L Muhatap Denizlili Hacı Muhammed Veli

advertisement
H U Z U B
D E R S L K K I
{Devam)
Ord. Prof. Erml'iilu Olardın
Rıtnıu/un i
Bu seneki Huzur
verilmiştir : «Şehri
Dersleri
siyamı
hakkında
Takvimi
mağfiretini sam
Vekayide
evailinde
&.u bilgi
huzuru
dakayık-
lâtife
bu seneı
m e v f u r u cenabız t llulâhide feyzbahşı i n ' i k a t ulan meclisi
mübarekede dahi gurrayı garrayı mahi Ramazanı saadet nişan dan bed İle
sâyei ihsanvâyel cenabı padişahı de tâyin buyurulmus olan mukarrirîn ve
muhatabîni fezailrehin efendiler Tefsiri Şerifi Beyzavî den sabıkı misuliû
sıra sil e şehri şerifi mezkûrun haftasına kadar hatâvetbahşı bahis ve tezk i r olarak tarafı
eşrefi
hazret i
şehriyariden
atayâyı kesire ihsan ve haklarında
iltifatı
duayı mefruzuledayı cenabı cihanbaniyi
mumaileyhimin
seniyye
şayan
bilhulûsüleenan
herbirinr
buyurularak
yad ve
tekrar
eylemişlerdir.J ( T a k v i m i Vekayi, 17 Şevval 1266, sayı 429).
HMUa
1.
Um)
Sıfatı
n
Mukarrir
Akşehirli Hacı Ömer J :
Muhatap
H a r p u t l u Hacı A b d u r r a h m a n Ef.
•>
Mütekait
Ahıskalı Muhammed Sakıp Ef.
Boyabadlı Ebubekir Ef.
Şehrî Muhammed Said Ef.
Dârülhadis
»
Seferihisarlı Hacı A l i E f .
Süley maniye
>
Karslı Mahmut E f .
Hâmise
*
Faslı Süleyman HaJld Ef.
1 ıu
Karah i sarsarı İpli Hacı A l i Ef.
»
130)
Mukarrir
Filibeli Mustafa E f .
Buharı Seyit Murtazn E f .
vekili
olup,
deri
. • J-. I - •. I
takrir
MÛPiIai
eylemiştir
Süleymatıiye
KMÜf
L
Muhatap
*
»
II.
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddln Ei
Mûsılai
Bolulu Hafız Ahmed E l
Kazda ğh Muhammed Ef.
Süleyman i y i '
Bolulu Hacı Hasan Ef.
Mütekait
*
Akşehirli Keşşaf Mustafa Ef.
Kângırılı Muhammed A r i f Ef.
Müsıtaf Süleymaniye
Ahıskah Ahmed Ef.
ı
*
Ahıskah Mustafa Ef,
3
İstanbullu Selmau Ef.
Amasyalı Ömer Ef.
Hareketi Altmışlı
Şeyh Yusuf pfeııdizâde Ahmed
Halid Ef.
>
»
Trabzonlu kmaıl Hakkı E f
Ankaralı Hüseyin Hamirf Ef
Kastamonulu Salih Ef,
Mukarrir
Muhatap
Denizlili Yahya Ef.
Karahisarlı Hacı Hasan Ef.
»
IV.
HUM
M u k a r r i r Yakuvalı i b r a h i m Ef.
Dâ rülhadis
Muhatap Bergevi Mustafa Ef.
Müsılal Süleymani.w
>
Göl pazarlı Muhammed Şakir Ef,
>
*
*
>
*
*
>
III.
Um i
•'»•'-ti
Ifldfflffl
Mütekait
Hareketi
Altmışlı
Hacı Rftfız Muhammini
AU Ef.
»
Ahıskah Hacı Osman Ef.
Geredeli Muhammed Raşit Ef.
Karahisarlı Osman Ef.
Eğinli Muhammed Ef.
Müsevvit A l i Ef.
Karahisa mallı Muhammed Ef.
Hafız Ahmed Ef.
Seferihisarlı i b r a h i m Ef.
Nazillili Muhammed Şükrü E l .
Kastamunulu Hacı Ahmed H i l ­
mi Ef.
*
Trabzonlu Muhammed E f .
M u k a r r i r İstanbullu Hacı Hafız Muham­
med E m i n Ef.
Muhatap Gümüşlü Ömer Fevzi Ef.
MütekAİl
i p t i d a ! Altmışlı
Mütekait
îpMdai Altmışlı
KUZÜll
990
D B R S L m l
Metllt
IV.
Muhatap
*
>
»
»
*
*
>
>
»
*
»
Mukarrir
Muhatap
»
*
»
*
>
»
*
VI.
ı
*
»
Mukarrir
Muhatap
>
»
»
>
»
»
Tokatlı Hafız Ahmed E f .
İptidai AHmışl:
A l a i yeli ümer E f .
Konyalı Muhammed Feyzi E f .
Tımovali İbrahim E f .
B u r d u r l u Hüseyin Hüsnü Ef.
*
»
A r a p g i r l i Hacı Yusuf E f .
Mütekait
Filibeli Halil Ef.
Mûsılai Sanın
Gümülcineli Ahmed E f .
Yerköylü Hafız A l i Ef.
Ankaralı Şeyh Mustafa Vasıf E f
3
İstanbullu A b d u l k a d i r E f .
Priştinelİ Ahmed Hulûs! E f .
Mütekait
Ahıskah İsmail Ef.
Ahıskah Muhammed H u l u s i Ef. Mûsılai Şahın
Toyranlı Muhammed Ef.
>
Kavalalı Yusuf E f .
Kângırılı Ahmed E f .
Zaferanborlulu İbrahim E f .
t
Uzuncaabad Haskoylü Musa Ef.
Rusçuklu Dersiâm A h Fethi E f .
Erzincanlı Sururlzâde
Ahmed
Sıtkı E l
Kastamonulu Hüseyin E l
Babakalalı Ahmed Aziz Ef.
1
Dağİstanlı Hüseyin E f .
Bursalı Mustafa Ef.
Vİranşehİrlİ Veliyüddİn Ef.
Trabzonlu Numan E f .
Mütekait
Gümülcüneli Ebubeklr Celâleddin E f .
Hareketi Dâhil
Karamanlı İbrahim Nazif E f
Seydişehirli Muhammed Haşin
Ef.
Bolulu İslâm Feyzi Ef.
Tarsusî Muhammed efendîzâde
Osman Kâmil Ef.
Dİrgeneli Hasan Sabri E f .
Gürant Mustafa Şaki E f .
EBLJI.'OLA
MFOII*
VJ
VH.
VHL
MARDİN
991
l
Muhatap
•
»
•
*
*
Mukarrir
Muhatap
»
»
*
*
Serezll Hafız A l i E l .
Kastamonulu Mustafa E f .
Denizlili Muştala Ef.
Alaşehlrli H a l i l E f ,
Ankaralı Kara A l i Ef.
Kayseriyeli Süleyman E f .
V i d i n l i Mustafa Ef.
Yakuvalı A l i E f .
Amasyalı Müsevvit H a l i l Ef.
Pazarköylü Muhammed T ahir
Nevşehirli Müftizâde Ahmed
Hazim Ef.
Kayseriyeli Ebubekir Sıtkı Ef.
*
ft
»
>
»
»
*
*
Mukarrir
Geredeli Muhammed Fehmi Ef.
Şehri Hafız Ah E f .
F i l i b e l i Abdullah Ef.
Yusuf E f .
llgınh Hasan Fehmi Ef.
Şummıtu Hüseyin Vehbi Ef.
H a r p u t l u Ebubekir Fevzi Ef.
Bergevi Muhammed Şakir Ef.
Gümüşhaneli Ömer Hulusi Ef.
Muhatap
*
*
Demircili Osman Ef.
Ispartalı Hafız Muhammed A r i f
Ef.
Uşşakiı Nasuh Ef.
İptidai
Rusçuklu Hafız Ömer Ef.
Ahıskalı Numan Ef.
Kayseriyeli Osman Recai E f
Yalvaçlı Hacı İbrahim Ef.
Zileli Ömer L u t f i Ef.
İçelli tshak Reyhanı Ef.
Zaferanborlulu Hacı
Mustafa
H i l m i Ef.
Karinâbadİ Abdurrahman Ef.
*
»
Yozgatlı Muhammed Fâzıl Ef.
İbrahim ef. zade Muhammed E f
>
»
*
»
»
*
*
>
Harekeli Dâhil
ft
»
ft
¥
ft
*
»
ft
Mütekait
Hareketi Dâhil
İptidai Dahil
•
a
>
ft
ı
»
ft
»
»
Hareketi Altmışlı
İptidai Dâhil
Hâriç.
mm
999
ı :-\ •• r
<;
1
Bu seneki Huzur Dersleri hakkında T a k v i m i Vekayi'de su bilgi
verilmiştir : «Şehri Ramazamgufrannişan evailinde huzuru şevketmevf u r u hazreü hilâfetpenahide feyzbaşı i n ' i k a t olan mecalisi şerifel İlmiye
bu senei mübarekede dahi gurrayı garrayı mahi siyamı saadet t i t t i samdan
bed' İle sâyei mekârimvayei cenabı padişahîde tâyin Duyurulmuş olan
m u k a r r i r i n ve muhatablni fezailrehîn efendiler T e f s i r i Şerifi Beyzavı'den
sabıkı mislullü sırasllc şehri şerifi mezkûrun haftasına kadar halâvetbahşı
bahis ve tezkir olarak tarafı zîşerefi hazreti cihanbâniden m u m a i l e y h i m i n
herbirine atayâyı vafire ihsan ve haklarında iltifatı seniye şayan b u y u r u larak ed'iyei mefruzai cenabı sehinşahiyî bilhulûsilcenan yad ve tekrar
etmişlerdir.* ( T a k v i m i Vekayi. 7 Şevval 1267, sayı 453),
iı-
I,
Sıfatı
ı:
M u k a r r i r Denizlili Yahya E f .
Mütekait
Muhatap H a r p u t l u Hacı Abdurrahman Ef.
»
*
Ahıskavİ Muhammed Sakıp E f .
t
*
Boyabadlı Ebubckir Ef.
*
>
Seferihisar!] İlacı A l i E f ,
Süleyman i ye
*
>
»
»
*
>
11
Uml
»
Mukarrir
Muhalap
*
*
Karslı Seyyit Mahmud Ef.
Hâmise
Faşh Süleyman Halid E f .
»
Karahisarsahipli Hacı A l i E f .
Filibeli Mustafa E f .
•
B u h a r i Seyit Murtaza E f .
*
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddln Ef.
Mûsılai Süleymaniye
Bolulu Hafız Ahmed Ef.
»
»
Kazdağlı Muhammed E f .
»
*
Bergevî Mustafa Ef.
»
İstanbullu Hacı Hafız Muhanv
med E m i n Ef.
Mütekait
Gölpazaıh Muhammed Şakir Ef. Mûsılai Süleymaniye
Bolulu Hacı Hasan Ef.
Akşehirli Keşşaf Mustafa E f .
Kângınlı Muhammed A r i f Ef.
Ahıskah Ahmed E f .
Alııskalı Mustafa E f .
İstanbullu Selman Ef.
Mülekait
»
Mûsılai Süleymaniye
>
ı
*
1-.. .
II,
HI.
Muhatap
>
»
ı
Mukarrir
Muhatap
»
*
»
»
>
»
»
IV.
V.
,
»
>
Mukarrir
Muhatap
>
*
»
9
>
>
*
»
»
ı
»
Mukarrir
Amasyalı Hacı Ömer Ef.
Müsılai Sülcymaniye
Şeyh Yusuf efen di zad e Ahmed
Halid Ef.
>
»
Trabzonlu İsmail Hakkı Ef.
Hareketi Altmışlı
Ankaralı Hüseyin Hâmid Ef.
*
»
Kastamonulu Salih E r
>
Karahisarh Hacı Hasan Ef.
>
»
Ahıskalı İsmail Ef.
Mütekait
M i d i l l i l i Hacı Hafız Muhammed
A l i Ef.
Ahıskalı Hacı Osman Ef.
Geredeli Muhammed Raşlt
Karahisarh Osman Ef.
Eğinli Mehmed Ef.
Müsevvit A l i Ef.
K a r a h isa mallı Muhammed
Hafız Ahmed E f .
Seferihisarh İbrahim Ef.
N a z i l l i l i Muhammed Şükrü
Kastamonulu Hacı Ahmed
m i Ef.
Trabzonlu Muhammed Ef.
Gümüşlü Hacı Ömer Fevzi
Trabzonlu Nüman E f .
Tırnovalı İbrahim Ef.
Arapgirlf Hacı Yusuf Ef,
Gümülcüneli Ahmed Ef.
Hareketi
Altmışlı
*
»
*
»
Ef.
»
Ef.
Ef,
Hil­
. >
Mütekait
Hareketi
>
Altmışlı
w
Ef.
Mütekait
Harekeli Altmışlı
Mütekait
İptidai Altmışlı
Yerköylü Hafız A l i E f
Şahın
Ankaralı Şeyh Mustafa Vasıf Ef
İstanbullu Abdulkadir Ef.
Priştineli Ahmed Hulusi Ef.
Müsılai Şahın
Ahıskalı Muhammed Hulusi Ef
Toyranlı Muhanjmed Ef.
Kavalalı Yusuf E f .
Kân gı rıh Ahmed Ef.
Zaferanbolulu İbrahim Ef.
Uzuncaâbad Hasköylü Musa Ef.
Vıdinli Mustafa E i .
Mülekaiı
tlük.
FnK. Mır.
1 İt? S U I I
DERSLEttî
Hlltl.l'Kİ
S,fHf
V,
Muhatap
>
*
>
>
>
9
»
>
>
>
VI,
*
>
Mukarrir
Muhatap
>
9
9
9
9
9
9
Rusçukhı A H F e t h i Ef.
Mûsılai Salını
Kastamonulu Hüseyin E f ,
Babakal'ah Ahmed Aziz Ef.
Dağıstanlı Hüseyin E f .
Bursalı Mustafa E f .
V i r a n s e h i r l i Veliyüddin E f .
Cümülcünelİ Ebubekir Celâleddin E f .
Karamanlı İbrahim Nazif E f .
Seydişehirli Muhammed Rasih
Ef.
Bolulu islâm Feyzi E f .
Tarsuslu Muhammed efen di de
Hareketi Dâhil
Osman Kâmil Ef.
Dirgeneli Hasan Sabri E f .
9
9
Güranî Mustafa Şâkî E f ,
Gümüşhane M Ömer Hulusi E f . Hâmise
Serezli Hafız A l i E f .
Hareketi Dâhil
Kastamonulu Mustafa E f .
Denizlili Mustafa E f .
Alaşehirli H a l i l E f .
Ankaralı Kara A l i E f .
Kıyseriycli Süleyman Râfİ' E f .
Yakuvalı A l i E f .
Müsevvit Amasyalı H a l i l E f .
Paza rköy lü Muh a m m ed Ta hi r
Ef.
Nevşehirli
VII.
9
>
>
Mukarrir
Muhatap
»
»
>
*
Müftizâde
Ahmed
Hâzım Ef.
Kayseriyeli Ebubekir Sıtkı Ef.
Geredeli Muhammed Fehmi Ef. İptidai Dâhil
*
*
Şehri Hafız A l i E f .
Tokatlı Hafız Ahmed Ef.
Hareketi Altmışlı
Kedusi Ahmed E f .
İptidai Dâhil
Filibeli Abdullah E f .
Yusuf E f .
Ilgınlı Hasan Fehmi Ef.
Şumnulu Hüseyin Vehbi E f .
EBI;L*ÛLA
r-ıf.,1,
V/n,
Muhatap
>
*
p
>
»
Mukanir
Muhatap
»
»
>
>
»AııÖıN
995
l.ıni
Harpuüu Ebubekir Fevzi E f
İptidai Dâhil
Bergevi Muhammed Şakir Ef.
Demircili Osman E f .
Ispartalı Hafız Muhammen"
A r i f Ef.
Ufşakh Nasuh Ef.
Rusçuklu Hafız Ömer Ef.
Ahıskalı Numan E f .
Tokatlı Ahmed E f .
Filibeli H a l i l E f .
İptidai Altmışlı
Zaferanbotulu Muhammed H i l ­
m i Ef.
iptidai Dâhil
Hareketi D a h i l
K a y s e r i y d i Osman Rerai Ef.
Harekeli Hariç
Yalvaelı Hacı i b r a h i m Ef.
>
»
Zileli Ömer L u t f i E f
İptidai
içelli Ishak Reyhanı Ef,
Zaferanbotulu Hacı Muştala
Hilmi Ef.
Karinabadh Abcurrahman Ef.
Yozgatlı Muhammed Fazıl E f .
İbrahim Ef.zâde Muhammed Ef.
H a r p u t l u Muhammed E m i n Ef.
Ankaralı Osman Vasfi Ef.
Balıkesirli Hafız İbrahim Ethem
>
Ef.
Bodrumlu Ömer Ef.
Kuma/An
Hariç
IttiR
Bu seneki Huzur Dersleri hakkında Takvimi Vekayıde aşağıdaki b u >
verilmektedir ; -Şehri siyamı mağfiretittbam evailinde huzuru da kayık mevfunı cenabı hilâfetpenahide mün'akit ulan mpcalisi lâtife bu sene»
miibarekede dahi gurreyi garrayı mahi ramazanı fpyznieandan bed' Üe
sayei ihsanvâyei hazreti padisahide tayin Duyurulmuş olan m u k a r r i r i n ve
muhatabım fazailkarin efendiler Tefsiri Şerifi BeyzavVden sabıkı misuJJu
şehri şerifi mezkûrun haftasına kadar halâvetbahsı bahis ve tezkir olarak
İSİ)
B u «ı'nr-ki H u z u r
Dı-rai, O r n t n n
Stfaytfifa
takrir
rdHmUm
HUZUR
DERBLUU
tarafı eşrefi hazret i şehinşahîden herbirine a t ayayı vefire ihsan ve
haklarında iltifat» seniyye şayan buyuıularak erl'İyeyi mefruzei cenabı
e i han baniyi yadu t e k r a r kılmışlardır.* ( T a k v i m i Vekayi, 25 Ramazan
1268. sayı 370).
fctoeUı
Sı l u l l
I
Mukarrir
Muhatap
bati
ItMlİH^İ
Denizlili Y a h y a E f .
Mütekait
Ahıskah Muhammed Sakıp E f .
Boyabadlı Ebubekir E f .
Karahisarsahİplİ Hacı A l i E f . Hamişe
Filibeli Mustafa Ef.
Buharî Seyyit Murtaza Ef.
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddin E f .
Kazdağlı Muhammed E f .
Gölpazarlı Muhammed Şakır Ef.
Bolulu Hacı Hasan E f .
Akşehirli Keşşaf Mustafa Ef.
>
Kângınlı Muhammed A r i f E f .
Ahıskah Ahmed E f .
Ahıskah Mustafa Ef.
M u k a r r i r İstanbullu Hacı Hafız Muham­
med E m i n E f .
Muhatap İstanbullu Sel man E f .
Amasyalı Hacı Ömer Ef.
»
Yusuf efendizâde Halid E f .
Trabzonlu İsmail Hakkı Ef.
1'
Ankaralı Hüseyin Hâmid E f .
Kastamonulu Salih E f .
Karahisarlı Hacı Hasan E f .
1
Ahıskah Hacı Osman Ef.
Geredeli Muhammed Raşit E l .
••
Karahisarlı Osman Ef.
»
Eğinli Muhammed Ef.
Müsevvİt A l i E f .
Karahisarnalh Muhammed Ef.
M u k a r r i r Ahıskalı i s m a i l Ef.
Muhatap Hafız Ahmed Ef,
Seferihisar! ı İbrahim Ef.
i
II.
111.
Mütekait
»
Hamişe
Müsılai
Süleymanfye
Mütekait
Müsıtai Süleymaniye
>
>
9
Mütekait
Hareketi
Mütekait
Altmış
fthvİİ*
III.
IV.
SıTııt.
Muhaiap
Uml
N a z i i l l h Muhammed Şükrü Ef.
Kastamonulu Hacı Ahmed H i l ­
mi Ef.
Trabzonlu Muhammed Ef.
Gümüşlü Hacı Ömer Fevzi Ef.
Tırnovah İbrahim Ef.
A r a p g l r l i Hac» Vusuf E f .
Gümülcüneli Ahmed Ef.
Yerköylü Hafız A l i Ef.
Ankaralı Şeyh Mustafa Vasıf
Ef.
İstanbullu Abdulkadir Ef.
PrişUneli Ahmed Hulusi Ef.
Mukarrîr Trabzonlu Num&n Ef,
Muhatap Toyranh Muhammed E f .
Kavalalı Yusuf Ef.
Kângırıh Ahmed Ef.
Safranbolulu İbrahim Ef.
Lîzuncaabad Ha&köylü Musa E l .
Rusçuktu A l i Fethi E f .
Kastamonulu Hüseyin Ef.
Babakalalı Ahmed Aziz Ef.
Dağıstanlı Hüseyin Ef.
Kozlucah Salih Ef.
Bursalı Mustafa E t .
Viranşehirti Veliyüddin Ef.
Gümülcüneli Ebûbekir Celâleddin Ef.
Mukarrîr
Muhatap
MANİ
Hareketi
Altmıçh
Mütekait
Hareketi
Altmışlı
İptidai Alımımı
Mütekaiı
İptidai Altmışlı
-Şahın
Müsılai Şahın
Mütekaiı
V i d i n l i Mustafa Ef.
Mûsılai Sahm
Karamanlı Nazif Ef,
Seydişehirli Rasih Ef.
Bolulu İslam Feyzi Ef.
Tarsuslu zade Oı>man Kâmil Ef.
Boyâbadh Ebubekİr efendizâde
Muhammed A k i f Ef.
Dlrgeneli Hasan Sabıi Ef.
Eğinli i b r a h i m efen dibi raderzâ de si Kasım Ef.
HuzuH
Uınl
S U » i.
V.
VI.
Muhal a p
Mukarrir
Muhatap
penama
UniU-*ı
Gürani Mustafa ŞâkI Ef.
Serezli Hafız A l i Ef.
Kastamonulu Mustafa E f .
Alasehirli H a l i l Ef.
Ankaralı Kara A l i Ef.
Kayseriyeli Süleyman Râfi* E f .
Güırtüşhaneli Ömer H u l u s i Ef.
Bursalı Said
Yakuvalı A l i E f .
Müsevvit Amasyalı H a l i l E f .
Pazarköylü Muhammed
Tahir
Ef.
Nevşehirli
Müftizâde
Müsıtai Şahın
Hareketi Dâhil
Hâmise
Hareketi Dâhil
Ahmed
Hâzırn Ef.
Kayseriyeli Ebubekir Sıtkı E f .
Geredeli Muhammed Fehmi fîf.
Şehrî Hafız A l i Ef.
Gedusî Ahmed E f .
F i l i z l i Abdullah Ef.
Yusuf E f .
vn.
Mukarrir
Muhatap
Ilgınlı Hasan Fehmi Ef.
Şumnulu Hüseyin Vehbi Ef.
Hareketi
Altmışlı
T o k a i h Hafız Ahmed E r
Hareketi Dâhil
H a r p u t l u Ebûbekir Fevzi Ef.
İptidai D a h i l
Bergevî Muhammed Şaklr Ef.
D e m i r c i l i Osman Ef.
Ispartalı Hafız Muhammed A r i f
Ef.
Uşaklı Nasuh E f .
Ereğlili Muslafa E f .
Rusçuklu Hafız Ömer Ef.
Amasyalı Abdulkerîm Ef.
Ahıskah Numan Ef.
Tokatlı Ahmed Ef.
Zaferanhnrlulu Muhammed İtil'
m i Ef.
Kayseriyeli Osman Recaİ Ef.
Yalvaçlı Hacı İbrahim Ef.
ERULOİ.A
H A H U N
Uml
VITL
HUM
M u k a r r i r Filibeli H a l i l E f .
Muhalap Zileli Ömer Lûlli Ef.
*
İçelli Ishak Reyhanı Ef.
>
>
>
»
>
>
»
>
Hareketi Altmışlı
İptidai Dâhil
Zaferanborlulu Hacı
Mustafa
Hilmi EL
Karina bad î Abdurrahman Ef.
İçelli Ibıahim H a l i l Ef.
Harekeli Hariç
Yozgatlı Muhammed Fazıl E f .
İçelli Muhammed Rüştü Ef.
Karahisarşarkili İbrahim efendizâde Muhammed Nezirı Ef.
H a r p u t l u Muhammed E m i n Ef.
Ankaralı Osman Vasfi Ef.
>
Balıkesirli Hafız İbrahim Ethem
Ef.
>
>
Bodrumlu Ömer Ef.
Ayaşh Mustafa E f .
İptidai
Hariç
m
Bu senekl Huzur Dersleri hakkında Takvimi Vekayi'de aşağıdaki
malumat mevcuttur : «Şehri siyamı magfiretiltisam evailinde huzuru
^akayıkmevfuru cenabı hilâfetpenahide mun akil olan mecalisi şerife hu
senei mübarekede dahi gurıei mahi Ramazanı şerifden bed' İle zilli zaliit
mekârimâdili hazreti şehinsahide tâyin buyurulan m u k a r r t r i n ve muha­
tabını fazailrehin efendiler Tefsiri Şerifi Beyzavîden sabıkı misillû mahı
mezkûrun haftasına kadar muhahese ve l a k r i r edip canibi seniyyülcevanıbi cenabı zıllûllahiden herbirine atâyâyı seniyye İhsan buyurularak
duayı mefruzüledayi hazreti cihandâri>-i yad ve tekrar etmişlerdir.
«Takvimi Vekayi. 15 Şevval 1269. sayı 490),
Media
l.
Mukarrir
Muhatap
>
132)
lakrir
HtHlı»-r
Um i
Bu
neni-kl
Püilmiiitlr.
Denizlili Yahya Ef.
Ahıskalı Muhammed Sakıp Ef.
Boyabadlı Ebubekir E f .
Huzur
Dertleri
Ora*nn
S * r » j ımn
Müiekaiî
Divan
mnhulll
hllitnde
[KJZI'jt
1000
EUIH-1K
ı
II.
Milli I
Muhatap
Mu karnı
Muhatap
9
9
9
9
t>
9
9
nı
Mukarrir
Muhatap
DEltM.EKt
Um *
Karan i sarsan i p l i Hacı A l i E f .
Filibeli Mustafa E f .
Buharı Seyyit Murtaza Ef.
Denizlili Harı Muhammed Veliyüddin Ef.
Kazdağlı Muhammed Ef.
Gölpazarlı Muhammed Şakir Ef.
Bolulu Hacı Hasan Ef.
Akşehirli Keşşaf Mustafa Ef.
Kângırılı Muhammed A r i f E f .
Ahıskalı Ahmed E f .
Ahıskah Mustafa Ef.
İstanbullu Hacı Hafız Muham­
med E m i n Ef.
İstanbullu Selman Ef.
Amasyalı Hacı Ömer E f .
Trabzonlu İsmail Hakkı Ef.
Ankaralı Hüseyin Hâmid E f .
Kastamonulu Salih E f .
Karahisarh Hacı Hasan Ef.
Ahıskalı Hacı Osman Ef.
Geredeli Muhammed Rasit Ef.
Karahisarh Osman Ef.
Eğinli Muhammed Ef.
Müsevvit A l i E f .
Karahisarnalh Muhammed Ef.
A l i Ağa İmamı Hafız Ahmed E f .
Ahıskalı İsmail Ef.
Kastamonulu Hacı Ahmed H i l ­
mi Ef.
Süleymaniye
Hâmise
9
9
Mütekait
Hâmise
9
Mütekait
Hâmise
Mûsılai
Süleymaniye
Muiekaiı
Mûsılai
Trabzonlu Mehmed E f .
Gümüşlü Hacı Ömer Fevzi Ef.
Rusçuklu A l i Fethi Ef.
Tırnovalı İbrahim E l .
Hareketi
Gümülcünell Ahmed Ef.
Yerköylü Hafız A l i E f .
Ankaralı Şeyh Mustafa Vâsıf Ef.
İstanbullu A b d u l k a d i r Ef.
Süleymaniye
Altmışlı
EHUL'ÜLA
M ki I in
1001
Slfjılı
îll
Muhatap
IV
Mukarrir
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
VI
MARDİN
Mukarrir
Muhatap
Priştineli Ahmed Hulusi Ef.
Toyranlı Muhammed Ef.
Kavalah Yusuf Ef.
Kangınlt Ahıned Ef.
Trabzonlu Numan Ef.
Uzuncaâbad Hasköylü Musa Ef.
Bursalı Yusuf Ef.
Seferihisarb İbrahim Ef.
A r a b g f r l i Hacı Yusuf Ef.
Kastamonulu Hüseyin Ef
Babakalalı Aziz Ef.
Dagistanh Hüseyin Ef.
Bursalı Mustafa Ef.
Vıransehirti VelLyüddin Ef.
Gümülcüneti Ebuhekiı Celâleddln Ef.
Karamanlı İbrahim Nazif Ef.
Seydişehirli Muhammed Rasih
Ef.
Bolulu İslam Feyzi Ef.
V i d i n l i Mustafa E f
Tarsusîzade Osman K a m i l Ef
Boyâbadlı Ebubekir efendizâde
Muhammed A k i f Ef.
Dİrpeneti Hasan Sabrİ Ef.
E k i n l i İbrahim efendi biraderzâdesi Kasım Ef
Gürani Mustafa Şâki Ef.
Serezli Hafız A l i Ef.
Kastamonulu Mustafa Ef.
Alasehirii Halil Ef,
Ankaralı Kara A l i Ef.
Kayseriyeli Süleyman Rafı' Ef.
Bursalı Said Ef.
Yakuvah A l i E f .
Müsevvit Amasyalı Halil Ef.
Gümüshaneli Ömer Hulusi Ef.
Pazarköylü Muhammed Tahir
Ef.
Harekeli
AltmışI
Mütekait
İptidai Altmış.]]
>
Mütekaiı
Mûsılai Şahın
Mütekait
Mûsılai Sabin
1
Harms*
Hareketi Dâhil
IIUZUR
DERSLERI
tsnl
Muhatap
*
»
»
v
i
»
>•
*
Mukarrir
Muhatap
b
»
»
»
»
»
*
Mukarrir
Muhatap
>
>
»
>
>
Nevşehirli Müftizâde Ahmed
Hâzım E f .
Kayseriyeli Ebubeklr Sıtkı E f .
Geredeli Muhammed Fehmi E f .
Şehrî Hafız A l i E f .
Gedusî A h m e d E f .
F i l i b e l i A b d u l l a h Ef.
Yusuf E f .
Tlgınlı Hasan Fehmi Ef.
Şu m n ulu Hüseyin Vehbi E f .
Kull.r-tl
Hareketi Dâhil
»
»
»
*
•
*
*
»
»
*
*
*
H a r p u t l u Ebubekİr Fevzi Ef.
Bergevi Muhammed Şakir E f .
>
Demircili Osman E f .
*
»
Tokatlı Hafız Ahmed E f .
Mûsılai Süleymaniye
Tspartalı Hafız Muhammed A r i f
Ef.
Hareketi Dâhil
Uşaklı Nasuh E t .
»
>
Ereğlili Mustafa Ef.
»
Rusçuktu Hafız Ömer Ef.
»
Amasyalı A b d u l k e r i m Ef.
»
»
Ahıskalı Nüman Ef.
Tokatlı Ahmed Ef.
İptidai
Zaferanbülulu Muhammed H i l ­
mi Ef.
>
Ahıskalı Muhammed Ragıp
Kayseriyeli Osman Recai E f .
Yalvaçtı Hacı İbrahim Ef.
Zileli Ömer Lütfi E f .
Karaağaç Yalvaçlı H a l i l H i l m i
Ef.
»
Filibeli H a l i l E f .
Mûsılai
İçelli tshak Reyhani E L
İptidaf
Zaferanholulu
Hacı
Mustafa
H i l m i Ef.
ı
Karinâbadlı Abdurrahman E f .
İçelli İbrahim H a l i l Ef.
Yozgatlı Muhammed Fazıl Ef.
Zeytuni Muhammed Şükrü Ef.
Dâhil
>
»
»
Süleymaniye
Dâhil
MrcMft
\m.
KUHJ«.I
İ M
Muhatap
>
»
>
>
tacili Muhammed Rüştü E f .
Hareketi Hariç
Karahisarşarkîli İbrahim efendlzâde Muhammed Neziri Ef,
>
>
H a r p u t l u Muhammed E m i n Ef.
>
Ankaralı Osman Vasfı Ef,
Balıkesirli Hafız İbrahim E t hem Ef.
Bodrumlu Ömer Ef.
Ayaşlı Mustafa Ef.
Ramazan
*
>
İptidai
Hâriç
1270 *
i3
B u seneki Huzur Dersleri hakkında T a k v i m i Vekayi'de aşağıdaki malû­
mat verilmektedir: -Beher sene şehri şerifi magfireî redifi Ramazanın bida­
yetinden bed' ile huzuru feyznüşuru hazreti zıllülahidc İn'ikatpeziri ha>Tve
Ijereket olan T e f s i r i -Şerif dersleri bu senei mübarekede dahi bed' olunarak
nermutad haftasına kadar m u k a r r i r i n ve muhatabını fazailrehin efendiler
halâvetbahşı bahis ve lezkir olmalarile herbirine tarafı zîserefi cenabı
hilâfetpenahiden atâyâyı vefire i t a ' Duyurularak ed'iyei mefruzat hazreti
padişahîyi bihulûsilcenan tediye ve tekrar eylemişlerdir.
(Takvimi
Vekayi, 7 Şevval 1270. sayı 506).
ı™
NıfAİı
I.
133ı
Mukarrir
Muhatap
ı
Bu
Benckl
H
Denizlili Yahya Ef.
Buyabadh Ehubekir Ef.
Filibeli Mustafa Ef.
Eğinli Muhammed Ef.
Kazdağlı Muhammed Ef.
Karahisarsahipli Hacı A l i Kf.
Buharı Seyit Murtaza Ef,
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddin Ef.
Gölpazarlı Muhammed Şakiı Ef.
Bolulu Hacı Hasan Ef.
Akşehirli Keşşaf Mustafa Ef.
Ahıskalı Mustafa Ef.
liuaur
ni'nılen
CımSın
tmftfMİ*
Mütekait
Hamişe
Dârülhadis
Süle> maniye
ir
HA mise
Mütekait
Hamişe
takrir
rrlIimlMtr.
-
MttZUK
Ur.li*
1.
II.
- i
ı-ml
Muhatap
»
Mukarrir
Muhaiap
*
»
*
>
*
*
III.
Mukarrir
Muhatap
>
»
»
IV.
JîKKüLKFL
Mukarrir
Muhatap
*
t
Amasyalı Hacı Ömer E f .
Trabzonlu İsmail Hakkı E f .
İstanbullu Hacı
Muhammed
E m i n Ef.
Ankaralı Hüseyin Hâmid E f .
H.IM.,-,
Hamişe
•
Mütekait
Hamişe
Kastamonulu Salih Kâmil E f .
>
Karahisarh Hacı Hasan Ef,
Mûsılaİ
Ahıskal] Hacı Osman E f .
Geredeli Muhammed Raşit Ef.
K a r a h i s a r h Osman Ef.
Müsevvit A l i E f .
Karahisarnallı Muhammed Ef.
A l i Ağa İmamı Hafız Ahmed E f .
Kastamonulu Hacı Ahmed H i l ­
mi Ef.
*
Trabzonlu Muhammed E f .
Gümüşlü Ömer Kevzi Ef.
Rusçuklu A l i Fethi Ef.
Ahıskalı İsmail Ef.
YerkÖylü Hafız A l i Ef.
*
»
*
»
*
»
Mütekait
Mûsılaİ Süleymaniyc
Ankaralı Şeyh Mustafa Vâsıf
Et.
>
İstanbullu A b d u l k a d i r Ef.
Hareketi
Prişlineli Ahmed Hulusi E f .
Toyranlı Muhammed Ef.
Kavalah Yusuf Ef.
Uzuncaâbad Haskoylü Musa Ef.
Bursalı Yusuf Ef.
Seferihisarlı İbrahim Ef.
A r a p g i r l i Hacı Yusuf Ef.
Babakalah Ahmed Aziz Ef.
Dağıstanlı Hüseyin Ef.
Bursalı Mustafa E f .
Trabzonlu N u m a n Ef.
Viranşehirli Veliyüddin Ef.
Gümüh'ünelj Ebuhekir Celâleddin Ef.
Seydişehirli Muhammed Rasjh
Süleymamye
»
»
»
*
*
»
Altmışlı
Mütekait
İptidai Altmışlı
Mûsılaİ Şahın
»
Mütekait
Mûsılaİ Şahın
*
hm
IV.
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
Ef,
Hut
Mûsılaİ Şahın
Bolulu İslâm Feyzi Ef.
Tarsusî zâde Osman Kâmil Ef.
Boyabadlı Ebubekir efendizâde
Muhammed A k i f E l
Dirgeneli Hasan Sabri Ef.
Eğinli İbrahim efendi biraderzâdesİ Kasım Ef.
Güranî Mustafa Şâkî Ef.
Kastamonulu Mustafa Ef.
Alaşehirlt H a l i l Ef.
Ankaralı Kara A l i Ef.
Kayseriyeli Süleyman Râfi" Ef.
V i d i n l i Mustafa E L
Mütekait
Bursalı Muhammed Said Ef.
Mûsılaİ Salım
Yakuvalı A l i Ef.
Amasyalı H a l i l Ef,
Pazar köylü Muhammed TalıLı
Ef.
Kayseriyeli Ebubekir Sıtkı Ff,
Geredeli Muhammed Fehmi Ef.
Nallıhanlı Ahmed El
Şehri Hafız A l i Ef.
Gedusİ Ahmed Ef.
Filibeli Abdullah E f .
Yusuf E f .
İlgınlı Hasan Fehmi Ef.
Trabzonlu Ebubekir Fevzi E l .
Tokatlı Hafız Ahmed Ef.
Bergevi Muhammed Şakir Ef.
Demircili Osman Ef.
Tspartalı Muhammed A r i f Ef.
Uşaki Nasuh Ef.
Ereğlili Mustafa Ef.
Rusçuklu Hafız Ömer Ef.
Amasyalı Abdulkerim Ef.
Ahıskalı Numan E f .
Tokailı Ahmed Ef.
Hareketi Dâhil
Mûsılaİ
Süleymajıiye
Hareketi Dâhil
HUZUR DERSLERİ
1006
KMİİI
sıfııtı
VI.
Muhatap
tim*
l*ml
Akşehirli Ahmed Reşit E f .
...
Hareketi Dâhıi
Zaferanborlutu Muhammed H i l ­
mi Ef.
Ahıskah Muhammed Ragıb E f .
H a r p u t l u İshak E f .
VII
Mukarrir
Filibeli H a l i l E f .
Muhatap
Kayseriyeli Osman Recai E f
Mûsılaİ
İptidai
Süleymaniye
Dâhil
Yalvaçlı Hacı İbrahim E f .
Zileli Ömer Lûtii E f .
Karahisarşarkili
Muhammed
N u r i Ef.
Karaağaç Yalvaçlı
Halil
Hilmi
Ef.
İçelli İshak Reyhanı E f .
Karinabadlı A b d u r r a h m a n E f .
İçelli İbrahim H a l i l E f .
Yozgatlı Muhammed Fazıl Ef,
Zeytuni Muhammed Şükrü E f .
İçelli Muhammed Rüştü E f .
Karahisarşarkili İbrahim
efen­
dizâde Muhammed Nezirî Ef.
H a r p u t l u Muhammed E m i n Ef.
vın.
Mukarrir
Muhatap
Nevşehirli
Müftizade
Ahmed
Hazım E f .
Müsıtaı Şahın
Kângırıh A l i Remzi E f .
İptidai
Dâhil
Eskişehirli Osman E f .
Balıkesirli Hafız İbrahim Ethem
Ef.
Eshak
»
İmamıevvel N u r i
»
efendi
birader/.M1 • ı Süleyman Sırrı Ef. Harekeli Harit,
B o d r u m l u Ömer E f .
Ayaşh Mustafa Ef.
Ankaralı Salih Ef.
Turşucuzâde Hacı Ahmed Muh­
t a r Ef.
İstanbullu Ahmed T a b i r Ef.
Şumnulu Muhammed Hulusi Ef.
H a r p u t l u Şeyh Mustafa F a i k E f .
H a r p u t l u Ahmed Ef.
Tekİrdağh Ömer Ef.
iptidai
Hâriç
EBIM.TLA
MARDİN
1001
,., 1271
B u seneki H u z u r Dersleri hakkında T a k v i m i Vekayi'de su malûmat
mevcuttur : cBeher sene mahi siyamı mağfiret irtisamın, bidayetinden bed'
ile huzuru feyznüşuru hazreti padişah i de uVikatpezîrİ yümün ve bereket
olan T e f s i r i Şerif dersleri bu senei mütarekede dahi bed' olunarak bermutad haftasına kadar m u k a r r i r l n ve muhatabım fazailrehin efendiler halâvetbahşı bahis ve tezkir olmalarile herbihne canibi seniyülcâvanibi haz­
ret! şehriyarîden alâyâyı seniyye ita buyurularak ed'iyei mefruzai hazreti
cihanbaniyi ezdilü can betekrar i f a etmişlerdir.» ( T a k v i m i Vekayi, 29
Ramazan 1271, sayı 526).
[<mı
Mukarrir
Muhatap
»
9
>
>
»
»
>
>
II,
Mukarnı
Muhalap
ROfluHil
Denizlili Yahya E f .
Mütekait
Boyabadlı Ebubekir Ef.
Karahisarsahipli Hacı A l i Ef.
Süleyman i ye
Buharı Seyit Murtaza Ef.
Gölpazarlı Muhammed Şakir E f .
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddin E f .
Hâmıse
Ahıskalı Mustafa Ef.
Amasyalı Hacı Ömer Ef.
Trabzonlu İsmail Hakkı Ef.
Ankaralı Hüseyin Hamid Ef.
Bolulu Harı Hasan Ef.
Akşehirli Keşşaf Mustafa E f .
Kastamonulu Salih Kamil Ef.
Karahisarh Hacı Hasan Ef.
İstanbullu H a n Muhammed
E m i n Ef.
Ahıskalı Hacı Osman Ef.
Geredeli Muhammed Ra&it E f
Karahisarh Osman Ef.
Müsevvid A l i Ef.
Rusçuklu A l i Fethi Ef.
Karahisarnallı Muhammed Ef.
Kastamonulu Hacı Ahmert H i l ­
mi Ef.
Mütekait
Mütekait
Hamişe
Müsılai
Süleymaniye
l h
ny
MrvlL*
TJ.
•
Sıfatı
Muhatap
>
»
*
*
TIT
*
Mukarrir
Muhatap
*
>
*
s
»
»
*
>
*
»
»
»
IV.
Mukarrir
Muhatap
*
*
»
»'
»
*
*
>
9
>
*
•ı •
DERSLERI
Inml
Kütlı**!
Trabzonlu Muhammed E l .
Mûsılai
Gümüşlü Ömer Fevzi E f .
Hadımiı Ahmed Hulûsi E f .
iptidai
Ankaralı Şeyh Mustafa Vâsıf
Ef.
Mûsılai
i s t a n b u l l u Abdulkadİr E f .
Priştineli Ahmed Hulûsi E f .
Ahıskalı İsmail E f .
T o y r a n h Muhammed Ef.
Süleymaniye
Dâhil
Süleymaniye
*
>
Mütekait
Mûsılai Süleymaniye
Kavalah Yusuf E f .
*
»
Uzuncaâbad Hasköylü Musa Ef.
»
*
Seferihisarlı İbrahim Ef.
Mütekait
A r a p g i r l i Hacı Yusuf E f .
*
Babakalalı Ahmed Aziz Ef.
Hareketi Altmışlı
Dağıstanlı Hüseyin Ef.
Mûsılai Şahın
Bursalı Mustafa E f .
»
>
Vİranşehirli Veliyüddin E f .
>
*
Gümülcüneli Ebubekir Celâle d din E f .
*
*
Bolulu İslâm Feyzi Ef.
Taısusîzade Osman Kâmil Ef.
Boyabadlı Ebubekir zade M u ­
hammed A k i f E f .
T
*
*
»
Trabzonlu N u m a n E f .
Mütekait
Dirgeneli Hasan Sabrı E f .
Mûsılai Şahın
Eğinli İbrahim efendi biraderzâdesi Kasım E f .
*
Güranî Mustafa Şakı Ef.
Kastamonulu Mustafa Ef.
Alaşehirli H a l i l E f .
Ankaralı Kara A l i E f .
Kayserlyeii Süleyman Râff Ef.
Bursalı Muhammed Said E f .
Yakuvalı A l i E f .
Amasyalı H a l i l Ef.
Pazar köylü Muhammed T a h i r
Ef.
Kayseriyeli Ebubekir Sıtkı E f ,
>
s
*
>
»
*
»
»
*
. *
İM
IV.
V.
VI.
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
-m
9
9
9
9
Geredeli Muhammed Fehmi E f . Müsılai Şahın
Yerköylü A l i Ef.
Mûsılai Süleyman i ye
Kütahyalı Hafız İbrahim E f .
Müsılai Şahın
Nailıhanh Ahmed Ef.
»
*
3>
9
Şehrî Hafız A l i Ef.
Gedusi Ahmed Ef.
Filibeli Abdullah Ef.
Hademe! Rikâbı Hümayun Ho­
cası Yusuf Ef.
Ugınh Hasan Fehmi Ef.
Şumnulu Hüseyin Vehbi Ef.
H a r p u t l u Ebubekir Fevzi E f .
Bergevî Muhammed Şakir Ef.
Demircili Osman Ef.
Ispartalı Muhammed A r i f Ef.
Hareketi Dâhil
n
Ereğliti Mustafa Ef.
Tokatlı Hafız Ahmed Ef.
Hâmisc
Rusçuklu Hafız Ömer Ef.
Harekeli Dâhil
Amasyalı Abdulkerim Ef.
Ahıskalı Numan Ef.
Tokatlı Ahmed Ef.
Akşehirli Ahmed Reşit Ef.
Zaferanborlulu Muhammed Hİl*
mi Ef.
Ahıskalı Muhammed Rağıb Ef.
H a r p u t l u İshak Ef.
Kayseriyeli Osman Recai Ef.
Yalvaçlı Hacı i b r a h i m Ef.
ZHeh Ömer Lûtfi Ef.
Karamsarı şark i l i Muhammed
N u r i Ef.
Karaağaç Yalvaçlı
VII.
Mukarrir
Muhatap
Halil H i l m i
Ef.
Filibeli H a l i l E l
içelli İshak Reyhanı Ef.
Karinâbadî Abdurrahman Ef.
İçelli İbrahim H a l i l Ef.
Yozgatlı Muhammed Fâzıl Ef.
Müsılai
Süleymaniye
Hareketi Dâhil
İptidai
Iluk.
Fnk
Dâhil
M>
Buzun
10JO
Mrrll*
VII.
Sıf„Tı
Muhatap
*
»
*
»
VIII.
Mukarrir
Muhatap
»
» •
»
»
»
»
*
*
*
, >
DEMLER]
Unu
Zeytuni u Muhummed Şükrü
İçelli Muhammed Rüştü E f .
Karahisarışarkıli İbrahim efendi
zade Muhammed Nezir* E f .
H a r p u t l u Muhammed E m i n Ef.
Kângırıh A l i Remzi Ef.
Eskişehirli Osman E f .
Balıkesirli Hafız İbrahim E t h e m
Ef.
İmamı Evveli Esbak N u r i efendi
biraderzâdesi Süleyman Sırrı E f .
Bodrumlu Ömer Ef.
Nevşehirli Müftizâde
Ahmed
Hazım Ef.
Ayaşlı Mustafa Ef.
Ankaralı Salih Ef.
Turşueuzâde Hacı Ahmed M u h ­
tar E f .
"•••il..
İptidai
Dâhil
Hareketi Hariç
İptidai Altmışlı
Hareketi Hariç
İstanbullu Ahmed T a h i r Ef.
Şumnulu Muhammed H u l u s i Ef.
H a r p u t l u Şeyh Mustafa Faik E f .
H a r p u t l u Ahmed Ef.
Tekirdaflı Ömer E f .
Samsunlu H a l i l Ef.
Rusçuktu Muştala Ef.
Gebzeli Muhammed E m i n E f .
Kıbnslı Muhammed Ef.
İptidai
p
Hâriç
»
Nevşehirli Hacı Ebubekir Ef>
RUnuın 1372
Bu seneki Huzur Derslerine d a i r T a k v i m i Vekayi'de aşağıki bÜgi
v e r i l m e k t e d i r : tBeher sene şehri Ramazanı gufranunvanın bidayetinden
bedV ile huzuru lâmiinnuru cenabı mülukânede in'ikadı mutad olan tefsiri
şerif dersleri hu senei m üt eye m minede dahi bed' olunarak haftasına
kadar mukarrirîn ve muhatabîni maarifkâıin efendiler neşri düreri fazail
ve malûmat eylemelerile haklannda eltafı celilei hazret i hilâfetpenahi
sezâvar Duyurulduğundan cümlesi rehini gencine! fahır ve mesar olarak
u
ed'iyei mefruzai cenabı zıliullâhiyi tekrar eylemişlerdir.. (Takvimi Vekay1
Şevval 1272 sayı 542).
r
H
M lafı
Mu kamı
Muhatap
Mukarriı
Muhatap
İH.
Mukarrir
Muhatap
Inri
K u l "M M
Denizlili Yahya Ef.
Mütekait
Boyâbadlı Ebubekir E f .
Kara h isa rsahipli Hacı A l i Ef.
Süleyman i ye
Gölpazarlı Muhammed Şakir Ef.
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddin Ef.
Hámise
Ahıskah Mustafa Ef.
Amasyalı Hacı Ömer Ef.
Ankaralı Hüseyin Hâmid Ef.
Ahıskah Hacı Osman Ef.
Geıedeli Muhammed Raşiî Ef.
Bolulu Hacı Hasan E f .
Akşehirli Muştala Keşşaf Ef.
Kastamonulu Salih Kâmil Ef.
Kastamonulu Hacı Ahmed Hil­
mi E r
İstanbullu Hacı
Muhammed
E m i n Ef.
Trabzonlu Muhammet! Ef.
Gümüşlü Ömer Fevzi Ef.
Ankaralı Şeyh Mustafa Vânf
Ef.
İstanbullu Abdulkadir Ef.
Prişıineli Ahmed Hulûs! Ef.
T o y r a n h Muhammed Ef.
KavalaLı Yusuf Ef.
Uzuncaábad Hasköylü Musa Ef
Seferihisarh İbrahim Ef.
A r a p g i r l i Hacı Yusuf Ef.
Babakalalı Ahmed Aziz Ef.
Dagİstanlı Hüseyin Ef.
Vİranşehirli Veliyüddin Ef.
Ahıskah İsmail Ef.
Gümülcüneli Ebubekir Celâleddin Ef.
%
Mütekaii
Hâmise
Mütekait
Hamişe
Mûsılai
Suleymanıyr
Mütekaii
Harekeli Aitmışh
tprîd'ii Altmışlı
>
Mütekait
Şahın
IUIZL'H
un-2
Htc-li*
ITT.
Çıfıtı
Muhatap
»
»
»
»
»
»
>
IV.
UnM
Küttu-*|
Bolulu islâm Feyzi E f .
Şahın
Tarsusîzâde Osman Kâmil Ef. Mûsılai Şahın
Boyabadh Ebubekir efendizâde
Muhammed A k i f Ef.
Dirgeneli Hasan Sabri Ef.
Eğinli İbrahim efendi biraderzadesi Kasım E f .
Güranî Mustafa Şâkî E f .
Alaşehirlİ H a l i l Ef.
Ankaralı Kara A l i E f .
Kayserlyell Süleyman Râfİ" E f .
Karahisarsahipli Musa Kâzım
Ef.
»
*
>
*
»
>
»
9
Yakuvatı A l i E f .
*
*
Amasyalı H a l i l Ef.
*
Trabzonlu N u m a n Ef.
Mütekait
Pazar köylü Muhammed T a b i r
Ef.
Mûsılai Şahın
Kayser İyelİ Ebubekir Sıtkı Ef.
>
*
>
*
*
*
*
»
Geredeli Muhammed Fehmi Ef.
Kütahyalı Hafız İbrahim Ef.
Nallıhanh Ahmed E f .
Şehrî Hafız A t i E f .
Gedusİ Ahmed Ef.
Yusuf Ef.
Ilpınlı Hasan Fehmi Ef.
Şumnulu Hüseyin Vehbi Ef.
H a r p u t l u Ebubekir Fevzi E f .
Bergevi Muhammed Şakir Ef.
Demircili Osman Ef.
Yerköylü A l i Ef.
Amasyalı A b d u l k e r l m Ef.
»
*
*
>
Mukarrir
Muhatap
»
>
V.
D B 8 S L B H I
Mukarrir
Muhatap
>
H a r p u t l u İshak Ef.
lspartalt Muhammed A r i f E f .
EreğHlİ Mustafa Ef.
Ahıskah N u m a n Ef,
Tokatlı Ahmed Ef.
Akşehirli Ahmed Reşit Ef.
Hâmiae
Mûsılai Şahın
*
*
>
*
1013
*ı|ıılı
H
rm,
Muhatap
Zaferan huri ulu Muhammed H i l ­
m i Ef.
Ahıskalı Mulıammed Rağıb Ef.
Kayseriyeli Osman Recai Ef.
Zileli Ömer Lüıfi Ef.
Karahisarışarkİli Muhamırıed
N u r i Ef.
Karaağaç Yalvaçh Halil H i l m i
Ef.
M u k a r r i r Nevşehirli
Müftizâde
Ahmed
Hazım Ef.
Muhalap İçelli Ishak Reyhanı Ef.
Karinâbadî Ahdurrahmaıı Ef.
İçelli İbrahim H a l i l Ef.
Yozgatlı Muhammed Fazıl E f . '
Z e y t i n l i Muhammed Şükrü Ef.
İçelli Muhammed Rüştü Ef.
Karahisarışarkİli İbrahim efen­
di zade Muhammed Neziri Ef.
H a r p u t l u Muhammed Emin E l
Kângınlı A l i Remzi Ef.
Eskişehirli Osman E l .
Balıkesirli Hafız i b r a h i m Ethem
Ei.
İmamıevveli Esbak N u r i efendi
biraderzâdesl Süleyman -Sırrı Ef.
Bodrumlu Ömer Ef.
M u ka I T ir Kastamonulu Mustafa Ef.
Muhatap Ayaşh Mustafa Ef.
Ankaralı Salih Ef.
Turşuruzâde Hacı Ahmed Muh­
tar Ef.
İstanbullu Ahmed Tanır Ef.
Şumnulu Muhammed Hulusi Ef.
Harputlu Şeyh Mustafa Faik Ef.
H a r p u t l u Ahmed E f .
Tekirdağh Ömer Ef.
Samsunlu Halil Ef.
D i v r i k l i Ahmed İzzet Ef.
Mûsüai Şahın
Hareketi Dâhil
Ha lekeli Altmışlı
Harekeli Dahil
İptidai
Dâhil
MüsıJai Şahın
İptidai Dâhil
UV7.VU
1014
MI
ein
DER-SUÎIU
•MM
şifalı
VTI.
Muhatap
*
»
Rusçuktu Mustafa Ef.
Mihaltcctklı A l i H i l m i E f .
Kütahyalı Muhammed E m i n Ef.
Filibeli Abdullah Ef.
Genzeli Muhammed E m i n Ef.
ödemişi* Muhammed E m i n Ef.
Söğütlü Hafız Muhammed Ef.
Bozkırh Mustafa Ef.
Nevşehirli Mustafa M u t i ' Ef.
Eskişehirii Hüseyin Rüştü E f .
Hadımh Ahmed Hulûs i Ef.
Kaysertyeti A b d u l k a d i r Ef.
E d r e m i t l i A l i H i l m i Ef.
Vin.
Mukarrir
Muhatap
>
»
»
*
»
Zaferanborlulu A l i Şevki Ef.
Kıbrıslı Muhammed Ef.
Nevşehirli Hacı Ebubektr Ef.
Kalkandelenli Numan Ef.
K u m u m u 1273
Mûsılai Şahın
Hareketi Hariç
*
İptidai
Mukarrir
Muhatap
»
llu Mrnrkl
Hâriç
III
İNinl
İH • .r*
134>
Hareketi Hariç
Denizlili Yahya Ef.
Buyâbadlı Ebûbekir E f .
K a r a h i sarsan i pil Hacı A l i Ef.
hı
Mütekait
Süleymaniye
Hîimise
Golpazarh Şakir Ef.
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddin Ef.
Şirvan i zade Muhammed Ef.
Ankaralı Hüseyin Hâmld Ef.
Ahıskalı Hacı Osman Ef.
Geredeli Muhammed Raşit Ef.
Kastamonulu Salih Kâmil Ef.
Kastamonulu Hacı Ahmed Ef.
Trabzonlu Muhammed Ef.
Murekair
Bolulu Hacı Hasan Er.
Akşehirli Mustafa Keşşaf Et
Ahıskah Mustafa Ef.
Hânı ise
HU*UÎ
T>ı-r«|t-r| R » n l k t * > Snın>ınıijı
Tahrir
rıUmUHr.
^
KBUL-CTLA MAHmN
Mitti
II
Mukanir
Muhatap
9
%
>
9
>
*
*
•
>
t
ıoı:>
Küfh.M
Htm
İstanbullu Hacı
Muhammed
Emin E i .
Gümüşlü Ömer Fevzi E t .
İstanbullu Abdutkadtr Ef.
Ankaralı Mustafa Vâsıf Ef.
Priştineli Ahmed Hulusi Ef.
Toyranlı Muhammed Ef.
Uzuncaâbad Hasköylü Musa E f
Seferihisar!! İbrahim Ef.
A r a p g i r l i Hacı Yusuf Ef.
Babakalah Ahmed Aziz Ef.
Dağıstanlı Hüseyin Ef.
V i r a n şehirli Veliyüddln E f .
Mütekait
Hamişe
Mûsıiai
Süleymamyt.»
Mütekait
*
Hareketi Altmışlı
îplMai Altmışlı
•
UT.
Gümülcüneli Ebubeklr Celâleddin Ef.
Şahın
9
*
Bolulu İslâm Feyzi Ef,
Mütekait
M u k a r r i r Ahıskah İsmail Ef.
Mûsıiai Şahın
Muhatap Amasyalı H a l i l Ef.
»
»
>
»
»
*
IV.
Tarsusizâde Osman Kâmil Ef.
Boyâbadlı Ebûbekir efendizâde
Muhammed A k i f Ef.
Dirgeneli Hasan Sabrİ Ef.
Eğinli İbrahim efendiniraderza­
desi Kasım E f .
Gürâm Mustafa Şâkî Ef.
Alaşehirli H a l i l E f .
Ankaralı Kara A l i Ef.
Kayseri yel i Süleyman Raf i ' Ef,
Yakuvah A l i Ef.
Pazarköylü Muhammed Tanır
Ef.
>
Kayseriyeli Ebûbekir Sıtkı Ef.
»
Geredeü Muhammed Fehmi Ef.
Mütekait
M u k a r r i r Trabzonlu Numan Ef.
Mûsıiai Şahın
Muhatap Kütahyalı Hafız İbrahim Ef.
>
Nallıhanlı Ahmed Ef.
Şehri Hafız A l i Ef.
Gcdust Ahmed Ef.
1016
t i n Ol
IV.
IRT7.1ÎR
*ıfntı
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
DEKSLEKI
İsmi
Yusuf E f .
Mûsıiai Şahın
Ilgınlı Hasan Fehmi E f .
Şumnulu Hüseyin Vehbi Ef.
H a r p u t l u Ebûbekir Fevzi Ef.
Bergevî Muhammed Şakir E f .
D e m i r c i l i Osman E f .
Amasyalı A b d u l k e r i m Ef.
H a r p u t l u Ishak E f .
Ispartalı Muhammed A r i f Ef.
Yerköylü A l i E f .
Hamişe
Ereglilı Mustafa Ef.
Mûsıiai Şahın
Ahıskalı Numan Ef.
>
t>
Tokatlı Ahmed E f .
Akşehirli Ahmed Reşit E f .
•
»
Zaferanborlulu Muhammed H i l ­
mi Ef.
Ahıskalı Muhammed Rağıb Ef.
Kayseriyeli Osman Recai Ef.
H a r p u t l u Mustafa Faik E f .
Zileli Ömer Lütfi Ef.
Karahisarışarkili
Muhammed
N u r i Ef.
VI.
Mukarrir
Muhatap
>
*
K»Iln
Hareken
Dâhil
Karaağaç Yalvaçlı H a l i l H i l m i
Ef.
>
tçelli İshak Reyhanı E f .
Karinâbadlt Abdurrahman Ef.
Nevşehirli
Müftizâde
Ahmed
Hazım Ef.
Harekeli Altmışlı
İçelli İbrahim H a l i l E f .
Hareketi Dâhil
Yozgatlı Muhammed Fazıl Ef.
Zeytunlu'Muhammed Şükrü Ef.
İçelli Muhammed RJştü Ef.
Karahİsarşarklli İbrahim efendi
zade Muhammed Nezirî E f .
H a r p u t l u Muhammed E m i n Ef.
Kângınlı A l i Remzi Ef.
Eskişehirli Osman E f .
Balıkesirli Hafız İbrahim E l hem
• ı • i 1 [ • MAKIJİN
M M IH
VI.
VII.
VHI,
1017
MluEı
Muhatap
»
Ef.
N u r i efendi hiraderzâdesi Süley¬
man Sırrı Ef.
*
Bodrumlu Ömer E f
*
Ayaşh Mustafa Ef.
»
Ankaralı Salih Ef.
M u k a r r i r Kastamonulu Mustafa Ef.
Muhatap Turşucuzâde Hacı Ahmed Muh­
tar Ef.
İstanbullu Ahmed Tâbir Ef.
Şumnulu Muhammed Hulusi Ef.
H a r p u t l u Ahmed Ef.
Tekirdağlı Ömer Ef.
Samsunlu Halil Ef.
Kan g i r i l ] Kara Alt Ef.
Divriklİ Ahmed izzet Ef.
Rusçuktu Mustafa Ef.
Mihallccikli AU H i l m i Ef.
Kütahyalı Muhammed Emin Ef
Gebzoli Muhammed Ef.
Üdemişli Muhammed Ef.
M u k a r r i r Filibeli Abdullah Ef.
Muhatap Bursalı Mustafa Ef.
Karahisarsahipli Musa Kâzım
Ef.
Söğütlü Muhammed E t .
Bozkırlı Mustafa Ef.
Nevşehirli Mustafa Muti Ef.
Eskişehirli Hüseyin Rüştü Ef.
Hadımlı Ahmed Hulusi Ef.
Kayseriyeli Abdulkadir E!.
E d r e m i t l i A l i H i l m i Ef.
9
Zafranborlulu A l i Şevki Ef.
Kıbrıslı Muhammed Ef.
Nevşehirli Hacı Ebubekir Ef.
%
Kalkandelenti Numan Ef.
Ha tekel i Dâhil
tpildfll
Dâhil
Müsılai Şahın
İptidai
Dâhil
Harekeli Hariç
Mûsılai Şahın
Hareketi Hariç
İptidai
Hariç
HÜ2UR DER8LEA1
Ramazan 1274
B u seneki H u z u r Dersleri hakkında T a k v i m i Vekayi'de şu bilgi veril­
mektedir : «Beher sene evaili Ramazanı mağfiret nişan da huzuru lâmiınn u r u hazreti hilâfet penan îde ini'kadı m u t a d olan T e f s i r i Şerif dersleri
bu senei müteyemminede dahi iptidasından bed İle haftasına kadar muk a r r i n n ve muhatabın! maarif karin efendiler neşri düreri fazall ve malû­
m a t eylemelerile haklarında altafı celilei hazreti padişahı şayan Duyurul­
duğundan cümlesi nailî f a h i r ve mesar olarak ed'iyei mefruzai cenabı
mülükâneyi t e k r a r etmişlerdir. >• ( T a k v i m i Vekayi, 9 Şevval 1274, sayı 562 ı
1
mitindi
L
Mukarrir
Muhatap
*
*
N
>
İL
B u «Bfllti
Mütekait
Karahîsarsahlpli Hacı A l i E f .
Süleymaniye
Gölpazarlı Şakır E f .
Geredeli Muhammed Raşit Ef.
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddin E f .
Hâmise
Kastamonulu Salih Kâmil Ef.
Ahıskalı Hacı Osman E f .
Trabzonlu Muhammed Ef.
Bolulu Hacı Hasan Ef.
Akşehirli Keşşaf Mustafa Ef.
Gümüşhaneli Ömer Fevzi E f .
İstanbullu A b d u l k a d i r Ef.
*
Ankaralı Mustafa Vâsıf Ef.
M u k a r r i r İstanbullu Hacı
Muhammed
E m i n Ef.
Muhaiap Priştineli Ahmed Hulusi Ef.
Toyranlı Muhammed Ef.
Uzuncaâbad Haskoylü Musa Ef.
Seferihisarh İbrahim Ef.
Babakalalı Aziz E f .
*
*
itti
Denizlili Yahya E f .
Boyabadlı Ebubekir Ef.
Dağİstanlı Hüseyin Ef.
Viranşehirli Veliyüddin Ef.
lluj^jr
ru-mlerl B e a i k i n ç S#ınıjmılı*
Mütekait
Hâmise
- *
Mütekait
Hâmisi
Mûsılai SüleymaniyıMütekait
Mûsılai Süleymaniye
Hareketi AUmışl
lııkrlr
»-UlmlsUr.
ırm ı. ruA
•i-
'
II.
MA» DIK
u y
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
Gümülcüneli Ebubekir Celâletfdin Ef,
Harekeli Altmışlı
Bolulu İslâm Feyzi Ef.
Amasyah Halil Ef.
Boyabadlı Ebubekir efendizâde
Muhammed A k i f Ef.
Sı* h i n
D i r g e n d i Ha«an Sabri Ef.
Yakuvalı A l i Ef.
Ahıskalı İsmail Ef.
Muti'kaiı
Eğinli İbrahim efcndihiradflrzadesi Kasım Ef.
Mûsılaı Şahın
Alaşehirii H a l i l Ef.
Ankaralı Kara A l i Ef
Kayseriyeli Süleyman Kâfi" Ef.
K a y s e r i y d i Ebubekir Sıtkı Ef.
Geredeli Muhammed Fehmi Ef.
Kütahyalı Hafız İbrahim Ef.
Nalhhanh Ahmed Ef
Şehri Hafız A l i Ef
Gedusî Ahmed E f
IV.
101!*
Mukarrir
Muhatap
Yusuf Ef,
Harputlu Ebubekir Fevzi E l .
Bergevî Muhammed Şakir Ef
Mütekait
Trabzonlu Kuman E f
Mûsılaı Şahın
Demircili Osman Ef.
Amasyalı Abdulkerim Ef.
Harputlu İshak Reyhanı Ef.
tspartalı Muhammed A r i f E f
Ereglili Mustafa Ef.
Tokatlı Ahmed Ef.
Zaferanborlulu M-ıhammed H i l ­
m i Ef.
Ahıskah Muhammed Ragıp Ef
Harputlu Mustafa Faik Ef.
Şirvanizade Muhammed Rüştü
Ef.
Kayseriyeli Osman Rpcai Ef
Zileli Ömer Ef,
HUZUR DEttSLKRt
f>20
Meçti*
IV.
V.
> I İ . L İ L
Muhatap
Mukarrir
Muhaıap
lniıi
İptidai Hâriç
İçelli Saib Ef.
Nevşehirli Müftizâde
Ahmed
Hazım E f .
Hareketi Altmışlı
Karahisarışarkîli Muhammerl
N u r i Ef.
Hareketi Dâhil
Karaağaç Yalvaçlı H a l i l H i l m i
Ef.
İçelli İshak Reyhanı E f .
Karinâbadi Ab<jurrahman Ef.
İçelli İbrahim H a l i l E f .
Yozgatlı Mııhammed Fazıl Ef.
Zeytunlu Muhammed Şükrü E f .
İçelli Muhammed Rüştü E f .
Karahisarışarkili İbrahim efendizude Muhammed Neziri Ef.
H a r p u t l u Muhammed E m i n E f .
Kângırıh A l i Remzi Ef.
Eskişehirli Osman Ef.
Balıkesirli Hafız İbrahim Ethem
Ef.
VI.
VM,
Mukarrir
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
•
Kastamonulu Mustafa Ef.
Müsılai Süleymaniye
N u r i efendiblraderzâdesi Süley­
man Sırrı E f .
Hareketi Dâhil
Bodrumlu Ömer Ef.
İptidai Dâhil
A yaşlı Mustafa Ef.
Ankaralı Salih Ef.
Turşucuzâde Hacı Ahmed Muh­
t a r Ef.
İstanbullu Ahmed Tahİr Ef.
Şumnulu Muhammed Hulusi Ef.
H a r p u t l u Ahmed Et.
BuyabadLı Osman Faizi E f .
Samsunlu H a l i l Ef.
Tekirdaglı Ömer Ef.
Kangırıh Kara A l i E f .
D i v r i k l i Ahmed İzzet Ef.
Filibeli Abdullah Ef.
Müsılai Sah m
Rusçuklu Mustafa Ef.
İptidai Dâhil
M.-HW
VII.
vııı
hıftttı
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
l*ım
Mıhaliceikli A l i H i l m i £f.
Tosyalı Hafız Hüseyin Lehlb Ef.
Karaağaç Yalvaçtı Numan Ef.
Kütahyalı Muhammet! E m i n Ef,
GebzeII Muhammed Ef.
üdemişli Muhammed E m i n Ef.
NevşehüU Hızır Ef.
Bursa h Mustafa Ef.
Kaıahisarsahipli Musa Kâzım
Ef.
Söğütlü Muhammed Ef.
Bozkırl ı Mustafa Ef.
Nevşehirli Mustafa M u t i ' Ef.
Tlgınlı Hasan Fehmi Ef.
Sivaslı Muhammed Emin Ef.
Eskişehirli Hüseyin Rüştü Ef.
Ankaralı Ahmed Hâzım Ef.
Hadımlı Ahmed Hulüsi Ef.
Kayserlyeli Abdulkadiı Ef.
E d r c m i t l i A l i Hilmi Ef.
Zaferanborlulu A l i Şevki Ef
Kıbrıslı Hacı Muhammed Ef
Nevşehirli H a n Ebubekir Ef
Kakkandelenll Numan Ef.
Kângırılı Abdulkerim Dâvud E f
Tobrah Muhammed Ef.
Kuvucaklı Muhammed Raslh Ef
Kltlhr-I
İptidai
Dâhil
Harekeli Hariç
Müsılai Şahın
Hareketi Hariç
İptidai
Hâriç
Kumu/an 1275
Bu senekı Huzur Dersleri hakkında T a k v i m i Vekayl'de aşağıdaki biliri
mevcuttur :
Beher sene evaili şehri siyamı pufranencamda huzuru
ınaalinüşuru hazret 1 cihandaride in'ikadı muiad olan Tefsiri Şerifi Beyzavl dersleri bu senei müleyemminede dahi iptidasından hed' ile haftasına
kadar m u k a r r i n n i fazailrehin ve muhatabım maaHfkarin efendiler nesir
ve neşri dürer ve malûmat eylemelerde haklarında clıafı celilei hazreti
padişahı sezavar huyuruldugundan cümlesi naili fahrü mesan blşumar
nlarak ed'iyei mefruzai cenabı mülukaneyi lekrar etmişlerdir.
{Takvimi
Vekayi. 4 Zilkade 1275. sayı 570).
H i c r i 1275 yılında vefat eden B i l i n c i Meclis Mukarrİri Denizlili Yahya
Efendinin yerine kudemayı ulemadan ve B i r i n c i Meclis muhataplarından
Gülpazarlı Muhammed Şakir ve yine bu meclis muhataplarından Gümüçhaneli Ömer ve İkinci Meclis muhataplarından Priştineli Ahmed Hulusi
ve Beşinci Ders muhataplarından Karinâbadi A b d u r r a h m a n ve Sekizinci
Meclis muhataplarından Kıbrıslı Hacı Muhammed Efendilerden
birinin
tâyini maslahata uygun görülmüş ise de b i r sene evvel Huzur Dersi mukarrirliğine namzcd zevatın Şeyhülislâm huzurunda fuhulü ulemadan
mürekkep bir hey'et tarafından müsabaka imtihanına tâbi tutulmaları
hakkında sahife 106/107 de (Fak. M e c , c i l t 17, sah. 279-230) münderic
iradei seniyyenin tatbiki müşkilâtı dâi görülmüştür. Hadisede bünyesi
itibarile tatbik kabiliyeti bulunmayan m u k a r r i r l i k imtihanına namzetlerin
girmek İstememesinden telâşa düsen ve herhangi b i r nüfuzun m u k a r r i r
tâyinine âmil olmasından çekinen Şeyhülislâm Meşreb Efendi hafidi
Muhammed A r i f Efendi merhum, kabul ve vaz'ından henüz b i r sene geç­
meyen bîr usulün t e r k i n i ağır bularak mücerred zevahiri k u r t a r m a k
maksadile tavsiye ettiği garip tedbiri mıttazammın tezkeresile sadaretin
h u m cevabı ve nihayet arz tezkeresile bu bahta sudur eden iradei seniyyenin
mahfuz bulunduğu Başvekâlete bağlı Arşivden istinsah edilerek aynen
buraya derci, müesses usulün nesih ve tâdili bakımından raideli görül­
müştür !
^Maruzu dâiyi kemineleridir k i huzuru hazretI şâhanede bermulad
-kıraat olunan Tefsiri Şerif dersi m u k a r r i r l e r i n d e n h a l ' vukuunda yerine
biliııtihap münasibinin m u k a r r i r tâyin olunması usulü kadimi icabından
iken bâzı taraftan nâehiller iltizam olunarak şefaat ve rica ile mukarrir
tâyin olunmakta İken ve şu uygunsuzluğun önü kestirilmesi mültezemi
âli bulunduğundan minbaid m u k a r r i r tâyin olunacak hoca efendinin ma­
kamı meşihalte bulunan zatın huzurunda usul imtihanı icra olunup ana
göre m u k a r r i r tâyin kılınması hususunun usul ittihaz olunması geçen
sene Razamanı şerifde müzakere olunarak keyfiye! hâki pâyi hazreti şa*
haneden arz ve istizan birle iradei seniyyei hazreti padlşahi dahi ol mer­
kezde müteallak ve şerefsudur buyuı ulmuşidi. Geçenlerde Hoca Yahya
Efendi i r t l h a l i darıbaka ederek uhdesinde
bulunan m u k a r r i r l i k mahlul
nlup yerine aharinin [âyinine lüzum görülmüş ve beı mucibi iradei seniyye
icrayı icabına iptidar olunmak üzre m u k a r r i r l i k hidmeline elverişli hoca
efendilere İmtihan teklif olunduğu sırada matlap müteaddit olmadığından
dolayı b i r i mesrur olup maadalarının me'yus kalmaları u m u r u tahliyeden
L>lup bu dahi talebesi beyninde namusuna İrası halel edildiği mütaleasile
İmtihandan istinkâf etmekte olduklarından ve şu hidmelin nâehillerdcn
muhafazasile
beraber mukaddema şeref sadır nlan iradei isabetâdeyi
hazreti mülukânenin tenflzi dahi müllezem ve mütehatnmi vazife! ubudi­
yet bulunduğundan münlchap ve meşhur olan hoca efendilerden b i r kaç
zatın esamisi b i r pusulaya yazılarak leffen t a k d i m kılındı, içlerinden
hangisi intihap olunarak mukarrirliğe tensibi âli buyuruiut is» iradei
seniyei sabıkai cenabı cihandarl iktizayı cellli üzere fakat anın usulü
imtihaniyesi btlicra hidmeti mezküreye nasıb ve tâyinine mübaderet
ulunacağı ve şu usule riayet olunduğu surette imtihandan ihtirazen
nâehit olanların tasdiatının önü kestirileceği derkâr bulunmuş olmağla
olbabta emir ve irade hazreti menlehülemrlndir. 25 Rebiyırtevve! 1275.
Arif> .f A r z : 28 Rebiyülevvel 1275).
Cevabi sadaret tezkereni :
«Manızı bendel diğrineleridlr k i huzuru hümayunda bermutad kıraat
olunan T e f s i r i Şerif ders mu k a n i Herinden olup gecende vefat eden Hoca
Yahya Efendiden münhal olan mukarrirliğe tanzim olunan pusulada isim­
leri muharrer efendilerden birinin intihap ve tâyini hakkında olan tezkerei
aliyel meşihatpenahîlerile mezkûr pusula ledelarz olbabıa serefsünuh ve
sudur Duyurulan iradei seniyei cenabı padi sabiyi mutazammın tezkerei
aliyye m a n z u m samii fetvapenahileri buyurulmak üzre leffen irsal kılın­
mış olmağla keyfiyyeti iradei sen iyeye nazaran vâki olacak re'yi âlilerinin
senan iş'arı ve tezkerei aiiyei mezkürenin iadesi babında emir ve irade
hazreti menlehülemrindir. 16 Rebiyülâhır 1275. - M.»
Şej hıılKlumtn hâinin şeklindeki eevahı :
•Maruzı dâi>-i kemineleridir k i . mefadı emir ve işarı samii satiarptpenahîleri ve pusulai mezküre arz buyurulması üzerine olbabta şerefsünuh ve sudur buyurulan iradei seniyyeİ cenabı padişahîyi mutazammın
tezkerei aliyye müeddası malûmu âcizi olmuş ve tezkerei aliyyei mezkûrede beyan huyurulan Gülpazaıl Şakir Efendi İle Gümüşhaneli Ömer
Efendi duacıları dahi pusulaya dere olunarak keyfiyyeti ahvalleri esami­
leri halâsına sürh (kırmızı) ile şerh verilmiş ve Fatih Sullnn Muhammed
Han Camii şerifi kudemayı dersiamlarından Priştineli Ahmed Efendi
dâilerl muahharan hatıra gelerek mumaileyhin dahi İlâvesile pusulayı
mezküre leffen t a k d i m ve mezkûr tezkereler iade kılınmış olmağla nl banda
emir ve irade hazreti menlehülemrindir. 17 Rebiyülâhır 1275. Arif.»
Sözü geçen pusula «türelidir :
«Gülpazarlı Muhammed Şakir Efendi
(Kırmızı yazıyla ismin üzerinde:)
Süleymaniye müderrislerinden olup gaycı i h t i y a r idüğünden sair hoca
efendiler gibi cevamii salatini İzamda neşri ulume vücutça muktedir olaH
mayıp fakat Ramazanı şeriflerde F a t i h Suttan Muhammet! H a n Camii
şerifinde Tefsiri Şerif müzakere eylemekte olduğu ve kendisi tekaütlük
emelinde bulunduğundan maaşı k a d i m i olan üçyüz bukadar kuruş üzerine
müteveffa Hoca Yahya Efendiden münhal olan maaştan beşyüz kuruş
dahi zam olunarak tekaütlüğü icra olunmuş ve bu veçhile zatı hazreti
hilâfetpenahi için dıavatı hayriye isticlap kıhnmışdır.
Gümüşhanelİ Ömer Efendi
(Kırmızı yazıyla ismin üzerinde :>
Ayasofyada mukaddema neşri u l u m ederek izin vermiş ve mu ah ha
usulü veçhile müzakereyi t e r k eylemiş ve elyevm Dârülhadis müderrisi
bulunduğundan hasebüt t a r i k Ramazanı şeriften evvelce mevleviyetle
bekam olacağı ve bu cihetle huzuru hümayun dersinden b i t t a b i ihraç
olunması lâzım geleceği.
Kıbrıslı El hac Muhammed Efendi
(Kırmızı yazıyla, ismin üzerinde :)
Sultan Beyazıt Han Camii şerifinde neşri ulûm ederek bundan akde
izin vermiş ve defai saniye olarak elyövm dahi neşrile meşgul bulunmuş
idüğü.
Karina badi Abdurrahman Efendi
(Kırmızı yazıyla» ismin üzerinde :)
F a t i h Sultan Muhammed Han Camii şerifinde elyövm şerhi aka
müzakere eylemekte idüğü.
Priştineli Ahmed Hulusi Efendi
(Kırmızı yazıyla, ismin üzerinde:)
«Fatih Sultan Muhammed H a n Camii şerifinde neşri ulûm ederek
bundan akdem izin vermiş ve d e f a i saniye olarak elyövm dahi neşri ulûm
ile meşgul bulunmuş idüğü.»
.Sadaretten Mabeyin Başkitabetizıe gönderilen le/kere -.ııreti :
" U t u f e t l u efendim hazretleri.
Huzuru hümayunda bermutad kıraat olunan Tefsiri Şerif ders m u
rirlerinden olup geçende vefat eden Hoca Yahya Efendiden münhal olan
m u k a r r i r l i k hakkında tezkerei maruzai mesihatpenahî üzerine şerefsünuh
ve südur Duyurulan emir ve iradei isabetâdcyi cenabı padişahı mantuku celili
tarafı valayı şeyhulislâmiye bildirilerek Gülpazari Şakir Efendiyle Gümüş­
hanelİ Ömer Efendi dahi tanzim olunmuş olan pusulasına dere ile keyfiyeti
halleri isimleri bâlâsına sürh ile şerh verilmiş ve Fatih Sultan Mehmed
Han Camii şerifi kudemayı Dersiâmlanndan Priştineli Ahmed Efendi
dahi muahharen hatıra gelerek mu'maileyh dahi ilâve kılınmış olduğu
cevaben iş'ar olunmuş olduğundan zîkrotunan tezkere ve pusula muhabere!
ahireyî şâmil olan tezkere İle beraber manzuru âli buyurulmak için arz ve
RBUL'OU
MAltDJN
LOSS
takdim kılınmış olmağla otbabda her veçhile emir ve fermanı kerametbeyam hazreti padisahi müteallik ve şeref sudu t uuyurulur ise muktezayı
âlisi üzre hareket olunacağı beyanlle tezkerei
sena veri t e r k i m olundu,
efendim. M. 2 1 Rebiyülâhır 1275,»
Iradeİ senİyei tammmıın eden Mabeyin Ba>kİtabeli hâmili :
«Maruzu çakeri kem i neleridir k i residei desti tevkır olan işbu tezkere!
samiyei asafanelerile evrakı maruza manzuru âlii hazreti mülukâne
buyurulmuş ve mukarrirliği mezkûre Karinâbadi Abdurrahm.ın Efendinin
tâyin kılınması şerefsünuh ve sudur Duyurulan emir ve iradei seniyei
cenabı padişahi muktezayı münifinden olarak evrakı merkume yine savbı
samlı asafilerine İade kılınmış olmağla olbabla emir ve ferman hazreti
veliyülemrindir. 23 Rebiyülâhır 1275.--*
Meşreb Efendi hafidi Muhammed A r i f Efendi, Osmanlı Devletinin
106 ncı şeyhülislamıdır. Muktedir kadılar yetiştirmek üzere Muallimhanei
Nüvvab (Medresetülkuzat) ı tesis eden ve emvali eytamın muhafazası İçin
bir müdiriyeı ihdas eyleyen zattır. Vefatı, 1275 dedir. Merkadl, Edirnekapusu haricinde Mustafapaşa dergâhı civarındadır.
•ftlttl
I.
Sıfatı
Mukarrir
Muhatap
»
»
>
»
*
*
*
»
Mukarrir
Muhatap
»
»
l*ml
İstanbullu
Hafız
Muhammed
E m i n Ef,
Boyâbadlı Ebubekir E f .
Karahisarsahipli Hacı A l i Ef.
Gölpazarlı Çakir Ef.
Denizlili Hacı Muhammed Veli*
yüddin Ef.
Kastamonulu Hacı Salih Kâmil
Ef.
Ahıskalı Hacı Osman Ef,
Trabzonlu Muhammed Ef.
Bolulu Hacı Hasan Ef.
Akşehirli Keşşaf Mustafa E f .
Ankaralı Mustafa Vasıf Ef,
Pıiştineli Ahmed Hulusi Ef.
Toyranh Muhammed Ef.
Uzunraâbad Hasköylü Musa Ef.
Ahıskalı İsmail E t .
Seferihisarlı i b r a h i m Ef.
Babakal'alı Aziz Ef.
Dağıstanlı Hüseyin Ef.
Bili İM*I
Mütekait
Süleyman iye
Mütekait
Hâmise
Mütekait
Hamişe
Mütekait
Hâmise
MütckaH
Mûsılai
Süleymaniye
HUZUR
1026
S i M f
I
Muhatap
»
jn
IV.
DKRST.ERı
bml
Viranşehİrli Vcliyüddin Ef.
.'.,ıl.. ...
Hareketi
Altmışlı
Gümülcüneli Ebubekir Celâled-
din Ef.
»
B o l u l u İslâm Feyzi E f .
»
Amasyalı H a l i l Ef.
>
Boyâbadh Ebubekir efendizâde
Muhammed A k i f E f .
>
Dirgeneli Hasan Sabri E f .
*
Yakuvaiı A l i E f .
»
Şirvanîzâde Muhammed Rüştü
Ef.
>
Eğinli İbrahim efendîbiraderzâdesi Kasım E f .
»
Alaşehirli H a l i l E f .
M u k a r r i r Ahıskalı N u m a n E f .
Muhatap Kayseriyeli Süleyman Râfi' E f .
*
Kayseriyeli Ebubekir Sıtkı E f .
*
Geredeli Muhammed Fehmi Ef.
3
Kütahyalı Hafız İbrahim E f .
»
N a l lıhan lı Ahmed E f .
I
Şehri Hafız A l i EL
>
Yusuf E f .
»
H a r p u t l u Ebubekir Fevzi E f .
»
Bergevî Muhammed Şakir Ef,
*
Amasyalı Abdülkerim E f .
»
H a r p u t l u îshak E f .
*
îspartalı Muhammed A r i f E f .
*
E r e g l i l i Mustafa E f .
M u k a r r i r Nevşehirli Müftizâde Ahmed
Hazım Ef.
Muhatap Tokatlı Ahmed E f .
*
Zaferanborlulu Muhammed H i l ­
mi Ef.
>
Ahıskalı Muhammed Ragıp E f .
*
H a r p u t l u Mustafa Faik Ef.
*
Kayseriyeli Osman Reeal Ef.
>
Zileli Ömer Ef.
>
Karahisanşarkili
Muhammed
N u r i Ef.
t
t p t U a i Altmışlı
»
>
Şahın
Mütekait
Şahın
Mûsılai Sahuı
9
I
I
t
Hareketi Altmışlı
MCısılai Şahın
\Lx-H*
IV.
V.
SI IutI
Muhatap
tmu
Karaağaç
RUtfreaİ
Yalvaçlı H a l i l H i l m i
Ef.
>
İçelli İbrahim H a l i l Ef.
>
K a r a n i san şarkılı İbrahim efendizâde Muhammed N ez i r i Ef.
*
Yozgatlı Muhammed Fazıl E f .
*
Zeytinli Muhammed Şükrü E f .
>
İçelh Muhammed Rüştü Ef.
M u k a r r i r Kastamonulu Mustafa E f .
Muhatap H a r p u t l u Muhammed E m i n Ef.
*
Kângınlı A l i Remzi E f .
»
Eskişehirli Osman Ef.
Mûsılai Şahın
»
»
m
»
2
*
*
»
s
>
1
tpfıüai Altmışlı
Mûsılai Şahın
Hareketi DâhJI
>
»
>
VI
Balıkesirli Hafız İbrahim Eıhem
Ef.
»
»
>
N u r i efen d i bira de rzâd es i Süley­
man Sırrı E f .
*
»
s
Bodrumlu Ömer Ef.
»
*
>
Ayaşh Mustafa E f .
»
>
Ankaralı Salih E f .
*
»
>
Turşucuzâde Hacı Ahmed Muh­
tar Ef.
»
a
*
İstanbullu Ahmed Tâbir Ef.
*
*
»
Şumnulu Muhammed Hulusi Ef.
>
a
*
H a r p u t l u Ahmed Ef.
*
»
»
Boyabadh Osman Faizi Er.
»
>
M u k a r r i r Filibeli Abdullah Ef.
I p l H a i Altmışlı
Muhatap
>
»
»
*
*
»
>
>
Samsunlu H a l i l E l .
İptidai
Tekİrdağlı Ömer Ef.
Kandırdı Kara A l i E f .
D i v r i k l i Ahmet İzzet Ef.
Rusçuklu Mustafa Ef.
>
Mihaliccİklİ A l i H i l m i E f .
>
Kastamonulu Muhammed Vasfı
Ef.
Tosyalı Hafız
*
Hüseyin
Dâhil
»
*
»
*
s
*
Leblb
Ef.
Karaağaç Yalvaçlı Numan Ef.
Kütahyalı Muhammed E m i n Ef,
»
>
»
»
*
»
• i - - Hı
VI,
VII
Siirtli
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
•
•
9
9
>
vın
Mukarrir
Muhatap
ı ...
Kill lir-*
Abanah Veüyüddin Ef.
İptidai Dâhil
*
9
Gebzeli Muhammed Ef.
*
»
Ödemişti Muhammed E m i n E f .
llgınlı Hasan Fehmi Ef.
Mûsılai Şahın
Nevşehirli Hızır Ef. •
İptidai Dâhil
Bursalı Mustafa E f .
Karahisarsahipli Musa Kâzım
Ef.
Söğütlü Hafız Muhammed Ef.
Boz kırlı Mustafa Ef.
tspirü A l i Ef.
Nevşehirli Mustafn M u t i " Ef.
Sivaslı Muhammed E m i n Ef,
Eskişehirli Hüseyin Rüştü
Ankaralı Ahmed Hazım Ef.
Hadımlı Ahmed Hulusi Ef.
Kayseri yel i A bd ut kadir E f .
E d r e m i t l i A l i H i l m i Ef.
Karinâbadi Ahdıırrahman Ef.
Zaferanborlulu A l i Şevki Ef.
Kıbrısh Hacı Muhammed Ef.
Nevşehirli Hacı Ebubekir Ef.
Kalkandelenli Numan Ef.
Kângırıh A b d u l k e r l m Davut
Ahıskalı Numan Ef.
Tobralı Muhammed E f .
Kuyucaklı Muhammed Rasih Ef.
İçelli Abdullah Saİb E f .
Manisalı Hüseyin H i l m i Ef.
Zağralı İbrahim Ef.
Şehri A b d u l k e r l m E f
Mostarlı Yusuf Ef.
Kumumu
9
9
Hareketi Hâriç
Mûsılai Şahın
Hareketi Hâriç
İptidai Hâriç
Vili\
Bu seneki Huzur dersleri hakkında T a k v i m i Vekayi'de şu malûmat
vardır : t Beher sene evaili Ramazanı gufrannişanda huzuru feyzmakrunu
cenabı şahanede in'ikadı mutad olan Tefsiri Şerif dersleri bu senei müba-
KUI'LCLA
1029
MAllDÎN
rekede dahi iptidasından bed' ite haftasına kadar icra ulunmuş ve m u k a r
r i r i n ve muhatabın* fezaflrehin efendiler taraflarından v u k u bulan es'hV
ve ecvibe lnbisatbahşı kulübü samiin olarak haklarında iltifatı seniyye
şayan b u y u r u l u p dıavatı hayriyetâyatı hazret i mülukâne cümlesi tarafın»
dan t e k r a r alettekrar i f a kılınmıştır* ( T a k v i m i Vekayi, 18 Ramazan
1276. «ayı 583).
•OlHH'u.
I
I.
Mukarrir
Muhatap
*
>
İstanbullu Hafız
Muhammed
Mütekait
E m i n Ef.
Boyabadlı Ebubekİr E f .
Süleymaııiye
Karahİsarsahipli Hacı A l i Ef.
Ankaralı Mustafa Vâsıf Ef.
Kastamonulu Hacı Salih Kâmil
Ef.
>
II.
Denizlili Hacı Muhammed Veli-
yüddin BE.
>
Ahıskalı Hacı Osman Ef.
*
Trabzonlu Muhammed Ef.
•
Bolulu Hacı Hasan Ef.
>
Akşehirli Keşşaf Mustafa Ef.
*
Prişlineli Ahmed Hulusi Ef.
Toyranlı Muhammed E t .
»
İstanbullu Muhammed Ef.
*
Uzuncaâbad Hasköylü Musa Ef.
M u k a r r i r Gölpazarlı Şakir E r
Muhatap Seferihisarlı İbrahim E f .
f
Babakalalı Ahmed Aziz ET.
Dagtstanh Hüseyin Ef.
Viranşehirli Veliyüddin Ef.
Gümülcüneli Eburîekiı Celâleddin E f .
Bolulu Tslâm Feyzi Ef.
Amasyalı H a l i l Ef.
Boyabadlı Ebuhekir efendizâde
Muhammed Âkif Ef.
Dirgeneli Hasan Sabri Ef.
Yakuvah A l i Ef.
Şirvanizâde Muhammed Rüştü
Ef.
Hâmise
Mütekait
Hâmise
Mütekait
9
Hâmise
Mütekait
1
Hâmise
Mûsılai
Harekeli
Süleymaniy
Altmışlı
HUZUR
UBD
•-><
IL
III.
IV,
Muhatap
İsmi
>
>
>
»
»
Mukarrir
Muhatap
Şehri Hafız A l f E f .
H a r p u t l u Ebubekir Fevzi E f .
Bergevî Muhammed Şakir Ef.
H a r p u t l u tshak Ef.
Ispartah Muhammed A r i f E f .
Ahıskalı Numan Ef.
Ereğlili Mustafa Ef.
>
*
Tokatlı Ahmed E f .
Trabzonlu Osman Azmi Ef.
Zaferanborlulu Muhammed H i l ­
mi Ef.
Ahıskalı Muhammed Ragıp Ef.
H a r p u t l u Mustafa Faik Ef.
Kayseriyeli Osman Reeaî Ef.
>
Zileli Ömer E f .
*
uı
ı
Eğinli İbrahim efen dibi raderzâ-
desi Kasım Ef.
>
Kastamonulu Muhammed Reşit
Ef.
M u k a r r i r Ahıskalı İsmail Ef.
Muhatap Alaşehİrli H a l i l E f .
Kayseriyeü Süleyman Raf i ' K i .
»
Yusuf Ef.
»
Kayseriyeli Ebubekir Sıtkı Ef.
>
Amasyalı A b d u l k e r i m E f .
Geredeli Muhammed Fehmi E f .
*
Kütahyalı Hafız İbrahim E f .
Naltıhanlı Ahmed Ef.
*
V.
DKKSLERI
Hareketi
Altmışlı
»
*
Mütekait
İptidai Altmışlı
»
»
*
»
Şahın
>
Mûsılai Şahın
*
»
•
w
>
»
*
»
»
Mütekait
Mûsılai Şahın
*
»
>
»
*
KarahlsanşarkUİ Muhammed
N u r i Ef.
*
»
*
Karaağaç Ynlvaçh H a l i l H i l m i
Ef.
>
>
tçelli İbrahim H a l i l E f .
Karahisarışarkîli t b r a h l m efen*
*
dizâde Muhammed Neziri E f .
Yozgatlı Muhammed Fâzıl Ef.
»
»
M u k a r r i r Kastamonulu Mustafa E f .
Hareketi Altmışlı
Muhatap Zeytinli Muhammed Şükrü Ef. Mûsılai Şahın
E B D l / D U L M AHDİN
î
lıiiıl
V.
Muhatap
Mukarrir
Muhatap
İt
ft
ft
ft
ft
ft
ft
>
ft
»
VII
Mukarrir
Muhatap
İçelli Muhammed Rüştü E f .
H a r p u t l u Muhammed E m i n E f .
Kângınh A l i Remzi ! :
Eskişehirli Osman E f .
Balıkesirli Hafız İbrahim E l h e m
Ef.
N u r i efendi bira d erzâdesi Süley­
man Sırrı E f .
Bodrumlu Ömer E f .
Ayaşlı Mustafa E f .
Ankaralı Salih Ef.
Turşucuzâde Ahmed M u h t a r E f ,
İstanbullu Ahmed Tâhir E f .
Şumnulu Muhammed H u l u s i Ef,
Ilgınlı Hasan Kehmi E f .
H a r p u t l u Ahmed E f .
Boyabadlı Osman Faizi Ef.
Samsunlu H a l i l E f .
Tekirdağlı Ömer E f .
Kângınlı Kara A l i E f .
D i v r l k l i Ahmed İzzet Ef.
Rusçukta Mustafa Ef.
MihaliecikU A l i H i l m i Ef.
Kastamonulu Muhammed Vasfi
Ef,
Tosyalı Hafız Hüseyin Lebib Ef.
Karaağaç Yalvaçh Numan Veh­
bi E f .
Kütahyalı Muhammed E m i n Ef.
Abanalı Veliyüddin Ef.
Filibeli Abdullah E f .
Gebzeli Muhammed E m i n Ef.
ödem i şlt Muhammed E m i n E f .
Nevşehirli Hızır Ef.
Bursalı Mustafa E f .
Karahisarsahipli Musa Kâzım
Ef.
Söğütlü Hafız Muhammed Ef.
Hulhruı
Mûsılai Sanın
ft
ft
ft
Hareketi Dâhil
ft
D
>
»
>
»
ft ft
İptidai Altmışlı
Hareketi Dâhil
>
>
»
ft
»
İptidai
>
Dâhil
ft
Mûsılai Şahın
İptidai Dâhil
M U Z lT I i D F l R S L E R l
ıo:«
M,. II-
&r»tı
VII.
Muhatap
I—..
Bozkırh Mustafa Ef.
>
>
VTJI,
Ispirli A l i E t
Nevşehirli Mustafa MutT E f .
Sivaslı Muhammed E m i n E f .
ı
Eskişehirli Hüseyin Rüştü E f .
*
Ankaralı Ahmed Hazım Ef.
»
Hadımlı Ahmed Hulusi Ef.
M u k a r r i r Karinâbadî A b d u r r a h m a n E f .
Muhatap
*
>
>
»
•
*
»
»
im
iptidai
Dâhil
»
*
*
Hareketi Hâriç
»
t
*
*
*
*
Mûsılai Şahın
Kayserİyeli A b d u l k a d i r Ef.
Hareketi Hâriç
E d r e m i t l i A l i H i l m i Ef.
>
>
Nevşehirli Hacı Ebubekir Ef.
Kalkandelenli Numan Ef.
*
Kângırıb A b d u l k e r i m Davut E f .
*
Ahıskah Numan E f .
>
»
Tobralı Muhammed Ef.
*
*
Kuyucaklı Muhammed Rasih Ef.
*
İçelli Abdullah Saib Ef.
•
Manisalı Hüseyin Ef.
İptidai Hâriç
Zağralı İbrahim Et.
Şehri A b d u l k e r i m E f .
*
Ramazan 1277
B u seneki Huzur Dersi hakkında T a k v i m i Vekayi'de şu bilgi veril*
inektedir : «Beher sene şehri Ramazanı gufranünvamn bidayetinden beri'
İle huzuru şevketmevfurü cenabı mülukânede i n ikadı mutad olan T e f s i r i
Şerif dersleri bu sene-i müteyemminede dahi bed' olunarak haftasına kadar
m u h a r r i r i n ve muhatabın! m a a r i f k a r i n efendiler neşri düreri fazail \>
malûmat eylemelerile haklarında eltaft eetilei hazret i hilâfetpenahî sezavar Duyurulduğundan cümlesi rehini gencinei fahru mesar olarak ed'iyei
mefruzai cenabı şehriyâriyi t e k r a r eylemişlerdir. ı
(Takvimi
Vekayi,
23 Ramazan 1277. sayı 610).
M*cll»
1.
Hılntı
Mukarriı
Muhatap
Umi
İstanbullu Hacı
Muhammed
Emin Ef.
Ankaralı Mustafa Vâsıf E f .
Rıitbmt
Mütekait
Darülhadİs
IBUL-OLA MAHiHN
•I
I ' -
gıfalı
Muhatap
t
Kaıahisaı sahipli Hacı A l i Ef.
Süleyman! ye
Kastamonulu HacL Salih Kâmil
9
p
9
>
9
Mukarrir
Muhatap
9
-
9'
*
•
•
Prlşlineli Ahmed Hulusi E l .
>
İstanbullu Muhammed Ef.
Denizlili Hacı Muhammed VeliHamişe
yüddin E f .
Ahjskalı Hacı Osman N u r i Ef. Mütekait
Hamişe
Trabzonlu Muhammed Ef.
Mütekait
Bolulu Hacı Hasan Ef.
Akşehirli Keşşaf Mustafa E f .
Uzuncaabad Hasköylü Musa Ef.
Babakalah Ahmed Aziz Ef.
Dağıstanlı Hüseyin Ef.
Gol pazarlı Şakir E t .
Seferlhisarlı İbrahim Ef.
Viranşehirli Veliyüddin Ef.
Gümülcüneli Ebuhekir Celâleddin E t .
Hâmİse
*
Mü sı la i
Süleyman* y^
Mütekait
9
Mü sı la i
Bolulu İslâm Feyzi Ef.
Amasyalı H a l i l Ef.
Boyahadlı Ebubekir efendizâde
Harekeli
Muhammed A k i f Ef.
9
Dirgene! i Hasan Sahri Ef
Şir\ anİzade Muhammed Rüşlü
Ef.
Eğinli İbrahim efrndibiraderzâdesi Kasım Ef.
Süley maniye
Altmışlı
r
Kastamonulu Muhammed
m.
Mukarrir
Muhatap
Rp^it
Ef.
Alaşehirli H a l i l Ef.
Kayseriyeli Süleyman Râfi' E l .
Ahıskalı Numan Ef.
Kayseriyeli Ebubekir Sıtkı Ef.
Amasyalı Abdulkeıim Ef.
Geredeli Muhammed Fehmi Ef.
Kütahyalı Hafız İbrahim Ef.
Nalhhanlı Ahmed E t
Mütekait
İptidai Altmışlı
>
Şahın
*
nırzuR
1034
Meclis
m .
IV.
V.
Sı fut ı
Muhatap
*
DERSLERI
Î*wl
Şehri Hafız A l i E f .
H a r p u t l u Ebubekir Fevzi Ef.
Bergevî Muhammed Şakir E f .
H a r p u t l u tshak E f .
Ispartalı Muhammed Ârif E f .
Ereğlili Mustafa Ef.
»
Tokatlı Ahmed E f .
ı
Zaferanborlulu Muhammed H i l mî E f .
M u k a r r i r Yakuvatı A H Ef.
Muhatap Ahıskah Muhammed Ragıp Ef.
»
H a r p u t l u Mustafa F a i k E f .
*
K a y s e r i y d i Osman Recai E f ,
J>
Zileli Hüseyin Sabri E f .
Zileli Ömer L u t f i E f .
ı
K a r a h isa n şark i l i Muhammed
BUtba»*
Şahın
*
*
Mûsılai Sahm
>
»
»
*
»
*
»
*>
*
*
Hareketi Altmışlı
Mûsılai Şahın
»
»
*
*•
»
*
*
>
N u r i Ef.
*
»
*
Karaağaç Yalvaçlı H a l i l H i l m i
Ef.
>
>
*
içelli i b r a h i m H a l i l E f .
>
>
*
KarahisanşarkîÜ İbrahim efendizâde Muhammed Nezirî E f .
»
*
E
Yozgatlı Muhammed Fazıl E f .
*
»
*
Z e y t i n l i Muhammed Şükrü E f .
»
s
*
İçelli Muhammed Rüştü Ef.
*
>
>
H a r p u t l u Muhammed E m i n Ef.
*
>
M u k a r r i r Kastamonulu Mustafa Ef.
Hareketi Altmışlı
Muhatap Kânmrıb A t i Remzi E f .
Mûsılai Şahın
*
Eskişehirli Osman E f .
>
*
t
Balıkesirli Hafız İbrahim E t h e m
t
*
a
»
>
Ef.
>
»;
N u r i efendibiraderzadesi Süley­
man Sırrı E f .
»
>
Bodrumlu Ömer Ef,
Hareketi Dâhil
Ayaşlı Mustafa E f .
»
Ankaralı Salih E f .
ı
>
Turşucuzâde Ahmed M u h t a r E f .
İstanbullu Ahmed Tâhir Ef.
*
*
İNİİ
V,
vr
vn
vnı
Sılulı
Muhatap
>
*
Şumnulu Muhammed Hulûsi Ef.
Dağıstanlı zade M u h y i d d i n E f .
Ahıskah Muhammed Şerif Ef.
Boyabadh Osman Faiz! E f .
M u k a r r i r TJgınh Hasan Fehmi Ef.
Muhatap Samsunlu H a l i l Ef.
Tekirdağlı Ömer Ef.
>
Kângınlı İbrahim Ef.
Kângınlı A l i Niyazi E f .
D j v r i k l i Ahmed İzzet Ef.
Rusçuktu Mustafa E f .
Mİhaliccikll A l i H i l m i E f .
Kastamonulu Muhammed Vasfi
Ef.
Tosyalı Hafız Hüseyin Lebib Ef.
Karaağaç Yalvaçtı Numan Veh­
bi E f .
Kütahyalı Muhammed E m i n Ef.
Abanalı Veliyüddin E f .
Gebzeli Muhammed E m i n Ef.
M u k a r r i r Filibeli Abdullah Ef.
Muhatap ödemişti Muhammed E m i n Ef.
Bursalı Mustafa E f .
Kaı ahisarsahipli Musa Kâzım
Ef.
Mukarrir
Muhatap
HUTİ.«*|
l-l.i
Hareketi Dâhil
Hareketi
Altmışlı
Hareketi Dâhil
1*
1
*
>
•t
1
a
iptidai
Dâhil
Şahın
iptidai
Dâhil
Ahıskah Hafız Süleyman Ef.
Yozgatlı Hacı Muhammed Ef.
Söğütlü Hafız Muhammed E f .
Bozkırlı Mustafa Ef.
fspirli A l i E f .
Nevşehirli Mustafa M u t i ' E f .
Sivaslı Muhammed E m i n Ef.
Beypazarh Muhammed E m i n Ef,
Eskişehirli Hüseyin Rüştü Ef.
Ankaralı Ahmed Hâzım Ef.
Mûsılai Şahın
Karlnâbadi Abdu nalıma n Ef.
HareketT Hâriç
Hadımlı Ahmed Hulûsi Ef.
Kayseriyelİ Abdutkadir Ef.
HUZUR
tsmt
MI.m
Vm.
Muhatap
DJIKSLERı
l t . H J . r - .
Edremitli A l i Hilmi Ef.
Hareketi Hâriç
Zafer anbolulu A l i Şevki E L
Nevşehirli Hacı Ebubekir Ef.
Kalkandelenlİ Numan Ef.
Kângırılı A b d u l k e r i m Davut Ef.
Ahıskah Numan Ef.
Tobrah Muhammed E f .
Kuyucakh Muhammed Rasih Ef.
İçelli Abdullah Saİb E f .
Manisalı Hüseyin H i l m i E f .
Zağrah İbrahim Ef.
Ramazan 1278
B u seneki Huzur Dersleri hakkında T a k v i m i Vakayİde şu bilgi
mevcuttur : «Âdeti hasenei saltanatı seniyeden olduğu veçhile beher sene
Ramazanı şerifin İptidalarında huzuru hümayunu şahanede rahlebendi
yümün ve mes'adet olan Tefsiri Şerif dersleri sâyei maalivâyei hazreti
padişahide bu senei
mübarekede dahi fatihâzîbi kitabı bereket olara
tertip Duyurulan sekiz adet mecalisi şerifeye alâmeratibihim tâyin ulunan
mukarrirîni fazailrehîn ile muhatabını dânişkarin efendilerin t a k r i r i seUs
ve bahsi nefislerile Tefsiri Şerifi Beyzavi'den kıraat olunan derslerin hini
hitamında dâiyanı mumaileyhimin nâil oldukları atâyâyı mûtadeden baş­
ka ihsan alelihsan olarak tarafı bâh İniş şerefi hazreli padişah! den ve
mehdi ülyayı saltanatı seniyye devletlû ismetlû, sultanı aliyyetüşşan haz­
retlerinin tarafı âlü ismetpenahilerinden başka başka atâyâyı seniyyeye
nâiliyetle mumaileyhimin ceybi ümniyye ve mefharetleri ezserinev mâlâ
mâli sürür ve cümleye farizai zimmeti ubudiyet olan fuzunü eyyamı ömür
ve İkbâl ve afiyet ve bu misullû mecalisi şerifenin hezar emsali müşahedesi­
ne muvaffakiyeti seniyyei hazreti hilâfetpenahı dıavatı hayriyesi pirâyei
elsinei sıdkı mevfur olmuştur.* ( T a k v i m i Vekayî, H Ramazan 1278
sayı 634).
H
•*t-.ı.-
I.
Sıfatı
Mukarrlr
1« m i
İstanbullu
E m i n Ef.
Hafız
Kül
Muhammed
Mütekait
un?
HAOİK
I.
"I
Mİ
Sıfatı
Kutı>-«i
tfımi
>
Priştineli Ahmed Hulusi Ef.
Da riîl hadis
Karahisarsahlpli Hacı A H Ef.
Süleymaniye
istanbullu Muhammed E f .
Denizlili Hacı Muhammed Veliyüddin Ef.
Hâmise
Mütekait
Ahıskalı Hacı Osman E f .
Hâmİse
Trabzonlu Muhammed Ef.
Mütekait
Bolulu Hacı Hasan E f .
»
Akşehirli Keşşaf Mustafa Ef.
9
Uzuncaâbad Hasköylü Musa Ef. Hâmise
Babakalalı Ahmed Aziz E f ,
Mûsılai
Viransehirli Veliyüddin Ef.
Muhatap
Gümülcünelf Ehubeklr Celâteddîn Ef.
Bolulu İslâm Feyzi EfMukatTİr Gölpazarlı Muhammed Şakir Ef.
Muhatap Seferİhisarlı i b r a h i m Ef.
Amasyalı H a l i l Ef.
Boyabadlı Ebubekir efendizâde
Muhammed Âkil E l ,
Eğinli İbrahim efendibiraderzadesi Kasım Ef.
Kastamonulu Muhammed Re^il
Ef.
Alasehirli H a l i l Ef.
Kayseriydi Süleyman Râfi" Ef.
Yusuf El.
Amasyalı A b d u l k e r i m Er.
Geredeli Muhammed Fehmi Ef.
Kütahyalı Hafız İbrahim Ef.
Şehri Hafız A l i E f
Harputlu Ebuhekiı Fevzi Ef.
Mukarrir
Ahıskalı Numan Ef.
Muhal ap iîeıgevi Muhammed Şakir Ef
Harputlu tshak Ef.
Ispartalı Muhammed A r i f Ef
Ereğlili Mustafa Ef.
Tokatlı Ahmed Et
Süleymaniye
9
Mütekait
Mûsılai
Hareketi
Süleymaniye
Altmışlı
İptidai Altmışlı
Mûsılai Şahın
Mütekait
Mûsılai Şahın
1038
Sıfatı
ÜT.
Muhatap
1
9
IV
Mukarrir
Muhatap
>
V.
Mukarrir
Muhatap
Ti
t »mi
İtti İm sı
Zaferanbolulu Muhammed H i l m i
Ef.
Mûsılai Şahın
Ahıskalı Muhammed Ragıp E f .
9
H a r p u t l u Mustafa Faik E f .
9
Kayseriyeli Osman Recai Ef.
9
Zileli Hüseyin Sabri Ef.
9
Zileli Ömer Lûtfi E f .
9
Karahi sarışa r k i l i
Muhammed
Nuri Ef.
Karaağaç Yalvaçtı H a l i l H i l m i
Ef.
9
Yakuvah A l i E f .
Mûsılai Süleyman!;
içelli İbrahim H a l i l E f .
Mûsılai Sahm
Kara hisarı şark i l i İbrahim efen­
dizâde Muhammed Nezirî E L
9
9
Yozgatlı Muhammed Fâzıl E f .
>
9
Z e y t i n l i Muhammed Şükrü Ef.
•9
9/
İçelli Muhammed Rüştü Ef.
9
9
H a r p u t l u Muhammed E m i n E f .
9
9
9
Kângırılı A l i Remzi E f ,
9
9
Eskişehirli Osman E f .
9
9
Balıkesirli i b r a h i m E t hem E f .
9
9
Kasidecizâde Süleyman Sırrı E f .
Mektebi İdadi A r a b i Hocası A l i
Rıza Ef.
9
B o d r u m l u Ömer E f .
9
Ayaşlı Mustafa E f .
llgmlı Hasan Fehmi Ef.
Mûsılai Süleymaniyı
Ankaralı Salih Ef.
Mûsılai Şahın
Turşucuzâde Ahmed M u h t a r E f . Hareketi Dâhil
istanbullu Ahmed Tâhir E f .
Şumnulu Muhammed Hulusi E f .
Dağistanİzâde M u h i t t i n E f .
Ahıskalı Muhammed Şerif Ef.
Boyâbadlı Osman Faizi Ef.
Samsunlu H a l i l E f .
Tekirdağlı Ömer Ef.
Kângırılı İbrahim Ef.
E U U L T L A
VI.
VH
BUltwl
Kângırılı A l i Niyazi E f .
D i v r i k l i Ahmed İzzet E f .
i
Rusçuktu Mustafa E f ,
*
M u k a r r i r Kastamonulu Mustafa E f .
Muhatap Mihaliççikli A l i H i l m i E f .
Kastamonulu Muhammed Vasfi
Ef.
Tosyalı Hafız Hüseyin Lebib Ef.
Karaağaç Yalvaçlı Numan Vehbi
Ef.
Kütahyalı Muhammed E m i n E f .
t
Abanalı Veliyüddin E f .
p
Gebzeli Muhammed E m i n E f .
•
Ödemişli Muhammed E m i n E f .
Bursalı Mustafa E f .
Karahisarsahipli Musa Kâzım
Ef.
Ahıskalı Hafız Süleyman E f .
*
Yozgatlı Hacı Muhammed E f .
9
Söğütlü Hafız Muhammed Ef.
M u k a r r i r Filibeli Abdullah E l .
Muhatap Bozkırlı Mustafa E f .
I s p i r l i A l i Ef.
Nevşehirli Mustafa M u t i Ef.
Sivaslı Muhammed E m i n Ef.
Beypazarlı Muhammed E m i n Ef.
Ankaralı Ahmed Hâzım Ef.
Hadımh Ahmed Hulusi Ef.
Kayseriyelİ Abdulkadir Ef.
Edremilli A l i Hilmi Ef.
Zaferanborlulu A l i Şevki Ef.
Şehri Osman Ef.
Nevşehirli Hacı Ebubekir Ef.
Kalkandelenlİ Numan Ef.
M u k a r r i r Karinâbadi Abdurrahman E f .
Muhatap Kângırılı A b d u l k e r i m Davut Ef.
Ahıskalı Numan Ef.
Tobralı Muhammed E f .
Muhatap
1
vm
1039
Um!
M c Ii*
V.
M A R I U S
Hareketi Dâhil
9
>
>
3»
Hareketi Altmışlı
Hareketi Dâhil
İptidai Altmışlı
H a r e k e t i Dâhil
İptidai Dâhil
>
9
9
9
t
9
Hareketi Hâriç
9
9
9
Mûsılai Sanın
Hareketi i t /• r u
J£ Lttl)*'*l
Kuyucakh Muhammed Raslh Ef- Hareketi Hâriç
içelli Abdullah Saib Ef.
>
»
Manisalı Hüseyin H i l m i Ef,
»
•
Balıkesirli Mustafa Münlb E f .
»
»
Zağrah İbrahim Ef.
*
•
Rusçuklu Hafız Muhammed Ef.
*
*
Priştineli Muslihiddin Ef.
»
•
Nevşehirli Hacı Mahmud i l m i
Ef.
»
•
Kozlucalı i b r a h i m Ef.
»
*
İmamıevveli Esbak
akrabasın­
dan Ahmed Nüzhet Ef.
*
»
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards