Veri tabanı Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

advertisement
Veri tabanı Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları
1
Sorular
Veri nedir
2
Veri kavramına örnekler
3
Birincil anahtar(Primary key) kısıtlamaları:
4
Yabancı anahtar(Foreign key)
Cevaplar
Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli
biçimli gösterimi
veri olmayan ifadeler:bu apartman çok yüksek”,”bugün hava soğuk”, gibi
veri olan: apartmanın 10 katlı” ,”bugün hava 2°C gibi
tabloda depoladığınız her satırı benzersiz şekilde
tanımlayan bir veya daha çok alandan oluşur.
Tablo içerisindeki verilerin birbirleri ile iletişim kurabilmeleri amacıyla
kullanılan anahtarlardır
5
Primary key ve Foreign key alanlarını gösteriniz
6
Default kısıtlaması nedir?
7
Unique kısıtlaması nedir?
8
Not null kısıtlaması nedir?
9
Check Kısıtlaması
10 Normalizasyon nedir?
11
12
13
14
15
Birinci normal form(1NF) nedir?
İkinci normal form(2NF) nedir?
Dördüncü normal form(4NF) nedir?
Boyce-Codd Normal Form(BCNF) nedir?
Veri tabanı nesnelerinden 5 tanesini
yazınız?
16 Tablolar nedir
17
18
19
20
21
22
23
24
Veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için
kullanılır.
Tablodaki bir alana girilen verinin tekrarsız olmasını sağlamak için
kullanılır.
Veri girişi yapılacak bir tablodaki sütunun değer alıp (NULL) almaması
(NOT NULL) gerektiğini belirlemek için kullanılır.
Veri girişlerinin belirtilen kriterlere göre yapılmasını sağlar
Taslak veri tabanı üzerinde birtakım işlemler yapılarak taslağı son haline
yaklaştırma yöntemidir.
Herhangi bir tablonun tekrarlı veriler içerdiği duruma 1 NF denir.
Kısmi bağımlıkları ortadan kaldırma
Çok değerli bağımlılıkları ortadan kaldırma
İşlevsel bağımlılık sorunlarını ortadan kaldırma işlemidir.
tablolar, formlar, raporlar, sorgular, makrolar ve modüllerdir.
Tablolar veri tabanlarında bilgilerin tutulduğu veri gruplarıdır. Tablo
içerisinde yer alan her bilgi kayıt, sütunlar ise alan olarak adlandırılır.
Formlar nedir?
Tablolara bilgi girişini kolaylaştırmaya yarayan, paket
programlardaki kullanıcı arayüzlerine benzeyen nesnelerdir.
Raporlar nedir
Verilerin ekranda, farklı programlarda veya kağıt üzerinde tablolar
hâlinde sunulmasını sağlayan araçlardır.
Sorgular nedir
Çok farklı işlevleri yerine getirmekle birlikte en önemli görevleri
tablolardan istenilen verilerin alınmasını sağlayan nesneler oluşudur
Tablo veri sayfası görünümünde iken sütun *silmek istediğiniz sütun seçildikten sonra farenin sağ tuşuna basılır.
çıkarma(silme) işlemi yapmak
Açılan
menüden sütun sil düğmesine tıklanır.
*Silmek istenilen sütun seçildikten sonra Veri Sayfası sekmesi altında
yer alan Alanlar ve Sütunlar grubundan sil simgesine tıklanılır.
MS Excel den bir tabloyu almak için hangi
Dış veri sekmesindeki Al grubundan Excel simgesi tıklanır daha sonra
işlemi uygulamalıyız?
açılan pencerelerdeki adımları izleyerek tablo oluşturulur.
Alan isimlerinde hangileri bulunmaz?
Bir tabloda ayni alan adı sadece bir kez kullanılabilir
Alan isimlerinde nokta(.), ünlem(!), tırnak(‘), noktalı virgül(;) ve
köşeli parantez([ ]) bulunamaz.
Metin veri türü nedir?
Girilecek olan verilerin sadece metin veya hem metin hem de sayı
olduğu durumlarda kullanılan veri türüdür
Not veri türü nedir?
Birden fazla satırdan oluşan, girilecek olan verilerin metin, üzerinde
Veri tabanı Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları
25 Sayı veri türü nedir?
26 Bayt veri türü nedir?
27 Tarih/Saat veri türü nedir?
28 Otomatik Sayı veri türü nedir?
aritmetik işlem yapılmayacak sayı ve hem metin hem de sayılardan
oluşabilen veri türüdür not alanlarına 65.535 karakter
Üzerinde aritmetik işlemler yapılabilen ve içinde parasal bilgi
bulunmayan alanlar için kullanılan sayısal veri türüdür.
0 ile 255 arasındaki tam sayıları depolar
Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan veri türüdür.
100 ile 9999 arasındaki yıllar için bilgileri tutar.
Tabloya yeni bir kayıt eklendiği zaman Veri tabanı
hazırlama programı tarafından ardışık veya rastgele atanan benzersiz
sayılardır.
29
Yandaki simgelerin anlamlarını yazınız?
C29
30
Yukarıda 1 NF biçiminde verilen tabloyu 2NF ve 3NF biçimlerine dönüştürünüz?
C30
2NF biçiminde düzenlenmiş tablo
Veri tabanı Dersi 1. Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları
C30
3NF biçiminde düzenlenmiş tablo
Download
Study collections