4-BURDUR TİCARET BORSASI`NA KAYIT İÇİN GEREKLİ

advertisement
BURDUR TİCARET BORSASI'NA KAYIT İÇİN
GEREKLİ BELGELER
Kayıt
Beyannamesi,ilgili
ve
ilgilerce
daktilo
makinesi
veya
doldurulur,imzalanır ve aşağıda gösterilen diğer belgelerle beraber borsaya verilir.
GERÇEK KİŞİLER :
a)
Ticaret Siciline Kayıtlı Olan Gerçek Kişiler :
1-
Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshası veya tasdikli örneği
2-
Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri
3-
Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdan örneği
4-
Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi sureti.
5-
4,5X6 ebadında 3 adet fotoğraf.
b)
Ticaret Siciline Kayıt Olmayan Gerçek Kişiler :
1-
İkametgah İlmuhaberi
2-
İmza tatbik karionu ve imza sirküleri
3-
Onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği
4-
Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi örneği
5-
4.5X6 ebadında 3 adet fotoğraf
TÜZEL KİŞİLER :
a)
Ticaret sicil gazetesinin bir nüshası veya tasdikli örneği
b)
Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri
c)
Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi sureti
d)
İmzaya yetkili sahısların 3 ‘er adet vesikalık fotoğrafı
e)
Onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği.
mürekkepli
kalemle
Download