BT Yöneticileri için BT Yönetişimi

advertisement
BT YÖNETİCİ
LERİİ
ÇİN Bİ
LGİTEKNOLOJİ
LERİYÖNETİ
Şİ
Mİ
KİMLER KATILMALI?
Tüm Bilgi Teknolojileri yöneticileri
NEDEN KATILMALI?
Bilgi Teknolojileri (BT), günümüzde ş
irketlerin tüm operasyonları
nıüzerinden yürüttükleri stratejik bir ortam
haline geldi. Aynızamanda şirketlerin en yüksek yatı
rı
m yaptı
klarıalanlardan birisi de Bilgi Teknolojileri.
Yapı
lan araştı
rmalar, Bilgi Teknolojiler ini etkin şekilde yöneten şirketlerin BT yatı
rı
mları
ndan 40% oranı
nda
daha fazla fayda sağladı
kları
nıgösteriyor.
Bu nedenle, günümüzde BT yatı
rı
mları
nı
n ve projelerinin işhedefleri ve stratejiler ile uyumlu ş
ekilde
yönetilmesi, bilgi teknolojileri risk yönetimi ve bilgi güvenliği gibi konular BT’den sorumlu her yöneticinin
mutlaka bilmesi ve uygulamasıgereken kavramlar haline geldiler.
Eğitim kapsamı
nda, BT yönetişimi (IT Governance) konularıve iyi uygulamaları
, pratik ve gerçek hayattan
örneklerle desteklenerek açı
klanacaktı
r.
Eğitimde iş
lenecek konular ve uygulama örnekleri, bu süreçleri destekleyecek ve iş
letecek olan
BT yöneticilerine uygun olarak tasarlanmı
ştı
r.
Eğitim süresi 2 gündür
EĞİ
Tİ
MDE ELE ALINACAK BAZI KONU BAŞLIKLARI,
 Bilgi Teknolojileri yönetiş
imi kavramları
o Stratejik uyum
o Değer yönetimi
o Risk yönetimi
o Kaynak yönetimi
o Performans ölçümü
 Bilgi güvenliği yönetimi
 BT süreklilik yönetimi
 BT hizmet seviyelerinin belirlenmesi ve raporlanması
 BT iç kontrollerinin yönetilmesi ve BT denetimi
 BT uyum yönetimi
 Planlama ve Organizasyon süreçleri
o Stratejik BT planı
nı
n oluş
turulması
o Veri sı
nı
flandı
rmasıve veri sahipliği
o Teknolojik eğilimin belirlenmesi
o BT süreçlerinin, organizasyonunun ve ilişkilerinin tanı
mlanması
o BT yatı
rı
mları
nı
n yönetilmesi
o Amaçları
n duyurulması
o BT insan kaynağı
nı
n yönetilmesi
o Kalite yönetimi
o BT risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi
o BT Proje yönetimi
 Bilgi Teknolojileri ile ilgili Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve geliş
meler
 Günümüzde öne çı
kan teknolojiler ve kavramlar
 Bilgi Teknolojileri yönetim standartları
 Katı
lı
mcı
lardan gelen soruları
n tartı
şı
lması
www.pwc-okul.com
Download