48 Göz hastalıkları

advertisement
48
Göz hastalıkları
J.D. Jagger, B. Mulholland
Çeviri: Selçuk Sızmaz, Okan Toygar
İÇİNDEKİLER
Giriş
696
Gözün alınması
696
Gözün korunması: tarsorafi
Göz kapağı yaralanmaları
Göz küresi yaralanmaları
Yabancı cisimler
701
Yanıklar
702
Göz çevresi enfeksiyonları
Glokom
703
Neoplazmlar
704
698
699
699
702
İplikler: siyah ipek 3/0, 4/0, 6/0; Vicryl gibi sentetik
eriyebilen iplikler 4/0, 6/0, 8/0; naylon 9/0, 10/0; tüm bunlar
atravmatik iğne ile birlikte bulunabilir.
Kas çengelleri
İris repozitörleri
Göz damlaları ve pomadları: Yüzde 0.5 kloramfenikol ve
%0.3 ofloksasin antibiyotik damlalar ve jel formunda
bulunan %1 fusidik asid (Fucithalmic) antibiyotik pomad;
yerel anestezik damla olarak %1 tetrakain (amethocaine),
%4 kokain veya %0.5 proksimetakain (yakmaz).
GÖZÜN ALINMASI
Genel
GİRİŞ
Burada anlatılanlar yarı uzmanlık gerektiren yöntemler olmasına
karşın olağanüstü teknik beceriler gerektirmez. Bu yöntemlerin
kullanılmasını gerektiren olgularda sadece bir göz hekimi tarafından
yapılabilecek olan tam bir göz muayenesi genellikle gerekli değildir.
Ancak yine de acil durumlar dışında uzman olmayan kişiler
tarafından da uygulanmamalıdır. Karmaşık olmayan olgularda dahi
bu yöntemlerin endikasyonlarını koymak zor olabilir.
ANAHTAR NOKTA Anatomi
Anatomiyi tekrar gözden geçirmeden oftalmik
yöntemlere başlamayın.
Uygulama
1 Bu bölümde anlatılan birçok yöntem ameliyathanede bulunan
küçük cerrahi aletlerle gerçekleştirilebilir.
2 Ancak ideal olarak, özel aletlerin tercih edilmesi göz
ameliyatının daha kolay yapılmasına yardım eder.
Kapak spekülumu: sağ ve sol, korumalı, kirpikleri uzak
tutmak için.
Forsepsler: düz (Moorfields), Lister, Jayle veya St Martin;
sabitleyici forseps; iris forsepsi (Barraquer).
Makaslar: düz iris makasları; düz künt uçlu ve eğri
konjonktiva makası veya yaylı konjonktiva makası; kornea
makası; De Wecker'in iris makası.
Bıçaklar: Ön kamaraya girebilmek için tek kullanımlık
bıçaklar (Alcon veya Becton Dickinson) veya varsa elmas
bıçak; 11 ve 15 numara bistüri ve Bard Parker bistüri sapı.
Portegü: kaba (Castroviejo); ince (Barraquer).
696
1 Gözün alınması için ana nedenler tam veya tama yakın görme
kaybına neden olan tamir edilemez yaralanmalar, daha önce
görme yeteneğini kaybetmiş olan bir gözde şiddetli ağrı olması
veya bölgesel radyoterapinin yeterli olamayacağı kadar büyük
olan koroidal malin melanom gibi kötü huylu hastalıklar.
2 İki cerrahi yaklaşım vardır: enükleasyon ve eviserasyon.
Enükleasyonda gözküresi Tenon kapsülü (konjonktiva altında
bulunan, hem gözü hem de göz dışı kasların girdiği bölgelerini
örten bağ dokusu tabakası) ile birlikte çıkarılır. Eviserasyonda
ise gözküresi tamamen çıkarılmaz, başlangıçta kornea
alındıktan sonra sklera tabakası (yapısal duvar) yerinde bırakılır
ve içindekiler çıkarılır.
3 Eviserasyon genellikle belirgin ve yaygın göz içi enfeksiyonu
neticesinde görme yeteneğini kaybetmiş olan ve hiçbir kötü
huylu hastalık belirtisi olmayan gözlere uygulanır. Eviserasyon
sonrası uygulanan protez gözün hareket kabiliyeti enükleasyon
sonrası uygulanandan daha iyidir.
ENÜKLEASYON
Hazırlık
1 Öncelikle ameliyatın ayrıntılarına karar verilir.
2 Genellikle genel anestezi tercih edilir. Ancak ileri derecede
hasta olan hastalarda retrobulber enjeksiyonun da içinde olduğu
yerel anestezi teknikleri (bkz Ağrı Tedavisi) daha uygun olabilir.
Uygulama
1 Masanın baş kısmına oturulur ve kapakları birbirinden ayrı
tutabilmek için göz spekülumu yerleştirilir. Çoğu spekülum
yaylıdır. Vida yardımıyla kapaklar birbirinden 20 mm kadar
uzakta oluncaya kadar açılır.
2 Peritomi yapılır (konjonktivanın kornea sınırı boyunca
çepeçevre kesilmesi). Peritomi için öncelikle konjonktiva
kornea kenarına yakın bir yerden açılır. Saat 6 hizasından düz
Download