Mizanpaj 1

advertisement
Dönem: 23
TBMM
Yasama Yılı: 2
(S. Sayısı: 259)
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/557)
Not: Tasarı, Başkanlıkça tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilmiştir.
T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
3/4/2008
Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1516/1460
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2008
tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte
gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan
GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’te imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, taraflar arasında Dünya Ticaret Örgütü ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
(1994) prensipleri doğrultusunda bir serbest ticaret alanı tesis edilmesini öngören tercihli bir anlaşmadır.
Söz konusu Anlaşma, GATT 1994/DTÖ hükümleri paralelinde, sanayi ürünlerindeki gümrük
vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması, tarım ürünlerinde taviz değişimi, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri ile hizmetler ve genel hükümler (iç vergilendirme, yapısal
uyum, damping, korunma önlemleri, devlet tekelleri, ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları,
fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, vs.) alanlarında düzenlemeler içermektedir.
Anlaşmanın başlıca hedefleri; taraflar arasındaki ekonomik işbirliğinin arttırılması ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması ve tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve işbirliğinin geliştirilmesidir.
Anlaşma, karşılıklılık esasına dayanan simetrik bir modele sahiptir. Buna göre, Türkiye ve Gürcistan menşeli tüm sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. Tarım ürünleri ticaretinde ise negatif ve pozitif liste yaklaşımı birlikte benimsenmiş olup,
Gürcistan için hassas olan kümes hayvanları, koyun-keçi etleri, çay ve fındık gibi toplam 15 kalem ürün
hariç Türkiye menşeli tüm tarım ve işlenmiş tarım ürünleri Anlaşmanın yürürlük tarihi itibarıyla Gürcistan’a gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecektir. Diğer taraftan, Türkiye ise, Anlaşmanın yürürlük tarihi itibarıyla tarım sektörü için son derece hassas olarak değerlendirilen fasıl veya gümrük tarife pozisyonu bazında 30 kalem ürünü taviz kapsamı dışında bırakmış, daha az hassasiyete sahip 24 kalem üründe ise belirli kota miktarları kapsamında Gürcistan menşeli ürünlerin ülkemize ithalatında gümrük vergisi indirimi veya muafiyeti şeklinde taviz sağlamıştır. Gürcistan’ın BDT ülkeleri dışında ilk serbest ticaret anlaşmasını ülkemiz ile yaptığı dikkate alındığında, Anlaşmanın Türkiye menşeli ürünler
için Gürcistan pazarında önemli bir rekabet gücü sağlayacağı öngörülmektedir.
Türkiye-Gürcistan dış ticaret hacmi 2006 yılında 753 milyon dolar, 2007 yılı sekiz aylık rakamları itibarıyla 562 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. STA’nın yürürlüğe girmesi sonrasında, söz
konusu rakamın 2008 yılında 1 milyar dolar ve 2009 yılı itibarıyla 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşması beklenmektedir.
–2–
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
18 Haziran 2008
Esas No.: 1/557
Karar No.: 83
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 3/4/2008 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 11/4/2008 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen “Türkiye
Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı”, Komisyonumuzun 12/6/2008 tarihli 14 üncü toplantısında Dışişleri
Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.
Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde Anlaşma ile;
- Taraflar arasında Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte karşılıklı olarak ithalat ve ihracata uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılması,
- Tarım ürünlerine sağlanan istisnalar,
- Herhangi bir ürünün diğer taraf ülkeye çok fazla miktarda ithal edilmesi halinde bu ülkenin alabileceği korunma önlemleri,
- Anlaşma kapsamında işletmelere ilişkin rekabet kuralları,
- Taraf ülkelerin fikri mülkiyet haklarını korumaları ve koruma için alacağı tedbirler,
- Anlaşmanın uygulanmasından sorumlu olmak üzere bir “Ortak Komite” kurulması ve Komitenin çalışma usulleri,
- Anlaşmanın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözüm usulü,
- Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ve geçerlilik süresi,
konularında düzenlemelerin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde;
- Ülkemiz tarafından 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler Stratejimizin uygulamaya konduğu
ve Gürcistan’ın da bu ülkeler içinde yer aldığı,
- Uygulanan strateji çerçevesinde 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkelerle olan ticaretimizin
20 milyar Dolar seviyesinden, %380 artışla 96 milyar Dolara çıktığı,
- Ülkemiz tarafından uygulanmakta olan bölgesel stratejiler ve Avrupa Birliği yükümlülükleri
çerçevesinde, yabancı ülkelerle yapılan ticaretin hukuki altyapısının oluşturulmasına yönelik anlaşmalar imzalandığı ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) bu anlaşmalar içinde önemli bir yer tuttuğu,
- Ülkemiz ile EFTA ülkeleri, İsrail, Bosna-Hersek, Makedonya, Hırvatistan, Mısır, Fas, Tunus,
Filistin, Suriye ve Arnavutluk arasında olmak üzere yürürlükte olan 11 adet Serbest Ticaret Anlaşmasının bulunduğu,
- Serbest Ticaret Anlaşmalarının yapıldığı ülkelerin pazarlarına girişte büyük kolaylıklar sağladığı ve anlaşma yapılan ülkelerdeki dış ticaret artış oranının genel dış ticaretimizdeki artış oranının
çok üzerinde gerçekleştiği,
- 2000-2007 döneminde toplam dış ticaret hacmimizdeki artış oranının %237 olduğu, ancak, aynı
dönemde STA ülkeleriyle dış ticaretimizin %326 oranında artarak 6,1 milyar Dolardan 26,2 milyar
Dolara çıktığı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
–3–
- Gürcistan ile dış ticaretimizin 2007 yılı itibariyle 936 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve bu
rakamın 646 milyon Dolarını Ülkemizden Gürcistan’a yapılan ihracatın oluşturduğu,
- Anlaşmanın iç onay sürecinin 28 Aralık 2007 tarihi itibariyle Gürcistan tarafında tamamlandığı,
- Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile Türkiye ve Gürcistan menşeli tüm sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılacağı,
- Anlaşmanın iki ülke arasında dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunacağı gibi turizm, müteahhitlik ve ekonominin diğer alanlarındaki iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağı,
ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci, 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Necip
Taylan’ın Komisyon raporu üzerine özel sözcüler olarak atanması Komisyonumuz tarafından kabul
edilmiştir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Sözcü
Üye
Üye
Suat Kınıklıoğlu
Necip Taylan
Ahmet Deniz Bölükbaşı
Çankırı
Tekirdağ
Ankara
Bu Raporun Özel Sözcüsü Bu Raporun Özel Sözcüsü
Üye
Üye
Üye
Metin Yılmaz
Fevzi Şanverdi
Şükrü Mustafa Elekdağ
Bolu
Hatay
İstanbul
Üye
Üye
Üye
Hüseyin Tuğcu
Mehmet Şahin
Mehmet Çerçi
Kütahya
Malatya
Manisa
Üye
Üye
Gönül Bekin Şahkulubey
Metin Ergun
Mardin
Muğla
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
–4–
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARISI
MADDE 1- (1) 21 Kasım 2007 tarihinde
Tiflis’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile
Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
C. Çiçek
Devlet Bakaný
M. Aydın
Devlet Bakaný
N. Çubukçu
Adalet Bakanı
M. A. Şahin
Dışişleri Bakanı V.
M. Aydın
Bayındırlık ve İskân Bakanı
F. N. Özak
Tarım ve Köyişleri Bakanı
M. M. Eker
En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. H. Güler
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ SERBEST TİCARET
ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARISI
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
H. Yazıcı
Devlet Bakaný
M. Başesgioğlu
Devlet Bakaný
M. Şimşek
Millî Savunma Bakaný
M. V. Gönül
Maliye Bakanı
K. Unakıtan
Sağlık Bakanı
R. Akdağ
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
F. Çelik
Kültür ve Turizm Bakanı
E. Günay
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
N. Ekren
Devlet Bakanı
K. Tüzmen
Devlet Bakaný
M. S. Yazıcıoğlu
Ýçiþleri Bakaný
B. Atalay
Millî Eğitim Bakanı
H. Çelik
Ulaştırma Bakanı V.
H. Çelik
Sanayi ve Ticaret Bakanı
M. Z. Çağlayan
Çevre ve Orman Bakanı
V. Eroğlu
(S. Sayısı: 259)
–5–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
–6–
BOŞ SAYFA
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
–7–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
–8–
tarihten itibaren
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
–9–
,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 10 –
“
24’üncü
1
Ortaklık
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 11 –
g
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 12 –
nci
erdirilmesi
alabilecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 13 –
DEVLET
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 14 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 15 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 16 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 17 –
üncü
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 18 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 19 –
uncu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 20 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 21 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 22 –
Taraflar, bu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 23 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 24 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 25 –
kavrulmuş
Gıda
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 26 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 27 –
,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 28 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 29 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 30 –
d k
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 31 –
m
a
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 32 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 33 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 34 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 35 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 36 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 37 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 38 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 39 –
8 (2)’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 40 –
22 (1)’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 41 –
17 (7)’ye
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 42 –
Madde 16 (1) (b)’de atıfta bulunulan fatura beyanı;
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 43 –
2.
3.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 44 –
2 (a)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 45 –
17 (3)
17 (3)
22 (3)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 46 –
22 (3)
17 (2)
22 (1) (b)
27 (3)
22 (1) (b)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
27 (3)
– 47 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 48 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 49 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 50 –
ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 51 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 52 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 53 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 54 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 55 –
işleme
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 56 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 57 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 58 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 59 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 60 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 61 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 62 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 63 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 64 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 65 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 66 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 67 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 68 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 69 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 70 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 71 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 72 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 73 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 74 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 75 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 76 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 77 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 78 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 79 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 80 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 81 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 82 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 83 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 84 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 85 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 86 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 87 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 88 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 89 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 90 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 91 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 92 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 93 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 94 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 95 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 96 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 97 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 98 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 99 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 100 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 101 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 102 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 103 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 104 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 105 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 106 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 107 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 108 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 109 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 110 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 111 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 112 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 113 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 114 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 115 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
– 116 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı: 259)
Download