BİRİNCİ OTURUM Açılma Saaii

advertisement
C. Senatosu
B : 63
10 . 6 . İ975
O : \
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saaii : 15,00
BAŞKAN : Başkanvekîii Necip Mirkelâmoğiu
KÂTİPLER : Hüsamettin Çelebi (Cnmfaurbar^iimınca S. Ü.), Mehmet Çamlıca (Kastamonu)
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — 63 ncü Birleşim için yoklama yapıla- ]
Sayın, üyeler;
çaktır.
Gündem dışı söz istemleri vardır. Çok kısa ol­
(Yoklama yapıldı}
mak
kaydıyîe ve söz alma amacı sınırları içinde kal­
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 63 ncü Birle­
mak istirhamıyle sayın üyelere söz vereceğim.
şimi açıyorum.
IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
/. — Hatay Üyesi Kemal Kınçoğlunun, İskenderun Üçüncü Demir - Çelik tesislerinde çalışmakta olan
isçilerin işten çıkarılmaları konusunda gündem dışı
demeci.
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, « 3 . 6 1
1975 günlü Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul toplantısında,
İskenderun Üçüncü Demir - Çelik Fabrikaları müesscsesinde işçilerin işten çıkarılması hakkında gündem
\
S
\
i
|
\
\
j
I
dışı bir konuşma yapmak istiyorum.
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ede­
rim.»'
Buyurunuz Sayın Kılıçoğlu.
KEMAL KILIÇOĞLU (Hatay) — Sayın Balkan,
Yüce Senatonun değerli üyeleri;
Şimdi arza çalışacağım bir olayı sanırım sizler de
günlük mevkutelerin haber sütunları arasında görmüş
ve okumuşsunuzdur. Bundan 17 gün kadar önce İs­
kenderun Üçüncü Demir - Çelik Fabrikaları mües­
sesesinde çalışmakta bulunan işçilerin
barındıklar;
baraka, yatakhane ve müştemilâtında, MİT mensup­
larıyla idarenin de iştiraki sayesinde geniş çapta ara­
ma tarama yapılmış ve neticede ise, sadece Sayın Bü­
lent Ecevit'in resimleri, günlük mevkuteden «Sol ya­
yın» diye adlandırdıkları Yeni Ortam Gazetesi, bazı
kitap, dergi ve broşürler toplatılmış ve bunları oku­
yanlar görüldüğü takdirde de işlerine son verileceği
ilgililerce beyan olunmuştur.
Sayın senatörler;
İlgililerin bu tarzdaki tutum ve davranışları doğ­
rudan doğruya vicdanlara ve aynı zamanda kişilerin
okuma ve söz hürriyetlerini takyit için yapılan bir
baskıdır. Bu memîc'kette basın yasalarına istinaden
— 312
yayınlanan her türlü mevkutelerden gazete, kitap ve
dergileri okumak her şahsın en doğal hakkıdır.
,T
, ,
., . ,
.
,
Vatandaşlara iKtıdar yanında yer alacaksın ve sadece iktidar taraflısı yayınları okuyacaksın, muhalefet yanlısı yayınları okumayacaksın ve muhalefet
yanlısı da olmayacaksın gibi bir tutum ve davranışta
bulunmak; Türkiye'de var olduğuna bütün 'kalbimi zle inandığımız özgürlükçü demokrasiye, parlamenter
rejime, sosyal hukuk devleti ilkelerine ve de temel
hak ve hürriyetlere ters düşen b ; r zihniyettir.
Saygı değer senatörler;
İskenderun Üçüncü Demir - Çelik Fabrikaları
müessesesi iş yerinde vukuubulmuş haksızlık zinciri­
nin diğer bir halkasına da değinmek istiyorum.
Asgarî 1,5 ve âzami 3 yıldan beri aynı müessese­
nin mekanik atelye kısmında çalışmakta olan ve
isimleri mahfuz bulunan 5 işçi ve diğer ünitelerden
de keza 20 kadar işçi ile 2 mühendis, sebep gösteril­
meden ve savunma hakkı da verilmeden İş Kanunu­
nun 17 nci maddesi hükmüne tabi tutularak hiç bir
hak ve hukuk tanınmadan işlerine son verilerek, aç­
lık ve sefalete terk edilmişlerdir.
Ayrıca, bundan 1,5 ay kadar önce mezkûr mües­
sesenin muhtelif ünitelerine imtihanla teknik işçi alı­
nacağına dair idare tarafından yapılmış ilan sonunda,
250 kadar işçi müracaat etmiş ve yazılı sınavları ya­
pıldıktan sonra kazananlar bu kere sözlü müiâkata
çağırılmış ve fakat ne garip tecellidir ki, bu mülakat­
ta işçilere meslekleriyle ilgili sorular sorulması yeri­
ne, gizli bir odada «(A) dan mısın yoksa (H) den mi­
sin?» gibi. âdeta bir şifrenin çözümü sorulmuştur.
Download