• MURİSİN BORCU (Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan

advertisement

MURİSİN BORCU (Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan Maaşı
Sahiplenmelerinin Murisin Mirasını Reddetmelerine Engel Teşkil Etmeyeceği –
Terekeye Dahil Olmadığı)
4721/m.605
2004/m. 366
ÖZET: Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri TKM’nun 605.
maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin herhangi
bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaşı terekesine dahil değildir.
DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki
borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye
gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri TMK’nun
605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaş terekesine dahil değildir.
Bu nedenlerle mahkemenin aksine görüşü yerinde değildir. O halde, borçluların murisin
ölümünden itibaren 3 aylık süre geçmediğinden bahisle ve mirasını da reddedeceklerini de
öne sürerek alacaklı tarafından murisin borcundan dolayı haklarında yapılan takibin iptaline
yönelik şikayetlerinin de incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken
yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda
yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),
26.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Download