İçtüzük Standardı

advertisement
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
MADDE 1- Şemsiye Fon’un Kuruluş Amacı ve Süresi
1.1. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun 52. ve
53. maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek üzere tasarruf
sahiplerinden katılma payları karşılığında toplanan paralarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı
mülkiyet esaslarına göre, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen varlık ve/veya işlemlerden
oluşan portföyleri işletmek amacıyla İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları
Şemsiye Fonu kurulmuştur.
1.2. Şemsiye Fon, bu içtüzük kapsamında katılma payları ihraç edilen fonlardan oluşmaktadır.
1.3. Şemsiye Fon süresiz olarak kurulmuştur.
1.4. Bu içtüzükte geçen;
Finansal Raporlama
Tebliği
Kanun
KAP
Kurucu
Kurul
MKK
Portföy Saklayıcısı
PYŞ Tebliği
Şemsiye Fon
Tebliğ
Yönetici
:II-14.2 sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin
Tebliğ’ini,
:6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,
:Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu,
:İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’yi,
:Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
:Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,
:Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilen fonların sermaye piyasası
mevzuatı kapsamında portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu,
:III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’ni,
:İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’nu,
:III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ni,
:Fonların portföy yönetimi faaliyetini yürüten ve PYŞ Tebliği
hükümlerine göre kurulan portföy yönetim şirketi’ni
ifade eder.
1.5. Bu içtüzük, katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve yönetici arasında fon
portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, Kanun’un 56 ncı maddesi kapsamında
saklanmasını, vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren
iltihaki bir sözleşmedir.
MADDE 2- Şemsiye Fon’un Unvanı ile Kurucu, Yönetici ve Portföy Saklayıcısı’na İlişkin
Bilgi
2.1. Şemsiye Fon’un unvanı; İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye
Fonu’dur.
1
2.2. Kurucu’nun;
Unvanı; İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Dereboyu Cad. No:78 Kat:4 Toyota Plaza Ortaköy Beşiktaş İstanbul
İnternet Sitesi: www.istanbulportfoy.com
2.3. Yönetici/leri’nin;
Unvanı; İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Merkez Adresi; Dereboyu Cad. No:78 Kat:4 Toyota Plaza Ortaköy Beşiktaş İstanbul
İnternet Sitesi: www.istanbulportfoy.com
2.4. Portföy Saklayıcısı Kuruluşun;
Unvanı; Türkiye İş Bankası A.Ş.
Merkez Adresi; İş Kuleleri 34330 Levent İstanbul
İnternet Sitesi: www.isbank.com.tr
Unvanı; Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Merkez Adresi; Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul
İnternet Sitesi: www.garanti.com.tr
MADDE 3- Şemsiye Fon’a Bağlı Fonların İhraç Edilmesi
3.1. Şemsiye Fon’a bağlı fonların katılma payları halka arz edilir veya belirli kişi ve/veya
kuruluşlara tahsisli olarak satılır.
3.2. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun katılma payı ihracı için, Kurulca belirlenen standartlara
uygun olarak hazırlanan izahname ve yatırımcı bilgi formu ile Kurulca istenen diğer bilgi ve
belgelerle birlikte Kurucu tarafından Kurul’a başvurulur.
3.3. Katılma payları karşılığı yatırımcılardan toplanan para ve diğer varlıklar takip eden iş günü
izahnamede belirlenen varlıklara ve işlemlere yatırılır.
3.4. Katılma paylarının itibari değeri yoktur ve kaydi değer olarak tutulur. Katılma payları,
Şemsiye Fon’a bağlı fonlar itibariyle kaydi olarak MKK nezdinde müşteri bazında izlenir.
Katılma payları bastırılamaz ve fiziken teslim edilemez.
3.5. Katılma payı işlemleri günlük olarak MKK’ya bildirilir.
3.6. Katılma payları MKK nezdindeki hesaplarda, her müşterinin kimlik bilgileri ve buna bağlı
hesap kodları ile fon bazında takip edilir.
MADDE 4- Şemsiye Fon’a Bağlı Fonların Saklanmasına ve Malvarlığının Ayrılığına İlişkin
Esaslar
4.1. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ve ayrıca
Kurucu ile Portföy Saklayıcısının malvarlığından ayrıdır.
2
4.2. Şemsiye Fon’a bağlı fonların malvarlığı, fon hesabına olması, içtüzükte ve izahnamede
hüküm bulunması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer
nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Şemsiye Fon’a
bağlı fonların malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin
kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu
alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz
ve iflas masasına dahil edilemez.
4.3. Şemsiye Fon’a bağlı fonların portföylerindeki varlıkların, Kurul’un portföy saklama
hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanması
zorunludur. Saklamaya ilişkin olarak Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslar
saklıdır.
4.4. Kurucunun üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile Şemsiye Fon’a bağlı fonların
aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.
MADDE 5- Şemsiye Fon’a Bağlı Fonların Yönetimine İlişkin Esaslar ile Yönetici’nin
Tabi Olduğu İlkeler
5.1. Kurucu, Şemsiye Fon’a bağlı fonların katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde
temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin bu içtüzük ve fon izahnameleri
hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Şemsiye Fon’a bağlı fonlara ait
varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve bu içtüzüğe uygun olarak tasarrufta
bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir.
5.2. Fonu temsil ve ilzama Kurucu’nun yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini
bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.
5.3. Şemsiye Fon’un ve Şemsiye Fon’a bağlı fonların faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında
portföy yöneticiliği hizmeti dahil dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, Kurucunun
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
5.4. Yöneticinin yönettiği her fonun ve Şemsiye Fon’a bağlı olarak bu içtüzük kapsamında ihraç
edilecek fonların çıkarını ayrı ayrı gözetmesi zorunludur.
5.5. Şemsiye Fon ve Şemsiye Fon’a bağlı fonlarla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini
teminen PYŞ Tebliğ’i hükümleri çerçevesinde bir fon hizmet birimi oluşturulur.
5.6. Kurucu ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilere Kanun, ilgili mevzuat ve içtüzükte
hükümleri, hüküm bulunmayan hâllerde ise 11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun 502 ilâ 514 üncü maddeleri hükümleri kıyasen uygulanır.
MADDE 6- Şemsiye Fon ile Şemsiye Fon’a Bağlı Fonların Yatırım Amacı, Portföy Yönetim
Stratejisi ile Bu Fonlarda Yatırım Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi Ve
Riskin Dağıtılması Esasları
6.1. Şemsiye Fon’a bağlı fonların portföylerine alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak
Tebliğ ve Kurul’un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.
3
6.2. Katılma payları Şemsiye Fon’a bağlı olarak ihraç edilen fonların toplam değerinin en az
%80’i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından
oluşmaktadır.Şemsiye Fon’a bağlı fonların yatırım amaçları ile portföy yönetim stratejilerine ve
fonların portföylerine alınabilecek varlık ve işlemlerin seçimi ile riskin dağıtılması esaslarına
ilişkin ayrıntılı bilgilere ilgili fonların izahnamelerinde yer verilmektedir.
MADDE 7- Şemsiye Fon’a Bağlı Fonların Katılma Paylarının Satım ve Geri Alım
Fiyatlarının Tespiti Usulü ile Fon Portföy ve Fon Toplam Değerinin Belirlenmesi Esasları
7.1. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonun birim pay değeri Finansal Raporlama Tebliği’nde
belirlenen esaslar çerçevesinde ayrı ayrı hesaplanır.
7.2. Şemsiye Fon’a bağlı fonların katılma paylarının satım ve geri alım fiyatlarının tespiti usulü
ile fon portföy ve toplam değerinin belirlenmesine ilişkin esaslara fon izahnamelerinde yer
verilmektedir.
MADDE 8- Bağımsız Denetim, Finansal Raporlama ile Gelir ve Giderlerin Katılma Payı
Sahiplerine Yansıtılmasına İlişkin Esaslar
8.1. Şemsiye Fon’un hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak ilk hesap dönemi Şemsiye Fon’un
kuruluş tarihinden başlayarak o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir.
8.2. Şemsiye Fon ile Şemsiye Fon’a bağlı fonlara ilişkin finansal raporların hazırlanmasında
Finansal Raporlama Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara uyulur.
8.3. Şemsiye Fon ve Şemsiye Fon’a bağlı fonların finansal tablolarının bağımsız denetiminde
Kurul’un bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur. Finansal tablo hazırlama
yükümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla hazırlanan portföy
raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçirilir.
8.4. Şemsiye Fon’a bağlı fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.
8.5. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonda oluşan kar, bu içtüzükte belirtilen esaslara göre tespit
edilen katılma payı fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını fon izahnamelerinde yer
alan esaslar çerçevesinde fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan
kardan paylarını almış olurlar.
8.6. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fondan karşılanan, yönetim ücreti dahil tüm giderlerin
toplamının üst sınırına ve fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin bilgilere fon
izahnamesinde yer verilir.
8.7. Şemsiye Fon’un kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere,
Şemsiye Fon için yapılması gereken tüm giderler (bağımsız denetim gideri, vs.) Şemsiye Fona
bağlı fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak bu fonların portföylerinden
karşılanır.
8.8. Şemsiye Fon’a bağlı her bir fonda uygulanacak yönetim ücretinin hesaplanmasına ilişkin
bilgilere fon izahnamelerinde yer verilir.
4
8.9. Şemsiye Fon’a bağlı fonlarda Kurul düzenlemeleri çerçevesinde performansa dayalı
ücretlendirme yapılabilir. Performansa dayalı ücretlendirme uygulamasında bulunan Şemsiye
Fon’a bağlı fonların izahnamelerinde performansa dayalı ücretlendirmeye ilişkin esaslara ve
hesaplama örneklerine yer verilir.
MADDE 9- Belge ve Kayıt Düzeni
9.1. İhraç edilen katılma paylarının kaydına mahsus olmak üzere Şemsiye Fon’a bağlı her bir
fon için Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesine göre tasdik ettirilen "Katılma Payları Defteri"
tutulur. Katılma payları defterinde katılma paylarının alım satımları günlük olarak izlenir. Türk
Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Kanun hükümleri çerçevesinde Şemsiye Fon’a bağlı her
bir fon için Yevmiye Defteri (günlük defter), Defter-i Kebir (büyük defter)fon hizmet birimi
tarafından tutulur. Maliye Bakanlığı’nca istenebilecek ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlu
defterler de ilgili fon bazında ayrıca tutulur.
9.2. Kurucu Şemsiye Fon’a bağlı her bir fon için kaydi değer olarak tutulan fon katılma paylarını
müşteri bazında izleyebilecek bir sistemi kurmak ve bu bilgileri 5 yıl boyunca saklamak
zorundadır.
9.3. Şemsiye Fon’a bağlı fonların muhasebe, denetim, hesap ve işlemleri Kanun, Türk Ticaret
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak,
Kurucunun, Yöneticinin ve Portföy Saklayıcısının hesapları dışında özel hesaplarda izlenir. Fon
muhasebesine ilişkin olarak, Finansal Raporlama Tebliği’nde belirtilen esaslar ile Kurulca
belirlenen diğer esaslara uyulur.
MADDE 10- Şemsiye Fon’la İlgili Bilgilerin Açıklanma Şekli
10.1. Şemsiye Fon’un yıllık finansal tabloları, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün
içinde KAP’ta kamuya açıklanır. Özel bağımsız denetimden geçen finansal tablolar ise ilgili
dönemin sonunu takip eden 60 gün içerisinde KAP’ta açıklanır.
10.2. Şemsiye Fon’a bağlı fonlara ilişkin aylık olarak hazırlanan portföy dağılım raporları, ilgili
ayı takip eden altı iş günü içinde KAP’ta açıklanır.
10.3. Portföy raporları dışındaki finansal raporlar, KAP’ta açıklandıktan sonra, Kurucu’nun
internet sitesinde, yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu
bilgiler, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulur. Söz konusu finansal
raporlar aynı zamanda Kurucunun merkezinde ve katılma payı satışı yapılan ortamlarda
yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur.
10.4. İşbu içtüzük ve içtüzükteki değişiklikler ticaret siciline tescil ve TTSG ile KAP’ta ilan
edilir. Değişiklikler yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi
olunmasını gerektirecek nitelikte ise, değişikliğe ilişkin izin yazısının Kurucu tarafından tebellüğ
edildiği tarihi izleyen iş günü konuya ilişkin bir duyuru metni ayrıca KAP’ta ilan edilir ve yeni
hususların yürürlüğe giriş tarihi 10 iş gününden az olmamak üzere duyuru metninde belirtilir.
5
10.5. Kurul gerektiğinde, Tebliğ’de yer alan sürelerle bağlı olmaksızın Şemsiye Fon ve Şemsiye
Fona bağlı fonlar hakkında bilgi verilmesini isteyebilir. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz,
iletişim sistemlerinin çökmesi, fonların portföylerindeki varlıkların ilgili olduğu pazarın,
piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin
mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların
meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda kurucunun yönetim kurulu
karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak karar defterine yazılarak,
Kurul’a ve Portföy Saklayıcısı’na bildirilmesi zorunludur. Ayrıca söz konusu olaylarla ilgili
olarak KAP’ta açıklama yapılır.
10.6. Şemsiye Fon’a bağlı fonların reklam ve ilanlarına ilişkin olarak Kurul’un ilgili
düzenlemelerine uyulur.
10.7. KAP’ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması, doğruluğu
ve güncel tutulması Kurucu’nun sorumluluğundadır.
MADDE 11- Şemsiye Fon’a Bağlı Fonların Dağıtımı, Fonlara Katılma ve Bu Fonlardan
Ayrılma Şartları ile Fonların Sona Ermesi ve Tasfiyesi
11.1. Şemsiye Fon’a bağlı fonların katılma paylarının alım satımlarına ve dağıtımına ilişkin
esaslara fon izahnamelerinde yer verilir.
11.2. Kurucu, Yönetici ve varsa Dağıtım Kuruluşu tarafından katılma paylarının Şemsiye Fona
bağlı her bir fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya Yönetici, Şemsiye Fon’a bağlı her bir
fonun katılma payı sayısının %20’sini aşmayacak şekilde, ilgili fon katılma paylarını kendi
portföylerine dahil edebilirler. Ancak katılma paylarının satışına başlanmadan önce Kurucu
tarafından Şemsiye Fon’a bağlı bir fona avans olarak tahsis edilen tutar karşılığında portföye
alınan katılma payları Şemsiye Fon’a bağlı ilgili fonun kuruluşundan itibaren bir yıl süre ile bu
oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz.
11.3. Şemsiye Fon’un sona ermesine ve tasfiyesine ilişkin olarak Tebliğ'de belirtilen esaslara
uyulur.
11.4. Şemsiye Fon tasfiye sürecinin tamamlanması üzerine, işbu içtüzük Kurucu tarafından
ticaret sicilinden terkin ettirilir ve keyfiyet Kurul’a bildirilir.
11.5. İşbu içtüzük kapsamında payları ihraç edilen Şemsiye Fon’a bağlı fonlar Şemsiye Fon
tasfiye edilmeksizin de tasfiyeye tabi tutulabilir.
11.6. Şemsiye Fon’a bağlı fonların tasfiyesine ilişkin esaslara fon izahnamelerinde yer
verilmektedir.
11.7. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, Şemsiye Fonu ve Şemsiye Fon’a bağlı
fonları uygun göreceği başka bir portföy yönetim şirketine tasfiye amacıyla devreder. Portföy
Saklayıcısının mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflası veya
tasfiyesi halinde de, Kurucu fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir portföy
saklayıcısına devreder.
6
Bu içtüzükte hüküm bulunmayan hallerde ve bu içtüzük hükümleri ile Sermaye Piyasası
Kurulu’nun düzenlemeleri arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkması halinde Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu içtüzük
hükümlerinin değiştirilmesini her zaman talep edebilir ve içtüzük standartlarını
değiştirebilir.
7
Download