İ l mesi, arşiv yöntemleri, kütüğün her zaman veni vt

advertisement
- İ l ­
mesi, arşiv yöntemleri, kütüğün her zaman veni vt-, kullanılabilir tutulması, bilgi işlem ve tasarım ile ilgili baş­
lıca sorun kaynaklarıdır.
Yukarda genel çizgiler içinde belirlenen sorunların ortak özelliği; çözüm bulunmaması halinde, toplanma­
sı çok zor ve pahalı olan bilgilerin telâfi edilmesi güç ya da olanaksız şekilde bozulması, kaybolması ve bazt
vatandaşlann haklarını kullanmakta karşılaşacakları zorluklara neden olmalarıdır.
C) Başarı ve Başarısızlık :
Teklifi hazırlayanların temel kanısı ve inancı; Yüksek Seçim Kurulu yönetiminde, bütün vatandaşların ve
kamu kuruluşlarının yardımı ile, gelişmiş yönetim ve bilgi işlem teknikleri uygulanarak, merkezi seçmen kü­
tüğünün süratle kurulacağı ve kullanıma başlanacağıdır. Bu teklif bu inancın ifadesi olarak hazırlanmıştır.
Böyle bir sistemin kurulması, bütün kamu oyu, siyaset adamları ve seçmenler için, aktif bir değer olacağı
gibi; bu uygulamadan alınacak cesaret ve kazanılan tecrübe ile daha geniş kapsamlı çalışmalara başlanabilmesine imkân verecektir.
Elde edilecek en tehlikeli sonuç, teklifin kanunlaşmasından, ve mevcut sisteme güvenle dönüş olanakla­
rının yitirilmesinden sonra görülecek başarısızlıktır.
Bu teklif ve gerekçede önerilen ilke, kural ve yöntemler, her ne kadar böyle ihtimalleri kaldırmaya yönelik
ise de, her yeni girişim gibi, seçmen kütüklerinin yeni sistemle düzenlenmesinde de başarısızlık risk ve ihtimalini
gözden uzak tutmamak ve tedbirli olmak gerekecektir. Bu ihtimalin varlığı kütüklerin düzenlenmesinde strate­
jiyi çizecek karar alma makamını, alternatifleri düşünmeye itecektir.
Yukardan beri belirtilmeye çalışılan, düşünce ve görüşler ile, başarı inancından kaynaklanan madde gerek­
çeleri aşağıda sıralanmaktadır.
Madde : 28
Seçmen kütüklerinin yazımında bilgi işlem tekniklerinden yararlanılmasına karar verildiğinden, bir sistem
ve uzmanlık işi olması nedeniyle Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak Ankara'da bir Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğü kurulması gerekli görülmüştür.
Bu maddede bu yeni kuruluş ile ilçelerdeki kuruluşlarla ilgili seçmen kütüğü bürolarının kuruluşu ele alın­
mış, ve kanun uygulamasında kavram karışıklığına meydan verilmemesi için, teklifte ilk defa yer alan deyimle­
rin tanımı yapılmıştır.
Bu tanıma göre seçmen kütüğü; sandık seçmen listelerinin bilgisayar yazıcıları (araçları) ile elde edilerek,
her seçmeni tek olarak tanımlayan bilgiler ile sistemin gerektireceği diğer bilgileri kapsayan, manyetik band,
disk veya gelişmelere göre başka bir bilgi saklayıcı malzeme olmaktadır.
Bu malzeme günümüzde kullanılan deyimi ile madde metninde (bilgisayar ortamı) olarak isimlendirilmiş­
tir.
Madde : 29
Bu maddede Yüksek Seçim Kuruluna bağlı olarak kurulması öngörülen Seçmen Kütüğü Genel Müdür­
lüğünün kuruluş ve çalışma amacı açıkça belirtilmiş ve yapılacak çalışmalardan elde edilmesi gerekli sonuçlar
gösterilmiştir.
Ayrıca; Yüksek Seçim Kuruluna tespit edilen çalışma amacına ulaşılması için gerekli görülen karar ve ted­
birleri alma yetkisi verilmiş, ve bu hizmetin ifasında tanıtma işi çok önemli bir konu haline geldiğinden bütün
ülke ve vatandaşları kapsayan tanıtma programlarının sürekli uygulanması görevinin Yüksek Seçim Kurulun­
ca yerine getirilmesi hususu öngörülmüştür.
Madde : 30
Bu maddenin düzenlenmesinde; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün ve ilçelerdeki seçmen kütük büro­
larının ilk kuruluşlarının; sistemin hatasız, süratli ve başarılı sonuçlar alması bakımından çok önemli olduğu
gözönünde tutularak; kuruluş, işleyiş ve çalışma ilkeleri açıkça belirlenmiştir.
Bu kuruluşlarda çalışacakların hizmete uygun nitelikleri taşımaları ve devam ettirmeleri gerekmektedir.
Cumhuriyet Senatosu
(S. Sayısı : 914)
Download