TBMM B : 12 27 .10.1999 O : 1 Bir diğer husus da, tabiî, dışticaretin

advertisement
T.B.M.M.
B : 12
27 . 1 0 . 1 9 9 9
O:1
Bir diğer husus da, tabiî, dışticaretin çok yakın takip edilmesi lazım. Bunun da anahtarı güm­
rüklerdir. Bakın, bendeniz, uzun süreden beri, meslek hayatımda da, milletvekili olduğum dönem­
de de, gümrükleri, ithalatı, ihracatı yakın takip ederim; ama, son dört beş seneden beri bir hastalık
arız oldu; bilgisayara geçiyoruz diye birtakım düzenlemelerde yapıldı; ne bilgisayara geçildi ne de
bilgi geliyor. Müteakip ayın 15'inde, 20'sinde dışticaret rakamlarını alırken, şimdi aylar sonra ala­
biliyoruz. Bu, tabiî, benim alacağım bilgi için mesele değil; ama, bu, dışticareti düzenleyen Müs­
teşarlığın uzmanları için mühim; bu, ithalat ve ihracat politikalarını geleceğe dönük planlayacak
olan firmalar için, üreticiler için mühimdir. Şu bilgisayar meselesi bir an evvel halledilmeli ve ar­
tık, sadece Müsteşarlıktan değil, Gümrük'ten değil, internete girdiğimiz zaman, hangi malın ithala­
tı geçen ay ne kadar olmuş, bunu anında görebilmemiz lazım. Yani, bilginin devamlı bilgisayara
akması ve kamuya da açılması lazım. Bu, dışticaret politikaları için çok mühimdir. Zira, bugün
gümrükler sıfırlanmıştır; doğrudur, ama dış ticarette damping olayı var. Nitekim, bizim mallarımı­
za sık sık, Avrupa Topluluğu başta olmak üzere, damping mevzuatı uygulanmakta ve caydırıcı bir­
takım tedbirler getirmektedir. Bizim de, bize damping uygulayan ülkelere karşı bu bilgilere sürat­
le ulaşmamız lazım. Yani, ithalat rakamlarının, hem Dış Ticaret Müsteşarlığı hem de firmalar ba­
zında süratle önlerine gelmesi lazım ki, kendi piyasalarına yabancıların haksız girmesini bu ra­
kamlardan takip edebilsinler. İthalat rakamları bu bakımdan mühimdir.
Bir diğer ifade edeceğim husus da, tabiî, yine gümrüklerle ilgilidir. Dış Ticaret Müsteşarlığı­
nın damping olayları karşısında daha aktif davranması lazım. Samsun'da bir firma iş makinelerinin
marş motorlarını imal ediyor. Büyük sayıda değil, ama milyonlarca dolarlık bir kıymettir bu. Ta­
biî, Güneydoğu Asya'dan dampingli mallar geliyor. Bu firma, Dış Ticaret Müsteşarlığına müraca­
at ediyor, Dış Ticaret Müsteşarlığı diyor ki, "git belgeleri getir, haksız rekabet varsa, onun önüne
geçelim." Nasıl getirecek belgeleri?.. Tayvan'dan geliyorsa Tayvan'daki piyasaya arz fiyatlarını
bulması lazım. Şimdi, bir KOBİ'nin Samsun'dan gidip Tayvan'daki bu bilgilere ulaşması mümkün
mü?! Bendeniz, Plan ve Bütçe Komisyonunda da bir vesileyle arz ettim; yani, Dış Ticaret Müste­
şarlığının bu KOBİ'lere, orta büyüklükte ihracatta ciddî ağırlığı olan bu firmalara bu destekleri ver­
mesi lazım. Bir şüphe olduğu anda, derhal, dampingi uygulayan, damping fiyatı ulgulayan ülkeye
uzanıp oradan bilgileri toparlamak, değerlendirmek, "evet, firma, sen haklısın" diye, derhal o itha­
lata karşı damping mevzuatını harekete geçirmek lazım. Yani, Dış Ticaret Müsteşarlığımızın, bu
şekilde, dinamik bir yaklaşım içinde olması lazım. Tabiî, biraz evvel arz ettiğim gibi, gümrükler­
den bilgi anında gelirse, kısa zamanda ulaşırsa, aynı zamanda, Dış Ticaret Müsteşarlığı, sektör, alt
sektör ve mal grubu bazında da ithalatı takip ederse; bazı kalemlerde süratli bir sıçrama varsa, bun­
ları derhal yakın denetime alır, sebeplerini araştırır; damping mi uyguluyor, fiyatlar nereye gidiyor;
yoksa, o ülke, kendi içinde birtakım gizli teşvikler mi uyguluyor...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
CEVAT AYHAN (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum...
BAŞKAN - Buyurun efendim.
CEV AT AYHAN (Devamla) - Teşekkür ederim.
Bugün, sanayileşmiş ülkeler, her ne kadar, Uruguay Round, GATT ve diğer uluslararası anlaş­
malarla, gizli teşviklerin önlenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi hedef alınmışsa da, maalesef,
gelişmiş ülkeler, bunu çok ustalıkla yapmakta; ithalatına tarife dışı engeller çıkarabilmekte, ihraca­
tına da gizli sübvansiyonlar, teşvikler uygulayabilmektedir. Onun için, bizim Dış Ticaret Müsteşar­
lığının, bu meseleleri çok yakından takip etme ihtiyacı vardır.
-437-
Download