Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi`nden Ortaklığımızın mülga 6362

advertisement
Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden
Ortaklığımızın mülga 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıĢ
izahnamesi kapsamında toplam 7.200.000.000 TL nominal değerli banka bonosu ve/veya
tahvillerinin halka arz edilecek 300.000.000 TL nominal değerli 89 gün vadeli banka bonosu,
450.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli banka bonosu ve 82.641.091 TL nominal değerli
371 gün vadeli iskontolu tahvillerin satıĢına iliĢkin duyurudur. Halka arzın toplam 750.000.000.TL nominal değerli olan banka bonoları kısmına fazla talep gelmesi durumunda halka arz
edilecek banka bonoları miktarı 950.000.000.-TL nominal değere kadar arttırılabilecektir.
Söz konusu banka bonoları ve tahvillerin satıĢına iliĢkin iĢbu sirküler, 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca onaylanmıĢtır.
Ancak sirkülerin onaylanması sirkülerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü
anlamına gelmeyeceği gibi banka bonolarına ve tahvillere iliĢkin bir tavsiye olarak da kabul
edilemez.
Banka bonosu ve tahvillere iliĢkin olarak ihraççının yatırımcılara karĢı olan ödeme
yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluĢu tarafından garanti altına alınmamıĢ olup,
yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi
gerekmektedir.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, iĢbu sirkülerde ya da bu sirkülere dayanak
olan izahnamede yer alan yanlıĢ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar
sorumludur. Zararın söz konusu kiĢilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli
olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve
ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine
yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluĢları
iĢbu sirkülerde yada bu sirkülere dayanak olan izahnamede gibi yer almak üzere hazırlanan
raporları hazırlayan kiĢi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıĢ, yanıltıcı ve
eksik bilgilerden 6232 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Bu sirkülere dayanak olan izahname ve değiĢiklik metinleri 09.04.2013 ve 06.05.2013
tarihlerinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (kap.gov.tr) yayımlanmıĢtır. Ġzahnameler ve izahname değiĢiklikleri baĢvuru
yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamelerin ve sirkülerlerin bütün
olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir.
Kurul’un 04.04.2013 tarih ve 12/427 sayılı karar ile onaylanan izahname kapsamındaki
toplam 7.200.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve tahvillerden daha önce ihraç
edilenlere iliĢkin bilgiler tabloda verilmektedir.
04.04.2013 Tarih 12/427 sayılı toplantıda Kayda 7.200.000.000.-TL
Alınan Halka Arz EdilecekToplam Tutar
Türü
Tutar (TL)
SatıĢ Tarihi
Banka Bonoları
100.000.000*
10-11-12 Nisan 2013
SatıĢ 1
Tahvil
82.641.091*
10-11-12 Nisan 2013
SatıĢ 2
*ĠĢ Bankası’nın 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde ihracı gerçekleĢen 92 gün vadeli 162.022.700.-TL
nominal değerli banka bonolarının ve 176 gün vadeli 487.977.300.-TL nominal değerli banka
bonolarının 100.000.000. TL nominal değerli kısmı ile 400 gün vadeli 82.641.091.-TL nominal değerli
iskontolu tahviller; 04.04.2013 tarihli Kurul kararı ile onaylanan izahname kapsamındaki toplam
7.200.000.000.-TL’lik ihraç limitinden karĢılanmıĢlardır.
2/31
1
ĠHRAÇ EDĠLEN BANKA BONOSU VE TAHVĠLLERE ĠLĠġKĠN RĠSK FAKTÖRLERĠ
ĠĢbu banka bonosu ve tahvil ihracına iliĢkin Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.’nin (Ġġ BANKASI veya
BANKA veya Ġhraççı) yatırımcılara karĢı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluĢu
tarafından garanti altına alınmamıĢ olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun
analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.
Ġhraca aracılık eden aracı kuruluĢların da banka bonolarına veya tahvillere iliĢkin yükümlülüklerin
ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Borsa Ġstanbul (BĠST
ve/veya Borsa) tarafından banka bonosu veya tahvil ihraçcısının ödeme yükümlülüğünü yerine
getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. Ġhraç edilecek banka bonoları veya tahviller
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’ye tabi bir ürün olmayıp TMSF’nin herhangi bir ödeme
garantisi yoktur.
Ġġ BANKASI, finansman sağlamak amacıyla, faiz karĢılığında teminatsız banka bonosu ve tahvil
çıkarmakta ve halka arza katılarak bu banka bonolarını ve/veya tahvilleri satın alacak yatırımcılara ihraç
etmektedir. Banka bonosu ve/veya tahvil sahibinin anapara ve faiz alacağı dıĢında hiçbir talep ve Ġġ
BANKASI’nın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur.
Ġġ BANKASI’nın banka bonosu ve/veya tahvil ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluĢtururken
aĢağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile, banka bonosu ve/veya tahvil yatırımından
kaynaklanan bazı risklerle karĢılaĢabileceklerdir.
1.1
Ġhraççı Kredi Riski:
Ġhraççının temerrüde düĢmesi ve vade tarihindeki yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan
risktir. Ġhraç edilen banka bonoları ve tahvillerin ödeme yükümlülüğü üçüncü bir taraf tarafından garanti
altına alınmamıĢtır. Ġhraççının banka bonosu ve/veya tahvilin vade sonundaki nominal değerini
ödeyememe riski mevcuttur.
Ġhraççının, banka bonosu ve/veya tahvilin anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar,
borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna baĢvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Banka bonoları ve
tahviller Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Banka
bonosu ve tahvil alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında “dördüncü sıra”
baĢlığı altındaki “imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar” arasında yer almaktadır.
1.2
Piyasa Riski:
Ġkincil piyasada iĢlem gören banka bonoları ve tahvillerin, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı
olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır.
Banka bonoları ve tahviller ihraç edildikten sonra, bu araçların faiz oranı BANKA’nın operasyonel
sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki geliĢmelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere ve
ekonomik beklentilere bağlı olarak, iĢ bu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil
piyasada belirlenecektir. Ayrıca son yıllarda küresel piyasalarda yaĢanan dalgalanmaların yeniden
yaĢanması halinde ihraç edilecek banka bonoları ve tahvillerin piyasa fiyatı, ihraçcıdan bağımsız olarak
olumsuz etkilenebilir. Böylece banka bonoları ve tahvillerin itfa tarihine kadar olan değeri, faiz
oranlarındaki değiĢikliklere paralel olarak değiĢebilecektir.
BaĢka bir deyiĢle, ihraç edildikten sonra, banka bonolarının ve tahvillerin fiyatı ikincil piyasada
belirlenecektir. Ġhraç eden kredi kuruluĢunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz
3/31
oranlarının genel seviyesindeki artıĢlar banka bonolarının ve tahvillerin piyasa fiyatını düĢürücü yönde,
faiz oranlarındaki gerilemeler ise banka bonolarının ve tahvillerin piyasa fiyatını artırıcı yönde etki
gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaĢanan
artıĢ veya azalıĢlar nedeniyle karĢılaĢılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir.
Ancak bu faiz oranındaki azalıĢ ya da artıĢlar, ihraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir değiĢikliğe
neden olmayacaktır. Diğer bir deyiĢle, yatırımcı, vade sonunda kendilerine www.isbank.com.tr adresli
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.’nin internet sitesi ve KAP’ta ilan edilen faizi elde edecektir.
1.3
Spesifik Risk:
Olağan piyasa hareketleri dıĢında, menkul kıymet ihraççısının yönetimlerinden ve mali bünyelerinden
kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düĢmesi sonucu meydana gelebilecek zarar
olasılığıdır.
1.4
Likidite Riski:
Banka bonolarının ve tahvillerin satıĢ sonrasında BĠST’in ilgili pazarında kote olarak iĢlem görmeye
baĢlaması beklenmektedir; ancak banka bonoları ve tahviller için aktif bir alım-satım piyasası
oluĢmayabilir. Ġhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının
düĢmesi sebebiyle iĢlem hacimlerinin düĢmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca iliĢkin
likidite riskini ortaya çıkarabilir. Likidite riski ihraçları vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen
yatırımcılar için istedikleri an satamamaları ya da ederinden düĢük bir fiyata satmalarına yol açabilir.
1.5
Banka Bonoları ve Tahvillerin Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı
Olarak Kısıtlanması Riski:
Ġhraç edilecek banka bonoları ve tahvillerin iĢlem göreceği piyasada yapılacak iĢlem boyutları ile ilgili
alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu banka bonosu ve/veya tahvil
tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda bonoları ve tahvillerin bu piyasada satılması
imkansız hale gelebilir.
1.6
ĠĢtiraklerden Kaynaklanan Riskler:
Ġġ BANKASI’nın, finansal hizmetler, cam ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere muhtelif
sektörlerdeki Ģirketlerde özsermaye iĢtiraki bulunmaktadır. Her ne kadar söz konusu yatırımların Ġġ
BANKASI’nın finansal durumu üzerinde geçmiĢte toplam olarak olumlu etkileri olmuĢ olsa da, herhangi
bir mevcut veya gelecekteki yatırımın veya söz konusu yatırımların toplamının ve/veya ileride
gerçekleĢebilecek elden çıkarmaların Ġġ BANKASI’na olası etkileri bugünden öngörülemez.
1.7
Diğer
Ġġ BANKASI 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun
hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenleme ve
denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluĢması halinde
bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduat Fonu’na
devredilmesine iliĢkin hükümler yer almaktadır
4/31
2
2.1
HALKA ARZ EDĠLECEK BANKA BONOLARI VE TAHVĠLLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Banka Bonosu ve tahvil ihracına iliĢkin yetkili organ kararları:
Ġġ BANKASI satıĢa konu olan toplam 900.000.000.-TL nominal değerindeki banka bonoları ve
tahvillerin halka arzını; Ġġ BANKASI Yönetim Kurulu’nun, 04.03.2013 tarih ve 38947 sayılı kararı ile
farklı tür ve vadelerde seriler halinde yurtiçinde ihraç edilmek üzere toplam 7.460.000.000 TL nominal
değerde banka bonosu ve/veya tahvil ihracı için Genel Müdürlük’e verdiği yetkiye istinaden,
18.04.2013 tarihinde alınan Genel Müdürlük kararı ile almıĢtır.
2.2
Ġhraç edilecek borçlanma araçlarının;
a) Türü: Banka bonosu ve tahvil
b) ISIN kodu: Ġhraç edilecek banka bonoları ve tahvillere iliĢkin ISIN Kodları Takasbank
tarafından üretilecektir.
c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline
d) Banka bonoları ve tahvilleri kaydi olarak izleyen kuruluĢun unvanı, adresi: Seri:II, No:22
sayılı Tebliğ uyarınca banka bonolarının ve tahvillerin ihracı kaydi olarak gerçekleĢtirilecek ve
bu kıymetler Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) nezdinde izlenecektir. Askerocağı Cad.
Süzer Plaza No:1-15 Kat:2 34367 Elmadağ-ġiĢli / ĠSTANBUL
2.3
Banka bonoları ve tahvillerin hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiğine iliĢkin bilgi:
Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonoları ve tahviller SPK’nın Seri:II, No: 22 sayılı
“Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ”
hükümleri uyarınca ihraç edilecektir.
Halka arz edilecek Ġġ BANKASI banka bonoları ve tahvillerine iliĢkin talep toplama yöntemi,
dağıtım ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliĢkin esaslar “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka
Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (Seri: VIII, No: 66) hükümlerine dayanılarak
gerçekleĢtirilecektir.
Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonoları ve tahviller, BĠST’in “24.06.2004 tarih ve
25502 sayılı “Borsa Ġstanbul Kotasyon Yönetmeliği” kapsamı ile Borçlanma Araçları Piyasası
Müdürlüğü’nün Borçlanma Araçları Piyasası ĠĢleyiĢ, Teminat, Takas, Temerrüt ve Kotasyon
Esaslarını Düzenleyen 350 sayılı Genelge hükümlerine tabi olacaktır.
Ġlgili BĠST Genelgelerine göre Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonoları ve
tahvillerin kota alınabilmesi BĠST Yönetim Kurulu’nun vereceği olumlu karara bağlıdır. Ġlgi pazar
sabit getirili menkul kıymetlerin Ģeffaf ve rekabete açık bir ortamda iĢlem görmelerini sağlayarak
bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıĢını hızlandırmak amacıyla kurulmuĢtur ve
aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım iĢlemleri yapılabilmektedir.
Kesin Alım Satım Pazarı’nda iĢlemler her gün saat 09.15-17.00 arasında yapılmaktadır. Aynı gün
valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı’nda aynı gün baĢlangıç valörlü) iĢlemler 9.30-12.00 ile 13.0014.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı’nda ileri baĢlangıç valörlü) iĢlemler ise saat
9.30-12.00 ile 13.00-17.00 arasında yapılmaktadır.
5/31
Emirler iĢleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve
katları Ģeklinde iletilir. Ġġ BANKASI banka bonoları ve tahvilleri için 10.000 TL minimum ve
10.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır.
2.4
Ġhraç edilecek banka bonoları ve tahvillerin yatırımcılara sağladığı haklar, bu hakların
kullanım esasları ve bu haklara iliĢkin kısıtlamalar:
Ġskonto esasına göre ihraç edilecek olan banka bonoları ve tahviller nominal değerden itfa
olacaktır. Ġhraç fiyatı ile nominal değer arasındaki fark yatırımcıların vade sonunda elde edeceği
getiriyi oluĢturacaktır.
Ġġ BANKASI’nın halka arzına katılarak banka bonosu ve/veya tahvilleri satın alacak
yatırımcıların haklarına iliĢkin sınırlamalar ise aĢağıda özetlenmektedir.
- Yatırımcı, banka bonosu ve/veya tahvil satın almakla sadece Ģirkete faiz karĢılığında borç vermiĢ
olmaktadır. Ġġ BANKASI’nın kar veya zarar riskine katılamaz.
- Banka bonosu ve/veya tahvil sahibinin, anapara ve faiz alacağı dıĢında hiçbir hakkı yoktur.
- Banka bonosu ve/veya tahvil sahibinin hiçbir talep ve ġirket’in genel kurullarına veya
yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur .
- Banka bonosu ve tahvil alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında
“Dördüncü Sıra” baĢlığı altındaki “imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar” arasında yer
almaktadır.
Ġhraç edilecek banka bonoları ve tahvillere iliĢkin hakların kullanım süreci
Ġtfa iĢlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. Ġhraççı üye tarafından ödeme
yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılacaktır.
Ġtfa ödemesi topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına
Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır. Ġtfa ödemesinin yatırımcı hesaplarına aktarım iĢlemleri üye
kuruluĢlar tarafından yapılacaktır.
Banka bonoları ve tahvillere ait itfa bedelleri, Ġġ BANKASI tarafından MKK hesabına brüt olarak
aktarılacaktır. MKK’ya üye kuruluĢlar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal
vergileri kaynağında kesinti yaptıktan sonra yatırımcılara ödeyecektir.
2.5
Ġhraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan banka
bonosu ve tahvillerin yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya banka bonosu ve
tahvillerin mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol
açabilecek hükümlerin özetleri:
Banka bonoları ve tahviller, Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi
hükümlerine tabidirler.
Banka bonosu ve tahvil alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında
“Dördüncü Sıra” baĢlığı altındaki “imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar” arasında yer
almaktadır.
6/31
Yürürlükteki Ġcra ve Ġflas Mevzuatı’na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aĢağıdaki
gibidir.
1. Ġflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir.
(ĠĠK md. 248)
2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset
ve intikal vergisi vb.) (ĠĠK md. 206/1)
3. Rehinle temin edilmiĢ alacaklar (ĠĠK md. 206/1)
4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karĢılanmamıĢ olan veya teminatsız
bulunan alacaklar masa mallarının satıĢ tutarından verilmek üzere kaydolunur. (ĠĠK md.
206/4)
2.6
Nominal faiz oranı ve ödenecek faize iliĢkin esaslar:
a) Kupon ödeme dönemi, faizin ne zaman ödenmeye baĢlayacağı, son ödeme tarihleri:
Ġskontolu olarak ihraç edilecek 89 gün ve 175 gün vadeli banka bonoları ve 371 gün vadeli
iskontolu tahvillerin faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir.
Talep toplamanın son günü olan 10.05.2013 tarihini takip eden iĢ günü faiz oranı ve dağıtım
sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup dağıtım sonuçların onaylanması takip eden 2. iĢ günü
olan 15.05.2013 banka bonosu ve/veya tahvil halka arzına katılan tüm yatırımcılar için vade
baĢlangıç tarihi olacaktır.
I. 89 gün vadeli banka bonolarına iliĢkin,
Vade BaĢlangıç Tarihi
Anapara Geri Ödemesi Tarihi
15.05.2013
12.08.2013
II. 175 gün vadeli banka bonolarına iliĢkin,
Vade BaĢlangıç Tarihi
Anapara Geri Ödemesi Tarihi
15.05.2013
06.11.2013
III. 371 gün vadeli iskontolu tahvillere iliĢkin,
Vade BaĢlangıç Tarihi
Anapara Geri Ödemesi Tarihi
15.05.2013
21.05.2014
b) Faizin değiĢken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak
hangi yöntemle hesaplanacağı:
I. 89 gün vadeli Banka Bonoları:
Ġskonto esasına göre ihraç edilecek 89 gün vadeli banka bonosunun faiz oranının belirlenmesinde
baz alınacak T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilmiĢ Devlet Ġç Borçlanma
Senetleri (DĠBS) aĢağıdaki gibidir.
7/31
Ġtfa Tarihi
17.07.2013
28.08.2013
11.09.2013
09.10.2013
ISIN
TRT170713T17
TRT280813T13
TRT110913T11
TRT091013T12
Söz konusu DĠBS’lerin arasından iki tanesi seçilecek ve Gösterge Faiz Oranı seçilen kıymetlerin
talep toplamanın son gününden geriye dönük iĢlem geçen son beĢ iĢ gününde (Gözlem Periyodu)
BĠST Borçlanma Araçları Piyasası’nda aynı gün valörlü iĢlemlerde oluĢan ağırlıklı ortalama
bileĢik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır.
Seçilen DĠBS’lerin gözlem periyodu süresince gerçekleĢen ortalama bileĢik faizleri ve 15 Mayıs
2013 tarihi itibarıyla ihracın vadeye kalan gün sayısı veri olarak kullanılarak banka bonosunun
vadesine denk gelen gösterge faiz oranı Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) yöntemiyle
belirlenecektir.
II.
175 gün vadeli Banka Bonoları:
Ġskonto esasına göre ihraç edilecek 175 gün vadeli banka bonosunun faiz oranının
belirlenmesinde baz alınacak T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilmiĢ
Devlet Ġç Borçlanma Senetleri (DĠBS) aĢağıdaki gibidir.
Ġtfa Tarihi
11.09.2013
09.10.2013
04.12.2013
29.01.2014
ISIN
TRT110913T11
TRT091013T12
TRT041213T23
TRT290114T18
Söz konusu DĠBS’lerin arasından iki tanesi seçilecek ve Gösterge Faiz Oranı seçilen kıymetlerin
talep toplamanın son gününden geriye dönük iĢlem geçen son beĢ iĢ gününde (Gözlem Periyodu)
BĠST Borçlanma Araçları Piyasası’nda aynı gün valörlü iĢlemlerde oluĢan ağırlıklı ortalama
bileĢik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır.
Seçilen DĠBS’lerin gözlem periyodu süresince gerçekleĢen ortalama bileĢik faizleri ve 15 Mayıs
2013 tarihi itibarıyla ihracın vadeye kalan gün sayısı veri olarak kullanılarak banka bonosunun
vadesine denk gelen gösterge faiz oranı Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) yöntemiyle
belirlenecektir.
III.
371 gün vadeli Ġskontolu Tahviller:
Ġskonto esasına göre ihraç edilecek 371 gün vadeli iskontolu tahvillerin faiz oranının
belirlenmesinde baz alınacak T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilmiĢ
Devlet Ġç Borçlanma Senetleri (DĠBS) aĢağıdaki gibidir.
Ġtfa Tarihi
05.03.2014
09.04.2014
04.06.2014
11.06.2014
ISIN
TRT050314T14
TRT090414T19
TRT040614T12
TRT110614T13
8/31
Söz konusu DĠBS’lerin arasından iki tanesi seçilecek ve Gösterge Faiz Oranı seçilen kıymetlerin
talep toplamanın son gününden geriye dönük iĢlem geçen son beĢ iĢ gününde (Gözlem Periyodu)
BĠST Borçlanma Araçları Piyasası’nda aynı gün valörlü iĢlemlerde oluĢan ağırlıklı ortalama
bileĢik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır.
Seçilen DĠBS’lerin gözlem periyodu süresince gerçekleĢen ortalama bileĢik faizleri ve 15 Mayıs
2013 tarihi itibarıyla ihracın vadeye kalan gün sayısı veri olarak kullanılarak iskontolu tahvillerin
vadesine denk gelen gösterge faiz oranı Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) yöntemiyle
belirlenecektir.
c) Gösterge faiz oranının geçmiĢ ve gelecek performansının ve değiĢkenliğinin nereden takip
edilebileceği:
Gösterge faiz oranının hesaplanmasında kullanılan DĠBS’lerin geçmiĢ piyasa performansları
BĠST’in her iĢgünü yayımladığı Kesin Alım Satım Pazarı Günlük Bülteni’nden takip edilebilir.
(http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tahvil-ve-bono-piyasasi-verileri/bulten-verileri)
Gösterge faiz oranının gelecek performansını veya değiĢkenliğini görüntüleyebilecek bir veri
sağlayıcı bulunmamaktadır.
d) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize iliĢkin düzeltme
kuralları:
DĠBS’lerin faizleri büyüme, sanayi üretimi, enflasyon, bütçe dengesi gibi ekonomik verilerin yanı
sıra T.C Hazine MüsteĢarlığı ve T.C Merkez Bankası’nın politikalarından doğrudan
etkilenmektedir.
Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DĠBS’lerin iĢlem
gördüğü BĠST Borçlanma Araçları Piyasası’nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı
etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koĢullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.)
piyasa kapatma aksaklıkları yaĢanması durumlarında ilgili DĠBS’lerin halka arza iliĢkin talep
toplamanın son gününden geriye dönük iĢlem gördüğü en son beĢ iĢ gününde oluĢan aynı gün
valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileĢik faizlerin ortalaması kullanılarak hesaplamalar yapılacaktır.
2.7
Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanılan
aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir Ģekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl
etkilendiği hakkında bilgi:
YOKTUR.
2.8
Banka bonosu ve tahvillerin vadeleri:
Ġhraç edilecek 1. Seri 300.000.000.-TL nominal değerli ve 2. Seri 450.000.000.-TL nominal
değerli, toplam 750.000.000.-TL nominal değerinde, fazla talep gelmesi durumunda 950.000.000.TL nominal değere kadar arttırılabilir banka bonolarının vadeleri sırasıyla 89 gün (12.08.2013
vade sonu) ve 175gündür (06.11.2013 vade sonu).
Ġhraç edilecek 3. Seri 82.641.091 TL nominal değerli iskontolu tahvillerin ise vadesi 371 gündür
(21.05.2014 vade sonu).
9/31
2.9
Ġtfa sürecine iliĢkin esaslar:
Banka bonoları ve iskontolu tahvillerin anapara ve faiz ödemesi vade sonunda yapılacaktır.
2.10 Ġhraççının ya da yatırımcının isteğine bağlı olarak erken itfanın planlanması durumunda bu
durum ve buna iliĢkin koĢullar hakkında bilgi:
YOKTUR.
2.11 Faiz ve anaparanın zamanaĢımı:
2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, banka bonoları ve/veya tahvillerin, kanuni mazeret
bulunmaksızın 5 yıllık zamanaĢımına uğramıĢ olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaĢımına
uğramıĢ banka bonosu ve/veya tahvil bedelleri, söz konusu süreler içerinde tahsil edilmediği
takdirde devlete intikal eder.
2.12 Yıllık getiri oranı ve getiri oranın nasıl hesaplandığı hakkında bilgi:
I. 89 gün ve 175 gün vadeli Banka Bonoları:
a. Bu sirkülerin 2.6 b) I. ve II. bölümlerinde banka bonolarına iliĢkin açıklanan DĠBS’ler Doğrusal
enterpolasyon yöntemiyle hesaplamaya konu edilir. Enterpolasyon yöntemi uyarınca, iki
ortalama yıllık bileĢik faizin arasından geçen doğrunun banka bonosunun vade gününe karĢılık
gelen noktası gösterge yıllık bileĢik faiz oranıdır.
Gösterge Yıllık BileĢik Faiz = r1 + ((r2 - r1)/( VK2 – VK1))*(BV - VK1)
Banka bonosu vade gün sayısı
Vadesi daha kısa olan DĠBS’in ortalama yıllık bileĢik faizi
Vadesi daha uzun olan DĠBS’in ortalama yıllık bileĢik faizi
Vadesi daha kısa olan DĠBS’in vade baĢlangıç tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayısı
Vadesi daha uzun olan DĠBS’in vade baĢlangıç tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayısı
BV
r1
r2
VK1
VK2
b. Gösterge Yıllık BileĢik Faiz oranından basit faiz oranı bulunarak Gösterge Faiz Oranı
hesaplanır.
GFO = ((1+BF)t/365 – 1) * 365/t
Gösterge BileĢik Faiz
Vadeye Kalan Gün Sayısı
Gösterge Faiz Oranı (Basit)
BF
T
GFO
c. Gösterge Faiz Oranı’na ek getiri oranı eklenerek Banka Bonosu Faiz Oranı belirlenir.
BBO = GFO + S
Gösterge Faiz Oranı (Basit)
Ġġ BANKASI Ek Getiri Oranı
Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit)
GFO
S
BBO
10/31
II. 371 gün vadeli iskontolu tahvil:
d. Bu sirkülerin 2.6 b) III. bölümünde iskontolu tahvillere iliĢkin açıklanan DĠBS’ler Doğrusal
enterpolasyon yöntemiyle hesaplamaya konu edilir. Enterpolasyon yöntemi uyarınca, iki
ortalama yıllık bileĢik faizin arasından geçen doğrunun iskontolu tahvillerin vade gününe
karĢılık gelen noktası gösterge yıllık bileĢik faiz oranıdır.
Gösterge Yıllık BileĢik Faiz = r1 + ((r2 - r1)/( VK2 – VK1))*(ITV - VK1)
Iskontolu tahvil vade gün sayısı
Vadesi daha kısa olan DĠBS’in ortalama yıllık bileĢik faizi
Vadesi daha uzun olan DĠBS’in ortalama yıllık bileĢik faizi
Vadesi daha kısa olan DĠBS’in vade baĢlangıç tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayısı
Vadesi daha uzun olan DĠBS’in vade baĢlangıç tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayısı
ITV
r1
r2
VK1
VK2
e. Gösterge Yıllık BileĢik Faiz oranından basit faiz oranı bulunarak Gösterge Faiz Oranı
hesaplanır.
GFO = ((1+BF)t/365 – 1) * 365/t
Gösterge BileĢik Faiz
Vadeye Kalan Gün Sayısı
Gösterge Faiz Oranı (Basit)
BF
T
GFO
Gösterge Faiz Oranı’na ek getiri oranı eklenerek iskontolu tahvillerin Faiz Oranı belirlenir.
f.
ITFO = GFO + S
Gösterge Faiz Oranı (Basit)
Ġġ BANKASI Ek Getiri Oranı
Ġskontolu Tahvil Faiz Oranı (Basit)
GFO
S
ITFO
2.13 Banka Bonosu ve/veya tahvil sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar
vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi:
AĢağıda yazılı olan bilgiler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ilgili maddeler gözden
geçirilmek suretiyle güncellenmiĢtir.
Banka bonosu ve/veya tahvil sahiplerinin hakları:
-
Alacaklılar da, (b) bendi uyarınca, Ģirket iflas etmemiĢ olsa bile, Ģirketin zararının Ģirkete
ödenmesini isteyebilirler (TTK m.202(1)(c));
-
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan
393 üncü maddede sayılan yakınları Ģirkete nakit borçlanamaz. Bu kiĢiler için Ģirket kefalet,
garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi
hâlde, Ģirkete borçlanılan tutar için Ģirket alacaklıları bu kiĢileri, Ģirketin yükümlendirildiği
tutarda Ģirket borçları için doğrudan takip edebilir (TTK m. 395 (2));
11/31
-
ġirketin iflası hâlinde, yönetim kurulu üyeleri Ģirket alacaklılarına karĢı, iflasın açılmasından
önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya baĢka bir ad altında hizmetlerine karĢılık olarak
aldıkları ve fakat uygun ücreti aĢan ve bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli bir
tarzda düzenlenmiĢ olsaydı ödenmemesi gereken paraları geri vermekle yükümlüdürler. (TTK
m.513 (1));
-
Alacaklı oldukları Ģirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaĢılan ve yerleĢim yerleri
bilinen kiĢiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve
Ģirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleĢmede öngörüldüğü Ģekilde, birer hafta
arayla yapılacak üç ilanla Ģirketin sona ermiĢ bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve
alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar (TTK m.541(1));
-
Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması halinde, belgeleri düzenleyenlerin, beyanları
yapanların ve kusurlu olması kaydıyla buna katılanların sorumluluğu bulunmaktadır (TTK
m.549);
-
Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde
alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır (TTK
m.474);
-
Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamıĢ ve karĢılığı kanun veya esas sözleĢme hükümleri
gereğince tamamen ödenmemiĢken, taahhüt edilmiĢ ve ödenmiĢ gibi gösterenler ve kusurlu
olmaları Ģartıyla Ģirket yetkilileri zararı faiziyle birlikte müteselsilen ödemekle sorumludur
(TTK m.550);
-
Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay
verenler söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumludurlar (TTK m.550);
-
Ayni sermayenin veya devralınacak iĢletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla
yüksek fiyat biçenler, iĢletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da
baĢka bir Ģekilde yolsuzluk yapanlar bundan doğan zarardan sorumludur (TTK m.551);
-
Uzun süreden beri Ģirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut değilse veya genel
kurul toplanamaması hallerinde, mahkemeden Ģirketin durumununun düzeltilmesini talep
etme aksi halde “ortaklığın feshi” için mahkemeye baĢvurma hakkı bulunmaktadır (TTK
m.530);
-
Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının kanundan ve
esas sözleĢmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmeleri halinde, kusurlarının bulunmadığını
ispatlamadıkça, hem Ģirkete hem pay sahiplerine hem de Ģirket alacaklılarına karĢı verdikleri
zarardan sorumluluğu bulunmaktadır (TTK m.553);
-
Kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, denetçiler, hem
Ģirkete hem de pay sahipleri ile Ģirket alacaklılarına karĢı verdikleri zarar dolayısıyla
sorumludur (TTK m.554);
-
ġirket alacaklılarının da zarara uğrayan Ģirketin iflası halinde tazminatın Ģirkete ödenmesini
iflas idaresinden talep etme hakkı, iflas idaresi dava açmadığı takdirde dava açma hakkı
bulunmaktadır (TTK m. 556).
12/31
-
Birden çok kiĢinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları hâlinde, bunlardan her biri,
kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar Ģahsen kendisine yükletilebildiği ölçüde, bu
zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur. (TTK m. 557(1))
2.14 Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirliği, kullanılmayan ön alım haklarına iliĢkin
iĢlemler:
YOKTUR.
2.15 Garantöre ĠliĢkin Bilgiler ve Garanti Hükümleri
YOKTUR.
3
3.1
HALKA ARZLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER
Halka arz tutarı:
Halka arz edilen banka bonoları 300.000.000.-TL nominal değerli 89 gün vadeli ve
450.000.000.TL nominal değerli 175 gün vadeli , toplam 750.000.000.-TL nominal değerde, fazla
talep gelmesi durumunda 950.000.000.-TL nominal değere kadar arttırılabilir, iskontolu tahviller
ise 371 gün vadeli ve 82.641.091 TL nominal tutarda olacaktır. Ġhraç edilecek banka bonolarının
89 gün vadeli banka bonosu veya 175 gün vadeli banka bonosu veya her ikisi Ģeklinde ihraç
edilmesine gelen talep doğrultusunda Ġġ BANKASI’nın onayı ile karar verilecektir.
3.2
Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:
7-8-9-10 Mayıs 2013 tarihlerinde 4 iĢgünü süresince talep toplanacaktır.
3.3
Banka bonoları ve tahvillerin satıĢ fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai
fiyatın kamuya açıklanma süreci:
I. 89 gün vadeli banka bonosu:
Ġġ BANKASI tarafından iĢbu sirkülerin 2.12 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanacak olan
Gösterge Faiz oranı üzerine ödenecek ek getiri oranı %0,50 (elli baz puan) dır.
Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet banka bonosunun SatıĢ Fiyatı aĢağıdaki formülle hesaplanacak
ve virgülden sonra 5 haneye yuvarlanacaktır.
BB = 1/ (1 +(BBO * t / 365))
Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit)
Vadeye Kalan Gün Sayısı
Banka Bonosu SatıĢ Fiyatı
BBO
t
BB
II. 175 gün vadeli banka bonosu:
Ġġ BANKASI tarafından iĢbu sirkülerin 2.12 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanacak olan
Gösterge Faiz oranı üzerine ödenecek ek getiri oranı %0,60 (altmıĢ baz puan) dır.
13/31
Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet banka bonosunun SatıĢ Fiyatı aĢağıdaki formülle hesaplanacak
ve virgülden sonra 5 haneye yuvarlanacaktır.
BB = 1/ (1 +(BBO * t / 365))
Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit)
Vadeye Kalan Gün Sayısı
Banka Bonosu SatıĢ Fiyatı
BBO
t
BB
III. 371 gün vadeli iskontolu tahvil:
Ġġ BANKASI tarafından iĢbu sirkülerin 2.12 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanacak olan
Gösterge Faiz oranı üzerine ödenecek ek getiri oranı %0,70 (yetmiĢ baz puan) dır.
Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet iskontolu tahvilin SatıĢ Fiyatı aĢağıdaki formülle hesaplanacak
ve virgülden sonra 5 haneye yuvarlanacaktır.
FIT = 1/ (1 +( ITFO * t / 365))
Ġskontolu Tahvil Faiz Oranı (Basit)
Vadeye Kalan Gün Sayısı
Ġskontolu Tahvil SatıĢ Fiyatı
ITFO
T
FIT
Banka bonoları ve iskontolu tahvillerin faiz oranı ve satıĢ fiyatı talep toplamayı takip eden iĢgünü
KAP’ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır.
3.4
SatıĢ yöntemi ve baĢvuru Ģekli:
SatıĢ, Ġġ YATIRIM
gerçekleĢtirilecektir.
ve
Ġġ
BANKASI
tarafından
“Talep
Toplama
Yöntemi”
ile
Bu halka arzda banka bonosu ve/veya tahvil satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz
süresi içinde ve sirkülerde belirtilen baĢvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu’nu
doldurmaları ve satın alacakları banka bonoları ve/veya tahvillerin bedellerini iĢbu sirkülerin 3.6
maddesine göre yatırmaları gerekmektedir.
Bireysel yatırımcılar, Talep Formunda talep ettikleri parasal tutarı, Kurumsal Yatırımcılar ve
YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar ise talep ettikleri adedi belirteceklerdir.
Talepte bulunacak
ekleyeceklerdir:
yatırımcılar,
aĢağıda
belirtilen
belgeleri,
Talep
Formu’na
Gerçek KiĢi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
Tüzel KiĢi Yatırımcılar: Ġmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluĢ gazetesi, vergi levhası ve
Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi
14/31
Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu’nda almak istedikleri tutara iliĢkin bir alt sınır
belirleyebilirler.
Banka bonosu ve tahvil halka arzına baĢvuran yatırımcılar,
Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat:12
34330, 4. Levent/Ġstanbul
Tel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 350 20 01
ve tüm Ģubeleri ile acentesi konumundaki TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.’nin tüm Ģubelerine
talepte bulunmak için baĢvurabilirler.
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar bu kanallara ilave olarak TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.’nin
www.isbank.com.tr adresli Ġnternet ġubesi ve 0850 724 07 24 numaralı telefondan Çağrı Merkezi
aracılığı ile de talepte bulunabilirler.
Kıymet Blokesi Yöntemi Ġle Ödeme Kabul Edecek BaĢvuru Yerleri:
BaĢvuru Yeri
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
Teminata Konu Olabilecek
Kıymetler
Likit fon, B tipi kısa vadeli
tahvil ve bono fonu, DĠBS
(TL).
801 kodlu B tipi likit fon ve
808 kodlu B tipi kısa vadeli
tahvil ve bono fonu (801 kodlu
B tipi likit fon 1 (bir) adet ve
katları olarak belirtilecektir).
808 kodlu B tipi kısa vadeli
tahvil ve bono fonu için asgari
adet 10 (on) olup adetler 10’un
katları olarak belirtilecektir. TL
DĠBS’ler ve Ġġ BANKASI’nın
ihraç etmiĢ olduğu TL cinsi
bono/tahviller için asgari adet
10 (on) olup adetler 10’un
katları olarak belirtilecektir.
Yabancı
para
DĠBS’ler
teminata alınmayacaktır.
15/31
Talep Yöntemi
DeğiĢken Yöntem
Sabit veya DeğiĢken
Yöntem
(Talep
formunda yatırımcı
tarafından
belirtilecektir.)
Döviz Blokesi Yöntemi Ġle Ödeme Kabul Edecek BaĢvuru Yerleri:
BaĢvuru Yeri
ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ.
3.5
Kısıtlar
Talep Yöntemi
Döviz
DeğiĢken Yöntem
Sadece vadesiz döviz tevdiat
hesapları
(DTH)
kullanılabilecek
olup,
bir
Sabit Yöntem
yatırımcı sadece tek bir vadesiz
DTH
ile
talepte
bulunabilecektir.
Talep edilebilecek asgari ve / veya azami miktarlar hakkında bilgi:
Bireysel yatırımcılar, Talep Formu’nda talep ettikleri parasal tutarı, Kurumsal Yatırımcılar ve
YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar ise talep ettikleri adedi belirteceklerdir.
Nominal değeri 1 TL olan 1 adet banka bonosu ve tahvil için Bireysel Yatırımcıların minimum
talep tutarı 1.000 TL, Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcıların minimum talep
miktarı 1.000 adet (1.000 TL) olacaktır.
Minimum talep tutarından/adedinden sonraki talep aralıklarının 1 TL / 1 adet ve katları Ģeklinde
olması Ģarttır. Talep edilebilecek azami parasal tutar / adet hakkında herhangi bir sınırlamada
bulunulmamıĢtır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu’nda almak istedikleri parasal
tutara/adede iliĢkin bir alt sınır belirleyebilirler.
3.6
a.
Banka bonosu ve tahvil bedellerinin ödenme yeri ile Ģekli hakkında bilgi:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aĢağıda belirtilen nakden ödeme ve kıymet blokesi yöntemiyle
talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler.
1. Nakden Ödeme:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri banka bonoları ve/veya tahvillerine iliĢkin parasal
tutarı nakden yatıracaklardır.
Talep ettikleri banka bonosu ve/veya tahvilin parasal tutarını gün içinde nakden yatıran Yurt Ġçi
Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar banka bonoları ve/veya tahvillerin hesaplarına virman
edileceği tarihe kadar gecelik repoda değerlendirilecektir.
2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, yatırım hesaplarında mevcut olan ve Madde 3.4’te belirtilen
kıymetleri teminat göstermek suretiyle banka bonosu ve/veya tahvil talep edebileceklerdir.
Banka bonosuve/veya tahvil talep bedeli karĢılığında alınacak blokaj tutarları, aĢağıda gösterilen
Ģekilde hesaplanacaktır.
16/31
Fon Blokajı
Ödenmesi gereken bedel / %97
TL DĠBS ve Ġġ BANKASI’nın ihraç etmiĢ olduğu TL cinsi Bono/Tahviller Blokajı
Ödenmesi gereken bedel / %95
Blokaj iĢleminde;
Teminat kabul edilen fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıĢ fiyatı dikkate
alınacaktır.
DĠBS’ler ve Ġġ BANKASI’nın ihraç etmiĢ olduğu TL cinsi bono/tahvillerde talepte bulunulması
esnasında Ġġ BANKASI aracılığı ile baĢvuruda bulunan yatırımcılar için Ġġ BANKASI tarafından
belirlenmiĢ olan o günkü ilk gösterge alıĢ fiyatı dikkate alınacaktır.
DĠBS’lerle talepte bulunulması esnasında Ġġ YATIRIM aracılığı ile baĢvuruda bulunan
yatırımcılar için, blokaj tarihinden önce BĠST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım
Pazarı’nda oluĢan son iĢgünü ağırlıklı ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.
Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Ġġ YATIRIM, BĠST Kesin Alım Satım
Pazarı’nda oluĢan cari piyasa fiyatını, Ġġ BANKASI ise anlık gösterge fiyatı kullanacaktır.
Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve
birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında
kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıĢında bir adet
oluĢmayacak Ģekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
Yatırımcıların taleplerini karĢılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baĢına yeterli
olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve Madde 3.4’te belirtilen teminata konu
olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabilecektir.
i. Sabit Yöntem:
Vade baĢlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak
ettikleri banka bonosu ve/veya tahvil bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DĠBS’leri, Ġġ
BANKASI’nın ihraç etmiĢ olduğu TL cinsi bono/tahvilleri ve/veya teminat kabul edilen fonları
res'en bozdurularak ödenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem TL cinsi bono/tahvil
teminatı ile talepte bulunan yatırımcıların kıymetlerinin nakde dönüĢtürülmesi sırasıyla fon ve en
yakın vadeli TL cinsi bono/tahviller (DĠBS ve Ġġ BANKASI’nın ihraç etmiĢ olduğu TL cinsi bono
ve tahviller) Ģeklinde yapılacaktır.
ii. DeğiĢken Yöntem:
Vade baĢlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak
ettikleri banka bonosu veya tahvil bedelleri, yatırımcıların vade baĢlangıç tarihinde saat 12:00’ye
kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DĠBS’lerve/veya fonlar bozdurularak
ödenecektir.
Yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosu ve/veya tahvil bedellerine
karĢılık gelen tutarın tamamını ya da bir kısmını yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri
17/31
durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki blokenin tamamı kaldırılarak nakit
ödeme yapılan tutarı aĢan kısma karĢılık gelen teminatlar nakde dönüĢtürülür.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüĢtürülmesi sırasında,
-
Ġġ YATIRIM aracığılıyla talepte bulunan yatırımcılar için müĢteri talimatları dikkate
alınacaktır.
Ġġ BANKASI aracılığıyla talepte bulunan yatırımcılar için ise kıymetlerinin nakde
dönüĢtürülmesi sırasıyla fon ve en yakın vadeli TL cinsi bono/tahviller (DĠBS ve Ġġ
BANKASI’nın ihraç etmiĢ olduğu TL cinsi bono ve tahviller) Ģeklinde yapılacaktır.
3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle banka
bonosu ve/veya tahvil talep edebileceklerdir.
Banka bonosu ve/veya tahvil talep bedeli karĢılığında alınacak döviz tutarı aĢağıda gösterilen
Ģekilde hesaplanacaktır:
Ödenmesi gereken bedel / %90
Blokaj iĢleminde, Ġġ BANKASI’nın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı giĢe kuru dikkate
alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları Ģeklinde yukarı yuvarlanacaktır.
i. Sabit Yöntem:
Vade baĢlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak
ettikleri banka bonoları ve/veya tahvillerin bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en,
Ġġ BANKASI’nın cari kurundan bozdurularak ödenecektir.
ii. DeğiĢken Yöntem:
Vade baĢlangıç tarihinde, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak
ettikleri banka bonosu ve/veya tahvil bedelleri, yatırımcıların vade baĢlangıç tarihinde saat
12:00’ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen dövizler bozdurularak
ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri banka bonosuve/veya tahvil bedellerine karĢılık gelen tutarı yukarıda
belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün
kaldırılır.
Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında Ġġ BANKASI’nın cari kuru kullanılacaktır.
b.
Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar:
Kurumsal Yatırımcılar ile YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar’ın talepte bulunmak için talep formu
doldurmaları yeterlidir. Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar banka bonosu
ve/veya tahvil bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir.
Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar almaya hak kazandıkları banka bonoları
ve/veya tahvillerin bedelini vade baĢlangıç tarihinde saat 12.00’ye kadar ödeyeceklerdir.
18/31
Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar’ın banka bonosu ve/veya tahvil
bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk Ġġ YATIRIM’a aittir. Ġġ YATIRIM talepte bulunan
Kurumsal Yatırımcı’nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.
Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından
sonra almaya hak kazandıkları banka bonosu ve/veya tahvil bedellerini Ġġ YATIRIM’a ödemekten
imtina edemezler.
3.7
Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:
Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ
Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği’nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin
kesinleĢtiği günü takip eden ilk iĢ günü Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına iliĢkin
düzenlemeleri uyarınca KAP’tan kamuya duyurulur.
3.8
Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi:
a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde ve/veya en iyi gayret aracılığında bulunacak
kuruluĢ/kuruluĢlar, aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan banka bonosu ve tahvil tutarı
ile bu tutarın satıĢa sunulan toplam banka bonosu ve tahvil tutarına oranı:
Ġġ BANKASI’nın halka arz edeceği banka bonoları ve tahvillerin satıĢı SPK’nın Seri: VIII, No: 66
sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nin
3. maddesinde yer alan “Talep Toplama Yöntemi” ile gerçekleĢtirilecektir. Halka arza aracılık
SPK’nın Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında
Tebliğ’inin 38. maddesinin (a) bendinde tanımı yapılan “En Ġyi Gayret Aracılığı” Ģeklinde ĠĢ
Yatırım Menkul Değerler A.ġ. tarafından gerçekleĢtirilecek olup, yüklenimde bulunulmamıĢtır.
b) Aracılık sözleĢmesinin tarihi ve bu sözleĢmede yer alan önemli hususlar:
Halka arz edilecek banka bonoları ve tahvillere iliĢkin aracılık iĢlemleri 05.03.2013 tarihlerinde
imzalanan Aracılık SözleĢmesi ve 18.04.2013 tarihinde imzalanan Ek Protokol çerçevesinde Ġġ
YATIRIM tarafından gerçekleĢtirilecektir.
05.03.2013 tarihlerinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi’ne göre halka arz yoluyla satılacak banka
bonolarının ve tahvillerin ihracında, Ġġ YATIRIM aracılık hizmeti verecektir.
3.9
Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:
Tahsisat Miktarları
Ġġ BANKASI banka bonoları ve tahvillerinin halka arzına iliĢkin olarak yatırımcılar aĢağıdaki gibi
2 (iki) gruba ayrılmıĢlardır:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaĢları ile yurt dıĢında iĢçi,
serbest meslek ve müstakil iĢ sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kiĢiler ile
yerleĢmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek
kiĢilerdir.
Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar; Yurtiçinden baĢvuracak olan
kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları,
19/31
risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar,
sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluĢları, emekli ve yardım
sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20.
maddesi uyarınca kurulmuĢ olan sandıklar ile kamuya yararlı derneklerdir.
YurtdıĢından baĢvuracak olan nitelikli yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karar’la tanımlanan dıĢarıda yerleĢik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım
ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek
finansmanı kuruluĢları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç
tarihi itibariyle en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına
sahip olan gerçek ve tüzel kiĢilerdir. Banka bonoları, Türk mevzuatı uyarınca, BĠST’de iĢlem
görecek Ģekilde halka arz edildiğinden dolayı, yurtdıĢından baĢvuracak olan yatırımcılar banka
bonolarını Türkiye’de satın alacaklardır.
Tahsisat Esasları
Halka arz edilecek banka bonolarının ve tahvillerin “yurtiçi bireysel” ve “kurumsal yatırımcılar ve
yurtdıĢı nitelikli yatırımcılar”arasındaki dağılımına, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara en az %10
ayrılması koĢulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre talep toplamanın son günü Ġġ YATIRIM’ın
önerisi ve Ġġ BANKASI’nın onayıyla karar verilecektir.
Dağıtım Esasları
Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII. No:66
sayılı Tebliğ Ek 1’de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti vatandaĢları ile Türkiye’de yerleĢik yabancı uyruklular dıĢında kalan bireysel
yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil
edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra
dağıtım iĢlemi aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢtirilecektir:
Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aĢağıda belirtilen Ģekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır.
a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. Ġlk
aĢamada, talepte bulunan tüm Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara 1.000 adet kıymet verilecek, daha
sonra, Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına
bölünmesi ile “Arzın Talebi KarĢılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi KarĢılama Oranı
her bir yatırımcıya ait kiĢisel talep ile çarpılacak ve dağıtılacaktır.
YurtĠçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer
tarama iĢlemi yapılmayacaktır.
b. Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılara Dağıtım: Bu grupta bir defadan
fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul
edilecektir. Her bir Yatırımcıya verilecek kıymet miktarına Ġġ YATIRIM’ın önerileri de dikkate
alınarak Ġġ BANKASI tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan tutarlar alt sınır koyan
yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan tutarın bu alt sınırın altında kalması halinde
yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.
20/31
Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya
çıkmasından dolayı dağıtılamayan kıymetler, talebi tamamen karĢılanamayan yatırımcılar arasında
Ġġ BANKASI’nın uygun gördüğü Ģekilde dağıtılacaktır.
Ġġ YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iĢ günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir
tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleĢtirerek Ġġ BANKASI’na verecektir. Ġġ BANKASI, dağıtım
listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ġġ YATIRIM’a
bildireceklerdir.
Onaylanan Dağıtım Listesi’ni alan Ġġ YATIRIM ve Ġġ BANKASI ise karĢılanan taleplere iliĢkin
banka bonolarının ve tahvillerin kayden teslimini MKK düzenlemeleri çerçevesinde vade baĢlangıç
tarihinde yerine getirecektir.
3.10 Banka bonoları ve tahvillerin teslim zamanı ve yeri:
Banka bonoları ve tahvillerin fiziki teslimi söz konusu olmayıp bu kıymetler, SPK Mevzuatı
çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Yatırımcıların satın
almaya hak kazandıkları kıymetler, vade baĢlangıç tarihinde MKK’daki hesaplarına aktarılacaktır.
3.11 Banka bonosu ve tahvil halka arzına iliĢkin olarak ihraççının ödemesi gereken ve halka arz
edilecek banka bonosu ve tahvil baĢına toplam maliyet:
Ġhraç edilecek olan, 300.000.000.-TL nominal değerli, 89 gün vadeli banka bonoları için toplam
tahmini maliyet aĢağıdaki gibidir:
Baz
Alınacak
Değer
Sabit / Oransal
Nominal
Tutar
Vadeye Göre DeğiĢen
Oransal
150.000
MKK Ücreti ve bu ücrete iliĢkin BSMV2
Nominal
Tutar
Vadeye Göre DeğiĢen
Oransal
1.500
ĠMKB Kotasyon Ücreti
(%0,10 / 1.000 <Kotasyon Ücreti<
10.000 TL)3
Nominal
Tutar
Tavanı AĢarsa Sabit
10.000
10.000
360
360
Vergi ve Kotasyon Ücretleri
SPK Ücreti
1
Takasbank ISIN Kodu 4
Sabit
TOPLAM
Diğer Maliyetler
Tahmini Reklam ve Tanıtım Masrafları
Aracılık komisyonu ve bu komisyona
iliĢkin BSMV
Tutar (TL)
161.860
Vergi
150.000
75
75
15.000
Nominal
Tutar
161.935
0,15% SatıĢ
Komisyonu
(+BSMV)
176.860
1
1.575
15.000
Oransal
TOPLAM
Tutar (TL)
75
176.935
Halka arzın toplam 750.000.000 TL nominal tutar olan banka bonosu kısmına fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek
banka bonosu miktarı 950.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecektir. Bu nedenle SPK Kurul kayıt ücreti, 89 günlük bono
için 300.000.000.-TL üzerinden ödenirken, 175 günlük bono için 650.000.000.-TL üzerinden ödenmiĢ ve tabloda bu Ģekilde
gösterilmiĢtir.
2
Ġhraçtan önce ihraç edilen nominal tutar üzerinden %0,01 oranında MKK hizmet bedeli ödenmektedir. Ġhraç ücreti için üst limit
1.500 TL’dir.Ayrıca kupon ödemesi ve itfa tarihlerinde %0,005 oranında ilave ücret ödenmektedir. Ġlgi tutara iliĢkin alt limit 500.TL üst limit ise 25.000.-TL dir.
3
Kota alma ücretinin dörtte biri tutarında yıllık kotta kalma ücreti ödenir.
4
Takasbank ücreti 200$ dır.
21/31
Ġhraççının yasal maliyetleri 176.935.-TL olup ilgi tutar, nominal ihraç tutarının %0,05898’ine tekabül
etmektedir. Halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli toplam 300.000.000 adet banka bonosu baĢına
düĢecek maliyet ise 0,00059 TL olarak hesaplanmaktadır.
Ġhraç edilecek olan, 450.000.000.-TL nominal değerli, 175gün vadeli banka bonoları için toplam tahmini
maliyet aĢağıdaki gibidir:
Baz Alınacak
Değer
Nominal
Tutar
Sabit / Oransal
Vadeye Göre DeğiĢen
Oransal
MKK Ücreti ve bu ücrete iliĢkin BSMV2
Nominal
Tutar
Vadeye Göre DeğiĢen
Oransal
1.500
BĠST Kotasyon Ücreti
(%0,10 / 1.000 <Kotasyon Ücreti<
10.000 TL)3
Nominal
Tutar
Tavanı AĢarsa Sabit
10.000
10.000
36
36
Vergi ve Kotasyon Ücretleri
SPK Ücreti1
Takasbank ISIN Kodu 4
Sabit
TOPLAM
Diğer Maliyetler
Nominal
Tutar
Tutar
(TL)
325.000
75
75
1.575
336.611
15.000
15.000
351.536
0,15%
SatıĢ
Komisyonu
(+BSMV)
75
351.611
Oransal
TOPLAM
Vergi
325.000
336.536
Tahmini Reklam ve Tanıtım Masrafları
DanıĢmanlık ve satıĢ komisyonu ve bu
komisyona iliĢkin BSMV
Tutar
(TL)
Halka arzın toplam 750.000.000 TL nominal tutar olan banka bonosu kısmına fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek banka
bonosu miktarı 950.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecektir. Bu nedenle SPK Kurul kayıt ücreti, 89 günlük bono için
300.000.000.-TL üzerinden ödenirken, 175 günlük bono için 650.000.000.-TL üzerinden ödenmiĢ ve tabloda bu Ģekilde gösterilmiĢtir.
2
Ġhraçtan önce ihraç edilen nominal tutar üzerinden %0,01 oranında MKK hizmet bedeli ödenmektedir. Ġhraç ücreti için üst limit 1.500
TL’dir.Ayrıca kupon ödemesi ve itfa tarihlerinde %0,005 oranında ilave ücret ödenmektedir. Ġlgi tutara iliĢkin alt limit 500.-TL üst
limit ise 25.000.-TL dir.
1
3
4
Kota alma ücretinin dörtte biri tutarında yıllık kotta kalma ücreti ödenir.
Takasbank ücreti 20$ dır.
Ġhraççının yasal maliyetleri 351.611.-TL olup ilgi tutar, nominal ihraç tutarının %0,05409’üne
tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli toplam 650.000.000 adet banka
bonosu baĢına düĢecek maliyet ise 0,00054 TL olarak hesaplanmaktadır.
22/31
Ġhraç edilecek olan, 82.641.091.-TL nominal değerli, 371 gün vadeli iskontolu tahviller için toplam
tahmini maliyet aĢağıdaki gibidir:
Borçlanma Aracı Türü
Ġhraç Edilen Nominal Tutar (TL)
Ġskontolu Tahvil
82.641.091
371 gün
Vade
Vergi ve Kotasyon Ücretleri
Baz Alınacak
Değer
Sabit / Oransal
Tutar
(TL)
SPK Ücreti
Nominal Tutar
Vadeye Göre
DeğiĢen Oransal
MKK Ücreti ve bu ücrete iliĢkin
BSMV1
Nominal Tutar
Vadeye Göre
DeğiĢen Oransal
1.500
ĠMKB Kotasyon Ücreti
(%0,10 / 1.000 <Kotasyon Ücreti<
10.000 TL)2
Nominal Tutar
Tavanı AĢarsa Sabit
10.000
Sabit
360
94.501
Takasbank ISIN Kodu 3
TOPLAM
Diğer Maliyetler
Tahmini Reklam ve Tanıtım Masrafları
Aracılık komisyonu ve bu komisyona
iliĢkin BSMV
82.641
Vergi
82.641
75
TOPLAM
1.575
10.000
75
15.000
Nominal Tutar
Tutar (TL)
360
94.576
15.000
0,15% SatıĢ
Komisyonu
(+BSMV)
Oransal
109.501
75
109.576
1
Ġhraçtan önce ihraç edilen nominal tutar üzerinden %0,01 oranında MKK hizmet bedeli ödenmektedir. Ġhraç ücreti için üst limit
1.500 TL’dir.Ayrıca kupon ödemesi ve itfa tarihlerinde %0,005 oranında ilave ücret ödenmektedir. Ġlgi tutara iliĢkin alt limit
500.-TL üst limit ise 25.000.-TL dir.
2
Kota alma ücretinin dörtte biri tutarında yıllık kotta kalma ücreti ödenir.
3
Takasbank ücreti 200$ dır.
Ġhraççının yasal maliyetleri 109.576.-TL olup ilgi tutar, nominal ihraç tutarının %0,13259’una
tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli toplam 82.641.091 adet iskontolu
tahvil baĢına düĢecek maliyet ise 0,00133 TL olarak hesaplanmaktadır.
3.12 Talepte bulunan yatırımcının ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi:
Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonoları ve tahvillere iliĢkin vergilendirme esasları
iĢbu sirkülerin Madde 4 “Borçlanma Araçları ile Ġlgili Vergilendirme Esasları” kısmında
belirtilmiĢtir.
23/31
Yatırımcılardan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler:
BaĢka
Aracı
Virman Ücreti
KuruluĢa
Ġġ YATIRIM, almaya hak
kazandığı
banka
bonoları
ve/veya tahvileri doğrudan Ġġ
BANKASI dıĢındaki baĢka bir
aracı kuruluĢa aktarılmasını
isteyenlerden 1.-TL+ BSMV
(%5) ücret alacaktır.
Ġġ BANKASI Likit Fon Blokesi
ile ödeme yaparak ve/veya hak
ettiği banka bonoları ve/veya
tahvilleri
Ġġ
BANKASI
nezdinde
bulunan
yatırım
hesaplarına aktarıldıktan sonra
virman isteyen yatırımcılardan
20 TL + BSMV’den az
olmamak kaydıyla nominal
değer üzerinden
% 0,05
(onbinde 5) ücret alacaktır.
EFT Ücreti
Diğer
Ġġ YATIRIM, nakit ödeme
yaparak baĢvuruda bulunan
yatırımcılardan;
halka
arz
tutarını tahsil ettikten sonra
oluĢan
para
iadesini
Ġġ
BANKASI
dıĢındaki
aracı
kuruluĢlara
aktarılmasını
isteyenlerden 2 TL+BSMV(%5)
ücret alacaktır.
Ġġ BANKASI Nakit ödeme
yaparak baĢvuruda bulunan
yatırımcılardan; olması halinde
para iadesini nakit olarak tahsil
ettikten sonra, diğer ödeme
türleriyle baĢvuruda bulunan
yatırımcılardan; olması halinde
para iadesi Ġġ BANKASI
nezdinde
bulunan
yatırım
hesaplarına aktarıldıktan sonra
EFT yaptırmak isteyenlerden: %
0,5 (ġubelerden en az 35.-TL, en
çok
300.-TL,
interaktif
kanallardan maktu 2,5.-TL,
Bankamatikten maktu 5.-TL
uygulanacak) ücret alacaktır.
Yatırımcılardan
Hesap
Açma Ücreti, Takasbank
Virman Ücreti, Damga
Vergisi ve Diğer Masraf
alınmayacak
3.13 Yatırımcılar tarafından satıĢ fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında
bilgi:
Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların karĢılanamayan taleplerinden dolayı oluĢan iade bedelleri vade
baĢlangıç tarihinde, Ġġ YATIRIM ve acentası konumundaki Ġġ BANKASI tarafından, baĢvuru
yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.
3.14 Halka arzın gerekçesi ve ihraççının sağlayacağı tahmini net nakit giriĢi ile bu nakdin
kullanım yerleri; tahmini nakit giriĢinin belirtilen kullanım yerleri için yeterli olmaması
durumunda, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi:
Ġġ BANKASI’nın banka bonosu ve tahvil ihracının amacı, öncelikle faize hassas pasiflerinin
ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeĢitlendirmektir. Bu paralelde, BANKA pasifinin
ortalama vadesini uzatmak suretiyle bilançodaki aktif-pasif kalemlerinin yeniden fiyatlama
süreleri ve ortalama getirileri dikkate alınarak hesaplanan ortalama net vade açığının daraltılması
amaçlanmaktadır. Diğer yandan, BANKA, piyasalardaki kredi değerliliği sayesinde temin edeceği
TL cinsinden kaynağı, aktif tarafta benzer vadeli kredilerin fonlanması için kullanacaktır. Bu
Ģekilde, yurtiçindeki tasarruf sahiplerinin finansal piyasalardaki en büyük borçlanıcı ve risksiz faiz
oranının belirleyicisi konumunda olan T.C Hazinesi’nin ihraç etmiĢ olduğu menkul kıymetlerin
getirisinin üzerinde getiri elde etmeleri sağlanırken, bankalar açısından faize olan duyarlılığın
24/31
azaltılmıĢ olduğu bilanço yapısında kredi müĢterilerine daha uygun maliyetle fon sağlama imkanı
oluĢacaktır.
3.15 Borsada iĢlem görme ile ilgili bilgiler:
a) Banka bonolarının ve tahvillerin borsada iĢlem görme esaslarına iliĢkin bilgi:
Halka arz edilen banka bonoları ve tahvillerin satıĢı tamamlandıktan sonra BĠST’de iĢlem
görebilmesi BĠST Mevzuatı’nın ilgili hükümleri çerçevesinde BĠST Yönetim Kurulu’nun
vereceği olumlu karara bağlıdır.
b) Banka bonoları ve tahvillerin borsada iĢlem görmeye baĢlayacağı muhtemel tarihler:
Halka arz edilen banka bonoları ve tahvillerin satıĢı tamamlandıktan sonra Borsa Yönetim
Kurulu’nun verdiği iĢlem görme kararını takiben BĠST’in ilgili pazarında iĢlem görmeye
baĢlaması beklenmektedir.
c) Borsada iĢlem görecek olan banka bonoları ve tahvillerin hangi durumlarda iĢlem
sırasının kapatılabileceği hakkında bilgi:
SPK ve BĠST Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya
BĠST Kotasyon Yönetmeliği’nin 27. maddesinde yer alan durumların oluĢtuğu Ģirketlerin ihraç
ettiği ve Borsa’da iĢlem gören banka bonoları ve tahviller BĠST Yönetim Kurulu kararıyla geçici
veya sürekli olarak iĢlem görmekten men edilebilir.
Borsa Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, çıkarma kararından önce ihraççı kuruluĢu
durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir.
3.16 Halka arza iliĢkin sirkülerin ilan edileceği yerler:
Halka arz sirküleri www.isbank.com.tr adresli Türkiye Ġġ Bankası A.ġ.’nin internet sitesinde,
www.isyatirim.com.tr adresli ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. ’nin internet sitesinde ve
www.kap.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
3.17 Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu menfaatlerden
yararlanacak kiĢiler hakkında bilgi:
YOKTUR.
3.18 Ġhraçcıya ya da banka bonolarına ve tahvillere iliĢkin derecelendirmeler ile derecelendirme
notlarının anlamları hakkında bilgi:
Kredi Derecelendirme Raporu: Ġġ BANKASI’nın “Fitch Ratings”, “Standard and Poor’s”, ve
“Moody’s” tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluĢun Ġġ
BANKASI hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aĢağıda özetlenmiĢtir.
25/31
Fitch Ratings
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Fitch Ratings, 14.12.2012 tarihinde Ġġ BANKASI’nın
derecelendirme notlarını ve ilgili notlarının görünümlerini aĢağıdaki Ģekilde yükseltmiĢ/teyit etmiĢtir.
Derece Görünüm Açıklama
Uzun Vadeli Ulusal AAA
Durağan
(TUR)
Kredi Notu
En yüksek kredi kalitesini (ulusal olarak) gösterir.
Uzun Vadeli
Kredi Notu
YP
Uzun Vadeli
Kredi Notu
TP
Kısa Vadeli
Kredi Notu
YP
Kısa Vadeli
Kredi Notu
TP
Finansal
Notu
Kapasite
Destek Notu
BBB
Durağan
Yatırım yapılabilir seviyededir. Ġyi kredi değerliliğinin “iyi”
olduğunu gösterir. Ülke notunun bir barem üzerindedir.
BBB
Durağan
Yatırım yapılabilir seviyededir. Bankanın kredi değerliliğinin
“iyi” olduğunu kalitesini gösterir. Ülke notunun bir barem
üzerindedir.
F3
Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme gücünün yeterli
düzeyde olduğunu gösterir.
F3
Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme gücünün yeterli
düzeyde olduğunu gösterir.
BBB
Bankanın kredi değerliliğinin “iyi” olduğunu gösterir. Temel
finansal göstergeler yeterli düzeydedir.
3
DıĢ destek ihtimali makul seviyededir.
Standard & Poor’s
Standard&Poor's, 05.04.2013 tarihinde ĠĢ Bankası'nın derecelendirme notlarını ve ilgili notların
görünümlerini aĢağıdaki Ģekilde yükseltmiĢ/teyit etmiĢtir. Standard & Poor's tarafından yapılan
açıklamada, bahsi geçen değiĢikliklerin kuruluĢun Türkiye Cumhuriyeti derecelendirme notunda
27.03.2013 tarihinde yaptığı artırıma bağlı olarak gerçekleĢtirildiği ifade edilmiĢtir.
Derece Görünüm Açıklama
Türkiye’ye verilen YP ülke notu ile aynıdır.
Uzun Vadeli Kredi
BB+
Durağan
Notu
Türkiye’ye verilen YP ülke notu ile aynıdır.
Uzun
Vadeli
BB
Mevduat Notu
Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip
Kısa Vadeli Kredi
B
olduğunu gösterir.
Notu
Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip
Kısa Vadeli Mevduat
B
olduğunu gösterir.
Notu
Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücünün
Uzun Vadeli Ulusal
trAA+ yüksek seviyede olduğunu gösterir.
Notu
26/31
Derece Görünüm Açıklama
Bu kategoride verilebilecek en yüksek not olup,
BANKA’nın kısa vadeli borçlarını ödeyebilme
Kısa Vadeli Ulusal
trA-1 kapasitesinin ülkedeki diğer kurumlara göre yüksek
Notu
olduğunu gösterir.
Moody’s
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢu Moody's, 03.07.2012
derecelendirme notlarını aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirmiĢ/teyit etmiĢtir.
tarihinde,
ĠĢ
Bankası'nın
Banka Finansal Güçlülük Notu C-'den D+'ya düĢürülmüĢ, görünümü "Durağan" olarak belirlenmiĢtir.
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba3'ten Ba2'ye yükseltilmiĢ, görünümü "Durağan" olarak
belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Yabancı Para Ġhraççı Notu Ba1'den Baa2'ye yükseltilmiĢ, görünümü
"Durağan" olarak belirlenmiĢtir. Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2, görünümü "Durağan"
olarak teyit edilmiĢtir. Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP olarak teyit edilmiĢtir. Kısa Vadeli
Türk Parası Mevduat Notu P-2 olarak teyit edilmiĢtir.
Moody's firması tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen değiĢikliklerin 20.06.2012 tarihinde
Türkiye'nin kredi notunda yapılan revizyonun yanı sıra, firmanın küresel bazda kullanmakta olduğu
metodolojideki değiĢiklikten kaynaklandığı belirtilmiĢtir.
Derece Görünüm
Açıklama
Bu
kategoride
Türkiye
için
Uzun Vadeli Yabancı Para
Ba2
Durağan
belirlenen ülke tavanına bağlı olarak
Mevduat Notu
verilebilecek en yüksek nottur.
Bankanın kredi değerliliğinin yeterli
Uzun Vadeli Türk Parası
Baa2
Durağan
düzeyde olduğunu gösterir.
Mevduat Notu
Bu
kategoride
Türkiye
için
Kısa Vadeli Yabancı Para
NP
belirlenen ülke tavanına bağlı olarak
Mevduat Notu
verilebilecek en yüksek nottur.
Bankanın kredi değerliliğinin yüksek
Kısa Vadeli Türk Parası
P-2
olduğuna iĢaret eder.
Mevduat Notu
Bankanın finansal gücünün müstakil
Durağan
olarak makul düzeyde olduğunu
Banka Finansal Güçlülük Notu D+
gösterir.
Bu
kategoride
Türkiye
için
Uzun Vadeli Yabancı Para
Baa2
Durağan
belirlenen ülke tavanına bağlı olarak
Ġhraççı Notu
verilebilecek en yüksek nottur.
3.19 Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları hakkında bilgi:
a) Piyasa yapıcının unvanı:
YOKTUR.
27/31
b) Piyasa yapıcılık esasları hakkında bilgi:
YOKTUR.
3.20 Ġhraçcının daha önce ihraç ettiği pay hariç sermaye piyasası araçlarının kote olduğu ya da
iĢlem gördüğü borsalar hakkında bilgi:
Ġġ BANKASI 01.02.2011 tarihinde 5 yıl vadeli 500.000.000 ABD Doları tutarında Londra
Borsası’nda iĢlem gören eurobond ihraç etmiĢtir.
Ġġ BANKASI, T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri ile ilgili mevzuat
çerçevesinde yurt içinde 2-3-4 ġubat 2011 tarihinde 500 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli
Bono ve 600 milyon TL nominal değerli 13 ay vadeli iskontolu tahvil,13-14-15 Nisan 2011
tarihinde 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono, 1-2-3 Haziran 2011 tarihinde 700
milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli Bono, 6-7-8 Haziran 2011 tarihinde 300 milyon TL
nominal değerli 18 ay vadeli iskontolu tahvil, 27-28-29 Temmuz 2011 tarihinde 600 milyon TL
nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu, 5-6-7 Ekim 2011 tarihinde 700 milyon TL nominal
değerli 6 ay vadeli banka bonosu, 28-29-30 Kasım 2011 tarihinde 550 milyon TL nominal değerli
6 ay vadeli banka bonosu ve 150 milyon TL nominal değerli 2 yıl vadeli tahvil, 18-19-20 Ocak
2012 tarihinde 1.000 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu, 29 ġubat-1-2 Mart
2012 tarihinde 600 milyon TL nominal değerli 378 gün vadeli tahvil, 28-29-30 Mart 2012
tarihinde 700 milyon TL nominal değerli 6 ay vadeli banka bonosu, 25-26-27 Nisan 2012
tarihinde 1.000 milyon TL nominal değerli 168 gün vadeli banka bonosu, 23-24-25 Mayıs 2012
tarihinde 542,9 milyon TL nominal değerli 162 gün vadeli banka bonosu ve 88,4 milyon TL
nominal değerli 372 gün vadeli tahvil, 11-12-13 Temmuz 2012 tarihinde 1 milyar TL nominal
değerli 175 gün vadeli banka bonosu, 8-9-10 Ağustos 2012 tarihinde 176 gün vadeli 523,7 milyon
TL nominal değerli banka bonosu, 24-25-26 Eylül 2012 tarihlerinde 173 gün vadeli 456,4 milyon
TL nominal değerli banka bonosu ve 376 gün vadeli 81,2 milyon TL nominal değerli tahvil, 1516-17 Ekim 2012 tarihlerinde 173 gün vadeli 700 milyon TL nominal değerli banka bonosu ve
378 gün vadeli 100 milyon TL nominal değerli tahvil, 6-7-8 Kasım 2012 tarihlerinde 176 gün
vadeli 788,2 milyon TL nominal değerli banka bonosu ve 387 gün vadeli 159,3 milyon TL
nominal değerli tahvil, 8-9-10 Ocak 2013 tarihlerinde 163 gün vadeli 656,7 milyon TL nominal
değerli banka bonosu, 380 gün vadeli 146,5 milyon TL nominal değerli iskontolu tahvil ve 10,7
milyon TL nominal değerli tahvil, 6-7-8 ġubat 2013 tarihlerinde 180 gün vadeli 460,4 milyon TL
nominal değerli banka bonosu ve 350 gün vadeli 87,3 milyon TL nominal değerli iskontolu tahvil,
18-19-20 ġubat 2013 tarihlerinde 82 gün vadeli 300 milyon TL nominal değerli banka bonosu,
19-20-21-22 Mart 2013 tarihlerinde 92 gün vadeli, 350 milyon TL nominal değerli banka bonosu,
169 gün vadeli, 550 milyon TL nominal değerli banka bonosu ve 379 gün vadeli, 150 milyon TL
nominal değerli iskontolu tahvil, 10-11-12 Nisan 2013 tarihlerinde 92 gün vadeli 162,02 milyon
TL nominal değerli banka bonosu, 176 gün vadeli 487,9 milyon TL nominal değerli banka bonosu
ve 400 gün vadeli 82,6 milyon TL nominal değerli iskontolu tahvil halka arz etmiĢtir.
Ġġ BANKASI tarafından yurtiçinde ihraç edilen bono ve tahvillerin tamamı BĠST’de kote
edilmiĢtir. Ġlgili tahvil ve bonolardan vadesi dolmayanlar halen iĢlem görmektedir.
28/31
4
FAĠZ
GELĠRĠ
ALIM
SATIM
KAZAN
ÇLARI
BANKA BONOLARI VE TAHVĠLLER ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI
TAM MÜKELLEF
TAM MÜKELLEF
KURUM
GERÇEK KĠġĠ
1) Banka ve aracı kurum 1) Türkiye'de ihraç
aracılığıyla
Türkiye'de edilenler;
ihraç
edilenlerden; - % 10 oranında stopaja
tabidir.
a)Anonim,
eshamlı - Stopaj nihai vergidir.
komandit
ve
limited - Beyan edilemez.
Ģirketler
ile
yatırım
fonlarınca elde edilen faiz
gelirleri;
- % 0 oranında stopaja
tabidir.
- Kurumlar vergisine
tabidir.
b) Yukarıda sayılanlar
dıĢında kalan kurumlarca
(3) elde edilen faiz
gelirleri;
- %10 oranında stopaja
tabidir.
- Beyaname vermesi
gereken kurumlar, ödenen
stopajı
beyanname
üzerinde
hesaplanan
kurumlar
vergisinden
mahsup
edilebilirler.
DAR MÜKELLEF
DAR MÜKELLEF
KURUM(1)
GERÇEK KĠġĠ
1) Banka ve aracı kurum 1) Türkiye'de ihraç
aracılığıyla Türkiye'de edilenler;
ihraç
edilenlerden; - %10 oranında stopaja
tabidir.
a) Anonim, eshamlı - Stopaj nihai vergidir.
komandit ve limited - Beyan edilemez.
Ģirket
niteliğindeki
yabancı kurumlar ile
Sermaye
Piyasası
Kanunu'na göre kurulan
yatırım fonları ve yatırım
ortaklıklarıyla
benzer
nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenen
yabancı kurumların (4)
elde ettiği faiz gelirleri;
- % 0 oranında stopaja
tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
Beyan
edilemez.
b) Yukarıda sayılanlar
dıĢında kalan kurumlarca
elde edilen faiz gelirleri;
- %10 oranında stopaja
tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
Beyan
edilmez.
1) Banka ve aracı kurum 1) Banka ve aracı
aracılığıyla
Türkiye'de kurum
aracılığıyla
ihraç
edilenlerden; Türkiye'de
ihraç
edilenlerden elde edilen
a)Anonim,
eshamlı kazançlar;
komandit
ve
limited - %10 oranında stopaja
Ģirketler
ile
yatırım tabidir.
fonlarının elde ettiği - Stopaj nihai vergidir.
kazançlar;
Beyan
edilmez.
- %0 oranında stopaja
tabidir.
- Kurumlar vergisine
tabidir.
b) Yukarıda sayılanlar
dıĢında kalan kurumların
(3)
elde
ettikleri
29/31
1) Banka ve aracı kurum 1) Banka ve aracı
aracılığıyla Türkiye'de kurum
aracılığıyla
ihraç
edilenlerden; Türkiye'de
ihraç
edilenlerden
elde
a) Anonim, eshamlı edilen
kazançlar;
komandit ve limited - %10 oranında stopaja
Ģirket
niteliğindeki tabidir.
yabancı kurumlar ile - Stopaj nihai vergidir.
Sermaye
Piyasası Beyan
edilmez.
Kanunu'na göre kurulan
yatırım fonları ve yatırım
ortaklıklarıyla
benzer
nitelikte olduğu Maliye
Bakanlığınca belirlenen
yabancı kurumların (4)
elde ettiği kazançları;
- %0 oranında stopaja
kazançlar;
- %10 oranında stopaja
tabidir.
- Beyanname vermesi
gereken kurumlar, ödenen
stopajı
beyanname
üzerinde
hesaplanan
kurumlar
vergisinden
mahsup
edebilirler.
tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
Beyan
edilemez.
b) Yukarıda sayılanlar
dıĢında kalan kurumlarca
elde ettikleri kazançlar;
- %10 oranında stopaja
tabidir.
- Stopaj nihai vergidir.
Beyan
edilmez.
(1) Dar mükellef kurumlara iliĢkin açıklamalarımız, Türkiye'de iĢyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef
kurumlar için geçerlidir.
(2) Alım satım zararlarının alım satım kazançlarına mahsup edilmesine iliĢkin olarak Kanun'da herhangi bir hüküm
yer almamasına rağmen Maliye Bakanlığı basın açıklaması ile söz konusu mahsubun yapılabileceğini belirtmiĢtir.
(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar (sermaye Ģirketleri; anonim,
eshamlı komandit ve limited Ģirketler ile yatırım fonları) dıĢındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu
kuruluĢları, dernek ve vakıflar ile iktisadi iĢlemeleri ve iĢ ortaklıkları örnek verilebilir.
(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca,
Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artıĢı kazançları elde
etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum
ve kuruluĢ fonları ve yatırım kuruluĢları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir.
(5) Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdıĢına ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizler aĢağıdaki oranlarda
tevkifata tabidir.
- Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizler %10,
- Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizler %7,
- Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizler %3,
- Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizler %0.
5
UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER
Sirkülerde, derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler Derecelendirme KuruluĢları tarafından
hazırlanan raporlardan faydalanılarak hazırlanmıĢtır. Ġġ BANKASI, ilgili üçüncü kiĢilerin
yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlıĢ veya yanıltıcı hale
getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder. BANKA ayrıca Fitch Ratings, Standard
and Poor’s, ve Moody’s tarafından belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan eder.
Ġlgili üçüncü kiĢilere aĢağıdaki internet adreslerinden ulaĢılabilir:
Fitch Ratings: www.fitchratings.com
Standard and Poor’s: www.standardandpoors.com
Moody’s: www.moodys.com
BANKA’nın son 2 yıl ve ilgili ara dönem itibarıyla finansal tabloları www.isbank.com.tr ve
www.kap.gov.tr internet adreslerinden de incelemeye açık tutulmaktadır.
30/31
6
SORUMLULUK
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve
eklerinde yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin
anlamını değiĢtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin
gösterilmiĢ olduğunu beyan ederiz.
Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.
Sorumlu Olduğu Kısım:
SĠRKÜLERĠN TAMAMI
Sadık Çulcuoğlu
Bölüm Yönetmeni
BaĢak Selçuk
Müdür Yardımcısı
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ.
Sorumlu Olduğu Kısım:
SĠRKÜLERĠN TAMAMI
Filiz Onat
Müdür Yardımcısı
F. Nilüfer BaĢarır Kutlutürk
Birim Müdürü
31/31
Download