TKD_ Ankara program

advertisement
Kalp Yetersizli¤i
Çalıflma Grubu
Kalp Yetersizli¤i Çal›flma Grubu
Bölgesel Güncelleme Toplant›s›
A Joint Session of Heart Failure WG of the TSC and HFA of the ESC
Güncel
K›lavuzlardan
Klinik Uygulamaya
Kronik Kalp
Yetersizli¤i Tedavisi
9 Ekim 2013
Mövenpick Hotel, ANKARA
Nish ‹stanbul A Blok Kat: 8 No: 47-48
Çobançeflme, Sanayi Cd. 11, Yenibosna,
Bahçelievler 34196 ‹STANBUL
T: +90 212 221 17 30/ 38
F: +90 212 221 17 54
[email protected] - www.tkd.org.tr
AR‹S’in katk›lar›yla
Kalp Yetersizli¤i
Çalıflma Grubu
TÜRK KARD‹YOLOJ‹ DERNE⁄‹ YÖNET‹M KURULU
Baflkan
Ömer KOZAN
Gelecek Baflkan
Lale TOKGÖZO⁄LU
Baflkan Yard›mc›s›
Mehmet AKSOY
Genel Sekreter
Mustafa Kemal EROL
Genel Sekreter Yard›mc›s›
Adnan ABACI
Sayman
Ramazan ÖZDEM‹R
Üyeler
Engin BOZKURT
M. S›dd›k ÜLGEN
Enver ATALAR
TÜRK KARD‹YOLOJ‹ DERNE⁄‹
KALP YETERS‹ZL‹⁄‹ ÇALIfiMA GRUBU YÖNET‹M KURULU
Baflkan
Yüksel ÇAVUfiO⁄LU
Önceki Baflkan
Ahmet TEM‹ZHAN
Baflkan Yard›mc›s›
Mehmet Birhan YILMAZ
Genel Sekreter
‹brahim SARI
Sayman
M. Timur SELÇUK
Kalp Yetersizli¤i
Çalıflma Grubu
B‹L‹MSEL PROGRAM
A Joint Session of Heart Failure WG of the TSC and HFA of the ESC
9 Ekim 2013, ANKARA
18:30-19:30
Kronik Kalp Yetersizli¤i Tedavisi
18:30-18:45
Kalp yetersizli¤i tedavisinde neler de¤iflti?
18:45-19:00
Oturum Baflkanlar›: Dr. Lale Tokgözo¤lu, Ankara
Dr. Petar M Seferovic, Belgrad
Semptomatik olguda 4+3 ilaç: Hangi
Dr. Birhan Y›lmaz, Sivas
Dr. Timur Selçuk, Ankara
hastaya hangi kombinasyon?
19:00-19:15
S›n›f II endikasyonlarda ne yapmal›?
19:15-19:30
Farmakolojik tedaviden non-farmakolojik
Dr. Ahmet Temizhan, Ankara
Dr. Petar M Seferovic, Belgrad
tedaviye yeni yaklafl›mlar
19:30-19:45
Ara
19:45-20:30
Olgu Odakl› Oturum (Uydu Sempozyum - AR‹S)
“Kalp Yetersizli¤i Tedavisinde A Tak›m›”
Dr. Sadi Güleç, Ankara
Dr. Ahmet Temizhan, Ankara
* Toplant› kay›tlar› ücretsizdir.
* Toplant›lar 80 kiflilik kat›l›mla s›n›rl›d›r.
* Baflvuru s›ras›na göre kay›tlar al›nacakt›r.
* Kay›t baflvurular› http://tkd.org.tr/egitim/kayit/ adresimizdeki Online Kay›t Sistemine yap›lacakt›r.
* Toplant›ya kat›l›m Sa¤l›k Bakanl›¤› Yurtiçi Toplant› Kat›l›m Kontenjan› d›fl›nda kalmaktad›r.
Download