info menkul kıymetler yatırım ortaklığı a.ş. payları çağrı talep formu

advertisement
İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PAYLARI ÇAĞRI TALEP FORMU
Kamil Engin YEŞİL’in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 44 sayılı “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının
Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde çağrıda bulunarak pay toplamak amacıyla Sermaye Piyasası
Kurulu’na yaptığı başvuru neticesinde, SPK’nın 18/11/2011 tarih ve 10592 sayılı izin yazısı dahilinde, KAP’ta ve
21/11/2011 tarihli Dünya ve Türkiye gazetelerinde ilan edilen Bilgi Formu’nda açıklandığı üzere; maliki bulunduğum ve
zilyetliğimde bulunan ve aşağıda dökümü yer alan İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne ait paylarımı 1 TL
nominal değerli 1 adet pay için çağrı fiyatı olarak belirlenmiş olan 1,154 TL bedel ile satmayı talep ediyorum. Söz
konusu çağrı ve ilgili tebliğ uyarınca, teslim edilen pay bedelinin işbu talep formunda belirttiğim şekilde ve bilgi formunda
belirtilen sürede ödenmesini kabulünüze sunarım.
Saygılarımla,
YATIRIMCININ;
Adı Soyadı / Unvanı :
TC Kimlik No:
Vergi Dairesi (Tüzel Kişiler için):
Vergi No (Tüzel Kişiler için) :
Adres:
Telefon:
Aracı Kurum Adı:
Aracı Kurumdaki Hesap No:
SATIŞI TALEP EDİLEN PAYLARIN;
Miktarı :
Çağrı Fiyatı : 1,154 TL
Tutarı:
SATIŞ TUTARININ ÖDEME ŞEKLİ:
Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda Havale / EFT yapılmasını rica ederim.
Havale/EFT Yapılacak Kurum Adı:
Şube Adı:
Alıcı Hesap (IBAN) Numarası:
Alıcı Adı Soyadı:
KIYMET VİRMANLARI
Kurum Adı: Turkish Yatırım A.Ş.
Hesap Numarası: MKK nezdindeki 10038 no’lu Kamil Engin YEŞİL Hesabı
MKK Sicil Numarası: 34500999
Telefon: 0212 315 10 00
Faks: 0212 315 10 02
Çağrıya katılacak yatırımcılar paylarını virman yolu ile saat 17:00’ye kadar gönderebileceklerdir. Öğlen saat 12:00’ye
kadar paylarını virman eden yatırımcılara, sözkonusu paylarının Türk Lirası karşılığı, aynı iş günü talep formunda
belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Pay virmanları saat 12:00’den sonra gerçekleştirilmiş olan
yatırımcılara ise ertesi iş günü ödeme yapılacaktır.
ÇAĞRI TALEP FORMU EKLERİ: Çağrı işlemlerinde Turkish Yatırım A.Ş.’nin 0 212 315 10 02 faks numarası kullanılacak
olup, Çağrı Talep Formu ekinde aşağıdaki belgeler de fakslanacaktır.
Gerçek Kişiler İçin : Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport)
Tüzel Kişiler İçin : İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicil kayıt belgesi
fotokopisi
Tarih :
İmza
/
:
/ 2011
Download