periodontal hastalıkların sınıflandırılması

advertisement
PERİODONTAL
HASTALIKLARIN
SINIFLANDIRILMASI
PROF DR ADNAN TEZEL
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI
Periodontal hastalıkların
sınıflandırma nedenleri
1. Periodontal hastalıkları epidemiyolojik
yönden değerlendirmek
insidansı, prevelansı
2. Periodontitisin etyolojisi veya tedavinin
etkinliğini değerlendirmek
3. Hastalığın tedavisi şekli ve meslektaşlar
arasında konsunsusu oluşturmak
Periodontal hastalıkların
sınıflandırılmasının tarihçesi
1.) Biyoloji hakkında az bilgi sadece gözlenem ve tecrübe (18701930)
1876 Koch postulatı
( Patojen bakteri varlığı , enfeksiyon yerinden patojen bakterinin
izolasyonu, kültür ortamında Patojen bakterinin çogalması,
deney hayvanlarında hastalık yapması
1890 Miller pyoerrhea alveolaris te 3 temel faktör(uygun ortam,
İrritasyon,bakteri)
Üç temel düşünce
1.Az veya hiç iltihap olmadan gingivitis
2. kalkulus sonrası periodontitis
3. Dişeti etkilenmeden alveolar kemik kaybı
2.) klasik patoloji kavramlarına dayalı
görüşler
iltihaplanma
iltihap olmadan dejenerasyon (Periodontozis)
Distrofiler
Neoplazmik değişimler
Okluzal travma
3.) Hastalığın enfeksiyoz etiyolojisi
M.O hakkındaki çalışmaların yetersizliği 1960 yıllara kadar
1968 Löe deneysel gingivitis çalışmaları
1977 sistemik mikroflora spesifik ve non sperifik plak teorileri
Konak - bakteri ilişkileri PMNL defekler
 1923 Gottlieb
Alveolaer kemik diffuz atrofisi
 1938 Wannenmavher
Paradontitis marginalis progressive
 1940 Thomas ve Goldman Paradontitis
 1941 Miller
Yaş ve erken dönemde başlayan
ileri alveolar kemik kaybı
ORBAN 1942
1.İltihabi periodontal hastalıklar
-Gingivitisler
-Periodontitisler
-Basit periodontitis
-İlerlemiş periodontitis
2. Dejeneratif Periodontal hastalıklar
-Gingivosiz( Desquamatif gingivitis)
-Periodontosiz( Alveol kemik atrofisi)
ORBAN 1942
4. Atravmatik periodontal hastalıklar
5. Travmatilk periodontal hastalıklar
6. Gingival hiperplaziler
PAGE VE SCHRODER 1982
1. Erken yaşta görülen periodontal hastalıklar
(Early-Onset)
* Prepubertal periodontitis
-Lokalize prepubertal periodontitis
-Generalize prepubertal periodontitis
* Juvenil periodontitis
-Lokalize juvenil periodontitis
-Generalize juvenil periodontitis
* Hızlı ilerleyen periodontitis
PAGE VE SCHRODER 1982
2. İleri yaşta görülen periodontal hastalıklar
-Erişkin ( Adult) periodontitis
-Tekrarlayan (Recurrent) periodontitis
-ANÜP (Akut Nekrotizan Ülseratif Periodontitis)
1977 AAP
Juvenil Periodontitis
Kronik Enflamatuar Periodontitis
1986 AAP
Juvenil periodontitis
Prepubertal periodontitis (Lokalize ve Generalize)
Erişkin periodontitis
Nekrotizan Ülseratif Periodontitis
Tekrarlayan Periodontitis
 PAGE
 GENCO
 STERN
 LİSGARTEN
 SUZUKİ
 GRANT
1985
1986
1988
1988
1988
1988
WORKSHOP 1989
1.Adult (Erişkin ) Periodontitis
2.Erken Yaşta Görülen periodontitis
* Prepubertal periodontitis
-Lokalize prepubertal periodontitis
-Generalize prepubertal periodontitis
* Juvenil periodontitis
-Lokalize juvenil periodontitis
-Generalize juvenil periodontitis
* Hızlı ilerleyen periodontitis
WORKSHOP 1989
3.Sistemik hastalıklarla ilişkili periodontitis
 Dawn Sendromu
 Diabetes mellitus
 Papillon Le Fevre
 AİDS
 v.s
WORKSHOP 1989
4. Nekrotizan Ülseratif Periodontitis
5. Tekrarlayan erişkin periodontitis
Avrupa Periodontoloji Workshop
Erişkin Periodontitis
Erken başlayan periodontitis
prepubertal
Juvenil
hızlı ilerleyen periodontitis
NÜP
GENCO
RANNY
1990
1993
WORKSHOP 1996
TOPLANTISI YENİ BİR SINIFLAMAYA İHTİHAÇ
OLDUĞUNU BİLDİRDİ
ARMİTAGE
1999
Neden yeni bir sınıflamaya
ihtiyaç duyuldu ?
 Epidemiyolojistler
 Klinisyenler
 Araştırmacılar
Tarafından her dönemde yeni bir
sınıflama yapılıp kaos yaşandı
Yeni sınıflandırmada yapılan
değişiklikler nelerdi ?
1.
2.
3.
Gingival hastalıklar sınıflamaya dahil edildi
Adult periodontitis kronik periodontitis adını
aldı tekraralayan periodontitisler tek başlarına
katagoriden çıkarıldı
Erken yaşta görülen periodontitisler Agressive
periodontitis adı altında toplandı yaşa bağlı
geçersiz sınıflandırma kaldırıldı
4. Sistemik hastalıklarla ilişkili periodontitisler
sınıflamaya dahil edildi
5. Nekrotizan ülseratif hastalıklar yeni sınıflamada
yerini aldı
6. Periodontal apseler ayrı bir sınıf olarak ele alındı
7. Periodontal endodontik lezyonlar ilave edildi
8. Gelişimsel-Kazanılmış deformiteler ilave edildi.
ARMİTAGE 1999
1.
Gingival Hastalıklar
a. Dental plağa bağlı olan gingivitisler
I. Dental plakla ilişkili gingivitisler
♠ Lokal faktörler olmaksızın
♠ Lokal faktörlerle birlikte
- Diş anatomisi
- Restorasyonlar
- Kök fraktürleri
- Mine incileri
- v.b
ARMİTAGE 1999
II. Sistemik faktörlerle ilişkili gingivitisler
Endokrin sistem
♠ Puberta gingivitisi
♠ Hamilelik gingivitisi
- Gingivitis
-Hamilelik tümörü(Pyojenik granuloma)
♠ Menstruasyonel gingivitis
♠ Diabetes mellutis
ARMİTAGE 1999
Kan hastalıkları ile ilişkili gingivitisler
- Lösemi
- Anemi
- Hemofili
- Nötropeni
- Trombastopeni
- v.b
ARMİTAGE 1999
III. İlaçlarla ilişkili gingivitisler
♠ Dişeti büyümeleri (siklosporin, fenitoin v.b)
♠ Oral kontraseptifler
IV. Beslenme yetersizliği ile ilişkili gingivitisler
♠ Protein eksikliği
♠ Vitamin eksikliği
♠ v.b
ARMİTAGE 1999
a. Dental plakla ilişkili olmayan gingivitisler
I. Spesifik bakteriler
-Neisseria gonorrhea
-Tropenema pallidum
- Streptococus gingivalis
II. Spesifik virüsler
- Herpetic gingivostomatitis
- Recurrent afthöz stomatitis
- Varicella-zoster
ARMİTAGE 1999
III. Spesifik Mantarlar
-Candida albicans
-Gingival eritemler
-Histoplazmosis
IV. Genetik
-Gingival fibromatosis
ARMİTAGE 1999
V. Sistemik hastalıkların gingival lezyonları
♦ Muco-cutanöz lezyonlar
-Liken planus
-Pemphigoid
-Pemphigus vulgaris
-Eritema multiforme
-İlaçlara bağlı eritem
♦ Allerjik reaksiyonlar
-Dental materyallere
-Diğer materyallera
VI. Travmatik lezyonlar ( Kimyasal, Fiziksel, termal)
VII. Yabancı cisim reaksiyonları
ARMİTAGE 1999
2. Periodontal Hastalıklar (Periodontitisler)
I.Kronik periodontitis
-Lokalize kronik periodontitis
-Generalize kronik periodontitis
II. Agressive periodontitis
-Lokalize kronik periodontitis
-Generalize kronik periodontitis
 Kronik ve agressif periodontitisler
Şiddetlerine göre
Hafif (1-2 mm klinik ataşman kaybı)
Orta (3-4 mm KAK)
ileri ( ≥5 mm KAK)
Yaygınlığına göre
Lokalize (<%30 etkilenen diş sayısı)
Generalize( ≥%30 etkilenen diş sayısı)
ARMİTAGE 1999
III. Sistemik hastalıklarla ilişkili periodontitisler
-Kan hastalıkları ile ilişkili
-Genetik hastalıklarla ilişkili
-Dawn sendromu
-Nötropeni
-Chediak-Higashi
-Cohen v.b
ARMİTAGE 1999
IV.Nekrotizan ülseratif periodontitis
-ANÜP, ANÜG
V. Periodontal apseler
VI. Endodontik lezyonlarla ilişkili periodontitisler
VII. Gelişimsel veya kazanılmış deformiteler
- Predispozan faktörler
-Diş anatomisi
-Dental restorasyonlar
-Kök Fraktürleri
-Okluzal travma
-Primer okluzal travma
-Sekonder okluzal travma
ARMİTAGE 1999
-Muco-gingival deformiteler
-Dişeti çekilmeleri
-Sığ vestibül
-Anormal frenilum
-Dişeti büyümeleri
-Yapışık dişeti eksikliği
Download