Koroner Bakım Ünitesi Raporu

advertisement
TÜRKİYE KALP HASTANESİ
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
KORONER BAKIM ÜNİTESİ RAPORU
İLK KAYIT
70
KADIN
180
80
ANKARA
YEŞİL KART
123456789
Kor. Arter Hastalığı
:
Var
Yok
Akut ST MI
:
Var
Yok
USAP
Yok
Kronik MI
:
Var
Yok
Sağ Ventrikül
D
Var
İnferior
Posterior
A/S
:
Daha önce PTCA
:
KKY
:
Var
KMP
:
İskemik
Var
ASD
VSD
PDA
Anterior
Lateral
Yüksek Lateral
Yok
Kompanze
Dilate
IT
IM
Daha önce By-Pass
N
:
AM
AÇ
LI
:
TA
Doktor
Anterior
Lateral
Yüksek Lateral
Akut Non-ST MI
Edinsel Kapak Hastalığı :
:
:
: 123
:
SAP
İnferior
Posterior
A/S
Konjenital Kalp Hastalığı :
Yatış Tarihi
Çıkış Tarihi
Arşiv No.
Adres
.
:
:
:
:
:
:
IR
Adı Soyadı
Yaş - Cinsiyet
Boy - Kilo
Doğum Yeri
S. Güvence
Telefon
Restriktif
Sağ Ventrikül
Dekompanze
Hipertrofik
Diğer
Yok
PD
AD
Aort Koarktasyonu
Var
Yok
MD
MY
AD
AY
TD
TY
PY
Hipertansiyon
:
Var
Yok
Perikardit
:
Var
Yok
Fallot Tetralojisi
Diğerleri
1/3
TÜRKİYE KALP HASTANESİ
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
KORONER BAKIM ÜNİTESİ RAPORU
Perikardiyal Efüzyon
:
Var
Yok
Sınırlı
İnfektif Endokardit
:
Var
Yok
Üreme (+)
Aort Diseksiyonu
:
Var
Yok
Tip-1
Periferik Arter Hast.
:
Var
Yok
Pulmoner Ödem
:
Var
Yok
Pulm. Hipertansiyon
:
Var
Yok
Pulmoner Emboli
:
Var
Yok
Senkop
:
Var
Yok
Aritmi
:
Sinüs takikardisi
A. Fibrilasyon
A. Takikardi
A. Flatter
SVT
VPS
Major Risk Faktörleri
:
Minör Risk Faktörleri
:
EKG
:
Tip-3
Seconder
D
Primer
IR
.
Tip-2
VT
VF
Arrest
3° AV Blok
DM
KOAH
ARY
KRY
Kan Hast.
Hipotiroidi
HT
DM
Fibrinojen
Lip (a)
1° AV Blok
2° AV Blok
Hipertiroidi
SVO
Sepsis
Diğerleri
Hiperlipid
Hiperhomosist.
Alkol
AÖ
Sigara
Obezite
Menapoz
Oral Kontraseptif
İnaktivite
Behavior-A
:
N
EKO
Üreme (-)
AM
AÇ
LI
:
IT
IM
Sistemik Hastalık
Tamponad
TA
Koroner Anjiyografi
EDB
:
mmHg
Ventrikülografi :
LAD
:
CX
:
RCA
:
Tanı
: KORONER ARTER HASTALIĞI
Karar
: KONSEY
2/3
TÜRKİYE KALP HASTANESİ
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
KORONER BAKIM ÜNİTESİ RAPORU
Kateter :
Karar
:
:
EPS
:
Kalıcı Pil
:
D
:
MBVP :
AM
AÇ
LI
Ablasyon
IR
.
PTCA
Trombolitik
:
Var
Trombolitik saati
:
0 - 3 saat
Daha önce trombolitik
:
Var
Yok
Reperfüzyon Kriterleri
:
Var
Yok
Streptokinaz
Yok
3 - 6 saat
Ağrının geçmesi
Reperfüzyon aritmisi
Uygulanan Tedavi
:
Ürokinaz
12 saat üzeri
12 saatten önce CK-MB piki
ST elevasyonunun azalması
Torosentez
Parasentez
Arteriyal monit.
CPR
İAB
Kapak cerrahisi
Primer PTCA
PTCA
Kalıcı-pace
ICD
By-pass
EPS
N
IT
IM
Medikal
Anti-aritmik
Dobutamin
Geçici-pace
Swan-Ganz
Kardiyoversiyon
K.Anjiyo
Perikardiyosentez
6 - 12 saat
t-PA
TA
YORUM :
3/3
Download