renal cell ca Sarkomlar Di erleri
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
H PERKALSEM KL N K
Poliri Polidipsi Bulant Kab zl k Kilo kayb Yorgunluk Adale zay fl Hiporefleksi Psi ik
bozukluklar Koma Bbrek yetmezli i
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
H PERKALSEM KL N K EKG Bradikardi T geni lemesi VES, SVES PR uzamas QT k salmas
LABORATUVAR Serum Cagt mg/dl
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
E VENA KAVA SPER OR SENDROMU VCSS Akci er ca Lenfoma Extragonadal testis tmrleri
nadiren di er nedenler selim olu umlar da neden olabilir Akci er grafisi p.a. Toraks BT
Histolojik tan
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
VCSSKL N K
Yz demi Siyanoz Boyun demi Kol demi Boyun venlerinde staz Nefes darl , ksrk Ba a r s ,ba
dnmesi uur bulan kl Koma
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
VCSSKL N K
Acil nlem ANT DEM TEDAV S Deksametazon mg i.v. Pu e, ba lang x mg i.v./i.m., idame H
Blokrleri, antiasit Loop diretikleri Acil radyoterapi RT Primer hastal n tedavisi Tromboz
tedavisi
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
F H PERV SKOZ TE
Paraprotein gamopati ile kan yo unlu unun de i mesi, Hcresel elemanlar n art ile kan ak kanl
n n de i mesi, M. Myelom Waldenstrm hastal Polisitemia Vera di er nedenler IgG, IgA, IgM
nkomplet a r zincirler Hafif zincirler
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
H PERV SKOZ TE KL N K
Kan viskositesi normalin kat na karsa semptomlar ba lar.
Grme bozuklu u Kanamalar Kramplar Nefes darl Ba a r s uur bulan kl , koma Kalp yetmezli i
Bbrek yetmezli i
..
TEDAV Plazmaferez Esas hastal n tedavisi
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
G BEYIN METASTAZI
K BAS BULGULARI A. Tan Primer beyin tm SCLC NSCLC Meme ca. M.Melanom Renal cell
ca. NHL Sarkomlar Di er ANT DEM TEDAV S Acil palyatif nlama Primer hastal n tedavisi ..
Tek lezyonun kar lmas
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
H SP NAL KORD BASISI KOMPRESYON KIRI I
Vertebra metastazlar Akci er ca. Meme ca. Prostat ca. M. Myelom Renal cell ca. Sarkomlar
Lenfoma ve lsemiler Di erleri
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
KL N K
Feller A r drar inkontinans D k inkontinans TEDAV Antidem tedavisi Radyoterapi
Laminektomi RT Stabilizasyon Esas hastal n tedavisi
..
ONKOLOJ DE AC L SORUNLAR
I D ER AC L SORUNLAR
Kanama diyatezi Tromboembolik proes Fil bacak Uygunsuz ADH sendromu Asit, plevral
mayi Kalp tamponad Paraneoplastik sendromlar Patolojik k r klar Kemik a r s G
SObstrksiyonu G SKanamas G SMukozit Hiperglisemi Hipoglisemi T kanma sar l
..
KEMOTERAP PRENS PLER
Tmr tedavisinin temel unsurundan birisi Baz tmrler iin primer tedavi o u eri kin tmrleri iin
Adjuvan tedavi Neoadjuvan tedavi Palyatif tedavi Konkomitan tedavi Simltane e zamanl
tedavi o unlukla sekuensiyel ard k tedavi olarak uygulan r
..
KEMOTERAP PRENS PLER A KRAT F ETK
yile megt Koriyokarsinom Burkitt lenfoma, afrika tipi ocuklar n testis tmrleri ocuklar n hodgkin
hastal ocuklar n kemik sarkomlar yile megt ocukluk a ALL ocukluk a yumu ak doku sarkomlar
Hodgkin hastal Nonhodgkin lenfoma, high grade Testis tmrleri
..
KEMOTERAP PRENS PLER
B PALYAT F ETK
yile melt Eri kin tip ALL Over ca. Kk hcreli akci er ca. Osteosarkom Yumu ak doku sarkomu
iyile me beklenmez, geici cevap al n r, semptom kontrol o u eri kin tmrleri bu zelliktedir
..
KEMOTERAP PRENS PLER
KTYE D REN GSTEREN TMRLER Pankreas ca. Safra kesesi ca. Hepatoseller ca. Renal
hcreli ca. Malign mezotelyoma
..
KEMOTERAP PRENS PLER
SPONTAN REGRESYON GSTEREN TMRLER
Malign melanom Renal hcreli karsinom Histiositozis X Koriyokarsinom Baz lenfomalar
..
KEMOTERAP PRENS PLER
PREMED KASYON Hidratasyon Antiemetik uygulama Deksametazon mg ve i.v.
Metoklopramid veya Seratonin reseptr antagonistleri ondonsetron, granisetron gibi H reseptr
blokrleri Antihistaminikler
..
KEMOTERAP PRENS PLER
KT UYGULAMA EK LLER
oral i.v pu e, k sa infuzyon, uzun inf. i.m. s.c. i.tekal i.plevral i.peritoneal i.vezikal rejiyonel
arterden intratmral topikal
..
KEMOTERAP PRENS PLER
KEMOTERAP UYGULANI I Medikal onkoloji uzman order eder Deneyimli hem ireler uygular
KT, kapal kabinlerde haz rlan r Yan etkiler izlenir ve nlem al n r Ortaya kan yan etkiler i lenir
Uzun yan etkiler takip edilir Hastan n beslenmesi sa lan r Semptomlar kontrol alt nda tutulur
..
KEMOTERAP PRENS PLER
S TOSTAT K AJANLARIN ETK MEKAN ZMALARII
aS KLUS SPES F K RNLER Nitrozre grubu ajanlar CCNU,BCNU Mekloretamin Gfaz
etkilenmez G,S, G ve M faz etkilenir b S KLUS NONSPES F K RNLER Alkilleyici ajanlar
Antrasiklin grubu ajanlar Aktinomisin D aktif blnen hcreler etkilenir Gfaz nda istirahat eden
hcreler etkilenir
..
KEMOTERAP PRENS PLER
S TOSTAT K AJANLARIN ETK MEKAN ZMALARIII
c FAZ SPES F K RNLER Her bir faz ayr ayr etkilenir S faz na spesifik ajanlar Antimetabolitler
G faz na spesifik ajanlar Antibiyotikler M faz na spesifik ajanlar Vinka alkaloidleri Taksoidler
Podofilin deriveleri Topoizomeraz inhibitrleri
..
KEMOTERAP PRENS PLER
S TOSTAT AJANLARIN SINIFLAMASI AALK LLEY C LER
Busulfan Carmustin Klorombusil Siklofosfamid fosfamid Lomustin Melfelan Thiotepa
Dakarbazin Streptozosin
..
Prokarbazin Sisplatin Karboplatin
KEMOTERAP PRENS PLER
BANT B YOT KLER
Bleomisin Daktinomisin Mitramisin Mitomisin C Adriamisin Epirubisin Daunorubisin
Mitoksantron Antrasiklinler
..
KEMOTERAP PRENS PLER
CANT METABOL TLER Sitozin Arabinozid Ara C Fluorourasil Merkaptoprin Metotreksat
Thioguanin Hidroksirea Gemsitabin
..
KEMOTERAP PRENS PLER
DB TK ALKALO DLER
Vinka alkaloidleri Taksoidler Vinkristin Dosetaksel Taksotere Vinblastin Paklitaksel Taxol
Podofilin deriveleri Di erleri Etoposid Vepesid, VP Vindesin Tenoposid VM Vinorelbin
rinotekan Topotekan Topoizomeraz inhibitrleri
..
KEMOTERAP PRENS PLER
EENZ MLER
LAsparaginaz
FD
Sisplatin Karboplatin Prokarbazin
ERLER
..
KEMOTERAP PRENS PLER
KEMOTERAP NCES HAZIRLIK
Hastan n ruhsal haz rl Tedavi ncesi premedikasyon Tedavi ortam n n haz rlanmas Ekibin haz
r olmas
..
KEMOTERAP PRENS PLER
TEDAV NCES D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLARI Beyaz kre gt /mm Trombosit gt
/mm Karaci er fonksiyon testi N Bbrek fonksiyon testi N Ate N nfeksiyon Bulunmamal Cerrahi
sorunlar olmamal Radyoterapi sorunu olmamal
..
KEMOTERAP PRENS PLER
TEDAV NCES D KKAT ED LMES GEREKEN HUSUSLARII
Bir evvelki tedavinin zerinden gt gn gemeli Tek ajan nadiren kullan l r FU Kombine KT
protokolleri tercih edilir KT, hormonal tedavi ile kombine edilebilir KT, radyoterapi ile kombine
edilebilir Genellikle bu tedaviler ard k olarak uygulan r KT protokolleri baz durumlarda alterne
olarak verilir
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
Hibir tedavi risksiz ve yan etkisiz de ildir KT nin yan etkisi yksektir Uzman doktor
indikasdyonu kor. Uzman doktor order eder. Uzman taraf ndan tarifesi verilir. Yan etkiler
hasta ve yak n na izah edilir Yan etkiler gzlenir ve dkmante edilir. Komplikasyonlara kar
tedbir al n r. Ortaya kan sorunlar giderilir
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
a Genel yan etkiler b Organlara olan yan etkiler c kincil malignensi riski mutasyon d
Teratotoksisite e nfertilite f Ekstravazasyon g A r h Kanama i Tromboz k Anjina pektorisin
agreve olmas k Di er yan etkiler
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
KONTREND KASYONLAR
Gebelik Emzirme Ntropenik ate A r enfeksiyon Sepsis A r trombositopeni A r anemi A r organ
yetmezlikleri Gebeli in ., . Trimestirinde kullan labilir
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
GENEL YAN ETK LER
Bulant ve kusma
Sisplatin Deticene DTIC ve Aktinomisin D Nitrozrea grubu Siklofosfamid ve fosfamid
Adriamisin Taksoidler Metotreksad AraC Prokarbazin Etoposid Bleomisin FU
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
BULANTI VE KUSMA
KT ncesi premedikasyon gerekir Hidratasyon Dexametazon mg i.v. Antiemetik
Metoklopramid Ondansetron ve benzerleri Antihistaminik H blokrleri Yan etki nedeniyle
tedavi sonlanmas olabilir. Beslenme sorunu ortaya kabilir.
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
TAH KAYBI
Tmr ka eksisi TNF KT yan etkisi RT yan etkisi Tmral obstrksiyon Cerrahi sorunlar Karaci er
metastaz Beyin metastaz kter, remi Hiperkalsemi iddetli a r lar
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
HASTANIN BESLENMES
Antiemetik verilmesi A r n n kesilmesi tah a c g dalar Sulu g da al m Vitamin preparatlar
Nazogastrik sonda Gastroenterestomi Parenteral beslenme z elementler Progestin verilmesi
Primer hastal n tedavisi
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
MUKOZ T FU Metotreksat Sisplatin Bleomisin AraC
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
HEMORAJ K S ST T Siklofosfamid fosfamid Mesna verilmesi Bol mayi Mesane tahliyesi
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
AKC Bleomisin Busulfan Nitrozrea Klorambusil Deticene Melfelan ER F BROZ S
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
OTOTOKS S TE Sisplatin Karboplatin
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
H PERP GMENTASYON
Bleomisin Busulfan Sisplatin FU
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
A IRI DUYARLILIK
Taksoidler Paklitaksel Taxol Dosetaksel Taxotere
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
ANAFLAKS L Asparaginaz Bleomisin Etoposid Sisplatin Karboplatin Adriamisin Daunorubisin
h zl inf. Metotreksat lt
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
PER FER K NROPAT
V NKA ALKALO DLER Vinkristin Vinblastin TAKSO DLER Paklitaksel Dosetaksel S SPLAT
N KARBOPLAT N
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
KARD YOMYOPAT
ANTRAS KL N GRUBU Adriamisin Doksorubisin Epirubisin Mitoksantron Daunorubisin
darubisin FU Anginal a r y provoke eder Koroner arter spazm yapar
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
VEZ KAN ETK L S TOSTAT KLER
Adriamisin Daunorubisin darubisin Aktinomisin D Nitrojen mustard Mitomisin C Vinkristin
Vinblastin Vindesin Vinorelbin
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
BBREK TOKS S TES Sisplatin Metotreksat Yksek doz fosfamid Mitramisin Streptozotosin
Amfoterisin B Antifungal
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
SANTRAL S N R S STEM
fosfamid
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
KEM K L LAsparaginaz Bleomisin Vinkristin BASKILAMASI YAPMAYAN AJANLAR
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
KARAC ER FONKS YON BOZUKLU U YAPAN AJANLAR
FU Bil.gt mg/dl verilmez Metotreksat Bil.gt mg/dl Mitoksantron Bil.gt mg/dl Adriamisin vb
Bil.gt.mg Adriamisin Bil.gtmg/dl verilmez VinkaAlkaloidleri Bil.gt.mg/dl VinkaAlkaloidleri
Bil.gtmg/dl Verilmez
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
KT Y SINIRLAYAN HALLER
Beyaz kre gt /mm /mm /mm lt/mm Trombosit gt/mm /mm /mm lt/mm A r infeksiyon A r organ
fonksiyon bozuklu u
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
BBREK YETMEZL
Kreatinin klirensi ml/dk gt lt lt KONRTEND KASYONLARI Sisplatin Streptozosin Yksek doz
metotreksat Aminoglikozit grubu antibiyotikler Doz
Parasetamol d
..
NSanaljezikler
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
KT TOKS S TES I WHO ya gre ,,, ve . Derece
Hematolojik G S Renal Pulmoner Kardiyak Deri ve Sa dklmesi Oto toksisite Ate ve nfeksiyon
A r Laboratuvar parametreleri
..
KEMOTERAP N N YAN ETK LER
KT TOKS S TES II
Hemoglobin gt g/dl I ,, II ,, III ,, IV lt, g/dl Trombosit gt I bin II bin III bin IV lt bin
..
Beyaz kre gt/mm lt Mukozit Normal K zarm a r Hiperemi/kat g da yera r lser/sulu g da yera r
Oral alamaza r
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
Hormonlar n tmr ve metastazlar taraf ndan ektopik olarak sentezlenmesi ve endokrin yolla
bunlar n neden oldu u klinik tablo KR TERLER . Kanda hormon seviyesinin ykselmesi,
sirkadiyen ritmin bozulmas . Tmr dokusunda yksek konsantrasyonda hormon tespiti . Tmr giri
ve k ndan al nan rneklerde hormon seviyeleri aras nda anlaml fark bulunmas . Tmrn cerrahi
yolla kar lmas veya di er yntemlerle tedavisinden sonra endokrinolojik semptomlar n ortadan
kalkmas . Tmr ekstresinin hayvan deneylerinde hormonal aktivite gstermesi
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
PARANEOPLAST K SENDROM ETKEN HORMONLAR Cushing sendromu ACTH, CRH,
POMC Uygunsuz ADH sendromu ADH Osteoartropati Vazoaktif maddeler Jinekomasti,
galaktore, puberte prekoks Prolaktin, LH, hCG Hipertroidi TSH Hiperkalsemi Parathormon,
kolekalsiferol, TGFalfa, TGFbeta, PG E, IL Hipoglisemi nslin, inslin benzeri byme faktrleri IF,
IF Bir tmr birden fazla hormon retebilir ve klinik tablo kar abilir. Ektopik retilen hormonlar n
yap lar farkl olabilece inden klinik tablo tamamlanmam olabilir, belirti ve bulgular silik olabilir.
Tmr tan s konmadan, tmrn kendisi belirti vermeden .. paraneoplastik sendrom ortaya kabilir.
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
PARANEOPLAST K CUSH NG SENDROMU I
Ektopik retilen ACTH Adrenokortikotropik hormon POMC Proopiomelanocortin CRF
Kortikotropik releasing faktr MSH Melanosit stimle edici hormon BigACTH Bir prohormon bu
hormonlar klinik tablonun nedenini olu turur. Aydede yz Gvde ya lanmas ve Ense kal nl
Diabetes mellitus ve Hipertansiyon Osteoporoz Stria rubra ve Hirsutizm Vakalar n de
semptom bulunmaz
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
PARANEOPLAST K CUSH NG SENDROMU IITANI Cushingoid yap Glukoz tolerans bozuk
Kan ekeri yksek dem var Hipertansiyon Hiperpigmentasyon Adale zay fl AYIRICI TANI
Deksametazon supresyon testi negatif Gnlk sirkadiyen ritmin olmamas
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
PARANEOPLAST K CUSH NG SENDROMU III Ektopik hormon reten tmrler Akci er
ca.zellikle kk hcreli akci er kanseri Timoma Pankreas ca. Troid ca. Srrenal kkenli tmrler
gtgtgtllen ACTH dzeyi ile semptomlar paralellik gstermeyebilir.
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
H PERTROF K OSTEOARTROPAT Kronik iltihabi akci er ve karaci er hastal klar Akci er
tmrleri Plevral mezotelyoma gtgtgtVazoaktif doku hormanlar ltltlt erken dnemde dahi kabilir.
gttmr rezeke edilirse reversibld r. omak parmak A r l eklem demleri Yumu ak doku demleri
Kemik a r lar Tedaviye direnli periferik dem
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
UYGUNSUZ ADH SENDROMU I A r ADH retilmesine ba l su tutulmas SU NTOKS
KASYONU Hipervolemi Akci er kanseri Pankreas kanseri M. Melanom Beyin tmrleri Ba a r s
ba dnmesi Bulant kusma Oryantasyon bozuklu u Epileptik nbetler, koma
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
UYGUNSUZ ADH SENDROMU II
Serum Hiponatremi Hipokloremi Hipoosmolarite lt mosmol/l Aldosteron sekresyonu azal r
ADH seviyesi yksek Hipervolemi drar Hipernatriri Hiperosmolarite gt mosmol/l Sodyum
filtrasyonu artar Bbrek ve adrenal fonksiyonlar N gtTmrn metastatik dneminde kar Prognoz kt
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
UYGUNSUZ ADH SENDROMU III
Ay r c Tan Tbc Santral sinir sistemi bas s Akut intermittan porfiria TEDAV Tmr rezeksiyonu
Kemoterapi/Radyoterapi Su k s tlamas a r susuzluk hissi Lithium tuzu verilmesi
Demeclocyclin verilmesi NOT Vinkristin, Siklofosfamid, Morfin ile Clofibrat, Slfonilre grubu
ilalar ve Barbiturat bu sendroma yol aabilir. ..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
PARANEOPLAST K H PERKALSEM I
TMRLER
Multipl myelom Akci er ca. Bbrek tm. Over ca. Pankreas ca. Di er kemik metastaz yapan
tmrler
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
PARANEOPLAST K H PERKALSEM II
KL N K Poliri Polidipsi Dehidratasyon Kusma leus EKG QT k salmas Adinami, hiporefleksi
Haf za kayb , koma
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
PARANEOPLAST K H PERKALSEM III AYIRICI TANI Primer/tersiyer hiperparatroidizm
Hipertroidi Sarkoidoz Vitamin D intoksikasyonu Stalkali sendromu Addison hastal Tmrn
kemik metastazlar Multipl myelom
..
PARANEOPLAST K SENDROMLAR
PARANEOPLAST K H PERKALSEM IV NEDEN VE TEDAV Ektopik retilen Parathormon
Parathormon benzeri maddeler TGFalfa, TGFbeta PGE Kolekalsiferol IL Osteoklastik
aktiviteyi art r r TEDAV Tmr rezeksiyonu Medikal tedavi
..
AKC ER KANSER NDE GRLEN PARANEOPLAST K SENDROMLAR
Sistemik Anoreksi, ka eksi Dermatomyozit, polimyozit omak parmak Hipertrofik pulmoner
osteoartropati Dermatolojik Akantozis nigrikans Diffz hiperpigmentasyon Eritema multiforme
Prirutus, rtiker
..
AKC ER KANSER NDE GRLEN PARANEOPLAST K SENDROMLAR
Renal Glomerulonefrit Nefrotik sendrom Hematolojik
Anemi ve Polisitemi Eozinofili Lkoeritroblastik kan tablosu Trombositopenik purpura
Koaglopati ve Tromboemboli
..
AKC ER KANSER NDE GRLEN PARANEOPLAST K SENDROMLAR Nrolojik LambertEaton
sendromu Periferik nropati Visseral nropati Serebral ensefalopati Grme kayb Nekrozitan
myelopati Polinropati
..
AKC ER KANSER NDE GRLEN PARANEOPLAST K SENDROMLAR
Endokrinolojik Cushing sendromu Jinekomasti Galaktore Hipertansiyon Akromegali
Hipertroidi Karsinoid sendrom
..
AKC ER KANSER NDE GRLEN PARANEOPLAST K SENDROMLAR devam Hiperkalsemi
Hiponatremi Hiperglisemi Hipoglisemi Hipofosfatemi Hiporisemi Uygunsuz ADH sendromu
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S
A ONKOLOJ K A RI B GENEL DESTEK TEDAV S
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
A r nemli bir semptomdur. A r , hastan n ya am kalitesini bozar. A r , ba ka sorunlara yol aan
bir faktrdr i tah kayb , beslenme sorunu ve kilo kayb , uyku bozuklu u, kendi ahsi i ini
yapamama ve ba kas na ba ml olma,
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
bulant n n artmas , hastan n kendini iyi hissetmemesi, hastan n dzelemeyece ini d nmesi,
intihar d nce ve giri imleri gibi. A r , metastatik olmayan dnemde , metastatik evrede , terminal
dnemde oran nda grlr. Kanser hastalar n n inde hastal n her hangi bir dneminde kronik a r
vard r.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
A r hastay etkileyen ve ya am kalitesini k s tlayan bir komplikasyondur. A r nedeniyle
analjezik kullan m had safhaya kar. Hastalar n i a r s hafifletilemeden kaybedilir. Tmrl hasta a
r ile ya amamal d r. A r mmkn olan en k sa srede ortadan kald r lmal d r. Bunun iin ncelikle a
r n n nedeni ara t r lmal d r.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
A RININ ZELL KLER A r n n yeri ve muhtemel nedeni kar n, barsak obstrksiyonu gibi, A r n n
sresi k sa sreli, biriki saat sren, devaml , gn boyu, gece, gnlerce sren gibi, A r ile birlikte
bulunan di er semptomlar bulant , kusma, daire, ate , arp nt , terleme, i tahs zl k, uykusuzluk
gibi, A r y art ran faktrler hareket, duru , s , yemek yeme gibi,
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
A RININ ZELL KLER A r n n zamanlamas gece, gndz, yemekten sonra, a karna, s rt st yat
nca, A r n n karakteri yan c , kesici, vurucu, knt, delici, ku ak tarz , uyutmayan, kola veya s rta
yay lan a r gibi, A r n n nonsteroid analjeziklere cevap verip vermemesi gibi zellikleri
belirlenmelidir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
A RI OLU UMU
A r n n nas l ortaya kt sorusunu sormak, ba ar l bir tedavi yapabilmek iin artt r. A r , belirli
rezeptrlerin rnek Nozizeptr irritasyonu sonucu ortaya kar. A r n n i nozizeptr etkile imi ile olur.
Nozizeptrler, o unlukla kemik ve yumu ak dokuda bulunur. Sinir tutulumu, bas s veya
irritasyonu a r ya neden olur. Sinir kk, plexus veya periferik sinirler etkilenmi olabilir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Bununla ilgili fiziksel bulgular vard r. Aferent sinir tutulumu a r nedeni olabilir. Aferent
sinirlerin a r s tipik olarak vcut periferine projekte edilerek alg lan r Dermatomlar.
Deaferensiyasyon a r s nda, aferent sinirlerin merkezi sinir sitemine iletti i a r bask lay c
faktrlerin ortadan kalkmas belirli sinir iletimleri zaafa u rar ile ortaya kar. Herpes zoster a r s ,
deaferensiyasyon a r s na tipik bir rnektir. Herpes zoster, hipostezi blgesinde ac veren bir a r
ya yol aar. Parankimatz organ ve ii bo organ tutulumlar da a r ya yol aar.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
TMR A RI NEDENLER gt tmre ba l , tedaviye ba l , tmr ve tedavisinden ba ms z.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
A RI T PLER aAkut a r Akut a r da o unlukla objektif fiziksel de i ikler vard r ve otonom sinir
sistemi aktive olur. Bu durumda hastan n ikayet etti i subjektif semptomlara kar tedavi eden
hekim hastada objektif bulular saptayabilir. Hekimin objektive edebildi i bulgular kar n a r s
nda rebaund ve kar n duvar hassasiyeti pozitifli i, kemik a r s nda perkzyon pozitifli i,
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
nab z say s n n artmas , kan bas nc n n artmas , ter bo anmas , kot metastaz nda derin nefes
almada a r , a r olan blgede saptanan i lik gibi. Akut a r da, sebep olan mekanizma bilinir ve
bu patolojik durum ortadan kald r l nca operasyon, radyoterapi gibi a r iyile ir. Nedene ynelik
tedavi seilecek yntemdir ve ba ar getirir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
bKronik a r Kanser hastalar n n kadar nda grlr. Kronik a r haftalar ve aylard r var olan bir
patolojik durumdur. Ac ekilmesi, a r n n dinmemesi karakteristiktir. Otonom sinir sistemi bu
duruma adapte olmu tur ve bulgu vermez. Subjektif semptomlar objektive eden fiziksel
bulgular yoktur. Kronik a r psikoljik ve sosyal de i ikliklere yol am t r. Hayat tarz de i mi tir.
Kronik a r da nedene ynelik tedavi yetersiz kal r. De i ik tedavi denemelerinin ba ar s zl
anamnezde tipiktir. Kronik a r y ba ar ile tedavi edebilmek iin onun yol at psikolojik ve sosyal
etkileri de ortadan kald rmak gerekir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
A RININ SINIFLAMASI Nozizeptiv a r Kemik a r s , yumu ak doku a r s , Nropatik a r Sinir
bas s , sinir zedelenmesine ba l a r , Visseral a r i bo organlar n gerilimi, t kanmas , mukoza
ve duvar tutulumuna ba l a r , Deaferensiyasyon a r s Tmrn sinir infiltrasyonu ile ortaya kar.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
A RININ TR A r n n tr mmknse belirlenmeye al lmal d r. NOZ ZEPT F A RI Kemik, yumu ak
doku a r lar nozizeptif a r trndendir. Lokalizasyonu iyi, fakat knt ve delici tarzda bir a r d r. V
SSERAL A RI organlar n a r s bu trden bir a r d r. Derinde hissedilen, bas nla birlikte olan bir
a r d r. Dermatomla seyri mmkndr.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
KOL KLER i bo organlar n a r s d r. Kolik tarz nda a r , kramplarla seyreder. NROPAT K A RI
Tmrn sinir invazyonunda veya bas s nda grlr. Kal c zellikte ve vurucu karakterinde bir a r d r.
Beraberinde parastezi, disastezi olabilir. Yan c zellikte ve s cak basmas ile birlikte olabilir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
PS KOSOMAT K A RI Tm vcut a r s eklinde ifade edilir. A r yer de i tirir ve lokalize edilemez.
A lat c ve yok edici olarak vas fland r lan bir a r d r. SEMPAT K A RI Is y yanl alg layan bir a r
d r. Yan c tarzda, s cak basmas ile birlikte olabilen bir a r d r. A r vcut hareketlerinden ba ms
zd r. Son dnemlerde ciltte trofik bozukluklar ortaya kabilir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
TANI
A r durumunda a a daki parametreler dikkate al n r ntensite Vizel analog skala ile de
erlendirilir. Lokalizasyon A r yeri, segmenti ve yay l m emas . Kalite zelli i Yan c , bat c ,
delici, knt, kolik tarz gibi. Geli im Sresi, ritmi, frekuensi kaydedilir. lgili sistemler Kemik, yumu
ak doku, deri, kar n, ba , gvde, s rt gibi. Etiyoloji Harekete ba ml ortaya k , s ile art , istirahatte
azalmas , yrme ile gemesi, ne e ilince hafiflemesi gibi.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
ZEL A RI T PLER Kemik a r s A r patofizyolojisi Nozizeptre tmrn veya metastaz n bas s
Nozizeptiv a r nflamasyon, prostaglandin E, bradikinin, madde P, potasyum, pH de erleri ile
ortaya konabilir. A r karakteristi i yi lokalize edilir. Kalitesi, bat c ve delici zelliktedir.
Palpasyon ve perkzyon ile a r artar ve lokalize edilir. A r hareketle ve zorlay nca artar,
istirahatte azal r.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
ZEL TANI Laboratuar nflamasyon bulgular , alkalen fosfataz art , kalsiyum art Grntleme
yntemleri Direkt grafi, kemik sintigrafisi, BT. zel tedavi lokal tedavi ameliyat, radyoterapidir.
gibi.
WHOya gre medikal tedavi
nonsteroidal antiflogistikler etkilidir diklofenak Voltaren mg oral saat ara ile maksimal mg,
ibuprofen Profen fort mg saat ara ileoral maksimal mg, metamizol Novalgin mg saat ara ile
oral maksimal gr, parasetamol Parol mg saat ara ile oral maksimal gr, asetilsalisilik asit ASS
Aspirin mg saat ara ile oral mak. gr, Adjuvan steroidal tedavi dekzametazon Dekort tmr demi
zlr. Bifosfonatlar pamidronat Aredia, ve di erleri
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Yumu ak doku a r s
A r patofizyolojisi Nozizeptre tmrn veya metastaz n bas s Nozizeptiv a r nflamasyon,
prostaglandin E, bradikinin, madde P, potasyum, pH de erleri ile ortaya konabilir. A r
karakteristi i Kalitesi, bat c ve delici zelliktedir. o unlukla lokal inflamasyon bulgular vard r.
Bas ile a r ortaya kar ve iyi lokalize olur. K zarma, i lik vard r.
zel tan
Laboratuar nflamasyon bulgular vard r. Grntleme yntemleri BT ve zellikle MR tmr gsterir ve
lokalize eder. MR ile kom u doku ve organ ili kileri iyi saptan r. zel tedavi Lokal cerrahi ve
radyoterapidir. WHOya gre medikal tedavi yap l r. Fiziksel tedavi denenebilir. Kas gev eticiler
yararl olur.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Nropatik a r A r patofizyolojisi Aferenslerde a r zel kodlan r. A r e i i spinal iletide d er. A r
karakteristi i Kalitesi, yan c , vurucu, bat c ve spontan bir a r d r. Hiperalgezi ve allodiin ile
birliktedir. Harekete ba l de ildir. Nrolojik defisitlerle birlikte olabilir. zel tan zel bir laboratuar
bulgusu yoktur. BT ve MRda sinir ve plexus bas s /invazyonu gsterilir. zel tedavi Lokal
radyoterapidir. Erken invazyonda ganglioner opiat anestezisi yararl d r. Sistemik tedavi Ba ar
l de ildir. Adjuvan Karbamazepin Tegrotol, Amitriptilin Laroxyl, Saroten, Dekzametazon
Dekort.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Visseral a r
A r patofizyolojisi Mekanik veya kimyasal nozizeptrlerin etkilenmesi ile a r ortaya kar. Aferent
sinirler ve sempatik sinirler birlikte etkilenir. Spinal konvergenz olup dermatomlardaki somatik
aferenzlerin etkilenmesi. A r karakteristi i Knt bir a r d r. Kt lokalize edilir. Hareketle a r azal r.
i bo organa ba l a r da krampkolik tarz nda a r olur. Vcut periferine Head Dermatom zonlar
erevesinde projeksiyon vard r.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
zel tan
Bas n n klinik bulgular , Bozulmu peristaltizm, organ obstrksiyonu, subileus, ileus, Laboratuar
nflamasyon bulgular olabilir. Grntleme yntemleri USG, BT ve MRda tmr invazyonu bulgular
grlr. zel tedavi leusta cerrahi palyatif giri im yap l r. Ganglium blokaji Pankreas kanserinde
ganglion zliakum bloke edilir. Sistemik tedavi WHOya gre yap l r. Adjuvan Amitriptilin
Saroten, Kolik a r larda metamizol Novalgin, Butylscopolamin Buscopan mg her saate bir oral
verilir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
TEDAV A r tedavi prensipleri a a ya kar lm t r A r kmas n beklemeden belirlenmi saatlerde
ilac n al nmas nemlidir. Ki iye zel doz belirlenmesi artt r. Hasta hi a r hissetmeyecek ekilde
yeterli doz verilmelidir. Mmknse oral ila uygulamas tercih edilir . Yan etkiye kar profilaksi ka n
lmazd r bulant ve kab zl k profilaksisi gibi.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Belli dnemlerde a r iddeti ve karakteri tekrar belirlenir. Tedavi etkinli i belli aral klarla gzden
geirilir. Lzumu halinde parenteral uygulama yutma zorlu u, bulant ve kusma hali, ishal gibi
Ayr ca transdermal, subktan, epidural, intratekal, intraventrikler, liak ganglion blokaj , tutulan
sinirin uyu turulmas , intralezyoner uygulamalar yap labilir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
WHOya gre basamak tedavisi Basamak I Nonsteroidal antiinflamatuarlar antiflogistikler
Adjuvanlar Basamak II Hafif opiodlar Adjuvanlar Basamak III Kuvvetli opiodlar Adjuvanlar
Basamak IV nvaziv yntemler
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Basamak I Nonsteroidal antiinflamatuarlar Etki Prostaglandin sentez inhibisyonu, Spinal ve
periferik analjezi, K smen antiflogistik, k smen spasmolitik metamizol ve butylscopolamin gibi
etkilidir. Hepatik ve renal elimine olur. Yan etki lserojen, trombosit agregasyon inhibitr ASS
gibi, ate d rc infeksiyonu maskeleyebilir, hepatotoksik parasetamol, nefrotoksik diklofenak,
ibuprofen sitopenik olabilirler. Mide korunur Hblokrleri ilezellikle adjuvan steroid verilirse lser
riski ok yksektir
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
TABLO WHO NUN BASAMAK TEDAV S
Analjezikler Doz mg Birinci basamak Parasetamol Diklofenak Diklofenak retard Ibuprofen
Metamizol Asetilsalisilik asit Doz aral saat Azami doz mg
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
kinci basamak
Parasetamol Kodein tablet Diklofenak Kodein fosfat tablet Dihidrokodein retard Tramadol
Tramadol retard Dekstropropoksifen Tilidin Nalokson tablet tablet
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
nc basamak Buprenorfin tablet Morfin sulfat retard MST ba lang
tablet yok
Drdnc basamak Basamak n srekli verilmesi rnek infzyon pompas ile, transdermal uygulama
ile Not Bu analjeziklere her basamakta periferik veya santral etkili adjuvan nroleptik gibi
tedaviler eklenebilir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Basamak II Hafif opioidler Etki Morfin rezeptr zerinden etkilidirler. agonistleri olarak etkili olur.
Etki derecesi Morfin, dihidrokodin., dekstropropoksifen.dir. Hepatik metabolize olur. Yan etki
Doza ba l Kab zl k, bulant kusma, rtiker, miozis, kan bas nc nda d me, bradikardi, idrar
retensiyonu, sedasyon, tremor, halsinasyon, solunum depresyonu.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
TABLO HAF F OP O D TEDAV S ETKEN MADDE LA DOZ ETK SRES UYGULAMA MAKS
MAL DOZ Kodein mg saat oral mg Dihidrokodin mg saat oral mg Dekstropropoksifen mg
saat mg PentazocinFortral mg saat oral Tilidin Naloxon mg saat mg Tramadol mg saat oral
mg
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Basamak III Kuvvetli opioidler Etki Morfin rezeptr zerinden etkilidirler. agonistleri olarak etkili
olur. Etki derecesi Morfin, buprenorfin, fentanildr. Hepatik metabolize olur. Yan etki Doza ba l
Kab zl k, bulant kusma, rtiker, miozis, kan bas nc nda d me, bradikardi, idrar retensiyonu,
sedasyon, tremor, halsinasyon, solunum depresyonu. Antidot Doz a m ve solunum
depresyonunda kullan l r. Naloxon . mg iv, dakika ara ile tekrarlan r solunum uzun sre stabil
hale gelene kadar.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
TABLO KUVVETL OP O DLER ETKEN MADDE LA DOZ ETK SRES UYGULAMAMAKS
MAL DOZ /Gn Morfin sulfat retardMST,Vendal gt mg saat oral S n r yok Buprenorfin
Temgesic gt. mg saat oral . mg Morfin hidroklorr MSI, Morfin hidroklorid mg/saat saat iv,im A
r kesilene kadar Petidin Dolantin, Aldolan mg saat i.m. A r kesilene kadar Fentanil Durogesic
mg saat transdermal mg Levometadon LPolamidon . mg saat
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
TABLO ADJUVAN ANALJEZ K TEDAV ETKEN MADDE LA DOZ ND KASYON Amitriptilin
Saroten mg/gn Nropatik a r Karbamazepin Tegretol mg/gn Nropatik a r Dekzametazon
Dekort x mg/gn K BAS, sinir bas s , kemik metastaz Pamidronat Aredia mg iv/ hafta kemik
metastaz Adjuvan tedavi olarak psikofarmaka kullan labilir ve bir ok hastada gereklidir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Sedatif etkili nroleptikler
Oxazepam Adrumbran, Prometazin Atosil, Levomepromazin Neurocil, Antidepressiv etkili
psikofarmaka Amitritilin Laroxyl, Saroten, Klomipramin Anafranil, Imipramin Tofranil.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Basamak IV nvaziv yntemler Operasyon, Anestetik yntemler. Cerrahi yntemler Ameliyat ile
sinir bas s ortadan kald r labilir. Genel cerrahlar obstrksiyonu bertaraf ederek a r nedenini
ortadan kald r r. Ortopedik yntemlerle kemik k r klar stabilize edilir. Beyin cerrahlar vertebra
kmesini ortadan kald r p hastay mobilize edebilir. Kordotomi, uygun indikasyonda ba ar l bir
yntemdir.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Anestetik yntemler Sempatik blokaj, liak blokaj , Epidural kateter yolu ile analjezik ve morfin
uygulamas , Kateter ile plexus blokaj , Ventrikle kateter yerle tirerek santral a r kontrol.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
ADJUVAN TEDAV
Reaktif depresyonun birlikte oldu u a r Antidepressif tedavi Tofranil x mg tbl , gerekti inde x
mg veya x mg, Ludiomil x mg tbl Halloperidol Haldol x . mg veya x mg, Laroxil x mg tbl,
gerekti inde x mg veya x mg, Di er antidepresanlar Psikiatrinin nerisi do rultusunda. Sinir bas
s n n neden oldu u a r Medikal antidem tedavisi Dekzametazon x . mg tbl, veya x mg ampl
i.v.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
Beyin demine ba l ba a r s Medikal antidem tedavisi ve kraniyal radyoterapi. Kemik a r s
Nonsteroid analjezikler, bifosfanatlar, radyoterapi ve ortopedik giri imler. Aral kl sokucu
tarzda a r Antiepileptikler rnek Tegretol x mg, gere inde x mg. Spastik, kramp tarz a r Adale
gev etici tbl veya ampul verilmesi rnek Baklofen x mg veya x mg tbl. Visseral a r Spazm zc
ajanlar Doladamon P tbl/ampul veya Buscopan tbl gibi. Tek tarafl ekstremite a r s Kordotomi.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
D ER TEDAV YNTEMLER aBeyin cerrahisi Radikotomi, rizotomi, a k kordotomi anterolateral
ve spinotalamik, perktan kordotomi, komissorotomi ve beyin ventrikllerine analjezik
uygulamas iin kateter yerle tirilmesi gibi, bSempatik blokaj Giri imsel Radyoloji, cPleksus
liakusun blokaj , dSinir blokajlar , eEvde analjezik uygulamas n n organize edilmesi,
fPsikolojik tedavi hasta ve yak nlar n n.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S ONKOLOJ K A RI
TEDAV BA ARISIZLI I Yetersiz doz, kinci basamakta opoidlerin gere inden yksek dozda
verilmesi, ki kuvvetli opoidin kombinasyonu rnek Morfin ile parsiyel morfin antagonisti bir ajan
n kombine edilmesi, A r analizinin yetersiz yap lmas sonucu uygunsuz a r tedavisi giri imi.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S GENEL DESTEK TEDAV S
BESLENME Parenteral, Nazogastrik sonda, Gastrostomi, Enterostomi, Total parenteral
besleme TPN
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S GENEL DESTEK TEDAV S
KAN TRANSFZYONU Tam kan, Eritrosit sspansiyonu, Trombosit sspansiyonu, Demir
replasman , Eritropoetin tedavisi.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S GENEL DESTEK TEDAV S
PS KOLOJ K SORUNLAR Uyku bozuklu u, Anksiyete, Depresyon, Deliriyum, ntihar d ncesi.
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S GENEL DESTEK TEDAV S
MUKOZ T Profilaksi, Tedavi. A z ve Di bak m Gargara Lokal anastetikler RT ve KT
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S GENEL DESTEK TEDAV S
D ARE Kemoterapi Radyoterapi Diet Parenteral besleme Loperamid Antibiyotik
..
KANSER HASTASINDA DESTEK TEDAV S GENEL DESTEK TEDAV S
OBSTRKS YON Cerrahi tedavi Dekompresyon NGsondas Rektal lavman
..
SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK SIGN
taraf ndan yap lan bilimsel kan tlar n kalite s n flamas quality of evidence
DZEY B L MSEL KANIT T P
Ia Randomize kontroll al malar n metaanalizi Ib En az bir randomize kontroll al ma II a En az
bir iyi dizayn edilmi randomize olmayan kontroll al ma II b En az bir eksperimental al ma III yi
dizayn edilmi deneysel olmayan deskriptif al ma mukayese al malar , korelasyon al malar ,
kohort, vaka takdimleri IV IIII dzeyinde bilimsel kan t yoksa uzman komite raporlar , sayg n
otrlerin deneyimlerine dayal gr leri
..
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards