ÖN SÖZ

advertisement
ÖN SÖZ
Geleneksel matematiğin belirlilik ile sınırlı dünyasını, derecelendirme
mekanizması ile belirsizliğe doğru genişleten Zadeh, özellikle Uzak Doğu’dan
yoğun bir ilgi gören ve başarılı uygulamaları sayesinde tüm dünyaya yayılan bir
paradigma değişimi gerçekleştirmiştir. Klasik Küme Teorisi’nden daha geniş bir
çerçeve yaratan Bulanık Küme Teorisi, karar vericiye daha geniş bir hareket
alanı sağlayarak, doğrusal programlamanın gerçek dünyayı yansıtma becerisine
ve uygulanabilirliğine katkıda bulunmuştur.
Bu kitapta, Bulanık Küme Teorisi tanıtılmış, uygulama alanlarına değinilmiş ve teorinin temel kavram ve işlemleri anlatılmıştır. Bulanık Matematiksel
Programlama’ya bir giriş yapılarak, literatürde sunulan yaklaşımlar incelenmiş,
önerilen metotların bulanıklıkla olan ilgileri analiz edilmiş, Bulanık Doğrusal
Programlama’ya ve birbirlerine göre getirdikleri yaklaşım farkları vurgulanmış,
Bulanık Çok Kriterli Karar Verme ve Bulanık Çok Amaçlı Programlama yöntemleri açıklanmış ve örnekler üzerinden irdelenmiştir.
Birinci ve üçüncü yazarların yer aldığı, TÜBİTAK ve Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koodinatörlüğü tarafından desteklenen 111M040 ve
12401048 nolu "Demontaj Hattı Planlaması Problemi İçeren Kapalı Çevrim Tedarik Zincirlerinin Bulanık Ortamda Modellenmesi ve Optimizasyonu" başlıklı
proje kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar bu kitabın oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Katkılarından dolayı bu iki kuruma teşekkürlerimizi bir borç
biliriz.
Ortaya konulan bu çalışmanın titiz bir şekilde okunarak son halini almasında emeği geçen Arş. Gör. Zeynep ERGEN’e ve Arş. Gör. Ebru TURANOĞLU
BEKAR’a teşekkür ederiz. İlgileri, sabırları ve hazırladıkları çalışma ortamı sebebiyle de ailelerimize şükranlarımızı sunarız.
Doç. Dr. Turan PAKSOY
Doç. Dr. Nimet YAPICI PEHLİVAN
Arş. Gör. Eren ÖZCEYLAN
v
Download