Ders Adı : STATİK Ders No : 0370020011 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: STATİK
Ders No
: 0370020011
Teorik
:4
Pratik
:0
Kredi
:4
ECTS
:4
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Yok
Dersi Verenler
ALİ ÖZTÜRK,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Öğrenciye statik dersinin teori ve uygulamalarını açık ve ayrıntılı bir şekilde
sunmak. Bu amaca ulaşmak için kuvvet ve moment vektörünün tanımını, vektörel
işlemleri, parçacığın ve rijit cismin dengesini, mesnet ve mesnet kuvvetlerini,
taşıyıcı sistemlerin dengesini ve iç kuvvetleri öğretmek.
Dersin İçeriği
Statiğin genel ilkeleri, kuvvet vektörleri, parçacık dengesi, kuvvet sistemi bileşkeleri, rijit
cisim dengesi, yapısal analiz, iç kuvvetler, sürtünme, ağırlık merkezi ve geometrik merkez,
eylemsizlik momentleri.
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
#
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler, partiküle uygulanan kuvvetleri analiz etmesini, düzlemsel kuvvetler
1
etkisindeki rijit cisimlere uygulanan mühendislik mekaniğinin temel ilkelerini ve üç boyutlu kuvvet
sistemi etkisindeki cisimlere uygulanan mühendislik mekaniğinin temel ilkelerini öğrenir.
Ders Akışı
Hafta
1
Konu
GENEL PRENSİPLER: Temel kavramlar, birim sistemleri.
KUVVET VEKTÖRLERİ: Vektör işlemleri, kartezyen
2
vektörleri, kartezyen vektörlerinin toplanması ve
çıkartılması.
KUVVET VEKTÖRLERİ: Bir çizgi boyunca kuvvet
3
vektörleri. BİR PARTİKÜLÜN DENGESİ: bir partikülün
dengesi şart, serbest cisim diyagramı.
4
5
Ders kitabındaki ilgili
üniteyi okumak.
bileşke kuvvet-kuvvet çifti sistemi, basit yayılı yükün
sisteminde denge denklemleri, iki ve üç kuvvet taşıyan
9
YAPISAL ANALİZ: Çerçeveler ve makinalar.
Ders kitabındaki ilgili
üniteyi okumak.
Ders kitabındaki ilgili
üniteyi okumak.
Ders kitabındaki ilgili
üniteyi okumak.
Ders kitabındaki ilgili
üniteyi okumak.
İÇ KUVVETLER: Yapı elemanlarında iç kuvvetler, kesme
Ders kitabındaki ilgili
kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.
üniteyi okumak.
SÜRTÜNME: Kuru sürtünmenin özellikleri, kuru sürtünme
Ders kitabındaki ilgili
ile ilgili problemler.
üniteyi okumak.
SÜRTÜNME: Kamalar, kayışlardaki sürtünme kuvvetleri.
Ders kitabındaki ilgili
üniteyi okumak.
AĞIRLIK MERKEZİ VE SENTROİD: Ağırlık merkezi, cisim
Ders kitabındaki ilgili
için kütle merkezi ve sentroid, kompozit cisimler.
üniteyi okumak.
EYLEMSİZLİK MOMENTLERİ: Alan ve kütle atalet
14
üniteyi okumak.
kuvvetin momenti, bir kuvvetin bir eksene göre momenti.
YAPISAL ANALİZ: Basit kafes-kiriş sistemleri.
13
Ders kitabındaki ilgili
KUVVET SİSTEM BİLEŞKELERİ: Vektörel çarpım, bir
8
12
üniteyi okumak.
üniteyi okumak.
elemanlar.
11
Ders kitabındaki ilgili
Ders kitabındaki ilgili
RİJİD CİSMİN DENGESİ: İki ve üç boyutlu kuvvet
10
üniteyi okumak.
üç boyutlu kuvvet sistemi.
indirgenmesi.
7
Ders kitabındaki ilgili
BİR PARTİKÜLÜN DENGESİ: Düzlemsel kuvvet sistemleri,
KUVVET SİSTEM BİLEŞKELERİ: Kuvvet çifti momenti,
6
Ön Hazırlık
momentleri, paralel eksen teoremi, çarpım atalet
momenti.
Ders kitabındaki ilgili
üniteyi okumak.
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Hibbeler, R. C., Fan, S. C. “Mühendislik Mekaniği-Statik”, Çev: Ayşe Soyuçok,
Özgün Soyuçok, Literatür Yayınevi, 2010.
Ders için önerilen kaynaklar
Beer, F.P., Johnston, E.R., “Vector Mechanics for Engineers: Statics”, 9 th Edition,
McGraw Hill 2010.
Değerlendirme Metodu
Öğretme Metodu
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Teorik
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
40
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
1
2
3
4
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
☐
☐
☑
☐
☐
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, bir proje kapsamında sorumluluğu altında
☑
☐
☐
☐
☐
☐
☑
☐
☐
☐
Makina mühendisliği problemlerini ve gereksinimlerini tanımlama, modelleme,
analiz etme ve çözme becerisini gösterir.
Alanında karşılaştığı problemleri çözmek için uygun mühendislik yöntemlerini
seçip uygular.
Alanında karşılaştığı problemlerin çözümlerini elde etmek amacı ile etkileşimli
deneysel ortamlar tasarlar.
Alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirmeye devam eder.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri
5
karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında yeni bir çözümü tasarlar; bu
doğrultuda güncel tasarım yöntemlerini uygular.
6
7
8
Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını
detaylandırır veya uyarlar.
çalışanlara aktarır.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
9
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun
hareket eder.
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
5
☑
☐
☐
☐
☐
) Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite
10
kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği
konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
14
4
56
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
14
3
42
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
1
4
4
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
1
8
8
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
110
Toplam İş Yükü / 25
ECTS
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
Ara sınav ve dönem sonu sınavı.
4.4
4
Download