Mevzuat Bilgilendirme Servisi

advertisement
Mevzuat Bilgilendirme Servisi
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
:14117770-365.01
Konu :Ekonomik Gereklilik
Değerlendirmesi
21.08.2017 / 27452104
... GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin 8 inci ve 12 nci maddeleri ile anılan Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve 518
inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde ön izin
aşamasında, genel antrepolarda ise yatırım izni aşamasında; antrepo veya geçici depolama yeri açılacak yerdeki
diğer antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı
gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü
yerdeki ticari ve sınai yatırımları da dikkate alacak şekilde Bölge Müdürlüklerince ekonomik yönden ihtiyaç
bulunup bulunmadığına dair değerlendirme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, genel antrepo yatırım izni veya geçici depolama yeri ön izin başvurularında, ekte yer alan tablonun
ilgili gümrük müdürlüklerince talepten önceki beş takvim yılına ilişkin veriler kullanılarak doldurulması ve
görüşleriyle birlikte Bölge Müdürlüğünüze iletilmesi, Bölge Müdürlüğünüzce de ekonomik yönden ihtiyaç bulunup
bulunmadığına ilişkin değerlendirmenin ekte yer alan tablodaki verilerden elde edilen tespitler doğrultusunda bir
rapora bağlanması ve söz konusu tablo ve rapor ile birlikte ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına
ilişkin görüşünüzün Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Harun USLU
Bakan a.
Genel Müdür
http://www.gumruktv.com.tr
Mevzuat Bilgilendirme Servisi
Ek: 1 adet tablo. (1 sayfa)
DAĞITIM:
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
(Pamukkale GTBM hariç)
GENEL ANTREPOLAR İLE ÖN İZİNLE AÇILACAK GEÇİCİ DEPOLAMA
YERLERİNDE EKONOMİK GEREKLİLİK DEĞERLENDİRMESİ
… GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl
Adet
Brüt Ağırlık
İthalat Beyannamesi
(kg.)
Kıymet (USD)
Adet
Brüt Ağırlık
İhracat Beyannamesi
(kg.)
Kıymet (USD)
Adet
Brüt Ağırlık
Antrepo Beyannamesi
(kg.)
Kıymet (USD)
Adet
Brüt Ağırlık
Transit Beyannamesi
(kg.)
Kıymet (USD)
NCTS
Adet
TIR Karnesi
Adet
Gelen TIR
Adet
Giden TIR
Adet
Gelen Konteyner
Adet
http://www.gumruktv.com.tr
Mevzuat Bilgilendirme Servisi
Giden Konteyner
Adet
Adet
… Gümrük Müdürlüğü Denetimindeki Genel
Toplam Alan
Antrepolar
Doluluk Oranı
Adet
… Gümrük Müdürlüğü Denetimindeki Geçici
Toplam Alan
Depolama Yerleri
Doluluk Oranı
Değer (bin
… İlinin İthalatı *
USD)
Değer (bin
… İlinin İhracatı *
USD)
NOT 1: İlin ithalat-ihracatı için TÜİK web sitesinde Konularına Göre İstatistikler >>
Dış Ticaret >> Dış Ticaret istatistikleri >> İstatistiksel Tablolar ve Dinamik
Sorgulama >> İllere Göre Dış Ticaret bölümünde yer alan veriler kullanılacaktır.
NOT 2: Gümrük Müdürlüğünce, ekonomik yönden antrepo veya geçici depolama
yerine ihtiyaç bulunduğuna dair tabloda yer almayan veri/veriler olması durumunda,
söz konusu veri/veriler tabloya eklenebilir.
http://www.gumruktv.com.tr
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards